Upphävd författning

Lag (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1439 i lydelse enligt SFS 1993:840
Ikraft
1993-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som den 1 oktober 1993 innehar oljeprodukter som anges i 1 § lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter skall till staten betala lagerskatt enligt denna lag.

2 §  Lagerskatt tas ut för sådana oljeprodukter enligt 1 § för vilka skattskyldighet enligt 8 § första stycket 1 lagen (1957:262) om allmän energiskatt har inträtt den 1 oktober 1993 och som är avsedda att förbrukas för framdrivande av sådana fordon som avses i 4 § lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter. Lagerskatt tas dock inte ut för den del av produkterna som understiger 5 000 liter eller, i fråga om den som driver detaljhandel med skattepliktiga oljeprodukter, 5 000 liter för varje särskilt försäljningsställe.

3 §  Lagerskatt tas ut med 1 300 kronor per kubikmeter. Lag (1993:840).

4 §  Den som är skyldig att betala lagerskatt skall lämna en deklaration till beskattningsmyndigheten om sitt innehav av oljeprodukter som skall beskattas enligt denna lag. Deklarationen skall ta upp de lagrade oljeprodukternas art och kvantitet, lagringsplatserna, den använda mätningsmetoden och lagerskattens belopp.

[S2]Deklaration skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den 25 november 1993. Lagerskatten skall senast samma dag vara inbetald till myndigheten.

[S3]Deklaration skall avges på heder och samvete samt upprättas på blankett enligt formulär som fastställs av Riksskatteverket.

5 §  Lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter är tillämplig i fråga om lagerskatt. Därvid iakttas följande. 2 kap.1--9 §§, 5 kap.1 § första och andra styckena, 3--5 §§ och 9 §, 6 kap. samt 7 kap. 5 § skall inte tillämpas. Vad som föreskrivs i 4 kap. 2 § första stycket skall gälla om deklaration har kommit in senast den 25 november 1993. Dröjsmålsavgift enligt 5 kap. 8 § 1 skall tas ut om skattebeloppet inte har betalats senast den 25 november 1993. Ränta enligt 5 kap. 12 § första stycket 1 utgår från den 25 november 1993.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja

Lag (1993:840) om ändring i lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja

Förarbeten
Rskr. 1992/93:370, Prop. 1992/93:192, Bet. 1992/93:SkU34
Omfattning
ändr. 3 §

Ändring, SFS 2000:491

Övergångsbestämmelse

Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 juli 2000.
Omfattning
upph.