Prop. 1992/93:192

om sänkt dieseloljeskatt, m.m.

1992/93: 192

om sänkt dieseloljeskatt, m.m.

Regeringens proposition ww ' w

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 1 april 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Bo Lundgren

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att den skatt på dieselolja som den 1 oktober 1993 ersätter kilometerskatten sänks med 5 öre per liter till 1,30 kr per liter och att fordonsskatten för vissa lastbilar och släpvagnar sänks med cirka 20 %. Sänkningama är ett led i att successivt anpassa skattebe- lastningen för den tunga trafiken till vad som gäller inom EG.

1 Riksdagen 1992/93. 1 saml. Nr I 92

Prop. 1992/93: 19.

skriVS att 5 5 la

gen (1992: 1438) om dieseloljeskatt och sa oljeprodukter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Dieseloljeska

tt tas ut med 1 300 kronor per kub

ikmeter.

2. Förslag till Prop. 1992/931192 Lag om ändring i lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja

Härigenom föreskrivs att 3 5 lagen (l992:1439) om lagerskatt på dieselolja skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 3 % Lagerskatt tas ut med I 350 Lagerskatt tas ut med I 300 kronor per kubikmeter. kronor per kubikmeter.

3. Förslag till Prop. 1992/932192

Lag om ändring i lagen (1992:1440) om ändring i vägtra- fikskattelagen (1988z327)

Härigenom föreskrivs att bilaga 1 till vägtrafikskattelagen (1988:327) i bilagans lydelse enligt lagen (_1992: 1440) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

Bilaga 1 till vägtrafikskattelagen (1988z327)

Nuvarande lydelse

Fordonsskatt Fordonsslag Skattevikt. Skatt. kronor kilogram grund- tilläggsbelopp belopp för varje helt hundra— tal kilogram över den lägsta vikten i klassen A Motorcyklar l Tvåhjulig motorcykel 0 — 75 100 0 utan sidvagn 76 125 0 2 Annan motorcykel 0 - 200 0 B Personbilar l Personbil som inte 0 - 900 355 0 kan drivas med 901 445 90 dieselolja 2 Personbil som kan drivas med diesel- olja 2.1 som enligt bil- 0 - 900 710 0 registret har års— 901 890 180 modellsheteckning 1993 eller äldre 2.2 annan personbil 0 900 1 775 0 901 2 225 450 C Bussar 1 Bussar som inte 0 - 1 600 355 0 kan drivas med 1 601 — 3 000 391 36 dieselolja 3 001 - 895 0 2 Bussar som kan O 1 600 655 0 drivas med 1 601 - 3 000 705 50 dicsclolja 3 001 - 1 405 0 D Lastbilar l Lastbil som 0 - 1 600 355 0 inte kan drivas 1 601 - 3 000 391 36 med dieselolja 3 001 - 895 0

Fordonsslag Skattevikt. Skatt, kronor kilogram grund- tilläggsbelopp belopp för varje helt hundra— tal kilogram över den lägsta vikten i klassen Lastbil som kan drivas mcd dieselolja 2.1 med anordning för påhängsvagn med två hqu- 0 - 1 600 790 0 axlar 1 601 - 3 000 845 55 3 001-10 000 1615 75 [0 001 —14 000 6 865 193 14 001 - 14 585 339 med tre eller 0 — 1 600 790 0 flera hqu- 1 601 - 3 000 825 35 axlar 3 001—11000 1315 90 [1001-15 000 8 515 115 15 001-18 000 13115 135 18 001 -23 000 17 165 246 23 001 - 29 465 210 2.2 utan anordning för påhängsvagn med två hqu- 0 - 1 600 655 0 axlar 1 601 3 000 705 50 3 001— 6 000 1405 10 6 001 -10 000 1 705 38 10001 -14000 3225 111 14 001-17 000 7 665 199 17 001 - 13 635 260 med tre eller 0 - 1 600 620 0 flera hjul- 1 601 3 000 665 45 axlar 3 001 -11 000 1 295 16 11001 —15 000 2 575 88 15 001-18 000 6 095 155 18 001- 10 745 194 Traktorer m.m. Traktor klass I 0 - 1 300 370 0 (trafiktraktor) 1 301 - 3 000 425 55 som inte kan 3 001 - 7 000 1 360 95 drivas med 7 001 - 5 160 168 dieselolja Traktor klass I 0 - 1 300 680 0 (trafiktraktor) 1 301 — 3 000 790 110 som kan drivas 3 001 7 000 2 660 180 med dieselolja 7 001 - 9 860 320 Traktor klass II (jordhruksttaktor) 0 - 225 0 Motorredskap. som inte beskattas enligt punkterna 1—3 "2 001 - 1 000 0

Fordonsslag Skattevikt, Skatt, kronor kilogram grund- tilläggsbelopp belopp för varje helt hundra- tal kilogram över den lägsta vikten i klassen

5 Tung terrängvagn. som inte beskattas enligt punkt 3 med två hjulaxlar 2 001 - 6 000 300 35 6 001 — 14 000 1 700 70 14 001 - 7 300 200 med tre eller 2 001 6 000 300 30 flera hjul- 6 001 14 000 1 500 50 axlar 14 001 - 18 000 5 500 130 18 001 - 10 700 170 F Släpvagnar 1 Släpvagnar med 0 1 000 150 0 skattevikt högst 1 001 - 3 000 170 21 3 000 kilogram 2 Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras av en bil1 som inte kan drivas med dieselolja med en hjulaxel 3 001 - 580 11

med två hjul— 3 001 13 000 580 9 axlar 13 001 - 1 480 0

med tre eller 3 001 - 13 000 580 6 flera hjul- 13 001 1 180 0

axlar

3 Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram. som

dras av en bil som

kan drivas med dieselolja, om det är fråga om 3.1 styraxel för

påhängsvagn

med ett hqu— 3 001 5 000 630 105 axel 5 001 - 8 000 2 730 134 8 001 - 6 750 248

med två eller 3 001 - 8 000 610 55 flera hqu- 8 001 -11 000 3 360 95 axlar 11 001 —14 000 6 210 143 14 001 - 10 500 200

3.2 andra släp- vagnar med en hjul- 3 001 - 8 000 320 47

axel 8 001 - 2 670 80

' Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en bil som kan drivas med dieselolja. tas skatt ut enligt 3. Dras släpvagn även av en trafrktraktor eller ett registrerat motorredskap tas skatt ut enligt 4.

Fordonsslag

med två hjul— axlar

med tre eller flera hjul- axlar

Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras avven trafiktraktor"

. eller ett 7 motorredskap" som beskattas som en trafiktraktor eller av en 7 tung terrängvagn" som beskattas enligt 13 5 med en hjulaxel

med två hjul— axlar

med tre eller flera hjul— axlar

Skattevikt. kilogram

3 001 - 8 000 8 001 -11000 11001 -14 000 14 001 -17 000 17 001 —

3 001 -11000 11001 -17 000 17 001 -25 000 25 001-

3 001- 8000 8001 -

3001 - 8 000 8001-11000

11 001 -17 000 17 001 -

3 001 -11000 11 001 -14 000 14 001 -20 000 20 001 -25 000 25 001 -30 000 30 001

Skatt, kronor

grund- belopp

310 1 810 3 250 5 410 8 260

300 I 820 4 040 9 000

550 2 800

550 1 550 3 050 13 250

550 2 150 3 350 7 850 13 100 19 100

2 Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en bil som kan drivas med dieselolja tas skatt ut enligt 3.

tilläggsbelopp för varje helt hundra-

tal kilogram över den lägsta vikten i klassen

30 48 72 95 105

19 37 62 81

45 120

20 50 170 250

20 40 75 105 120 45

Föreslagen lydelse Fordonsskatt

Fordonsslag

ro

N

to

Motorcyklar Tvåhjulig motorcykel utan sidvagn Annan motorcykel

Personbilar

Personbil som inte kan drivas med dieselolja

Personbil som kan drivas med dlesel- olja

2.1 som enligt bil— registret har ärs— modellsbeteckning 1993 eller äldre

2.2 annan personbil

Bussar

Bussar som inte kan drivas med dieselolja Bussar som kan drivas med dieselolja

Lastbilar

Lastbil som inte kan drivas med dieselolja

Lastbil som kan drivas med dieselolja

2.1 med anordning för påhängsvagn med två hjul- axlar

med tre eller flera hjul- axlar

Skattevikt, kilogram

0 - 75 76

0 _

0 - 900 901 -

0 - 900 901 -

0 - 900 901 -

0 - 1600 1601 3 000 3 001 -

0 - 1600 1601 3 000 3 001

O - 1600 1 601 - 3 000 3 001 -

0 — 1 600 1 601 - 3 000 3 001 - 6 000 6 001-10 000 10 001- 14 000 14 001—

0 - 1 600 1 601 - 3 000 3 001 6 000 6 001—11000

11001 —15 000 15 00.1 -18 000 18 001 —23 000 23 001 -

Skatt, kronor

grund— tilläggsbelopp belopp för varje helt hundra-

tal kilogram över den lägsta vikten i klassen 100 0 125 0 200 0 355 0 445 90 710 0 890 180 1 775 0 2 225 450 355 0 391 36 895 0 655 0 705 50 1 405 0 355 0 391 36 895 0 790 0 845 55 1 615 50 3 115 60 5 515 154 11 675 271 790 0 825 35 1 315 63 3 205 72 6 805 92 10 485 108 13 725 197 23 5 75 168

3 000 kilogram

Fordonsslag Skattevikt. Skatt, kronor kilogram grund- tilläggsbelopp belopp för varje helt hundra- tal kilogram över den lägsta vikten i klassen .2 utan anordning för påhängsvagn med två hjul- 0 - 1 600 655 0 axlar 1 601 - 3 000 705 50 3 001 - 6 000 1 405 4 6 001 —]0 000 1 525 26 10 001 -14 000 2 565 89 14 001—17000 6125 159 17 001 - 10 895 208 med tre eller 0 - 1 600 620 0 tlera hjul- 1 601 - 3 000 665 45 axlar 3 001 6 000 1 295 4 6 001—11000 1415 13 11001 -15000 2065 70 15001 —18000 4865 124 18 001 - 8 585 156 Traktorer m.m. Traktor klass 1 0 1 300 370 0 (trafiktraktor) 1 301 - 3 000 425 55 som inte kan 3 001 - 7 000 1 360 95 drivas med 7 001 5 160 168 dieselolja Traktor klass I 0 1 300 680 0 (trafiktraktor) 1 301 - 3 000 790 110 som kan drivas 3 001 7 000 2 660 180 med dieselolja 7 001 - 9 860 320 Traktor klass II (jordbrukstraktor) 0 225 0 Motorredskap. som inte beskattas enligt punkterna 1—3 2 001 - 1 000 0 Tung terrängvagn. som inte beskattas enligt punkt 3 med två hjulaxlar 2 001 - 6 000 300 35 6 001 —14 000 1 700 70 14 001 7 300 200 med tre eller 2 001 - 6 000 300 30 flera hjul— 6 001 - 14 000 1 500 50 axlar 14 001 -18 000 5 500 130 18 001— 10 700 170 Släpvagnar Släpvagnar med 0 - 1 000 150 0 skattevikt högst 1 001 3 000 170 21

Prop

Fordonsslag

N

Släpvagnar

med skattevikt över 3 000 kilogram. som dras av en bil1 som inte kan drivas med dieselolja med en lijulaxel

med två hjul- axlar

med tre eller flera hjul— axlar

Släpvagnar

med skattevikt över 3 000 kilogram. sorii dras av en bil som kan drivas iiied dieselolja, om det är fråga orii 3.1 styraxel för påhängsvagn med en hjul— axel

tried två eller flera hjul— axlar

3.2 andra släp— vagnar iiied en hjul- axel

med två hjul— axlar

med tre eller flera lijul- axlar

Skattevikt, kilogram

3 001 -

3 001 13 000 13 001

3 001 —13 000 13 001

3 001 5 000 5 001 - 8 000 8 001 -

3 001 - 8 000 8 001 —11000 11001—14 000 14001

3001- 8000 8001-

3001- 8000 8001-11000 11 001 —14 000 14 001 —17 000 17 001 -

3 001-11000 11001—17 000 17 001-25 000 25 001-

Skatt. kronor

grund— belopp

580

580 1 480

580 1 180

630 2 190 5 400

610 2 710 4 990 8 410

320 2 120

310 1 460 2 600 4 340 6 620

300 1 420 3 220 7 220

tilläggsbelopp för varje helt hundra- tal kilogram över den lägsta vikten i klassen

OQXCDKOt—l

78 107 198

42 76 114 160

36 64

23 38 58 76 84

14 30 50 65

' Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en bil som kan drivas med dieselolja. tas skatt ut enligt 3. Dras släpvagn även av en trafiktraktor. av ett motorredskap sattt beskattas som en trafikrraktor eller av en tung terrängvagn som beskattas enligt E5 tas skatt ut enligt 4.

Fordonsslag Skattevikt, Skatt. kronor kilogram grund— tilläggsbelopp belopp för varje helt hundra— tal kilogram över den lägsta vikten i klassen

4 Släpvagnar tried skattevikt över 3 000 kilogram. som dras avven trafiktraktor" eller ett 7 motorredskap" som beskattas sorti en trafiktmktor eller av en " tung terrangvagm som beskattas enligt E 5 med en hjulaxcl 3 001 - 8 000 550 45 8 001 — 2 800 120 tried två hjul- 3 001 - 8 000 550 20 axlar 8 001 -11 000 1 550 50 11001 —17 000 3 050 170 17 001 13 250 250 med tre eller 3 001 —11 000 550 20 flera hjul- 11 001 -14 000 2 150 40 axlar. 14 001 -20 000 3 350 75 20 001 -25 000 7 850 105 25 001-30 000 13100 120 30 001 19 100 45

: Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en bil som kan drivas med dieselolja tas skatt ut enligt 3.

4. Förslag till Prop. 1992/93zl92

Lag om ändring i lagen (1992:1442) om ändring i lagen ( 1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon

Härigenom föreskrivs att bilaga 1 till lagen (l988:328) om vägtrafik- skatt på utländska fordon i bilagans lydelse enligt lagen (1992: 1442) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

Bilaga 1 till lagen (l988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon

Nuvarande li'delse Fordonsskatt

Fordonsslag Totalvikt, Skatt. kilogram kronor för

påbörjat dygn

1. Bussar 6 001— 3

2. Lastbilar 6 001— 10 000 12 eller släpvagnar. 10 001- 15 000 22 kopplade till 15 001- 20 000 42 eller avsedda 20 001- 63 att kopplas till lastbilar eller bussar

Föreslagen lydelse

Fordonsskatt

Fordonsslag Totalvikt. Skatt, kilogram kronor för

påbörjat dygn

1. Bussar 6 001— 3

2. Lastbilar 6 001- 10 000 10 eller släpvagnar. 10 001- 15 000 18 kopplade till 15 001— 20 000 34 eller avsedda 20 001— 50 att kopplas till lastbilar eller bussar

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträdet den 1 april 1993

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden, Friggebo, Johansson. Laurén, Hörnlund, af Ugglas, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck. Davidson, Könberg, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Lundgren

Proposition om sänkt dieseloljeskatt, m.m.

Mitt förslag: Skatten på dieselolja sänks med 5 öre per liter till 1:30 kr per liter. Fordonsskatten för tyngre dieseldrivna lastbilar och släpvagnar sänks med ca 20 %. Motsvarande sänkning görs i fråga om den fordonsskatt för utländska fordon som i vissa fall tas ut.

Skälen för mitt förslag: Riksdagen har beslutat att nuvarande kilo- nieterskattesystem skall ersättas av en särskild skatt på dieselolja med 1:35 kr per liter den 1 oktober 1993 (prop. 1992/93:124, bet. l992/93:SkU13. rskr.l992/93:147). Dieseloljan belastas även med energi— och koldioxidskatt. Den allmänna energiskatten är differentierad efter miljöklasser. Det sammanlagda skatteuttaget på dieselolja kommer fr.o.m. den 1 oktober 1993 att uppgå till 2:28 kr per liter i miljöklass 1, 2:56 kr per liter i miljöklass 2 och 2:81 kr per liter i miljöklass 3. Inom EG gäller en miniminivå för skatten på dieselolja om 245 ecu per 1 000 liter.

EG-direktiven utgår från att samma skattesats tillämpas för all dieselolja. Enstaka undantag härifrån har dock medgetts i särskild ordning. Bland annat Danmark tillämpar differentierad dieseloljeskatt med stöd av ett sådant medgivande. Den bästa danska dieselkvaliten beskattas i enlighet med miniminivån.

Skatteutskottet har i samband med diskussioner om kilometerskattens avveckling uttalat att målet bör vara att bränsleskatten på miljöklass 2 inte skall överstiga den skatt som beräknas gälla inom EG. Om detta genomförs skulle skatten på miljöklass l i Sverige ligga under den i EG lägsta tillåtna nivån. Beskattning under denna nivå förekommer inte i någon medlemsstat. Däremot har vissa länder medgetts rätt att skatte— befria dieselolja som enbart används i lokal busstrafik i tätorter. Jag anser, mot bakgrund av det anförda, att skatten på dieselolja i miljöklass l bör anpassas till EG:s miniminivå. Mot denna bakgrund bör skatten för dieselolja sänkas med 5 öre per liter. Med en dieseloljeskatt på 1:30 kr per liter från den 1 oktober 1993 kommer det sammanlagda punktskatte- uttaget på dieselolja att uppgå till 2:23 kr per liter i miljöklass 1, 2:51 kr per liter i miljöklass 2 och 2:76 kr per liter i miljöklass 3.

Eftersom vägtrafiken beskattas även med fasta skatter på fordons- innehavet, fordonsskatten, kan en konkurrensneutral beskattning inte åstadkommas utan att också den fasta skatten berörs. Den svenska fordonsskatten ligger på en betydligt högre nivå än vad som gäller i våra närmaste konkurrentländer. För de tyngsta fordonen uppgår fordonsskat- ten i Sverige till nära 35 000 kr medan den av EG diskuterade minimi— nivån för dessa fordon uppgår till 7 700 kr. En högre skattenivå för svensk transportnäring innebär en konkurrensnackdel för hela näringslivet gentemot övriga Europa. Nackdelen med höga transportskatter förstärks av vårt geografiska läge med långa transportavstånd både till de stora marknaderna i Europa och inom landet. Genom en sänkning av diesel- oljeskatten minskar nackdelen med de långa avstånden. En sådan skatteminskning kommer emellertid samtliga dieselfordon till del, även personbilar. Sänkt fordonsskatt kan däremot riktas till de konkurrens- utsatta vägtransportema. 1 Tyskland finns planer på att kraftigt sänka fordonsskatten och i stället införa motorvägsavgifter som får betalas även av svenska åkare. Genomförs detta kommer svenska åkeriföretags konkurrenssituation att försämras. Det begränsade utrymme för en skattesänkning för transportsektorn som återstår bör mot angiven bakgrund användas för en fordonsskattesänkning. Det är främst transpor- ter med tyngre lastbilar och släpvagnar som är utsatta för internationell konkurrens. Jag föreslår därför att en successiv nedtrappning sker av skatten på dessa fordonskategorier så att skatten för de tyngre fordonen sänks med 20 %.

För lastbilar och släpvagnar med skattevikt om högst 3 000 kg bör skatten således inte ändras. Fordonsskatten bör inte heller justeras för bensindrivna lastbilar och släpvagnar till sådana lastbilar. Fordonsskatt för utländska fordon som tillfälligt används i Sverige tas ut i form av skatt per dygn. Till följd av olika internationella överenskommelser är det dock i mycket få fall sådan skatt debiteras för de utländska fordonen. Skattebeloppen bör emellertid sänkas på samma sätt som fordonsskatten sänks för de svenska fordonen.

De nu förordade ändringarna bör genomföras den 1 oktober 1993 dvs. samtidigt som kilometerskatten ersätts av en dieseloljeskatt. Eftersom skatten på dieselolja föreslås sänkt med 5 öre per liter bör en motsvaran- de ändring göras i lagen (l992:l439) om lagerskatt på dieselolja.

Det statsfinansiella bortfallet kan beräknas för budgetåret 1993/94 uppgå till ca 260 miljoner kr och för budgetåret 1994/95 till 341 miljoner kr. Den varaktiga effekten för den konsoliderade offentliga sektorn, med hänsyn tagen till indirekta effekter, beräknas bli ett årligt bortfall om ca 175 miljoner kr.

] enlighet med det anförda har inom Finansdepartementet upprättats förslag till

1. lag om ändring i lagen (l992:1438) om dicseloljeskatt och använd- ning av vissa oljeprodukter,

2. lag om ändring i lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja, Prop 3. lag om ändring i lagen (1992:1440) om ändring i vägtrafikskatte— lagen (1988:327), 4. lag om ändring i lagen (1992:1442) om ändring i lagen (1988z328) om vägtrafikskatt på utländska fordon.

Förslagen är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Yttrande från Lagrådet bör därför inte inhämtas.

1. Inledning

I budgetpropositionen (prop. l992/93:100 bil. 1) har regeringen aviserat att bl.a. dieseloljeskatten skulle sänkas. Utgångspunkten härför är att förbättra Sveriges konkurrenskraft och vidta sådana skatteförändringar som är motiverade med hänsyn till den ökade ekonomiska integrationen inom Europa. Skatteutskottet (bet. 1992/93:SkUl3) har också uttalat att det med hänsyn till konkurrenssituationen finns starka skäl att anpassa den svenska skattenivån på transporter till vad som beräknas gälla inom EG. Riksdagen har ställt sig bakom utskottets uttalande (rskr. l992/932147). Jag delar den uppfattning som kommit till uttryck i riksdagens ställningstagande och förordar att en sådan anpassning sker stegvis.

Sedan 1986 är bensinskattesatsen differentierad mellan blyfri bensin och bensin som innehåller blytillsats.

Denna form av ekonomiska styrmedel har varit framgångsrik och medverkat till att nya bilar med katalytisk avgasrening snabbt kunnat introduceras. Den nuvarande differentieringen av skattesatsen ger också ett kraftigt incitament till att undvika blytillsatser i bensin. Sedan en tid tillbaka försäljes bensin som innehåller tillsatser som möjliggör att denna bensin används i fordon som normalt inte kan nyttja blyfri bensin. Jag anser att det är positivt att det sker en utveckling på detta område.

I ett senare skede när det är klarlagt att de nya tillsatsämnena är att föredra framför blytillsatser och att existerande fordon utan skadeverk- ning kan drivas på bensin med dessa nya tillsatser, kan det finnas anledning att, med hänsyntagandc till Sveriges internationella förpliktel- ser, överväga om användningen av blytillsatser helt bör kunna undvikas. Detta kan ske genom en ökad skattedifferentiering eller genom regel- ändringar.

Utredningen om miljöklassning av fordon som aviserats i prop. l992/93zl79 om Åtgärder mot klimatpåverkan m.m. kommer senare att få i uppdrag att studera denna fråga. I denna utredning bör även prövas huruvida det finns skäl att ytterligare förstärka den miljöstyrande effekten

genom att justera differentieringen mellan olika miljöklasser beträffande dieselbränslcn. Under början av nästa är bör därför underlag föreligga för regeringen att ta ställning i denna fråga. I detta sammanhang är det även väsentligt att frågor kring miljöklassning och de därvid kopplade skattesatserna belyses även för icke-fossila motorbränslen.

1 det följande tar jag upp frågan om en sänkt dieseloljeskatt och en sänkt fordonsskatt.

5. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta lagförslagen.

6. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan- den har lagt fram.

gotab 43542. Stockholm 1993