Lag (1992:1590) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1993

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1590 i lydelse enligt SFS 1993:777
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Vid utbetalning av kommunal- eller landstingsskattemedel enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., skall för inkomståret 1993 kommunalskattemedlen minskas med 679 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1992 och landstingsskattemedlen med 396 kronor per invånare i landstinget den 1 november 1992.

[S2]För en kommun som inte ingår i ett landsting skall kommunalskattemedlen minskas med 1 075 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1992. Lag (1993:777).

2 §  Vid utbetalning av en församlings eller en kyrklig samfällighets fordran enligt 4 a § fjärde stycket lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., skall fordran vid ingången av år 1993 minskas med 1,7 procent.

Ändringar

Lag (1992:1590) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1993

Förordning (1993:777) om ändring i lagen (1992:1590) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1993

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:430, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:FiU29
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01