Lag (1992:1631) om lämplighetsprövning av större ägare i bankaktiebolag

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1631
Ikraft
1993-01-01
Tidsbegränsad
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna lag avses med kvalificerat innehav ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget.

2 §  Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett bankaktiebolag, som medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat innehav, får ske bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Detsamma gäller förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas så att det uppgår till eller överstiger 20, 33 eller 50 % av aktiekapitalet eller röstetalet för samtliga aktier eller så att banken blir dotterföretag.

3 §  Finansinspektionen skall ge tillstånd till förvärv enligt 2 §, om det inte kan antas att förvärvaren kommer att motverka en sund utveckling av bankens verksamhet. Ett förvärv som innebär att ett icke-finansiellt företag blir moderföretag till en bank skall dock tillåtas bara om det finns synnerliga skäl.

[S2]Inspektionen får föreskriva en viss tid inom vilken ett förvärv skall genomföras. Ett tillstånd enligt första stycket andra meningen får förenas med villkor om skyldighet att inom viss tid avyttra så stor del av aktieinnehavet att banken upphör att vara dotterföretag.

[S3]Finansinspektionen skall meddela beslut i ett ärende enligt denna paragraf inom tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes.

4 §  Den som avser att avyttra ett kvalificerat innehav eller en så stor del av ett kvalificerat innehav att innehavet därigenom kommer att understiga någon av de i 2 § angivna gränserna skall underrätta Finansinspektionen om detta.

5 §  När ett bankaktiebolag får kännedom om att aktier i banken blivit föremål för ett sådant förvärv som avses i 2 § eller för en sådan avyttring som avses i 4 §, skall banken snarast anmäla förvärvet eller avyttringen till Finansinspektionen.

[S2]Ett bankaktiebolag skall årligen till Finansinspektionen anmäla namnen på de aktieägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i banken samt storleken på innehaven.

6 §  Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier utövar eller kan antas komma att utöva sitt inflytande på ett sätt som motverkar en sund utveckling av verksamheten i banken, får Finansinspektionen besluta att aktierna inte får företrädas vid bolagsstämman.

[S2]Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier har underlåtit att ansöka om tillstånd till ett förvärv som avses i 2 § eller har förvärvat aktier i strid med inspektionens beslut, får inspektionen besluta att aktierna inte får företrädas vid bolagsstämman eller att röster avgivna för sådana aktier skall vara ogiltiga.

[S3]Finansinspektionen får också förelägga en aktieägare som sägs i första och andra styckena att avyttra så stor del av aktierna att innehavet därefter inte är kvalificerat.

7 §  Aktier som omfattas av ett beslut av Finansinspektionen enligt 6 § skall inte medräknas när det fordras samtycke av ägare till en viss del av aktierna i bolaget för att ett beslut vid bolagsstämma skall bli giltigt eller en befogenhet skall få utövas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1631) om lämplighetsprövning av större ägare i bankaktiebolag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och gäller till dess lagen (1992:1613) om ändring i bankrörelselagen (1987:617) träder i kraft såvitt avser 1 kap. 3 § 2 samt 7 kap.10--14 §§.
Förarbeten
Prop. 1992/93:89, Bet. 1992/93:NU21
Ikraftträder
1993-01-01