Upphävd författning

Förordning (1992:187) om vissa sanktioner mot Libyen

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1992-04-15
Ändring införd
SFS 1992:187
Ikraft
1992-04-24
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Krigsmateriel och liknande materiel

1 §  Med krigsmateriel och liknande materiel avses i denna förordning

 1. materiel som är upptagen i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel,
 2. motsvarande materiel utformad för polisiärt bruk,
 3. förnödenheter särskilt avsedda för tillverkning eller underhåll av materiel som anges i 1 och 2. Förordning (1992:1306).

2 §  Krigsmateriel och liknande materiel får inte föras ut ur Sverige, om bestämmelselandet är Libyen.

3 §  Krigsmateriel och liknande materiel får inte föras in i Libyen.

4 §  Krigsmateriel och liknande materiel får inte tillhandahållas utanför Libyen om den är avsedd för verksamhet av ekonomisk art som drivs från Libyen.

[S2]Inte heller får genom upplåtelse av licens för tillverkning eller underhåll sådan materiel tillhandahållas inom Libyen i verksamhet av ekonomisk art.

5 §  Åtgärder får inte vidtas som är ägnade att främja sådana handlingar som nämns i 2--4 §§ och som innebär att

 1. tillverka, bearbeta, sätta samman, installera, underhålla eller reparera krigsmateriel eller liknande materiel eller lämna tekniskt bistånd till sådana åtgärder,
 2. lasta, lossa, transportera eller ta emot krigsmateriel eller liknande materiel till förvaring,
 3. överlåta krigsmateriel eller liknande materiel eller upplåta särskild rätt till materielen,
 4. överlåta en uppfinning av krigsmateriel eller liknande materiel eller upplåta särskild rätt därtill, eller
 5. lämna eller förmedla uppdrag för åtgärder som anges i 1--4.

Luftfartyg m. m.

6 §  Ett luftfartyg som är destinerat till eller har startat från Libyen får inte flyga i svenskt luftrum.

[S2]Förbudet gäller inte om flygningen har godkänts på grund av betydande humanitärt behov av Förenta nationernas (FN) sanktionskommitté, upprättad med anledning av säkerhetsrådets resolution nr 748 (1992).

7 §  Förbudet enligt 6 § första stycket gäller ägare och brukare av luftfartyg samt befälhavare och besättningsman på sådant fartyg.

8 §  Luftfartyg och delar till luftfartyg samt material och utrustning för flygfält får inte föras ut ur Sverige, om bestämmelselandet är Libyen.

[S2]Förbudet omfattar inte nödutrustning eller utrustning för civil lufttrafik- kontroll. (Förordning 1994:71).

9 §  Luftfartyg och delar till luftfartyg samt material och utrustning för flygfält får inte föras in i Libyen.

[S2]Förbudet omfattar inte nödutrustning eller utrustning för civil lufttrafik- kontroll. (Förordning 1994:71).

10 §  Åtgärder får inte vidtas som är ägnade att främja sådana förbjudna handlingar som nämns i 8 och 9 §§ och som innebär

 1. att underhålla eller reparera ett libyskt luftfartyg eller delar till ett sådant luftfartyg, att underhålla eller reparera material eller utrustning till flygfält eller att lämna tekniskt bistånd till sådana åtgärder, eller
 2. att överlåta luftfartyg eller delar till luftfartyg eller att upplåta särskild rätt till sådana varor eller att meddela direkt försäkring på ett libyskt luftfartyg. (Förordning 1994:71).

11 §  Betalning på grund av försäkringsfall får inte verkställas från länder utanför Libyen till mottagare i Libyen, när betalningen avser luftfartyg eller delar till luftfartyg. Sådan betalning får inte heller verkställas till någon utanför Libyen, om betalningen är avsedd för någon i Libyen eller för verksamhet av ekonomisk art som drivs i eller från Libyen. (Förordning 1994:71).

Utrustning till oljeindustrin

12 §  Varor som är upptagna i en bilaga till denna förordning och utrustning för tillverkning av sådana varor får inte föras ut ur Sverige, om bestämmelselandet är Libyen. (Förordning 1994:71).

13 §  Varor enligt 12 § får inte föras in i Libyen. (Förordning 1994:71).

14 §  Varor enligt 12 § får inte inom Libyen tillhandahållas i verksamhet av ekonomisk art.

[S2]Inte heller får varor enligt första stycket tillhandahållas utanför Libyen, om de är avsedda för verksamhet av ekonomisk art som drivs från Libyen. (Förordning 1994:71).

15 §  Åtgärder får inte vidtas som är ägnade att främja sådana handlingar som nämns i 12--14 §§ och som innebär att

 1. underhålla eller reparera varor enligt bilagan eller lämna tekniskt bistånd till sådana åtgärder,
 2. överlåta varor enligt bilagan eller upplåta särskild rätt till varorna,
 3. överlåta en uppfinning av en vara enligt bilagan eller upplåta särskild rätt till uppfinningen, eller
 4. lämna eller förmedla uppdrag för åtgärder som anges i 1--3. (Förordning 1994:71).

Frysning av tillgångar

16 §  Penningmedel som tillhör Libyen eller en juridisk person med hemvist i Libyen eller en juridisk person som ägs av eller kontrolleras från Libyen får inte betalas ut. Inte heller får penningmedel, fordringar, finansiella instrument eller andra liknande tillgångar som tillhör Libyen eller någon annan enligt första meningen överlåtas, pantsättas eller förfogas över på annat sätt.

[S2]Penningmedel, fordringar, finansiella instrument eller andra liknande till- gångar får inte överlåtas till någon som anges i första stycket.

[S3]Inte heller får uppdrag lämnas eller förmedlas för sådana åtgärder som är förbjudna enligt första och andra styckena.

[S4]Förbuden enligt första--tredje styckena omfattar inte sådana tillgångar som erhållits genom försäljning av petroleum, petroleumprodukter, inklusive natur- gas och produkter av naturgas, eller jordbruksprodukter som härrör från Libyen och som förts ut ur Libyen den 1 december 1993 eller senare och som satts in på därför särskilt avsedda bankkonton. (Förordning 1994:71).

Förbud mot tillhandahållande av vissa tjänster

17 §  Tjänster avseende varor enligt 8 och 9 §§ och tjänster som rör råd, bistånd eller träning av libyska piloter, flygingenjörer samt luftfartygs- och markpersonal får inte i näringsverksamhet utföras i Libyen. Inte heller får sådana tjänster utföras i näringsverksamhet på uppdrag av en myndighet i Libyen eller på uppdrag av en fysisk eller juridisk person med hemvist i Libyen.

[S2]Tjänster får inte i näringsverksamhet utföras på uppdrag av Libyan Arab Airlines.

[S3]Förbuden i första stycket omfattar inte tjänster som avser nödutrustning eller utrustning för civil lufttrafikkontroll. (Förordning 1994:71).

Rättsanspråk

18 §  Ett anspråk som framställts -- direkt eller indirekt -- av en myndighet i Libyen eller en fysisk eller juridisk person med hemvist i Libyen får inte uppfyllas, om anspråket grundas på ett avtal eller en skuld- eller garanti- förbindelse vars fullgörande påverkats av förbuden i denna förordning. (Förordning 1994:71).

Gemensamma bestämmelser

19 §  En svensk medborgare som utomlands utför en handling som är förbjuden enligt 2--5 , 8--15 eller 17 §§ döms enligt lagen (1971:176) om vissa inter- nationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap.2 eller 3 §brottsbalken inte är tillämplig och trots 2 kap.5 a § första och andra styckena den balken. (Förordning 1994:71).

Bilaga

Varor enligt 12--15 §§ förordningen om vissa sanktioner mot Libyen
I.Pumpar med mellan- eller högprestanda, vars kapacitet är 350 kubikmeter per timme eller mer och drivutrustningar (gasturbiner och elektriska motorer) båda konstruerade för att användas vid transport av råolja och naturgas
II.Utrustning konstruerad för användning i utskeppningshamnar för råolja:
-- Lastningsbojar eller enpunktsförtöjningar
-- Böjliga slangar för att under vattnet ansluta insugningsrör till enpunktsförtöjningar och för lastning avsedda flytande slangar av stora dimensioner (12"--16")
-- Ankarkättingar
III. Utrustning inte speciellt konstruerad för användning i utskeppningshamnar för råolja, men som på grund av sin höga kapacitet kan användas för detta ändamål:
 • Pumpar med hög kapacitet (4 000 m/n3//h och med låg tryckhöjd (10 bar)
 • Hjälppumpar för samma genomströmningshastighet och tryck
 • Inspektions- och rensningsenheter (16" eller mer) avsedda för oljeledningar
 • Genomströmningsmätare för stora mängder (1 000 m/n3//h eller mer)
IV. Raffinaderiutrustning
 • Kokare som motsvarar standard 1 enligt American Society of Mechanical Engineers
 • Ugnar som motsvarar standard 8 enligt American Society of Mechanical Engineers
 • Fraktioneringskolonner som motsvarar standard 8 enligt American Society of Mechanical Engineers
 • Pumpar som motsvarar standard 610 enligt American Petroleum Institute
 • Katalytiska reaktorer som motsvarar standard 8 enligt American Society of Mechanical Engineers
 • Beredda katalysatorer, inbegripet följande: Katalysatorer som innehåller platina Katalysatorer som innehåller molybden
V. Reservdelar till varor enligt I--IV. (Förordning (1994:71).

Ändringar

Förordning (1992:187) om vissa sanktioner mot Libyen

  Ikraftträder
  1992-04-24

Förordning (1992:1306) om ändring i förordningen (1992:187) om vissa sanktioner mot Libyen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1277) om ändring i förordningen (1992:187) om vissa sanktioner mot Libyen

  Omfattning
  nuvarande 12 § betecknas 19 §; ändr. 8, 9, 10, 11, nya 19 §§; nya 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 12, 16, 17, 18 §§, bil.; omtryck
  Ikraftträder
  1993-12-03

Ändring, SFS 1994:68

  Omfattning
  upph. 1993:1277
  Ikraftträder
  1994-02-23

Förordning (1994:71) om ändring i förordningen (1992:187) om vissa sanktioner mot Libyen

  Omfattning
  nuvarande 12 § betecknas 19 §; ändr. 8, 9, 10, 11, nya 19 §§; nya 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 12, 16, 17, 18 §§, bil.; omtryck
  Ikraftträder
  1994-03-05

Ändring, SFS 1994:1667

  Omfattning
  upph.