Inaktuell version

Förordning (1992:308) om utländska filialer m.m.

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1992-05-14
Ändring införd
SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2004:373
Upphäver
Förordning (1968:556) om näringstillstånd m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Anmälan för registrering av filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. görs skriftligen hos Bolagsverket (registreringsmyndigheten) och skall vara undertecknad av verkställande direktören. Förordning (2004:373).

2 §  Anmälan om föreståndare enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. görs skriftligen hos registreringsmyndigheten och skall vara undertecknad av näringsidkaren. Förordning (2003:1045).

3 §  Byggentreprenad som drivs under högst ett år omfattas inte av kravet på filial eller föreståndare.

Registreringsförfarandet

4 §  Anmälan för registrering av filial skall ange

 1. det utländska företagets firma, rättsliga form, nationalitet, säte och adress samt filialens firma,
 2. företagets och filialens verksamhet angiven till sin art,
 3. den kommun där filialkontoret skall vara beläget och kontorets postadress,
 4. namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt postadress för personer som fått bemyndigande enligt 10 § andra stycket lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., för filialens verkställande direktör och revisor samt för vice verkställande direktör och revisorssuppleant, om sådan blivit utsedd,
 5. hemvist för verkställande direktören om postadressen avviker från hemvistet,
 6. den som är huvudansvarig för revisionen om revisionsbolag blivit utsett,
 7. namn och postadress för de personer som är behöriga att företräda bolaget avseende filialens verksamhet med uppgift om behörighetens omfattning,
 8. för det fall företaget är ett aktiebolag, bolagets aktiekapital och det belopp av aktiekapitalet som blivit inbetalat,
 9. företagets och filialens räkenskapsår,
 10. uppgift om det utländska register där företaget är registrerat, och
 11. uppgift om företagets organisationsnummer i det utländska registret.

[S2]Anmälan skall även innehålla en försäkran om att filialens verkställande direktör inte är i konkurs, underkastad näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. I fråga om personer som fått bemyndigande enligt 10 § andra stycket lagen om utländska filialer m.m. skall anmälan innehålla en försäkran om att den bemyndigade inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

[S3]I anmälan eller i annan handling som ges in till registreringsmyndig- heten skall det finnas en av revisorerna undertecknad bekräftelse på att de åtagit sig uppdraget.

[S4]När anmälan ges in skall avgift enligt 20 § erläggas. Förordning (1993:1527).

5 §  Tillsammans med anmälan för registrering skall inges

 1. bevis att företaget är behörigen bildat och registrerat samt bedriver näringsverksamhet i sitt hemland,
 2. bestyrkt kopia av bolagsordning, stadgar eller motsvarande handling som gäller för företaget,
 3. bestyrkt kopia av företagets och i förekommande fall moderföretagets årsredovisningshandlingar för de två senaste räkenskapsåren,
 4. bevis att företaget inte är i konkurs,
 5. sådan fullmakt för verkställande direktören som avses i 10 § första stycket lagen (1992:160) om utländska filialer m. m.,
 6. bestyrkt kopia av protokoll från styrelsesammanträde som visar vem som fått sådant bemyndigande som avses i 10 § andra stycket lagen om utländska filialer m.m., och
 7. handling på vilken filialens verkställande direktör och vice verkställande direktör, om sådan blivit utsedd, samt sådan bemyndigad person som avses i 10 § andra stycket lagen om utländska filialer m.m., har skrivit sin av vittnen styrkta namnteckning, om detta inte har skett på själva anmälningshandlingen. Förordning (1993:1527).

6 §  Bestämmelserna i 4 § gäller i tillämpliga delar även sådan anmälan enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. som görs efter det att en filial har registrerats. Om anmälan avser mer än en ändring av adress eller hemvist, skall det förhållande som anmäls styrkas med bestyrkt kopia av protokoll, skriftlig förklaring av det utländska företaget eller annan handling. Vid anmälan om att en ny verkställande direktör, vice verkställande direktör eller sådan bemyndigad person som avses i 10 § andra stycket lagen om utländska filialer m.m. blivit utsedd skall iakttas vad som sägs i 4 § första stycket 4 och 5 och andra stycket samt 5 § 5--7. Förordning (1993:1527).

7 §  När ansökan görs av annat utländskt företag än ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, gäller bestämmelserna i 4 § i tillämpliga delar.

8 §  Anmälan om föreståndare skall ange

 1. näringsverksamhetens art och den kommun där verksamheten skall bedrivas, och
 2. föreståndarens namn, personnummer och postadress. Föreståndarens hemvist skall anges om postadressen avviker från hemvistet.

[S2]Anmälan skall även innehålla en försäkran om att föreståndaren inte är i konkurs, underkastad näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

9 §  Tillsammans med anmälan om föreståndare skall inges

 1. sådan fullmakt som avses i 24 § andra stycket lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., och
 2. handling på vilken föreståndaren skrivit sin av vittnen styrkta namnteckning, om detta inte har skett på själva anmälningshandlingen.

10 §  Vid anmälan om att en ny föreståndare blivit utsedd skall iakttas vad som sägs i 8 § första stycket 2 och andra stycket samt 9 §.

11 §  Sådan fullmakt som avses i 24 § andra stycket lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. skall förvaras hos registreringsmyndigheten. Förordning (2003:1045).

12 §  Om de handlingar som avses i 5 § 1, 2 eller 3 är avfattade på ett främmande språk, skall sökanden på begäran av registreringsmyndigheten ge in en bestyrkt översättning.

Filialregistret

13 §  Filialregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos registreringsmyndigheten. Förordning (2001:931).

13 a §  Filialregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

[S2]I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som registreras i filialregistret,
 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller
 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  1. som avser filialer som registreras i filialregistret,
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller
  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. Förordning (2001:931).

13 b §  Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för filialregistret. Förordning (2001:931).

13 c §  Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:931).

13 d §  Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 13 a § medge direktåtkomst till filialregistret. Förordning (2001:931).

13 e §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:931).

13 f §  Att beslut om rättelse eller om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:931).

14 §  Om registrering beviljas skall de uppgifter som anges i 4 § första stycket föras in i filialregistret.

[S2]Bestämmelser om förutsättningar för vice verkställande direktörs tjänstgöring eller om inskränkningar i övrigt i rätten att teckna filialens firma får inte registreras.

15 §  Om det genom dom som äger laga kraft har förklarats att en registrering, som avser annat än personuppgift, inte skulle gjorts eller att andra förhållanden som antecknats inte längre gäller, skall det på anmälan av en part antecknas i registret att den tidigare anteckningen avförs ur registret. Vid anmälan skall bestyrkt kopia av domen med lagakraftbevis ges in till registreringsmyndigheten. Förordning (2001:931).

16 §  Om registrering beviljas skall de handlingar som ges in i samband med anmälan biläggas filialregistret. Sådana handlingar skall förvaras särskilt för varje filial.

17 §  Handlingar som anges i 13 § lagen (1992:160) om utländska filialer m. m. får föras över till mikrofilm eller maskinläsbart medium. Handlingarna skall hållas tillgängliga hos registreringsmyndigheten.

Kungörande av uppgifter i registret

18 §  I en kungörelse enligt 22 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. skall anges dagen för registreringen, den filial som åsyftas, den kommun där filialkontoret är beläget och den anteckning som gjorts i registret.

Prövning av vissa frågor

19 §  Fråga om undantag från vissa bestämmelser i lagen (1992:160) om utländska filialer m. m. prövas av Bolagsverket när det gäller undantag enligt 2 § fjärde stycket och 9 § och av Finansinspektionen när det gäller undantag enligt 10 § tredje stycket.

[S2]Beslut i frågor som avses i första stycket får överklagas hos regeringen. Förordning (2004:373).

Bemyndigande

19 a §  Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter enligt 14 a § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. om avfattningen av och innehållet i den redovisning som enligt bestämmelserna i 11-14 §§ samma lag skall lämnas för verksamhet i filial till

 1. utländskt kreditinstitut eller värdepappersbolag av motsvarande slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och
 2. utländskt försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Förordning (1995:1604).

Avgifter

20 §  För registrering och dess kungörande samt för handläggning och prövning skall avgifter betalas med följande belopp:

 1. vid anmälan för registrering av en filial, 2 000 kronor, och
 2. vid anmälan eller anteckning i registret i övrigt, 800 kronor.

[S2]Någon avgift skall inte betalas för avregistrering eller för registrering eller kungörande som sker efter anmälan om enbart adressändring eller efter anmälan enligt 15 § eller efter anmälan som enligt 19 § andra stycket lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. görs av en borgenär eller av den vars rätt är beroende av att det finns någon som får företräda filialen.

[S3]Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en anmälan om registrering har påbörjats. Förordning (2004:31).

21 §  För handläggning och prövning av vissa frågor enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. skall avgifter betalas med följande belopp:

 1. undantag från kravet på filial eller föreståndare (2 § fjärde stycket), 1 200 kronor,
 2. undantag från bosättningskravet (9 §), 685 kronor, och
 3. anmälan om föreståndare (25 §), 800 kr.

[S2]Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats.

[S3]När det gäller fråga som prövas av Finansinspektionen enligt 10 § tredje stycket lagen om utländska filialer m.m. gäller i fråga om avgiftens storlek m.m. bestämmelserna i 9-14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas. Förordning (2003:1045).22 § Har upphävts genom förordning (1993:1527).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:308) om utländska filialer m.m.

  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:1527) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

  Omfattning
  upph. 22 §; ändr. 4, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1527

Förordning (1994:415) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1272) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

  Omfattning
  ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1994-11-01

Förordning (1995:1147) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1995-12-01

Förordning (1995:1604) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. I fråga om förhållanden som avser ett räkenskapsår vilket har inletts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
  Omfattning
  nya 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:366) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

  Omfattning
  ändr. 20, 21 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2000:1082) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:931) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Omfattning
ändr. 13, 15 §§; nya 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 13 e, 13 f §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:1045) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden enligt 2 § som har inletts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2, 11, 21 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:31) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2004.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2004-03-15

Förordning (2003:373) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Omfattning
ändr. 1, 19 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2008:109) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Omfattning
upph. 11 §; nuvarande 13 f, 19 a §§ betecknas 13 g, 19 b §§; ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17 §§, rubr. närmast före 19 a § sätts närmast före den nya 19 b §; nya 12 a, 12 b, 12 c, 13 f, 17 a, 17 b, 19 a §§, rubr. närmast före 19 a §
Ikraftträder
2008-04-01

Förordning (2009:1097) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Omfattning
ändr. 3 §; ny 18 a §, rubr. närmast före 18 a §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2011:105) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 18 a, 20 §§; nya 20 a, 22 §§, rubr. närmast före 22 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:724 ) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Omfattning
ändr. 3, 4, 12, 18 a, 19, 19 a, 21 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:59) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Omfattning
ny 16 a §
Ikraftträder
2012-04-01

Förordning (2015:129) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2016:582) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 12 a, 12 b §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2017:440) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Omfattning
ändr. 19 b §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2018:381) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Omfattning
upph. 13 e, 13 f, 13 g §§; ändr. 13 a, 13 b §§
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1814) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Omfattning
ändr. 4, 17 a §§
Ikraftträder
2019-01-01