/r1/ Lag (1992:320) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-05-14
Ändring införd
SFS 1992:320
Ikraft
1992-07-01
Tidsbegränsad
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Av de lönegarantiavgifter som enligt 4 kap. 10 § lagen (1981:691) om socialavgifter förs till lönegarantifonden skall under budgetåret 1992/93 sammanlagt 6 milj. kr. användas för finansiering av länsstyrelsernas kostnader för handläggning av lönegarantiärenden.

2 §  En arbetsgivare som låter en anställd delta i utbildning på arbetstid med bibehållna anställningsförmåner får från de arbetsgivaravgifter som han enligt 2 kap. 1 § lagen (1981:691) om socialavgifter skall betala göra avdrag enligt bestämmelserna i 3 och 4 §§ om han efter anvisning av länsarbetsnämnden anställer en ersättare för den som deltar i utbildning.

3 §  För ersättare som avses i 2 § får avdrag göras med 475 kr. per arbetsdag som arbetsgivaren har haft ersättaren anställd.

4 §  För varje arbetstagare som deltar i av länsarbetsnämnden godkänd yrkesinriktad utbildning eller utbildning som ökar arbetstagarens förutsättningar att tillgodogöra sig ny teknik eller utföra nya arbetsuppgifter får avdrag göras med högst 75 kr. per utbildningstimme, sammanlagt dock högst 30 000 kr.

Ändringar

Lag (1992:320) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter

Förarbeten
Prop. 1991/92:100
Ikraftträder
1992-07-01