Inaktuell version

Lag (1992:339) om proportionellt valsätt

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
1992-04-29
Ändring införd
SFS 1992:339 i lydelse enligt SFS 2016:739
Ikraft
1993-01-01
Upphäver
Lag (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller proportionella val som förrättas av

 • kommunfullmäktige,
 • landstingsfullmäktige,
 • styrelsen eller någon annan nämnd i en kommun, ett landsting eller ett kommunalförbund,
 • förbundsfullmäktige eller förbundsdirektionen i kommunalförbund, och
 • indelningsdelegerade. Lag (2016:739).

När ett val skall vara proportionellt

Förfarandet vid valet

Biträdande valförrättare

3 §  Vid valet skall de väljande bland sig utse ett tillräckligt antal personer att biträda ordföranden eller den som annars skall förrätta valet (valförrättaren) vid valförrättningen.

Valsedlarna

4 §  Valet skall ske med slutna valsedlar.

5 §  Valsedlarna skall vara enkla och omärkta samt lika till storlek, material och färg.

6 §  På valsedlarna skall det finnas en gruppbeteckning.

[S2]Gruppbeteckningen skall anges som en beteckning i ord för en viss grupp av de väljande eller för en viss meningsriktning.

7 §  Om valsedeln upptar namn på fler än en person, skall namnen tas upp i en följd under varandra och förses med nummer som visar ordningen mellan dem.

[S2]Varje person skall anges på ett sådant sätt att det klart framgår vem som avses. Om det behövs bör någon form av identifieringsuppgift sättas ut vid namnet.

8 §  En valsedel är ogiltig, om den

 1. saknar gruppbeteckning,
 2. upptar mer än en gruppbeteckning,
 3. inte är enkel, eller
 4. är försedd med något kännetecken som uppenbarligen har blivit anbragt på valsedeln med avsikt.

9 §  Ett namn på en valsedel skall anses obefintligt om

 1. personen inte är valbar,
 2. namnet är överstruket,
 3. det inte klart framgår vem som avses, eller
 4. ordningen mellan namnet och något annat namn på valsedeln inte klart framgår.

[S2]Om valsedeln upptar flera namn än som valet avser, skall det eller de sista övertaliga namnen anses obefintliga.

Avbrutna valförrättningar

10 §  Om valförrättningen inte kan slutföras samma dag eller det av någon annan anledning är nödvändigt, får valförrättaren, när valsedlarna har avlämnats, bestämma att förrättningen skall fortsätta och avslutas en annan dag.

[S2]Beslutet om tid och plats för den fortsatta valförrättningen skall genast tillkännages de väljande, men behöver inte kungöras särskilt.

11 §  När valförrättningen skall fortsätta en annan dag skall bland de väljande utses minst två personer att som vittnen närvara vid den fortsatta valförrättningen.

[S2]De avlämnade valsedlarna skall förvaras i en valurna. Valurnan skall förseglas i närvaro av de båda vittnena. Valförrättaren skall därefter se till att valurnan förvaras på en säker plats.

12 §  När valförrättningen fortsätter efter ett avbrott skall valförrättaren i närvaro av vittnena särskilt kontrollera att förseglingen till valurnan inte har brutits.

Sammanräkning av rösterna

Allmänna föreskrifter

13 §  Sedan valsedlarna har avlämnats skall de giltiga valsedlarna ordnas i grupper. Inom varje valsedelsgrupp skall ordningen mellan namnen bestämmas.

[S2]När ordningen mellan namnen i varje valsedelsgrupp har bestämts skall platserna fördelas mellan grupperna.

Valsedelsgrupper

14 §  Valsedlar med samma gruppbeteckning bildar en valsedelsgrupp.

Ordningen inom varje valsedelsgrupp

15 §  Ordningen mellan namnen inom varje valsedelsgrupp skall bestämmas genom särskilda sammanräkningar, i den utsträckning sådana behövs.

16 §  Efter varje sammanräkning skall det namn som enligt 18 § har fått det högsta röstetalet föras upp på en lista för valsedelsgruppen, det ena under det andra. Namnen gäller i den ordningsföljd som de har blivit uppförda på listan.

17 §  Vid varje sammanräkning gäller en valsedel bara för ett namn.

[S2]Valsedeln gäller för det namn som står först på valsedeln, så länge detta namn inte har förts upp på listan. Därefter gäller valsedeln för det namn som står näst efter det namn som redan har förts upp på listan.

18 §  En valsedel som gäller för sitt första namn räknas som en röst.

[S2]När den gäller för sitt andra namn räknas den som en halv röst. En valsedel som gäller för sitt tredje namn räknas som en tredjedels röst, och så vidare efter samma grund.

Fördelningen av platser mellan valsedelsgrupperna

19 §  Avser valet bara en plats, skall platsen tillfalla den som står främst på listan för den valsedelsgrupp som har fått flest röster.

20 §  Avser valet flera platser, skall platserna fördelas mellan valsedelsgrupperna.

[S2]Platserna fördelas en i taget.

[S3]Den grupp som för varje gång får det högsta jämförelsetalet enligt 22 § tilldelas platsen.

21 §  För varje gång en valsedelsgrupp tilldelas en plats skall den genast besättas med den som enligt gruppens lista står närmast i tur att få platsen.

[S2]Detta gäller också om den som är berättigad till platsen redan har fått en plats från en eller flera andra grupper.

22 §  Jämförelsetalet för en grupp är lika med det antal röster som valsedelsgruppen har fått, så länge gruppen inte har blivit tilldelad någon plats.

[S2]För varje gång som en grupp har tilldelats en plats, skall jämförelsetalet beräknas så att gruppens röstetal delas med det tal som motsvarar det antal platser som gruppen har tilldelats, ökat med 1.

[S3]Om en person har fått platser från två valsedelsgrupper, skall vardera platsen dock bara anses som en halv plats vid beräkningen av det antalet platser som har delats ut. Om någon har fått platser från tre grupper, skall varje sådan plats räknas som en tredjedels plats, och så vidare efter samma grund.

23 §  Om en valsedelsgrupp har tilldelats platser så många gånger som motsvarar antalet namn på gruppens lista, skall gruppen inte längre räknas vid den fortsatta fördelningen.

Lika röstetal eller jämförelsetal

24 §  Vid lika röstetal eller jämförelsetal skall avgörandet ske genom lottning.

Inträdesordningen för ersättare

25 §  När ersättare har utsetts genom proportionella val skall de tjänstgöra enligt följande:

 1. Den ersättare som har utsetts från en valsedelsgrupp med samma beteckning som den grupp från vilken ledamoten är vald, har företräde framför andra ersättare. Av andra ersättare har den företräde som har utsetts från en grupp med högre röstetal.
 2. Inom samma grupp har den ersättare företräde vars namn har blivit tidigare uppfört på gruppens lista enligt 16 §.

[S2]Den ersättare som har blivit tilldelad en plats från två eller flera grupper, skall anses vald för den grupp från vilken ersättaren först blev tilldelad platsen.

Ändringar

Lag (1992:339) om proportionellt valsätt

Lag (1997:553) om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:242, Prop. 1996/97:105, Bet. 1996/97:KU20
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (2016:739) om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt

Förarbeten
Rskr. 2015/16:291, Prop. 2015/16:121, Bet. 2015/16:KU25
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-08-01