lagen.nu

Lag (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:574
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-07-01
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2016-08-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2016-08-01 genom SFS 2016:740

Val av indelningsdelegerade m.m.

1 § Om regeringen enligt 1 kap. 17 § lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting bestämmer att en kommun skall företrädas av indelningsdelegerade, skall delegerade och ersättare utses från varje kommun vars område helt eller delvis skall ingå i kommunen enligt den nya indelningen.

Om delegerade skall utses från mer än en kommun, fastställer regeringen antalet delegerade och ersättare från varje kommun. Är kommunerna ense om antalet, skall detta fastställas i enlighet med det.

Om delegerade skall utses från endast en kommun, beslutar kommunfullmäktige i denna kommun om antalet delegerade och ersättare. Lag (1991:1694).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1988:199, 1991:1694

2 § Delegerade och ersättare skall väljas av kommunfullmäktige inom trettio dagar efter det att kommunen fick del av beslutet om indelnings- ändringen eller vid den senare tidpunkt som regeringen bestämmer. Valbar är den som är ledamot eller ersättare i fullmäktige i kommunen. Före- skrifterna i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt skall därvid tillämpas. Om ersättarna inte väljs proportionellt, skall det vid valet också bestämmas i vilken ordning som de skall kallas in till tjänstgöring.

Sedan valet har ägt rum, skall länsstyrelsen genast underrättas om vilka som har valts.

Om en delegerad avgår under tjänstgöringstiden, skall 6 kap. 14 § kommunal- lagen (1991:900) tillämpas. Lag (1992:348).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1991:1694, 1992:348

3 § Om en delegerad eller en suppleant upphör att vara valbar, förfaller hans uppdrag genast. Delegerade skall befria en delegerad eller en ersättare från hans uppdrag, om han vill avgå och särskilda skäl inte talar mot det. Lag (1991:1694).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:1694

Indelningsdelegerades sammanträden

4 § Länsstyrelsen skall snarast möjligt förordna en av de delegerade att utfärda kungörelse om första sammanträdet och föra ordet där, till dess ordförande har valts.

Kungörelsen skall minst en vecka före sammanträdesdagen anslås på anslagstavlan i varje kommun som har valt delegerade och inom samma tid sändas med posten till varje delegerad och ersättare. Kungörelsen införs samtidigt i de tidningar där kommunen inför sådana tillkännagivanden som avses i 5 kap. 10 § kommunallagen (1991:900). Lag (1991:1694).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:1694

5 § Vid det första sammanträdet skall delegerade bland sig välja ordförande och en eller två vice ordförande för delegerades tjänstgöringstid.

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan närvara vid ett sammanträde, utser delegerade en annan delegerad att för tillfället föra ordet. Till dess så har skett, utövas ordförandeskapet av den äldste av de delegerade.

6 § Delegerade sammanträder på det ställe och enligt den ordning som delegerade bestämmer. Delegerade skall också sammanträda när det arbets- utskott som avses i 14 § eller minst en tredjedel av de delegerade begär det eller ordföranden anser att det behövs.

7 § Bestämmelsen i 5 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) om kungörelse om sammanträde med kommunfullmäktige tillämpas på motsvarande sätt i fråga om sammanträde med delegerade. Kungörelsen skall anslås på anslagstavlan i varje kommun som har valt delegerade och införas i de tidningar där kommunen inför tillkännagivanden som avses i 5 kap. 10 § nämnda lag. Lag (1991:1694).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:1694

8 § En delegerad som är hindrad att inställa sig till ett sammanträde skall genast anmäla detta till ordföranden, som kallar in en ersättare.

I fråga om ersättarnas tjänstgöring skall 5 kap. 12--16 §§ kommunallagen (1991:900) tillämpas.

Vad som sägs i första och andra styckena i fråga om inkallande av ersättare och ersättarnas tjänstgöring gäller också när en delegerad som inte har utsetts genom proportionellt val har avgått och fyllnadsval ännu inte har ägt rum. Lag (1991:1694).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:1694

9 § Varje delegerad har en röst.

Rätt att delta i delegerades överläggningar men ej i besluten har även

  • 1. ordföranden eller vice ordförande i arbetsutskott eller kommitté som avses i 14 § eller i kommunstyrelsen i en kommun som har valt delegerade,
  • 2. ordföranden eller vice ordförande i annan nämnd eller i beredning i en kommun som har valt delegerade vid handläggningen av ett ärende som har beretts av nämnden eller beredningen och vid besvarandet av en interpellation som har framställts till ordföranden i nämnden eller beredningen,
  • 3. ledamöter i det arbetsutskott som avses i 14 § eller i kommunstyrelsen i en kommun som har valt delegerade och sådana ledamöter i styrelsen för en sådan juridisk person som avses i 3 kap. 16 a–18 b §§ kommunallagen (1991:900) vid besvarandet av en interpellation som har överlämnats för att besvaras av dem,
  • 4. i den mån delegerade har beslutat det, ledamöter eller ersättare i ett arbetsutskott eller en kommitté som avses i 14 § eller i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, någon annan nämnd eller beredning i en kommun som har valt delegerade.

Delegerade får kalla en tjänsteman i en kommun som har valt delegerade eller en särskild sakkunnig för att meddela upplysningar vid ett sammanträde. Lag (2014:574).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1991:1694, 2014:574

10 § Delegerade skall besluta i ärenden som har väckts av

  • 1. arbetsutskott eller kommitté som avses i 14 §,
  • 2. en delegerad genom motion,
  • 3. regeringen, en central förvaltningsmyndighet eller länsstyrelsen eller,
  • 4. kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i en kommun som har valt delegerade.

11 § Föreskrifterna i 4 kap. 11 § och i 5 kap. 18--20, 36--46 och 48--62 §§ kommunallagen (1991:900) skall tillämpas också på delegerade och deras ordförande.

Interpellationer och frågor som avses i 5 kap. 49--56 §§ kommunallagen får framställas, förutom till ordföranden i arbetsutskottet och i en kommitté, även till ordföranden i kommunstyrelsen eller i någon annan nämnd eller beredning i en kommun som har valt delegerade.

Tillkännagivanden som avses i 5 kap. 62 § kommunallagen skall ske på anslagstavlan i varje kommun som har valt delegerade. Lag (1992:348).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1991:1694, 1992:348

12 § Så snart delegerades protokoll har blivit justerat, skall en avskrift av protokollet överlämnas till arbetsutskottet och till kommunstyrelsen i varje kommun som har valt delegerade. Utdrag av protokollet skall tillställas den kommitté eller nämnd åt vilken har uppdragits att verkställa delegerades beslut.

13 § Delegerades protokoll och övriga handlingar skall vårdas och förtecknas.

Beredning och verkställighet m.m.

14 § För beredning och verkställighet skall delegerade utse ett arbetsutskott. För sådana uppgifter får delegerade dessutom utse en eller flera kommittéer.

Delegerade får för beredning och verkställighet också anlita nämnder och beredningar i en kommun som har valt delegerade.

15 § Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet eller i en kommitté väljs för tiden till dess indelningsändringen träder i kraft till det antal som delegerade bestämmer. Antalet ledamöter i arbetsutskottet får dock inte vara mindre än fem.

I fråga om valbarhet till ledamot eller ersättare i arbetsutskottet eller i en kommitté tillämpas 4 kap. 5 och 6 §§ kommunallagen (1991:900). Därvid skall iakttas, att utöver delegerad och ersättare för delegerad endast den som är folkbokförd inom området för kommunen enligt den nya indelningen är valbar. Om en ledamot eller ersättare upphör att vara valbar, upphör hans uppdrag genast.

Delegerade skall befria en ledamot eller ersättare från hans uppdrag, om han vill avgå och särskilda skäl inte talar mot det.

Om ersättare inte väljs proportionellt, skall vid valet även bestämmas den ordning i vilken de skall kallas in till tjänstgöring. Lag (1991:1694).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1991:1694, 1991:520

16 § Delegerade väljer bland ledamöterna i arbetsutskottet en ordförande och en eller två vice ordförande.

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan närvara vid ett sammanträde med arbetsutskottet, utser utskottet en annan ledamot att för tillfället föra ordet.

17 § Bestämmelserna i 4 kap. 7, 8 och 11 §§, 6 kap. 10, 11, 14, 18 och 23--31 §§ samt i 7 kap. kommunallagen (1991:900) tillämpas i fråga om arbetsutskottet och kommittéer. Sådana tillkännagivanden som avses i 6 kap. 30 § andra stycket kommunallagen skall ske på anslagstavlan i varje kommun som har valt delegerade.

Arbetsutskottet och en kommitté får kalla en delegerad eller ersättare för en delegerad, en ledamot av en kommitté eller en tjänsteman hos en kommun som har valt delegerade eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde. Den som har kallats får, om utskottet eller kommittén beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten.

Arbetsutskottets och kommittés protokoll och övriga handlingar skall vårdas och förtecknas. Lag (1991:1694).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1985:897, 1991:1694

18 § Förslag till budget för kommunen enligt den nya indelningen skall göras upp av arbetsutskottet. Därvid tillämpas 8 kap. 6 och 7 §§ kommunallagen (1991:900).

Om fastställande av budgeten finns bestämmelser i 8 kap. 8--10 §§ kommunallagen. Lag (1991:1694).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:1694

19 § Ett ärende får endast i de fall som anges i 5 kap. 29--32 §§ kommunallagen (1991:900) avgöras av delegerade innan det har blivit berett på något av de sätt som anges i 14 §. Arbetsutskottet skall alltid få tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av någon annan än utskottet. Lag (1991:1694).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:1694

Kostnader för indelningsdelegerades verksamhet m.m.

20 § En kommun som har valt delegerade skall tillhandahålla medel för delegerades verksamhet. Om mer än en kommun skall tillhandahålla medel, skall skyldigheten fördelas mellan kommunerna i förhållande till de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster som enligt lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. skall ligga till grund för kommunernas bestämmande av skattesatsen för uttag av skatt för det år då beslutet om indelningsändringen meddelas. Om endast en del av en kommun ingår i kommunen enligt den nya indelningen, skall fördelningen ske i förhållande till de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna för den kommundelen. Lag (1999:1245).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1245

21 § Delegerade får besluta att ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget samt arvode, pension och andra ekonomiska förmåner skall utgå i skälig omfattning till den som är delegerad, ledamot i arbetsutskottet eller i en kommitté eller suppleant.

Revision

22 § Delegerade väljer minst fem revisorer som skall granska arbetsutskottets och kommittéernas verksamhet. I fråga om valbarhet till revisor, verkan av att valbarheten upphör och rätt till avsägelse tillämpas bestämmelserna i 15 § om ledamöter och ersättare i arbetsutskottet.

Revisorerna skall det år då indelningsändringen träder i kraft avge en berättelse om resultatet av revisionen till kommunfullmäktige i kommunen enligt den nya indelningen. Fullmäktige skall vid sammanträde före utgången av detta år besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller om någon åtgärd för att bevara kommunens rätt skall vidtas.

I fråga om revisionen tillämpas i övrigt bestämmelserna om revision i kommunallagen (1991:900). Lag (2006:370).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1991:1694, 1999:626, 2006:370

Besvär

23 § Beslut av delegerade, arbetsutskottet, kommittéer eller partssammansatta organ får överklagas enligt bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900). Besluten får överklagas av varje kommun som har valt delegerade och av den som är medlem av en sådan kommun.

När 10 kap. 14 § kommunallagen tillämpas gäller, om förvaltningsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, att domstolens beslut får överklagas även av en kommun som har valt delegerade och den som är medlem av en sådan kommun.

Bestämmelserna i 10 kap. 15 § kommunallagen om rättelse av verkställighet tillämpas på beslut av delegerade, arbetsutskottet, kommittéer eller partssammansatta organ. Lag (2009:792).

Ändringar/Förarbeten (5)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1979:412

Departement
Finansdepartementet K
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2016-08-01
Förarbeten
Prop. 1978/79:157, KU 1978/79:40, rskr 1978/79:363
SFS-nummer
1979:412

Lag (1980:279) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Förarbeten
Prop. 1979/80:105, KU 1979/80:46, rskr 1979/80:270
Omfattning
ändr. 23 §
SFS-nummer
1980:279
Rubrik
Lag (1980:279) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Lag (1985:897) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Förarbeten
Prop. 1984/85:200, KU 1985/86:3, rskr 1985/86:6
Omfattning
ändr. 17, 23 §§
Ikraft
1986-01-01
SFS-nummer
1985:897
Rubrik
Lag (1985:897) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Lag (1988:199) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Förarbeten
Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:199
Rubrik
Lag (1988:199) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Lag (1991:520) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Förarbeten
Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:520
Rubrik
Lag (1991:520) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Lag (1991:1694) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Förarbeten
Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 22, 23 §§
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1694
Rubrik
Lag (1991:1694) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Lag (1992:348) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Förarbeten
Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Omfattning
ändr. 2, 11 §§
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:348
Rubrik
Lag (1992:348) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Lag (1995:47) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Förarbeten
Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ikraft
1995-04-01
Omfattning
ändr. 23 §
SFS-nummer
1995:47
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1995:47) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Lag (1999:626) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:66, bet. 1998/99:KU30, rskr. 1998/99:210
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:626
Rubrik
Lag (1999:626) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Lag (1999:1245) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 20 §
SFS-nummer
1999:1245
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången i fråga om 2002 års taxering.

Rubrik
Lag (1999:1245) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Lag (2006:370) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:55, bet. 2005/06:KU27, rskr. 2005/06:227
Ikraft
2006-07-01
Omfattning
ändr. 22 §
SFS-nummer
2006:370
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 men skall tillämpas i sin äldre lydelse för de revisorer och revisorsersättare som valts för granskning t.o.m. räkenskapsåret 2006.

Rubrik
Lag (2006:370) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Lag (2009:792) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:792
Rubrik
Lag (2009:792) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Lag (2014:574) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:574
Rubrik
Lag (2014:574) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

2016:740

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2016:740
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation