Upphävd författning

Förordning (1992:397) med instruktion för Verket för högskoleservice;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1992-05-14
Ändring införd
SFS 1992:397
Ikraft
1992-07-01
Upphäver
Förordning (1991:1285) med instruktion för universitets- och högskoleämbetet
Förordning (1988:680) med instruktion för utrustningsnämnden för universitet och högskolor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Verket för högskoleservice har till huvudsaklig uppgift att i enlighet med de uppdrag som lämnas av regeringen samt av universitet och högskolor -- svara för information i samhället om verksamheten vid universitet och högskolor, -- stimulera intresset för högre utbildning och forskning, -- svara för administrativ utveckling, -- biträda universitet och högskolor med juridisk rådgivning och service.

[S2]Verket skall vidare följa den internationella utvecklingen inom högskoleområdet och främja det internationella utbytet.

[S3]Verket får också på uppdrag av universitet och högskolor samt andra myndigheter och inrättningar som har anknytning till verksamheten vid universitet och högskolor ha hand om utrustningsplanering och upphandling mot betalning. Verket får också lämna samma tjänster till andra myndigheter och inrättningar. Vidare får verket, om det är ändamålsenligt, ingå avropsavtal och liknande avtal utan särskilt uppdrag. Regeringen bestämmer särskilt om verkets utrustningsplanering och upphandling i vissa fall.

[S4]Verket får utföra andra uppdrag åt universitet och högskolor samt åt andra inrättningar som har anknytning till verksamheten vid universitet och högskolor eller bedriver liknande verksamhet. Förordning (1993:887)

2 §  Verket skall särskilt

 1. på uppdrag av universitet och högskolor biträda vid antagning av studenter,
 2. fullgöra förmedlande och koordinerande uppgifter för internationellt utbildningssamarbete enligt regeringens bestämmande,
 3. svara för bedömningen av utbildningar vid utländska universitet och högskolor enligt vad som är särskilt föreskrivet,
 4. svara för insamling, bearbetning och sammanställning av data om universitet och högskolor i samarbete med dem. Förordning (1993:887).

3 § har upphävts genom förordning (1993:887).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på verket med undantag av 3 § andra stycket, 8, 11--13 och 20--22 §§. Förordning (1993:169).

Myndighetens ledning

5 §  Verkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Organisation

6 §  Inom verket finns fyra avdelningar, nämligen

 • studerandeavdelningen,
 • internationella avdelningen,
 • uppföljningsavdelningen och
 • utrustningsavdelningen.

[S2]Varje avdelning leds av en avdelningschef.

[S3]Inom verket finns en juridisk enhet för den juridiska rådgivning som avses i 1 § första stycket, en informationsenhet, en personalenhet samt en ekonomienhet. Dessa enheter lyder direkt under generaldirektören.

[S4]Vid verket finns ett råd, som består av högst sju personer. Generaldirektören ingår i rådet och är dess ordförande. Förordning (1993:169).

Rådets uppgifter

7 §  Rådet har till uppgift att ge generaldirektören den vägledning som behövs för att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt och i överensstämmelse med syftet för verksamheten.

[S2]Generaldirektören skall informera rådet om verksamheten.

Personalföreträdare

Personalansvarsnämnden

9 §  Verkets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av avdelningscheferna och chefen för den juridiska enheten.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

Ärendenas handläggning

10 §  Generaldirektören avgör ärenden som inte skall avgöras av personalansvarsnämnden.

[S2]Om ett sådant ärende inte behöver prövas av generaldirektören, får det avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter.

Tjänstetillsättning m. m.

11 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänster som avdelningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av verket.

12 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

13 §  Andra ledamöter av rådet än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

Bisysslor

14 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av verket även i fråga om avdelningschefer.

Rätt att ta ut ersättning

15 §  Verket har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 1--6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Ändringar

Förordning (1992:397) med instruktion för Verket för högskoleservice

Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (1993:169) om ändring i förordningen (1992:397) med instruktion för Verket för högskoleservice

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 6 §§
  Ikraftträder
  1993-05-01

Förordning (1993:887) om ändring i förordningen (1992:397) med instruktion för Verket för högskoleservice

  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1995:943

  Omfattning
  upph.