Upphävd författning

Förordning (1992:404) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1992-05-21
Ändring införd
SFS 1992:404 i lydelse enligt SFS 1996:557
Ikraft
1992-07-01
Upphäver
Förordning (1988:1231) med instruktion för besvärsnämnden för högskoleutbildning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Överklagandenämnden för högskolan har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut inom universitetens och högskolornas område. Vilka beslut som får överklagas till nämnden anges i föreskrifter som meddelas av regeringen.

Sammansättning

2 §  Nämnden består av en ordförande och sju andra ledamöter. För ordföranden skall det finnas en ersättare. Ordföranden och dennes ersättare skall vara eller ha varit ordinarie domare. Av de övriga ledamöterna skall minst tre vara jurister.

[S2]Vidare finns högst tre ersättare för tjänstgöring när en annan ledamot än ordföranden har förhinder. En av dessa ersättare skall vara jurist. Förordning (1993:808).

Organisation

3 §  Nämnden har sitt kansli hos Högskoleverket. Verket sköter med sin personal nämndens kansligöromål i enlighet med vad nämndens ordförande begär. Förordning (1995:942).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]18 § om interna föreskrifter,

[S3]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens regelgivning,

[S5]29 § inhämtande av uppgifter m.m.,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:557).

5 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6, 7, 9 och 11 §§verksförordningen (1995:1322).

[S2]För den personal som utför arbete åt nämnden har nämndens ordförande det ansvar som anges i 8 § verksförordningen. Förordning (1996:557).

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter, varav minst en jurist, är närvarande.

7 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller den som är föredragande att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

8 §  Ärendena avgörs efter föredragning. Föredragningen utförs av personal vid Högskoleverket.

[S2]Högskoleverket utser, efter samråd med nämndens ordförande, befattningshavare för sådana uppgifter.

[S3]I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det medges att ärenden som avgörs enligt 7 § inte behöver föredras. Förordning (1995:942).

Förordnanden

9 §  Ledamöterna och ersättarna förordnas av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1993:808).

10 § har upphävts genom förordning (1995:942).
11 § har upphävts genom förordning (1995:942).

Ändringar

Förordning (1992:404) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan

  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:808) om ändring i förordningen (1992:404) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan

  Omfattning
  ändr. 2, 9 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:942) om ändring i förordningen (1992:404) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan

  Omfattning
  upph. 10, 11 §§, rubr. närmast före 11 §; ändr. 3, 8 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:557) om ändring i förordningen (1992:404) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan

Omfattning
ändr. 4, 5 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
1996-07-01

Ändring, SFS 2007:991

Omfattning
upph.