Upphävd författning

Förordning (1992:677) om skatteutjämningsbidrag till landsting

Departement
Finansdepartementet KE
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:677
Ikraft
1992-07-01
Upphäver
Förordning (1988:494) om skatteutjämningsbidrag
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statistiska centralbyrån skall året före bidragsåret

  1. för varje landsting beräkna dels tillägg till eller avdrag från grundgarantin enligt 5 § första stycket lagen (1992:671) om skatteut jämningsbidrag till landsting, dels tillägg enligt 5 § andra stycket samma lag,
  2. senast den 25 augusti lämna skattemyndigheterna uppgift om garanterad skattek raft enligt 5 § samma lag,
  3. senast den 25 augusti lämna skattemyndigheterna preliminär uppgift om medelsk attekraften enligt 3 § samma lag.

[S2]Tilläggen och avdragen enligt första stycket 1 skall anges i procent av medelska ttekraften och avrundas till en decimal.

[S3]Statistiska centralbyrån skall tidigast möjligt offentliggöra sitt beslut enligt 9 § första stycket samma lag och underrätta skattemyndigheterna om beslutet.

2 §  Tillägg eller avdrag för åldersstrukturens inverkan på landstingens kostnade r beräknas på grundval av indextal enligt 3 § för kostnader för somatisk korttidssjukvård, psykiatrisk vård, läkarbesök i primärvå rd och läkarbesök i sjukhusansluten vård.

3 §  Indextal för kostnader för de verksamheter som anges i 2 § beräknas med hjäl p av standardtal som uttrycker genomsnittligt antal vårddagar respektive läkarbesök per invånare i riket i åldersgrupperna 0--14, 15 --44, 45--64, 65--79 samt 80 år och däröver.

[S2]Standardtalen multipliceras med antalet invånare i landstinget i respektive åldersgrupp, summeras för respektive verksamhet och divideras med antalet invånare. Indextalet uttrycker för varje verksamhet den så lunda beräknade utnyttjandegraden jämförd med motsvarande tal för hela riket.

[S3]Beräkningen sker med utgångspunkt i invånarnas antal och ålder vid ingången av å ret före bidragsåret.

4 §  De fyra indextalen, beräknade enligt 3 §, vägs samman med utgångspunkt i sju kvårdshuvudmännens (landstingen och de kommuner som inte ingår i landsting) totala externa kostnader för ändamålen enli gt 2 §.

[S2]Tillägget eller avdraget utgörs av det sammanvägda indextalet, minskat med 100, multiplicerat med sammanlagda externa kostnader för ifrågavarande verksamheter per invånare i riket och dividerat med medelskatt ekraften och medelskattesatsen för året före bidragsåret.

5 §  Tillägget för befolkningsminskning motsvarar 40 procent av medelskattekrafte n för varje person med vilken minskningen under den senaste femårsperioden överstiger två procent.

6 §  Skattemyndigheterna skall årligen till regeringen utan dröjsmål lämna uppgif t om uppskattat tillskott av skatteunderlag enligt 8 och 9 §§andra stycket lagen (1992:671) om skatteutjämningsbidrag till landsting .

7 §  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagen (1992:671) om skatteutj ämningsbidrag till landsting och denna förordning meddelas av riksskatteverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:677) om skatteutjämningsbidrag till landsting

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången i fråga om bidragsåret 1993.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1988:494) om skatteutjämningsbidrag. Den upphävda förordningen tillämpas dock alltjämt i fråg a om skatteutjämningsbidrag för år 1992 och tidigare år.
Förarbeten
Prop. 1991/92:150
Ikraftträder
1992-07-01

Ändring, SFS 1995:1645

    Omfattning
    upph.