Upphävd författning

Förordning (1992:678) om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag

Departement
Finansdepartementet KA
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:678
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ett landsting skall enligt 6 § lagen (1992:671) om skatteutjämningsbidrag ti ll landsting få skatteutjämningsbidrag om det egna skatteunderlaget understiger det garanterade skatteunderlaget. Bidraget motsvara r tillskottet av skatteunderlag multiplicerat med den för landstinget fastställda skattesatsen för bidragsåret i den mån denna inte öv erstiger följande antal kronor per skattekrona.

LandstingKrona per skattekrona
Stockholms läns10,44
Uppsala läns11,30
Södermanlands läns10,83
Östergötlands läns10,15
Jönköpings läns11,50
Kronobergs läns10,75
Kalmar läns10,80
Blekinge läns11,55
Kristianstads läns11,20
Malmöhus läns11,05
Hallands läns9,95
Göteborgs och Bohus läns9,73
Älvsborgs läns10,65
Skaraborgs läns10,80
Värmlands läns10,45
Örebros läns10,07
Västmanlands läns10,60
Kopparbergs läns9,57
Gävleborgs läns10,01
Västernorrlands läns10,45
Jämtlands läns10,95
Västerbottens läns10,85
Norrbottens läns10,15

[S2]För en kommun som inte ingår i ett landsting motsvarar bidraget tillskottet av skatteunderlag multiplicerat med skattesatsen för bidragsåret i den mån denna inte överstiger 11 kronor 20 öre per skattekrona. Om en sådan kommuns skattesats understiger 28 kronor 60 öre per skattekrona skall dock den högsta tillåtna skattesatsen 11 kro nor 20 öre per skattekrona minskas med 39 procent av skillnaden mellan 28 kronor 60 öre per skattekrona och kommunens skattesats. Förordning (1994:1992).

2 §  En kommun kan få statligt utjämningsbidrag enligt lagen (1992:670) om statli gt utjämningsbidrag till kommuner. Vid beräkning av det statliga utjämningsbidraget skall följande länsvisa enhetliga skattesatse r tillämpas.

LänKommunerKrona per skattekrona
Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Blekinge Kristianstads MalmöhusSamtliga Samtliga Samtliga Samtliga Samtliga Samtliga Samtliga Samtliga Samtliga Samtliga utom Malmö18,11 17,29 17,74 18,38 17,10 17,81 17,77 17,05 17,39 17,53
Hallands Göteborgs och BohusSamtliga Samtliga utom Göteborg18,57 18,78
Älvsborgs Skaraborgs Värmlands Örebro Västmanlands Kopparbergs Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens NorrbottensSamtliga Samtliga Samtliga Samtliga Samtliga Samtliga Samtliga Samtliga Samtliga Samtliga Samtliga17,91 17,77 18,10 18,46 17,96 18,93 18,52 18,10 17,62 17,72 18,38

[S2]För en kommun som inte ingår i ett landsting är den enhetliga skattesatsen 17 kr onor 39 öre per skattekrona. Förordning (1994:1992).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:678) om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången i fråga om bidragsåret 1993.
Förarbeten
Prop. 1991/92:150
Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (1992:1266) om ändring i förordningen (1992:678) om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången i fråga om bidragsåret 1993.
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1364) om ändring i förordningen (1991:678) om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången i fråga om bidragsåret 1994.
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:1992) om ändring i förordningen (1992:678) om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången i fråga om 1 § för bidragsåret 1995 och i fråga om 2 § för bidragsåret 1996.
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Ändring, SFS 1995:1646

  Övergångsbestämmelse

  Förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1996.
  Omfattning
  upph.