Upphävd författning

Lag (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner

Departement
Inrikesdepartementet KE
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:670
Ikraft
1992-07-01
Upphäver
Lag (1988:491) om skatteutjämningsbidrag
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En kommun kan för inkomst- och kostnadsutjämning och som finansiellt stöd till kommunens verksamhet få statligt utjämningsbidrag enligt denna lag.

2 §  I denna lag förstås med

[S2]bidragsår det år under vilket bidraget utbetalas,

[S3]uppräknat skatteunderlag antalet skattekronor enligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) om taxering till kommunal inkomstskatt året före bidragsåret för en kommun multiplicerat med uppräkningsfaktorerna, enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.,

[S4]omräknat uppräknat skatteunderlag antalet skattekronor enligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen om taxering till kommunal inkomstskatt under bidragsåret för en kommun multiplicerat med uppräkningsfaktorn för bidragsåret enligt 4 § lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.,

[S5]slutligt skatteunderlag antalet skattekronor enligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen om taxering till kommunal inkomstskatt året efter bidragsåret för en kommun,

[S6]uppräknad medelskattekraft antalet skattekronor enligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen om taxering till kommunal inkomstskatt för riket per folkbokförd invånare den 1 november året före bidragsåret multiplicerat med uppräkningsfaktorerna, enligt 4 § lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m.,

[S7]omräknad uppräknad medelskattekraft antalet skattekronor enligt skattemyndighetens beslut under bidragsåret enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen om taxering till kommunal inkomstskatt för riket per folkbokförd invånare den 1 november året före bidragsåret multiplicerat med uppräkningsfaktorn för bidragsåret enligt 4 § lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m.,

[S8]slutlig medelskattekraft antalet skattekronor enligt skattemyndighetens beslut året efter bidragsåret enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen om taxering till kommunal inkomstskatt för riket per folkbokförd invånare den 1 november året före bidragsåret,

[S9]garantiskatteunderlag det antal skattekronor som motsvarar den uppräknade medelskattekraften multiplicerad med antalet folkbokförda kommuninvånare den 1 november året före bidragsåret och med ett procenttal (garantinivå), som årligen fastställs av regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer,

[S10]omräknat garantiskatteunderlag det antal skattekronor som motsvarar den omräknade uppräknade medelskattekraften multiplicerad med antalet folkbokförda kommuninvånare den 1 november året före bidragsåret och med ett procenttal (omräknad garantinivå), som årligen fastställs av regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer,

[S11]slutligt garantiskatteunderlag det antal skattekronor som motsvarar den slutliga medelskattekraften multiplicerad med antalet folkbokförda kommuninvånare den 1 november året före bidragsåret och med ett procenttal (slutlig garantinivå), som årligen fastställs av regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer,

[S12]tillskott av skatteunderlag det antal skattekronor varmed det uppräknade skatteunderlaget understiger garantiskatteunderlaget,

[S13]omräknat tillskott av skatteunderlag det antal skattekronor varmed det omräknade uppräknade skatteunderlaget understiger det omräknade garantiskatteunderlaget,

[S14]slutligt tillskott av skatteunderlag det antal skattekronor varmed det slutliga skatteunderlaget understiger det slutliga garantiskatteunderlaget. Lag (1992:1585).

3 §  För kommun vars uppräknade skatteunderlag understiger garantiskatteunderlaget beräknas ett grundbelopp. Grundbeloppet motsvarar tillskottet av skatteunderlag multiplicerat med den skattesats som årligen fastställs enligt 11 §.

[S2]För kommun vars omräknade uppräknade skatteunderlag understiger det omräknade garantiskatteunderlaget beräknas ett omräknat grundbelopp. Det omräknade grundbeloppet motsvarar det omräknade tillskottet av skatteunderlag multiplicerat med den skattesats som fastställs för bidragsåret enligt 11 §.

[S3]För kommun vars slutliga skatteunderlag understiger det slutliga garantiskatteunderlaget beräknas ett slutligt grundbelopp. Det slutliga grundbeloppet motsvarar det slutliga tillskottet av skatteunderlag multiplicerat med den skattesats som årligen fastställs enligt 11 §. Lag (1992:1585).

4 §  För kommun vars uppräknade skatteunderlag överstiger garantiskatteunderlaget beräknas ett negativt grundbelopp. Beloppet motsvarar skillnaden mellan garantiskatteunderlaget och kommunens eget uppräknade skatteunderlag multiplicerat med den skattesats som årligen fastställs enligt 11 §.

[S2]För kommun vars omräknade uppräknade skatteunderlag överstiger det omräknade garantiskatteunderlaget beräknas ett omräknat negativt grundbelopp. Beloppet motsvarar skillnaden mellan det omräknade garantiskatteunderlaget och kommunens eget omräknade uppräknade skatteunderlag multiplicerat med den skattesats som fastställts för bidragsåret enligt 11 §.

[S3]För kommun vars slutliga skatteunderlag överstiger det slutliga garantiskatteunderlaget beräknas ett slutligt negativt grundbelopp. Beloppet motsvarar skillnaden mellan det slutliga garantiskatteunderlaget och kommunens eget slutliga skatteunderlag multiplicerat med den skattesats som fastställs enligt 11 §. Lag (1992:1585).

5 §  Med utgångspunkt i grundbeloppet, det omräknade grundbeloppet och det slutliga grundbeloppet, skall tillägg eller avdrag göras för följande faktorer av betydelse för kommunens kostnader,

 1. åldersstruktur,
 2. social struktur,
 3. klimat,
 4. befolkningstäthet.

[S2]För kommun vars folkmängd under den senaste femårsperioden har minskat skall tillägg göras för den befolkningsminskning som överstiger två procent av folkmängden vid femårsperiodens början. Tillägget uppgår till 40 procent av den uppräknade medelskattekraften per invånare, multiplicerad med den skattesats som fastställs enligt 11 §. Lag (1992:1585).

6 §  En kommun skall få preliminärt utjämningsbidrag som uppgår till ett belopp motsvarande grundbeloppet med tillägg eller avdrag enligt 5 §.

[S2]En kommuns omräknade preliminära bidrag uppgår till ett belopp motsvarande det omräknade grundbeloppet med tillägg eller avdrag enligt 5 §.

[S3]En kommuns slutliga bidrag uppgår till ett belopp motsvarande det slutliga grundbeloppet med tillägg eller avdrag enligt 5 §. Lag (1992:1585).

7 §  En kommun skall få preliminärt utjämningsbidrag motsvarande tillägg och avdrag enligt 5 § minskat med det negativa grundbeloppet enligt 4 §.

[S2]En kommuns omräknade preliminära utjämningsbidrag uppgår till ett belopp motsvarande tillägg och avdrag enligt 5 § minskat med det omräknade negativa grundbeloppet enligt 4 §.

[S3]En kommuns slutliga bidrag uppgår till ett belopp motsvarande tillägg och avdrag enligt 5 § minskat med det slutliga negativa grundbeloppet enligt 4 §. Lag (1992:1585).

8 §  En delavräkning av en kommuns preliminära utjämningsbidrag skall ske när den årliga taxeringen under bidragsåret har avslutats. Överstiger det omräknade preliminära utjämningsbidraget det preliminära skall skattemyndigheten betala ut överskjutande belopp till kommunen. I motsatt fall skall kommunen återbetala mellanskillnaden. Utbetalning eller återbetalning skall göras i januari året efter bidragsåret. Lag (1992:1585).

9 §  En slutavräkning av en kommuns utjämningsbidrag skall ske när den årliga taxeringen under året efter bidragsåret har avslutats. Överstiger det slutliga utjämningsbidraget det omräknade preliminära bidraget skall skattemyndigheten betala ut överskjutande belopp till kommunen. I motsatt fall skall kommunen återbetala mellanskillnaden. Utbetalning eller återbetalning skall göras i januari andra året efter bidragsåret. Lag (1992:1585).

10 §  Ändras rikets indelning i kommuner beräknas tillskott av skatteunderlag på grundval av den indelning som gäller vid bidragsårets ingång.

11 §  Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, meddelar närmare bestämmelser om beräkningen av tillägg och avdrag enligt 5 §.

[S2]Regeringen skall förordna om den skattesats som skall tillämpas enligt 3 §. När regeringen fastställer skattesatsen skall hänsyn tas till överenskommelser mellan respektive landsting och kommuner inom landstingsområdet om en ändrad fördelning av uppgifterna inom området jämte åtföljande förändrad fördelning av den sammanlagda landstings- och kommunalskatten. Lag (1992:1585).

12 §  Statistiska centralbyrån skall senast den 10 september året för bidragsåret lämna uppgift till kommunen om uppskattat statligt utjämningsbidrag. Lag (1992:1585).

13 §  Statistiska centralbyrån fastställer den uppräknade medelskattekraften senast den 31 december året före bidragsåret.

[S2]Skattemyndigheten fastställer statligt utjämningsbidrag samt lämnar senast den 25 januari bidragsåret uppgift till kommunen om bidragets storlek.

14 §  Det statliga utjämningsbidraget skall under bidragsåret betalas ut i samband med och på samma sätt som gäller för utbetalningen av kommunalskattemedel.

15 §  En kommun får överklaga Statistiska centralbyråns eller skattemyndighetens beslut enligt denna lag hos regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången i fråga om bidragsåret 1993.
 2. Genom lagen upphävs lagen (1988:491) om skatteutjämningsbidrag. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om skatteutjämningsbidrag för år 1992 och tidigare år.
 3. Om det i lag eller annan författning hänvisas till föreskrifter som har ersatts genom föreskrifter i denna lag, tillämpas i stället de nya föreskrifterna.
 4. I fråga om bidragsåret 1993 gäller att om skillnaden mellan det preliminära skatteutjämningsbidraget enligt 6 § och ett referensbidrag överstiger 1,5 procent av summan av referensbidraget och kommunens preliminära kommunalskattemedel enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. för år 1993, skall det preliminära utjämningsbidraget justeras upp eller ned med den del som överstiger 1,5 procent.
Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, fastställer referensbidraget. Lag (1993:779).
 1. har upphävts genom lag (1993:779).
 2. I fråga om bidragsåret 1994 gäller att om skillnaden mellan det preliminära utjämningsbidraget enligt 6 § för år 1994, och ett referensbidrag överstiger 1,5 procent av summan av preliminära kommunalskattemedel för år 1994 enligt 4 § lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. och referensbidraget, skall det preliminära utjämningsbidraget justeras upp eller ned med den del som överstiger 1,5 procent.
Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, fastställer referensbidraget. Lag (1993:779).
 1. Vid skatteväxling med anledning av ändrat huvudmannaskap mellan kommuner och landsting tillämpas punkterna 4, 6 och 8 i övergångsbestämmelserna endast vad gällde den länsvisa enhetliga skattesatsen som gäller före skatteväxlingen.
 2. I fråga om bidragsåren 1993 och 1994 tillämpas även bestämmelserna i 8 och 9 §§ och punkterna 4 och 6 i övergångsbestämmelserna.
 3. I fråga om bidragsåret 1995 uppgår utjämningsbidraget till det preliminära utjämningsbidraget för år 1994, i förekommande fall justerat med hänsyn till skatteväxlingar. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer utjämningsbidraget. Lag (1994:963).
Förarbeten
Prop. 1991/92:150
Ikraftträder
1992-07-01

Lag (1992:1585) om ändring i lagen (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:36, Bet. 1992/93:FiU2
  Omfattning
  nuvarande 4, 5, 6-11 §§ betecknas 5, 6, 10-15 §§; ändr. 2, 3, de nya 5, 6, 11, 12 §§; nya 4, 7, 8, 9 §§, 4, 5, 6, 7, 8 p i övergångsbest.; omtryck
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:779) om ändring i lagen (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993 och tillämpas första gången i fråga om bidragsåret 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:430, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:FiU29
  Omfattning
  upph. p 5 överg.best.; ändr. p 4, 6
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:963) om ändring i lagen (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas i fråga om bidragsåret 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:442, Prop. 1993/94:150, Bet. 1993/94:FiU19
  Omfattning
  ny 9 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1995:1517

  Omfattning
  upph.