Upphävd författning

Lag (1992:700) om ombildning av stadshypoteksinstitutionen

Departement
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:700
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om ombildning av den institution som regleras i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar.

2 §  Stadshypoteksföreningarna skall gå upp i Konungariket Sveriges stadshypoteks kassa genom att föreningarna upplöses utan likvidation och föreningarnas tillgångar och skulder övertas av kassan (fusion). Därvid skall föreningarnas säkerhetsfonder och kapitaltäckningsfonder föras till kassans reservfond respektive kapitaltäcknings fond. Fusionen skall genomföras den dag regeringen bestämmer.

3 §  Efter fusionen skall Stadshypotekskassan överlåta hela eller delar av sin rörelse till ett för ändamålet bildat kreditaktiebolag. Regeringen får besluta om tidpunkt och villkoren för överlåtelsen.

4 §  Stadshypotekskassan får utan hinder av bestämmelserna i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar låna upp de medel och vidta de åtgärder i övrigt som behövs för att förbereda den ombildning som avses i denna lag.

Ändringar

Lag (1992:700) om ombildning av stadshypoteksinstitutionen

Förarbeten
Prop. 1991/92:119
Ikraftträder
1992-07-01

Lag (2003:835) om upphävande av lagen (1992:700) om ombildning av stadshypoteksinstitutionen

Förarbeten
Rskr. 2003/04:38, Prop. 2002/03:92, Bet. 2003/04:FiU7
Omfattning
upph.