Upphävd författning

Lag (1992:702) om inkomstskatteregler med anledning av vissa omstruktureringar inom den finansiella sektorn, m.m.

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:702 i lydelse enligt SFS 1998:1613
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid fusion mellan Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och stadshypoteksföreningar enligt 2 § lagen (1992:700) om ombildning av stadshypoteksinstitutionen tillämpas bestämmelserna i 2 § 4 mom. andra-fjärde, sjunde, åttonde och elfte styckena lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i lagrummets lydelse vid utgången av år 1998.

[S2]Vid fusion som avses i första stycket samt vid en följande överlåtelse av Stadshypotekskassans tillgångar till det kreditaktiebolag som avses i 3 § lagen om ombildning av stadshypoteksinstitutionen skall överlåtande och övertagande företag anses som en skattskyldig vid återföring av obeskattade reserver enligt 2 § samt vid tillämpning av lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver. Lag (1998:1613).

2 §  Avsättningar till reservfond eller säkerhetsfond som Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, stadshypoteksförening eller Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB gjort i bokslut till ledning för 1986 och senare års taxeringar skall återföras till beskattning enligt andra stycket.

[S2]Skillnaden mellan reserverna och den avsättning till skatteutjämningsreserv som första gången görs enligt lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv utgör -- om beloppet är positivt -- skattepliktig intäkt vid taxeringen till statlig inkomstskatt. Minst 75 procent av beloppet tas upp vid 1994 års taxering och återstående del vid 1995 års taxering. Taxeras inte företaget år 1994 skall hela beloppet jämte ett tillägg på 7,5 procent tas upp vid 1995 års taxering. Om hela beloppet tas upp till beskattning vid 1994 års taxering får vid tillämpning av uppbördslagens (1953:272) regler om debitering av preliminär och slutlig skatt i sådant fall anses som om skatten på intäkten hänför sig med 75 procent på beskattningsåret 1993 och med 25 procent på beskattningsåret 1994.

[S3]Vid beräkning av kapitalunderlag enligt lagen om skatteutjämningsreserv skall

[S4]dels 15 procent av de avsättningar till reservfond och säkerhetsfond som avses i första stycket räknas som skuld vid 1994 års eller, om företaget inte taxeras då, 1995 års taxering,

[S5]dels 30 procent av den skattepliktiga intäkt enligt andra stycket som vid beskattningsårets ingång ännu inte tagits upp till beskattning räknas som skuld vid 1995 års taxering,

[S6]dels beskattningsårets inkomstskatt beräknas utan hänsyn till den skattepliktiga intäkten enligt andra stycket.

3 §  För det kreditaktiebolag som avses i 1 § andra stycket skall vid beräkning av kapitalunderlag enligt lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv underlaget minskas med 25 procent av ett belopp som beräknas enligt följande. Beloppet utgörs av en så stor andel av bolagets eget kapital omedelbart efter det förvärv från Stadshypotekskassan som avses i nämnda lagrum som de belopp som Stadshypotekskassan och stadshypoteksföreningarna avsatt till reservfond respektive säkerhetsfond i bokslut för år 1984 eller tidigare utgör av eget kapital i Stadshypotekskassan omedelbart före överlåtelsen till bolaget. Med eget kapital avses i fråga om bolaget eget kapital enligt 11 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385) och i fråga om kassan summan av reservfond, säkerhetsfond och kapitaltäckningsfond enligt 15 och 33 §§ lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och stadshypoteksföreningar.

[S2]Vid beräkning av kreditaktiebolagets avdrag enligt lagen (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning, för utdelning på de aktier som utgetts av bolaget före eller i samband med övertagandet av tillgångar från Stadshypotekskassan, skall vad som inbetalats för aktierna minskas med ett belopp motsvarande det som avses i första stycket.

4 §  Skattepliktig intäkt enligt 3 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall inte anses uppkomma när låntagare i Konungariket Sveriges stadshypotekskassa eller stadshypoteksföreningarna får rätt att -- till ett pris som understiger marknadsvärdet -- förvärva aktie eller förvärvar aktie i det kreditaktiebolag som avses i 1 § andra stycket. Vad nu sagts gäller endast vid förvärv från bolaget eller Stadshypotekskassan i samband med nyemission i bolaget.

[S2]Om en anställd i kreditaktiebolaget förvärvar aktie i bolaget vid den nyemission som avses i första stycket skall det undantag från beskattning av förmån som anges i punkt 3 a av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) avse endast 20 procent av skillnaden mellan marknadsvärdet och förvärvspriset.

5 §  Om ett utländskt bankföretag övertar hela den rörelse som bedrivs av ett bankaktiebolag som har bildats före den 1 augusti 1990 och som ägs direkt eller genom förmedling av ett helägt dotterföretag skall bestämmelserna i 2 § 4 mom. andra- fjärde, sjunde, åttonde och elfte styckena lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i lagrummets lydelse vid utgången av år 1998, 13 § lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv samt 8 § lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver äga motsvarande tillämpning. Lag (1998:1613).

6 §  Om ett ömsesidigt livförsäkringsföretag överlåter hela sitt försäkringsbestånd till ett för ändamålet bildat försäkringsaktiebolag skall överlåtande och övertagande företag anses som en skattskyldig vid tillämpning av lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver och övergångsbestämmelserna till lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:702) om inkomstskatteregler med anledning av vissa omstruktureringar inom den finansiella sektorn, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas i fråga om 5 och 6 §§ första gången vid 1993 års taxering och i övrigt första gången vid 1994 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:119
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1998:1613) om ändring i lagen (1992:702) om inkomstskatteregler med anledning av vissa omstruktureringar inom den finansiella sektorn, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 janauri 1999 och tillämpas första gången vid taxeringen år 2000.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:67, Prop. 1998/99:15, Bet. 1998/99:SkU5
Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.