Upphävd författning

Förordning (1992:764) om kreditaktiebolag och finansbolag

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:764 i lydelse enligt SFS 1993:1646
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt lagen (1963:76) om kreditaktie bolag och lagen (1988:606) om finansbolag i de fall som framgår av andra stycket.

[S2]I fråga om ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ av giftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

ÄrendeslagAvgiftsklass
Kreditaktiebolagslagen
Godkännande av bolagsordning (2 § första stycket) Godkännande av ändring i bolagsordning (2 § tredje stycket) Undantag från skyldighet att verkställa avsättning av vinstmedel (4 §) Medgivande att vissa kapitaltillskott och reserver får räknas som primärt eller supplementärt kapital (4 b §) Befrielse från skyldighet att stå under tillsyn (5 §)10 7 7 7 7
Finansbolagslagen
Tillstånd att driva finansieringsverksamhet (1 §) Tillstånd för utländskt företag att driva finansieringsverksamhet (2 a §) Godkännande av ändring i bolagsordning (7 §) Undantag från aktieförvärvsförbud (10 § i dess lydelse före den 1 augusti 1990) Godkännande av bolagsstämmobeslut (lagen (1990:830) om ändring i lagen (1988:606) om finansbolag) Tillstånd till förvärv av organisationsaktier (10 b § första stycket) Tillstånd för finansbolag att inrätta filial i utlandet (10 b § andra stycket) Medgivande att vissa kapitaltillskott och reserver får räknas som primärt eller supplementärt kapital (11 a §)10 10 7 4 4 7 7 7

2 §  Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur finansbolags räkenskaper skall föras och hur värdehandlingar skall förvaras och inventeras.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:764) om kreditaktiebolag och finansbolag

Ikraftträder
1992-07-01

Ändring, SFS 1993:1586

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1992:764) om kreditaktiebolag och finansbolag.
  3. Den gamla förordningen tillämpas fortfarande beträffande sådana kreditaktiebolag och finansbolag som omfattas av punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag.
  Omfattning
  upph.

Ändring, SFS 1993:1646

Omfattning
ikrafttr. av 1993:1586