Upphävd författning

Lag (1963:76) om kreditaktiebolag

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1963-04-26
Ändring införd
SFS 1963:76
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I fråga om aktiebolag, som har till ändamål att driva lönerörelse och att genom utgivande av obligationer eller andra för den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar upplåna för verksamheten erforderliga medel men i vars verksamhet bankrörelse icke ingår (kreditaktiebolag), skall gälla vad angående aktiebolag i allmänhet är föreskrivet i den mån ej annat följer av vad nedan stadgas.

2 §  Göres för registrering av kreditaktiebolag ansökan om godkännande av stiftelsehandlingar efter vad i lagen om aktiebolag är stadgat och finner registreringsmyndigheten hinder icke möta mot godkännande av handlingarna, skall den med eget yttrande underställa Konungen förslaget till bolagsordning. Konungen prövar, om förslaget överensstämmer med lag och författning så ock om och i vad mån med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av bolagets rörelse särskilda föreskrifter i bolagsordningen må erfordras. Vid godkännande av förslag till bolagsordning äger Konungen föreskriva, att bolaget ej utan särskilt medgivande av Konungen må driva verksamheten längre än viss tid.

[S2]Vad i första stycket stadgas skall i tillämpliga delar gälla jämväl vid ansökan om registrering av ändring i bolagsordning, varigenom tidigare registrerat aktiebolag blir att anse som kreditaktiebolag.

[S3]Bolagsordning för kreditaktiebolag må ej ändras utan Konungens godkännande.

3 §  Har Konungen föreskrivit att kreditaktiebolag ej må utan särskilt medgivande driva sin verksamhet längre än viss tid och fortsätter bolaget verksamheten efter utgången av denna tid, äger Konungen förordna, att bolaget skall träda i likvidation. Driver kreditaktiebolag eljest sin verksamhet i strid mot lag eller författning eller bestämmelse i bolagsordningen, äger Konungen förelägga bolaget att inom viss tid vidtaga åtgärd för rättelses vinnande. Vidtages ej åtgärd som nu sagts inom den bestämda tiden, äger Konungen förbjuda, att bolagets verksamhet fortsättes, och förordna, att bolaget skall träda i likvidation.

[S2]Har Konungen meddelat förordnande att kreditaktiebolag skall träda i likvidation, utser Konungen tillika en eller flera likvidatorer att verkställa likvidationen. Med avseende å denna skall så anses som hade förordnandet meddelats av rätten. Likvidator äger av bolaget uppbära arvode till belopp som bestämmes av Konungen.

4 §  Konungen äger medgiva kreditaktiebolag undantag, helt eller delvis, från vad i lag stadgas rörande skyldighet för aktiebolag att verkställa avsättning av vinstmedel med hänsyn till förhållandet mellan bolagets skulder och summan av aktiekapital, reservfond och skuldregleringsfond.

4 a §  Ett kreditaktiebolag skall vid varje tidpunkt ha en kapitalbas, beräknad enligt 4 b §, som motsvarar åtta procent av värdet av bolagets placeringar, beräknat enligt 4 c § (kapitalkrav). Lag (1989:1090).

4 b §  Kapitalbasen utgörs av summan av primärt och supplementärt kapital efter avräkning enligt sista stycket. Det primära kapitalet skall utgöra minst hälften av kapitalbasen.

[S2]Med primärt kapital avses:

[S3]A. Eget kapital.

[S4]B. Sjuttio procent av skatteutjämningsreserven.

[S5]Med supplementärt kapital avses det nominella värdet av förlagsbevis och andra skuldförbindelser med en ursprunglig löptid av minst fem år och med rätt till betalning först efter bolagets övriga borgenärer, dock sammanlagt högst till ett belopp som motsvarar hälften av det primära kapitalet. Bevis och andra skuldförbindelser vilkas återstående löptid understiger fem år skall tas upp till ett belopp som motsvarar tjugo procent av det nominella värdet för varje helt år som återstår till förfallodagen.

[S6]Som primärt eller supplementärt kapital får dessutom, enligt medgivande av regeringen eller efter regeringens bemyndigande av bankinspektionen, räknas andra kapitaltillskott och reserver än som sägs i andra och tredje styckena.

[S7]Från summan av det primära och supplementära kapitalet skall räknas av det bokförda värdet av vad som har skjutits till som aktiekapital eller i annan form i ett företag som driver något slag av finansiell verksamhet som kräver tillstånd. Någon avräkning skall dock inte göras om tillskottet uppgår till högst fem procent av företagets egna kapital eller motsvarande och det sammanlagda bokförda värdet av sådana tillskott inte överstiger tio procent av bolagets egna kaptial. Avräkning skall inte heller göras för tillskott i företag som omfattas av bestämmelserna i 4 d §. Lag (1990:1308).

4 c §  Kapitalkravet enligt 4 a § bestäms i förhållande till bolagets tillgångar samt sådana garantiförbindelser och andra åtaganden på kapitalmarknaden som innebär en kreditrisk för bolaget (placeringar). Placeringarna delas in i följande grupper:

[S2]A. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket A bankrörelselagen (1987:617).

[S3]B. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket B bankrörelselagen.

[S4]C. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket C bankrörelselagen.

[S5]D. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket D bankrörelselagen.

[S6]Vid bestämmandet av kapitalkravet undantas

[S7]I övrigt skall vid bestämmandet av kapitalkravet placeringarna tas upp till sammanlagt

[S8]Till grund för bestämmandet av kapitalkravet enligt tredje stycket skall placeringarna värderas enligt följande:

 1. Tillgångar värderas till sitt bokförda värde.
 2. Garantiförbindelser med anknytning till kreditgivning värderas till sitt nominella belopp.
 3. Övriga garantiförbindelser värderas till halva sitt nominella belopp.
 4. Andra åtaganden på kapitalmarknaden värderas till sitt nominella belopp, om inte regeringen föreskriver ett lägre belopp.

[S9]Regeringen får bemyndiga bankinspektionen att meddela sådana föreskrifter som enligt denna paragraf ankommer på regeringen. Lag (1991:1021).

4 d §  Om ett kreditaktiebolag har ett dotterföretag, skall vad som föreskrivs i 4 a § om kapitalkrav tillämpas även på koncernen (konsoliderat kapitalkrav).

[S2]Koncernens kapitalbas och placeringar skall bestämmas med tillämpning av de regler som enligt 11 kap. 11 § aktiebolagslagen (1975:1385) gäller för upprättandet av koncernbalansräkningar. Även den del av kapitalbasen som belöper på minoritetsandelar skall ingå. Redovisad goodwill skall räknas av från primärt kapital. Placeringarna skall tas upp till de värden som föreskrivs i 4 c § eller, om dotterföretaget inte är ett kreditaktiebolag, i annan lag. Lag (1989:1090).

5 §  Kreditaktiebolag skall stå under tillsyn av bankinspektionen såframt ej Konungen, om så från allmän och enskild synpunkt finnes utan olägenhet kunna ske, medgiver befrielse därifrån. Sådant medgivande lämnas för viss tid eller tills vidare.

[S2]Ledamot av eller befattningshavare hos bankinspektionen må ej vara ledamot i styrelsen för eller anställd hos kreditaktiebolag. Ej heller må ledamot av eller befattningshavare hos bankinspektionen vara aktieägare i sådant bolag.

[S3]Med avseende å tillsynen skall gälla vad nedan stadgas i 6-14 §§.

6 §  Bankinspektionen skall övervaka att bolaget i sin verksamhet ställer sig till efterrättelse de lagar och andra författningar, som hava avseende å kreditaktiebolag, ävensom den för bolaget gällande bolagsordningen samt de föreskrifter, som med stöd av stadgande i lag eller bolagsordning meddelats av bolagstämma eller styrelse.

[S2]Det åligger inspektionen att jämväl i övrigt med uppmärksamhet följa bolagets verksamhet i den mån så erfordras för kännedom om de förhållanden, som kunna inverka på bolagets säkerhet.

[S3]Inspektionen är icke på grund av vad här föreskrivits pliktig att övervaka iakttagandet av bestämmelser, som avse enskild aktieägares rättigheter eller skyldigheter i förhållande till bolaget eller till annan aktieägare eller som angå bolagets inre angelägenheter.

[S4]Inspektionen äger, där så finnes erforderligt, förordna en revisor att med övriga revisorer deltaga i granskningen av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper. Inspektionen äger när som helst återkalla förordnande som här avses och i stället utse ny revisor. Lag (1982:1147).

7 §  Har styrelse, verkställande direktör eller bolagsstämma fattat beslut, som står i strid mot lag eller bolagsordning, må bankinspektionen förbjuda verkställighet av beslutet. Inspektionen må ock förelägga styrelsen eller verkställande direktören att, om beslut som nyss sagts gått i verkställighet, göra rättelse där så kan ske samt att fullgöra vad styrelsen eller verkställande direktören åligger enligt lag eller bolagsordning. Sådant föreläggande må dock icke, utom vad angår innehållet av vinst- och förlusträkning eller balansräkning, av inspektionen meddelas i fråga om i lag givna föreskrifter, vilkas överträdande är belagt med straff.

[S2]Ändå att avvikelse från lag eller bolagsordning icke skett, äger inspektionen meddela de erinringar i fråga om bolagets verksamhet, som inspektionen kan finna påkallade.

[S3]Där inspektionen så finner erforderligt, må inspektionen meddela närmare föreskrifter om sättet för förande av bolagets räkenskaper, om förvaring av värdehandlingar och om inventering av dessa.

8 §  Bankinspektionen äger sammankalla bolagets styrelse, när sådant prövas nödigt. Har styrelsen icke efterkommit av inspektionen framställd begäran om utfärdande av kallelse till extra bolagsstämma, må kallelse utfärdas av inspektionen.

[S2]Den som enligt av Konungen meddelade bestämmelser har befogenhet att företräda inspektionen äger närvara vid bolagsstämma eller av inspektionen utlyst styrelsesammanträde och deltaga i överläggningarna.

9 §  Bolagets styrelse och verkställande direktör åligger:

[S2]att när som helst för den befattningshavare hos bankinspektionen, som enligt av Konungen meddelade bestämmelser har att i sådant avseende företräda inspektionen, hålla bolagets kassa och övriga tillgångar samt böcker, räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för granskning;

[S3]att å tider, som inspektionen bestämmer, och enligt av inspektionen fastställda formulär upprätta och till inspektionen insända översikter, utvisande bolagets tillgångar och skulder, ävensom uppgift om villkoren för lån som bolaget upptager och utlämnar;

[S4]att, så snart det kan ske, till inspektionen insända i avskrift styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse jämte vinst- och förlusträkning samt balansräkning, revisionsberättelsen med tillhörande handlingar ävensom protokoll över förhandlingarna vid ordinarie bolagsstämman;

[S5]att jämväl i övrigt meddela inspektionen eller sådan befattningshavare därstädes, som ovan sagts, alla de upplysningar rörande bolaget, som av dem äskas; samt

[S6]att, där inspektionen finner anledning till antagande att bolaget gjort sådana förluster att tio procent av aktiekapitalet förlorats, på inspektionens anmodan ofördröjligen låta upprätta bokslut och kalla revisorerna att granska detta.

10 §  Träder bolaget i likvidation, äger bankinspektionen förordna ombud, som har att närvara vid likvidatorernas sammanträden med rätt att yttra sig till protokollet samt att i övrigt övervaka likvidationen.

[S2]Likvidatorerna skola bereda ombudet tillfälle att när som helst inventera bolagets kassa och övriga tillgångar samt granska bolagets böcker, räkenskaper och andra handlingar; och må av ombudet begärd upplysning angående förvaltningen ej av likvidatorerna förvägras.

Inspektionen äger under bolagets likvidation i avseende å och bolagsstämma enahanda befogenhet som, innan bolaget likvidation, enligt denna lag tillkommer inspektionen styrelse, verkställande direktör och bolagsstämma.likvidatorer trätt i beträffande

11 §  Bankinspektionen äger förelägga vite vid meddelande av föreskrift eller förbud enligt denna lag.

12 §  Talan mot bankinspektionens beslut enligt denna lag föres hos Konungen genom besvär. Inspektionens beslut skall lända till efterrättelse utan hinder av att talan däremot föres, om ej Konungen annorlunda förordnar.

13 §  Styrelseledamot, likvidator eller befattningshavare hos bolaget, vilken uppsåtligen eller av grov vårdslöshet till bankinspektionen eller den befattningshavare hos inspektionen som företräder denna meddelar oriktig eller vilseledande uppgift angående omständighet som det ålegat honom att lämna upplysning om, döms till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (1991:286).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1963:76) om kreditaktiebolag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1963 och skall äga tillämpning jämväl i fall där sådan ansökan som avses i 2 § gjorts dessförinnan men godkännande av stiftelsehandlingar eller registrering av ändring i bolagsordning ännu icke skett.
Genom den nya lagen upphäves lagen den 14 juni 1946 (nr 313) om hypoteksaktiebolag.
Förarbeten
Prop. 1963:43

Lag (1982:720) om ändring i lagen (1963:76) om kreditaktiebolag

Lag (1982:1147) om upphävande av lagen (1982:720) om ändring i lagen (1963:76) om kreditaktiebolag

Lag (1988:754) om ändring i lagen (1963:76) om kreditaktiebolag

Lag (1989:1090) om ändring i lagen (1963:76) om kreditaktiebolag

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1990.
  2. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen får, intill utgången av år 1992, föreskriva lägre kapitalkrav än som anges i 4 a §. Sådana föreskrifter får dock inte innebära att det kommer att gälla ett lägre kapitalkrav än som svarar mot kapitalbasens storlek i förhållande till placeringarnas värde vid lagens ikraftträdande eller mot den högre grad av kapitaltäckning som därefter har uppnåtts.
  3. Utan hinder av vad som föreskrivs i 4 b § tredje stycket får förlagsbevis och andra skuldförbindelser som utfärdats före lagens ikraftträdande räknas in i kapitalbasen även om den ursprungliga löptiden uppgår till mindre än fem år, dock endast till det lägre belopp som anges i lagrummet.
  4. Utan hinder av vad som föreskrivs i 4 c § första stycket får, intill utgången av år 1990, värdehandlingar och andra fordringar för vilka försäkringsbolag svarar hänföras till grupp B.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:43
  Omfattning
  nya 4 a-4 d §§
  Ikraftträder
  1990-02-01

Lag (1990:1308) om ändring i lagen (1963:76) om kreditaktiebolag

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft, i fråga om punkt 4 i övergångsbestämmelserna, den 1 januari 1991 och i övrigt den 1 mars 1991.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kreditaktiebolag som enligt lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv inte är berättigade till avdrag för avsättning till sådan reserv.
  3. För andra kreditaktiebolag gäller äldre föreskrifter till utgången av det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 1 mars 1991.
  4. Utan hinder av vad som föreskrivs i 4 c § första stycket får, intill utgången av år 1991, värdehandlingar och andra fordringar för vilka försäkringsbolag svarar hänföras till grupp B.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:40
  Omfattning
  ändr. 4 b, 4 c §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:286) om ändring i lagen (1963:76) om kreditaktiebolag

Lag (1991:1021) om ändring i lagen (1963:76) om kreditaktiebolag

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. För kreditaktiebolag som enligt lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv inte är berättigade till avdrag för avsättning till sådan reserv gäller bestämmelserna i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1990:1308) om ändring i lagen (1963:76) om kreditaktiebolag.
  3. För kreditaktiebolag som har ett räkenskapsår som påbörjats före den 1 mars 1991 och som vid lagens ikraftträdande ännu inte har avslutats gäller bestämmelsen i punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1990:1308) om ändring i lagen (1963:76) om kreditaktiebolag.
  4. Utan hinder av vad som föreskrivs i 4 c § första stycket får, intill utgången av år 1991, värdehandlingar och andra fordringar för vilka försäkringsbolag svarar hänföras till grupp B.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:154
  Omfattning
  ändr. 4 c §
  Ikraftträder
  1991-08-01

Ändring, SFS 1992:1610

  Omfattning
  upph.