Upphävd författning

Lag (1988:606) om finansbolag

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Ändring införd
SFS 1988:606
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Lag (1980:2) om finansbolag
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Finansieringsverksamhet får, i de fall som anges i denna lag, drivas endast efter tillstånd av bankinspektionen.

[S2]Med finansieringsverksamhet avses näringsverksamhet som har till ändamål att lämna eller ställa garanti för kredit, förmedla kredit till konsumenter eller medverka till finansiering genom att förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande.

2 §  Tillstånd krävs för ett svenskt företag som driver finansieringsverksamhet, om

 1. företaget helt eller delvis ägs av ett svenskt eller utländskt bankinstitut eller dotterbolag till sådant institut, eller
 2. företaget driver finansieringsverksamhet riktad mot konsumenter, eller
 3. nettovärdet av tillgångarna i verksamheten enligt fastställd balansräkning för det senaste räkenskapsåret är minst femtio miljoner kronor och det inte finns anledning anta att värdet därefter har gått ned under detta belopp, eller
 4. det annars är uppenbart att nettovärdet av tillgångarna i verksamheten överstiger femtio miljoner kronor.

[S2]I nettovärdet enligt första stycket 3 och 4 skall inte räknas in värdet av tillgångarna i sådan finansieringsverksamhet som anges i 3 § första stycket.

[S3]Tillstånd krävs inte, om finansieringsverksamheten bedrivs av andra än aktiebolag, ekonomisk förening, handelsbolag eller enskild näringsidkare. Lag (1991:1024).

2 a §  Tillstånd krävs för ett utländskt företag som driver finansieringsverksamhet under de förutsättningar som anges i 2 § första och andra styckena. Vad som sägs i 2 § första stycket 3 och 4 skall gälla värdet av de tillgångar som omfattas av den bokföring som avses i 11 § lagen (1992:160) om utländska filialer m. m. Lag (1992:163).

3 §  Tillstånd krävs inte, om finansieringsverksamheten

 1. avser finansiering endast i samband med avsättning av tjänster som erbjuds eller varor som framställs eller säljs av företaget, eller
 2. avser finansiering endast i samband med avsättning av tjänster som erbjuds eller varor som framställs eller säljs av annat företag i samma koncern eller med annat nära samband som anges i 4 § andra stycket och medel för verksamheten inte anskaffas från allmänheten, eller
 3. tillgodoser finansieringsbehov endast inom en grupp näringsidkare med ekonomisk intressegemenskap och medel för verksamheten inte anskaffas från allmänheten.

[S2]Tillstånd krävs inte heller om bankinspektionen efter särskild prövning finner att finansieringsverksamheten

 1. utgör en normal likviditetsförvaltning och inte kan anses ha ett självständigt syfte vid sidan av företagets huvudsakliga verksamhet, eller
 2. drivs utan vinstsyfte av en förening vars uppgift endast är att tillgodose finansieringsbehov hos föreningens medlemmar.

[S3]Tillstånd krävs inte heller för företag som omfattas av annan lagstiftning om särskild tillsyn.

4 §  Om det finns nära samband mellan två eller flera företag, skall vid tillämpning av 2 § första stycket 3 och 4 hänsyn tas till det sammanlagda nettovärdet av tillgångarna i finansieringsverksamheten.

[S2]Nära samband skall anses föreligga om företagen leds av samma eller i huvudsak samma personer eller om vinsten av företagens verksamhet helt eller till betydande del skall, direkt eller indirekt, tillfalla samma eller i huvudsak samma personer.

Förutsättningar för tillstånd m. m.

5 §  Tillstånd för ett svenskt företag får meddelas endast om finansieringsverksamheten drivs i aktiebolagsform och aktiekapitalet är minst fem miljoner kronor.

[S2]Tillstånd skall ges om

 1. bolagsordningen inte strider mot denna lag eller annan författning,
 2. bolaget inte är olämpligt att driva finansieringsverksamhet,
 3. verksamheten kan antas inte bli till skada för det allmänna, och
 4. bolaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag. Lag (1991:1024).

5 a §  Tillstånd för ett utländskt företag får meddelas endast om

 1. verksamheten drivs från avdelningskontor med självständig förvaltning (filial),
 2. företaget i sitt hemland driver finansieringsverksamhet och där står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ,
 3. företaget inte är olämpligt att driva finansieringsverksamhet här i landet, och
 4. verksamheten kan antas inte bli till skada för det allmänna.

[S2]För utländska företag gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar. Ett föreläggande enligt denna lag får riktas såväl mot ett utländskt företag som mot den som här i landet är verksam för företagets räkning. I övrigt gäller lagen (1992:160) om utländska filialer m. m. Lag (1992:163).

6 §  Ansökan om tillstånd får göras innan bolaget har registrerats i aktiebolagsregistret. Har ansökan gjorts inom sex månader från stiftelseurkundens undertecknande, räknas den i 2 kap. 9 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385) föreskrivna tiden från tillståndsbeslutet.

[S2]Till bolagsordningen skall vara fogad en plan för den tilltänkta verksamheten.

7 §  Beslut om ändring av finansbolags bolagsordning skall prövas av bankinspektionen och får inte registreras innan det har godkänts av inspektionen.

8 §  Företag som har fått tillstånd att driva finansieringsverksamhet enligt denna lag kallas finansbolag. Annan än finansbolag får inte i sin firma eller annars vid beteckning av verksamhet använda ordet finansbolag eller finansaktiebolag. Lag (1991:1024).

9 §  För finansbolag gäller vad som är föreskrivet om aktiebolag i allmänhet, om annat inte följer av denna lag.

[S2]Vid tillämpning av bestämmelserna i 10 kap. 4 § första stycket 4 aktiebolagslagen (1975:1385) i fråga om finansbolag skall med låneskuld och annan där angiven förpliktelse jämställas förvärv av fordringar och upplåtelse av egendom som avses i 1 §.

[S3]Finansbolags verksamhet

10 § har upphävts genom lag (1990:830).

10 a §  Ett finansbolag får ge ut obligationer och andra fordringsrätter som är avsedda för allmän omsättning. Lag (1991:1024).

10 b §  Förvärv av aktier eller andelar i företag kräver tillstånd av bankinspektionen, om förvärvet ingår som ett led i organisationen av verksamheten.

[S2]Ett finansbolag får bara efter tillstånd av bankinspektionen inrätta filial i utlandet. Lag (1991:1024).

Kapitaltäckning

11 a §  Kapitalbasen utgörs av summan av primärt och supplementärt kapital efter avräkning enligt sista stycket. Det primära kapitalet skall utgöra minst hälften av kapitalbasen.

[S2]Med primärt kapital avses:

[S3]A. Eget kapital.

[S4]B. Sjuttio procent av skatteutjämningsreserven.

[S5]C. Sjuttio procent av det belopp som svarar mot bolagets reserver till följd av avskrivning på egendom som upplåtits till nyttjande.

[S6]Med supplementärt kapital avses det nominella värdet av förlagsbevis och andra skuldförbindelser med en ursprunglig löptid av minst fem år och med rätt till betalning först efter bolagets övriga borgenärer, dock sammanlagt högst till ett belopp som motsvarar hälften av det primära kapitalet. Bevis och andra skuldförbindelser vilkas återstående löptid understiger fem år skall tas upp till ett belopp som motsvarar tjugo procent av det nominella värdet för varje helt år som återstår till förfallodagen.

[S7]Som primärt eller supplementärt kapital får dessutom, enligt medgivande av regeringen eller efter regeringens bemyndigande av bankinspektionen, räknas andra kapitaltillskott och reserver än som sägs i andra och tredje styckena.

[S8]Från summan av det primära och supplementära kapitalet skall räknas av det bokförda värdet av vad som har skjutits till som aktiekapital eller i annan form i ett företag som driver försäkringsverksamhet eller något slag av finansiell verksamhet som kräver tillstånd. Någon avräkning skall dock inte göras om tillskottet uppgår till högst fem procent av företagets egna kapital eller motsvarande och det sammanlagda bokförda värdet av sådana tillskott inte överstiger tio procent av bolagets egna kapital. Avräkning skall inte heller göras för tillskott som belöper på företag som omfattas av bestämmelserna om konsoliderat kapitalkrav i 11 c §. Lag (1991:1024).

11 b §  Kapitalkravet enligt 11 § bestäms i förhållande till bolagets tillgångar samt sådana garantiförbindelser och andra åtaganden på kapitalmarknaden som innebär en kreditrisk för bolaget (placeringar). Placeringarna delas in i följande grupper:

[S2]A. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket A bankrörelselagen (1987:617).

[S3]B. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket B bankrörelselagen.

[S4]C. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket C bankrörelselagen.

[S5]D. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket D bankrörelselagen.

[S6]Vid bestämmandet av kapitalkravet undantas

 • sådana tillskott som enligt 11 a § sista stycket skall räknas av från

[S7]kapitalbasen,

[S8]I övrigt skall vid bestämmandet av kapitalkravet placeringarna tas upp till sammanlagt

[S9]Till grund för bestämmandet av kapitalkravet enligt tredje stycket skall placeringarna värderas enligt följande:

 1. Tillgångar, för vilka reserver som avses i 11 a § andra stycket C har satts av, värderas till sitt bruttobokföringsvärde.
 2. Övriga tillgångar värderas till sitt bokförda värde.
 3. Garantiförbindelser med anknytning till kreditgivning värderas till sitt nominella belopp.
 4. Övriga garantiförbindelser värderas till halva sitt nominella belopp.
 5. Andra åtaganden på kapitalmarknaden värderas till sitt nominella belopp, om inte regeringen föreskriver ett lägre belopp.

[S10]Regeringen får bemyndiga bankinspektionen att meddela sådana föreskrifter som enligt denna paragraf ankommer på regeringen. Lag (1991:1024).

11 c §  Om ett finansbolag har ett dotterföretag, skall vad som föreskrivs i 11 § om kapitalkrav tillämpas även på koncernen (konsoliderat kapitalkrav), om inte annat följer av tredje stycket.

[S2]Koncernens kapitalbas och placeringar skall bestämmas med tillämpning av de regler som enligt 11 kap. 11 § aktiebolagslagen (1975:1385) gäller för upprättandet av koncernbalansräkningar. Även den del av kapitalbasen som belöper på minoritetsandelar skall ingå. Redovisad goodwill som belöper på företag som omfattas av det konsoliderade kapitalkravet skall räknas av från primärt kapital. Placeringarna skall tas upp till de värden som föreskrivs i 11 b § eller, om dotterföretaget inte är ett finansbolag, i annan lag.

[S3]Det konsoliderade kapitalkravet omfattar inte försäkringsföretag och sådana dotterföretag till försäkringsföretag som inte driver någon form av finansiell verksamhet. Lag (1991:1024).

12 §  I finansbolag skall minst en av bolagsstämman utsedd revisor vara auktoriserad revisor eller auktoriserat revisionsbolag.

Tillsyn m. m.

13 §  Finansbolag står under tillsyn av bankinspektionen.

[S2]Bankinspektionen skall övervaka att finansbolag följer denna lag och annan författning som reglerar finansbolags verksamhet, föreskrift som har beslutats med stöd av denna lag samt bolagsordningen och de beslut som med stöd av lag eller bolagsordningen har fattats av bolagsstämman eller styrelsen.

[S3]Bankinspektionen skall även i övrigt med uppmärksamhet följa finansbolagens verksamhet för att hålla sig underrättad om förhållanden som kan inverka på ett bolags säkerhet eller i övrigt är av betydelse för en sund utveckling av verksamheten.

[S4]Bankinspektionen är inte skyldig att vaka över att sådana bestämmelser iakttas som gäller rättigheter och skyldigheter för aktieägare i finansbolag i förhållande till bolaget eller till annan aktieägare eller sådana bestämmelser som angår bolagets inre angelägenheter.

14 §  Bankinspektionen utövar tillsyn med ledning av handlingar som finansbolag enligt denna lag skall lämna till inpektionen och upplysningar som inspektionen inhämtar vid undersökning hos bolaget eller på annat sätt.

[S2]Undersökning hos finansbolag skall ske när bankinspektionen anser det behövligt eller när regeringen beslutar om det.

15 §  Finansbolags tillstånd kan återkallas av bankinspektionen, om bolaget överträtt denna lag eller uppenbart åsidosatt kundernas intressen eller om annars förutsättningarna för tillstånd enligt 5 eller 5 a § inte längre föreligger.

[S2]Om ett tillstånd har återkallats enligt första stycket, skall bolaget stå under bankinspektionens tillsyn till dess att verksamheten avvecklats eller drivs på ett sådant sätt att tillstånd enligt denna lag inte krävs.

[S3]Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksamheten. Lag (1991:1024).

16 §  Råder förhållande som anges i 15 §, får bankinspektionen meddela finansbolaget skriftlig erinran i stället för att återkalla bolagets tillstånd, om det kan antas att bolaget låter sig rättas av detta. Inspektionen får även meddela ett finansbolag skriftlig erinran, om bolaget annars inte följer i 13 § andra stycket angivna föreskrifter och beslut eller om annat förhållande råder som menligt inverkar på bolagets säkerhet eller som kan äventyra en sund utveckling av bolagets finansieringsverksamhet. Skriftlig erinran får förenas med föreläggande om rättelse.

[S2]Råder missförhållanden hos finansbolag i annat fall än som anges i första stycket, får bankinspektionen i särskilt beslut göra anmärkning om det.

[S3]Om ett finansbolag har fattat beslut som strider mot denna lag eller annan författning som reglerar finansbolags verksamhet, mot föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag eller mot bolagsordningen, får bankinspektionen förbjuda att beslutet verkställs. Har beslutet verkställts, får inspektionen förelägga bolaget att göra rättelse, om det kan ske.

17 §  Bankinspektionen skall, om inte särskilda skäl talar däremot, förordna en revisor att med övriga revisorer delta i revisionen av finansbolag. Inspektionen kan när som helst återkalla sådant förordnande och i stället utse ny revisor.

[S2]Om ett tillstånd för finansbolag att driva finansieringsverksamhet har återkallats, gäller förordnandet för den av bankinspektionen utsedde revisorn till dess att finansieringsverksamheten har avvecklats och revisorn till bankinspektionen har lämnat en berättelse över avvecklingen.

[S3]Finansbolaget skall till revisor som har förordnats enligt första stycket betala ersättning med belopp som bankinspektionen bestämmer.

18 §  Bankinspektionen får kalla till sammanträde med finansbolags styrelse eller begära att styrelsen kallar till extra bolagsstämma. Har styrelsen inte följt en sådan begäran, får inspektionen kalla till extra bolagsstämma. Företrädare för inspektionen får närvara vid styrelsesammanträde, som inspektionen har utlyst, och vid bolagsstämma samt delta i överläggningar.

19 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur finansbolags räkenskaper skall föras och hur värdehandlingar skall förvaras och inventeras.

20 §  Finansbolag skall på tid och sätt som bankinspektionen bestämmer 1. hålla bolagets kassa, övriga tillgångar, räkenskapsmaterial och andra handlingar tillgängliga för granskning av inspektionen,

 1. upprätta och till inspektionen lämna översikt som visar bolagets tillgångar och skulder,
 2. till inspektionen lämna årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning samt revisionsberättelse och protokoll vid ordinarie bolagsstämma,
 3. i övrigt lämna inspektionen alla de upplysningar och uppgifter som inspektionen anser behövliga för tillämpningen av denna lag.

23 §  Om någon utan tillstånd driver sådan verksamhet som kräver tillstånd enligt denna lag, skall bankinspektionen förelägga honom att upphöra med verksamheten.

[S2]Är det osäkert om tillstånd krävs för viss verksamhet, får inspektionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar som behövs för att bedöma om tillstånd krävs.

[S3]Förelägganden enligt första och andra styckena får förenas med vite.

[S4]Ett beslut enligt denna paragraf får överklagas hos kammarrätten. Lag (1991:1024).

Vite

24 §  Meddelar bankinspektionen föreläggande eller förbud enligt denna lag, får inspektionen även i andra fall än som anges i 23 § sätta ut vite. Lag (1991:1024).

Överklagande

25 §  I andra fall än som anges i 23 § får bankinspektionens beslut enligt denna lag överklagas hos regeringen. Inspektionens beslut har omedelbar verkan, om inte annat beslutas. Lag (1991:1024).

Tystnadsplikt

26 §  Den som är eller har varit verksam i finansbolag får inte obehörigen röja vad han därvid har fått veta om någon annans affärsförhållanden eller personliga förhållanden.

[S2]Första stycket gäller också den som hos bankinspektionen har tagit befattning med ärende enligt denna lag.

Straff

27 §  Styrelseledamot eller befattningshavare hos finansbolag som uppsåtligen eller av oaktsamhet genom oriktig bokföring eller på annat sätt lämnar bankinspektionen felaktiga upplysningar om verksamheten döms, om gärningen inte är ringa, till böter eller fängelse i högst ett år.

[S2]Den som bryter mot 8 § döms till böter. Lag (1991:1024).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1988:606) om finansbolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Genom lagen upphävs lagen (1980:2) om finansbolag.
 2. Ett företag som vid den nya lagens ikraftträdande driver finansieringsverksamhet och som avser att ansöka om tillstånd skall göra detta senast vid utgången av år 1988.
 3. Ett företag som vid den nya lagens ikraftträdande driver finansieringsverksamhet får fortsätta denna verksamhet enligt den äldre lagen till utgången av år 1988 eller fram till dess att ansökan enligt 2 slutligt prövats.
 4. Ansöker ett företag som avses i 3 inte om tillstånd inom tid som anges i 2 eller får företaget inte sin ansökan beviljad, får företaget fortsätta verksamheten enligt den äldre lagen i fråga om de åtaganden som företaget gjort under den tid som verksamheten bedrivits enligt den lagen.
 5. Ett företag som vid den nya lagens ikraftträdande driver finansieringsverksamhet skall för att undantas från lagens tillämpningsområde enligt 3 § andra stycket göra ansökan om detta senast vid utgången av år 1988. Vad som sägs i 3 och 4 gäller även sådant företag.
 6. Företag som enligt 3 eller 4 får fortsätta verksamheten enligt den äldre lagens bestämmelser skall betala avgifter för bankinspektionens verksamhet enligt den nya lagens 22 §.
 7. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna lag, tillämpas i stället den nya föreskriften.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1990.
 2. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen får, intill utgången av år 1992, föreskriva lägre kapitalkrav än som anges i 11 § . Sådana föreskrifter får dock inte innebära att det kommer att gälla ett lägre kapitalkrav än som svarar mot kapitalbasens storlek i förhållande till placeringarnas värde vid lagens ikraftträdande eller mot den högre grad av kapitaltäckning som därefter har uppnåtts.
 3. Utan hinder av vad som föreskrivs i 11 a § tredje stycket får förlagsbevis och andra skuldförbindelser som utfärdats före lagens ikraftträdande räknas in i kapitalbasen även om den ursprungliga löptiden uppgår till mindre än fem år, dock endast till det lägre belopp som anges i lagrummet.
 4. Utan hinder av vad som föreskrivs i 11 b § första stycket får, intill utgången av år 1990, värdehandlingar och andra fordringar för vilka försäkringsbolag svarar hänföras till grupp B.
1990:830 har upphävts genom lag (1992:1245).
 1. Denna lag träder i kraft, i fråga om punkt 3 i övergångsbestämmelserna, den 1 januari 1991 och i övrigt den 1 mars 1991.
 2. Äldre föreskrifter gäller till utgången av det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 1 mars 1991.
 3. Utan hinder av vad som föreskrivs i 11 b § första stycket får, intill utgången av år 1991, värdehandlingar och andra fordringar för vilka försäkringsbolag svarar hänföras till grupp B.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
 2. För finansbolag som har ett räkenskapsår som påbörjats före den 1 mars 1991 och som vid lagens ikraftträdande ännu inte har avslutats gäller bestämmelsen i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1990:1310) om ändring i lagen (1988:606) om finansbolag.
 3. Utan hinder av vad som föreskrivs i 11 b § första stycket får, intill utgången av år 1991, värdehandlingar och andra fordringar för vilka försäkringsbolag svarar hänföras till grupp B.
Förarbeten
Prop. 1987/88:149
Ikraftträder
1988-07-01

Lag (1989:1095) om ändring i lagen (1988:606) om finansbolag

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:43
  Omfattning
  ändr. 11 §; nya 11 a-11 c §§, rubr. närmast före 11 §
  Ikraftträder
  1990-02-01

Lag (1990:830) om ändring i lagen (1988:606) om finansbolag

Lag (1990:1310) om ändring i lagen (1988:606) om finansbolag

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:40
  Omfattning
  ändr. 11 a, 11 b §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:1024) om ändring i lagen (1988:606) om finansbolag

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:154
  Omfattning
  ändr. 2, 5, 8, 11 a, 11 b, 11 c, 15, 23, 24, 25, 27 §§; nya 2 a, 5 a, 10 a, 10 b §§
  Ikraftträder
  1991-08-01

Lag (1992:163) om ändring i lagen (1988:606) om finansbolag

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:88
  Omfattning
  ändr. 2 a, 5 a §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:1245) om ändring i lagen (1990:830) om ändring i lagen (1988:606) om finansbolag

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:68, Bet. 1992/93:LU14
  Omfattning
  upph. övergångsbest. till 1990:830
  Ikraftträder
  1993-01-01

Ändring, SFS 1992:1610

  Omfattning
  upph.