Upphävd författning

Förordning (1992:807) om avräkning av vissa belopp på statsbudgeten för utbildningsinsatser budgetåret 1992/93

Departement
Finansdepartementet BA5
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:807
Ikraft
1992-07-01
Upphäver
Förordning (1991:1172) om avräkning av vissa belopp på statsbudgeten för utbildningsinsatser budgetåret 1991/92
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Myndigheter som redovisar lönekostnadspålägg enligt förordningen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg har rätt att från inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter, netto under budgetåret 1992/93 göra avräkning enligt andra och tredje styckena.

[S2]En myndighet som under budgetåret låter en anställd delta i utbildning och efter anvisning av länsarbetsnämnden anställer en ersättare får avräkna 475 kronor per arbetsdag som myndigheten har haft ersättar en anställd.

[S3]För varje arbetstagare, som under budgetåret deltar i av länsarbetsnämnden godkä nd yrkesinriktad utbildning eller utbildning som ökar arbetstagarens förutsättningar att tillgodogöra sig ny teknik eller utföra nya arbetsuppgifter, får myndigheten avräkna högst 75 kronor per utbildningstimme, sammanlagt dock högst 30 000 kronor.

2 §  Avräkningen görs månadsvis i efterskott.

3 §  Riksrevisionsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighe ten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:807) om avräkning av vissa belopp på statsbudgeten för utbildningsinsatser budgetåret 1992/93

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992, då förordningen (1991:1172) om avräkning av vissa belopp på statsbudgeten för utbildningsinsatser budgetåret 1991/92 skall upphöra att gälla. Den upphävda för ordningen gäller dock fortfarande för avräkning avseende budgetåret 1991/92.
Förarbeten
Ikraftträder
1992-07-01

Ändring, SFS 1993:976

    Omfattning
    upph.