Upphävd författning

Förordning (1992:819) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:819 i lydelse enligt SFS 2002:759
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning ges föreskrifter om sådan behörighetsgivande förutbildning, som sammanknyts med viss grundläggande högskoleutbildning.

[S2]Förutbildningen får omfatta högst ett år och skall syfta till att ge studerande kunskaper motsvarande de krav på särskild behörighet som är uppställda för den grundläggande högskoleutbildningen. Förordning (2002:759).

2 §  Förutbildning får anordnas av statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) i rekryteringsfrämjande syfte. Utbildningen får erbjudas i anslutning till alla utbildningsprogram inom den grundläggande högskoleutbildningen, om det föreligger brist på behöriga sökande och det finns ett behov på arbetsmarknaden av utbildad arbetskraft. Förordning (2002:759).

3 §  När det gäller tillträde till förutbildning och den därtill knutna grundläggande högskoleutbildningen tillämpas bestämmelserna i 7 kap.högskoleförordningen (1993:100), om inte något annat följer av denna förordning. Förordning (1998:1004).

4 §  Antagning till förutbildning och den därtill knutna grundläggande högskoleutbildningen sker samtidigt. Förordning (1993:855).

5 §  Universitetet eller högskolan får fastställa villkor för särskild behörighet för att antas till förutbildning och därtill knuten grundläggande högskoleutbildning. Förordning (1993:855).

6 § har upphävts genom förordning (1993:855).

7 §  När meriterna i övrigt är likvärdiga, har kvinnor företräde vid urval till förutbildningen och den därtill knutna grundläggande högskoleutbildningen inom det tekniska eller matematiska/naturvetenskapliga området, om kvinnor är underrepresenterat kön inom den till förutbildningen knutna grundläggande högskoleutbildningen. Förordning (1999:1038).

8 §  En studerande får påbörja den grundläggande högskoleutbildningen först efter det att han eller hon har genomgått förutbildningen med godkänt resultat. En studerande får dock redan dessförinnan påbörja den grundläggande högskoleutbildningen i de delar den inte bygger på sådana kunskaper som avses i 1 § andra stycket. Om en studerande får ett godkänt resultat på del av förutbildningen och därigenom uppfyller särskilda förkunskapskrav för del av den grundläggande högskoleutbildningen, får sådan del av den utbildningen påbörjas.

[S2]Det skall finnas en plan för förutbildningen. I planen skall universitetet eller högskolan ange utbildningens benämning och huvudsakliga innehåll samt de övriga föreskrifter som behövs.

[S3]Universitetet eller högskolan skall utfärda ett intyg på den förutbildning eller del därav som den studerande har gått igenom med godkänt resultat. Det skall framgå av intyget vilka särskilda förkunskapskrav som förutbildningen motsvarar. Förordning (1999:1038).

Ändringar

Förordning (1992:819)om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor

Förordning (1993:855) om ändring i förordningen (1992:819) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor

    Omfattning
    upph. 6 §; ändr. 2, 3, 4, 5, 7, 8 §§
    Ikraftträder
    1993-07-01

Förordning (1998:1004) om ändring i förordningen (1992:819) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1038) om ändring i förordningen (1992:819) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor

Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2002:759) om ändring i förordningen (1992:819) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor

Förarbeten
Rskr. 2001/02:98, Prop. 2001/02:15, Bet. 2001/02:UbU4
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Ändring, SFS 2007:432

Omfattning
upph.