Upphävd författning

Förordning (1992:887) med instruktion för delegationen för informationsinsatser om europeisk integration

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1992-06-18
Ändring införd
SFS 1992:887
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Delegationen för informationsinsatser om europeisk integration har till uppgift att, inom de medelsramar som regeringen bestämmer och i enlighet med de riktlinjer som riksdagen har lagt fast, besluta om fördelningen av statliga bidrag till enskilda organisationers informationsinsatser om europeisk integration.

[S2]/r3/ Sammansättning

2 §  Delegationen består av högst åtta ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]/r3/ Organisation

3 §  Kansligöromålen vid delegationen utförs av personal som är anställd vid Utrikesdepartementet.

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning

4 §  Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

5 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

6 §  Vid delegationens sammanträden skall protokoll föras.

7 §  Delegationen får överlåta åt ordföranden att på delegationens vägnar pröva frågor om fördelning av bidrag enligt 1 § intill ett belopp av högst 10 000 kronor i varje enskilt ärende.

[S2]/r3/ Förordnande av ledamöter m. m.

8 §  Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

[S3]/r3/ Överklagande m. m.

9 §  Beslut om fördelning av bidrag enligt 1 § får inte överklagas.

10 §  Ersättning till ledamöterna i delegationen samt till sakkunniga och experter betalas enligt förordningen (1978:45) om ersättning vid kommittéuppdrag.

Ändringar

Förordning (1992:887) med instruktion för Delegationen för informationsinsatser om europeisk integration

Förarbeten
Prop. 1991/92:150
Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (1995:1664) om upphävande av förordningen (1992:887) med instruktion för Delegationen för informationsinsatser om europeisk integration

    Omfattning
    upph.