Förordning (1993:1058) om sjukvårds- register hos Socialstyrelsen för forskning och statistik

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-09-23
Ändring införd
SFS 1993:1058 i lydelse enligt SFS 2000:884
Ikraft
1993-11-01
Tidsbegränsad
2001-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Socialstyrelsen får för de ändamål som anges i 2 § utföra automatiserad behandling av personuppgifter i ett särskilt sjukvårdsregister. Förordning (1998:1335).

Registerändamål

2 §  Uppgifterna i sjukvårdsregistret får användas endast för forskning och framställning av statistik.

Registeransvar

3 §  Socialstyrelsen är registeransvarig för sjukvårdsregistret.

Registerinnehåll

4 §  Sjukvårdsregistret får innehålla uppgifter som finns i Socialstyrelsens slutenvårdsregister och uppgifter som tillförs registret enligt 8 §. Registret får också tillföras uppgifter som finns i det register för patientstatistik avseende sluten somatisk vård som tidigare fördes hos Socialstyrelsen. Förordning (1996:1293).

5 §  Sjukvårdsregistret får innehålla uppgifter om patienter som är inskrivna inom den slutna geriatriska eller psykiatriska vården hos den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården samt uppgifter om patienter som skrivits ut från sådan vård eller annan sluten vård hos den som bedriver sådan verksamhet. Sjukvårdsregistret får också innehålla uppgifter om patienter som vårdats hos den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvårdens öppna vård om vården tidigare vanligen meddelades i den slutna vården. Förordning (1998:1335).

6 §  För varje patient som avses i 4 § får i registret finnas uppgifter om vårdenhet, personnummer, folkbokföringsort, dag och sätt för in- och utskrivning, diagnoser, åtgärder samt orsaker till skador och förgiftningar. Uppgifter som visar om vården varit planerad eller akut och om den avtalstyp som reglerar vårdersättningen får också finnas.

Terminalåtkomst

7 §  Endast den särskilda verksamhet hos Socialstyrelsen som avser forskning och statistik får ha terminalåtkomst till sjukvårdsregistret.

Inhämtande av uppgifter

8 §  I förordningen (1993:1057) om viss uppgiftsskyldighet inom hälso- och sjukvården finns föreskrifter om skyldighet för den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården att lämna uppgifter till sjukvårdsregistret. Förordning (1998:1335).

Utlämnande av uppgifter

9 §  I datalagen (1973:289) och i sekretesslagen (1980:100) finns föreskrifter om utlämnande av uppgifter.

Information

10 §  Socialstyrelsen skall på lämpligt sätt se till att personer som omfattas av sjukvårdsregistret och allmänheten i övrigt får information om registret. Informationen skall innehålla upplysningar om ändamålet med registret och dess innehåll samt rätten att få registerutdrag och rättelse enligt datalagen (1973:289). Socialstyrelsen bör dessutom på lämpligt sätt informera om de sekretess- och säkerhetsbestämmelser samt begränsningar i fråga om terminalåtkomst och utlämnade av uppgifter på medium för automatiserad behandling som gäller för registret. Förordning (1998:1335).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1058) om sjukvårdsregister hos Socialstyrelsen för forskning och statistik

  Ikraftträder
  1993-11-01

Förordning (1996:1293) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1993:1058) om sjukvårdsregister hos Socialstyrelsen för forskning och statistik, dels ändring i samma förordning

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:1335) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1993:1058) om sjukvårdsregister hos Socialstyrelsen för forskning och statistik, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 1, 5, 8, 10 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1181) om fortsatt giltighet av förordningen (1993:1058) om sjukvårdsregister hos Socialstyrelsen för forskning och statistik

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:884) om fortsatt giltighet av förordningen (1993:1058) om sjukvårdsregister hos Socialstyrelsen för forskning och statistik

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
2001-01-01