Förordning (1993:1057) om viss uppgifts- skyldighet inom hälso- och sjukvården

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-09-23
Ändring införd
SFS 1993:1057 i lydelse enligt SFS 2000:883
Ikraft
1993-11-01
Tidsbegränsad
2001-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om uppgiftsskyldighet enligt lagen (1998: 543) om hälsodataregister för den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården. Förordning (1998:1334).

2 §  Av lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att de uppgifter som lämnas enligt denna förordning får användas endast för framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av hälso- och sjukvård samt forskning och epidemiologiska undersökningar. Förordning (1998:1334).

Uppgifter från hälso- och sjukvården

3 §  Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården skall senast den 31 maj varje år till Socialstyrelsen lämna uppgifter om de patienter som under föregående år har skrivits ut från sluten vård och om patienter som under samma tid har vårdats i öppen vård om vården tidigare vanligen meddelades i den slutna vården. Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården skall också en gång varje år lämna uppgifter till Socialstyrelsen om de patienter som en viss dag är inskrivna för geriatrisk eller psykiatrisk sluten vård. Socialstyrelsen bestämmer vilken dag som uppgifterna skall avse. Förordning (1998:1334).

4 §  För varje patient som avses i 3 § skall de uppgifter lämnas som får finnas registrerade enligt förordningen (1993:1058) om sjukvårdsregister hos Socialstyrelsen för forskning och statistik.

Verkställighetsföreskrifter

5 §  Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården skall till Läkemedelsverket fortlöpande lämna uppgifter om biverkningar från läkemedel och andra varor på vilka läkemedelslagen (1992:589) tillämpas. Uppgifter skall särskilt lämnas om

 1. dödsfall som misstänks vara läkemedelsframkallade,
 2. andra misstänkta allvarliga, nya eller oväntade biverkningar, och
 3. sådana biverkningar som synes öka i frekvens. Förordning (1998:1334).

6 §  För varje biverkning som avses i 5 § skall de uppgifter lämnas som får finnas registrerade enligt förordningen (1997:143) om biverkningsregister angående läkemedel. Förordning (1998:1334).

Verkställighetsföreskrifter

7 §  Uppgifter om diagnoser och åtgärder samt orsaker till skador och förgiftningar skall lämnas enligt de klassifikationssystem som Socialstyrelsen bestämmer. Socialstyrelsen får också i övrigt meddela föreskrifter om hur uppgiftsskyldigheten till styrelsen skall fullgöras och besluta andra föreskrifter om verkställighet av denna förordning såvitt avser uppgiftslämnande till styrelsen. Läkemedelsverket får meddela motsvarande föreskrifter såvitt avser uppgiftslämnande till verket. Förordning (1996:1292).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1057) om viss uppgiftsskyldighet inom hälso- och sjukvården

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993 och gäller till utgången av maj månad 1997.
  2. Uppgifter enligt förordningen skall lämnas för åren från och med år 1984 om inte Socialstyrelsen medger undantag härifrån. Styrelsen skall före utgången av mars 1994 meddela tidpunkt för att fullgöra denna uppgiftsskyldighet.
  Ikraftträder
  1993-11-01

Förordning (1994:1519) om ändring i förordningen (1993:1057) om viss uppgiftsskyldighet inom hälso- och sjukvården

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995 och gäller till utgången av maj månad 1997.
  Omfattning
  nuvarande 5 § betecknas 7 §, rubr. närmast före 5 § sätts närmast före 7 §; ändr. den nya 7 §; nya 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1996:1292) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1993:1057) om viss uppgiftsskyldighet inom hälso- och sjukvården, dels ändring i samma förordning

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:1334) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1993:1057) om viss uppgiftsskyldighet inom hälso- och sjukvården, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 1, 2, 3, 5, 6 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1180) om fortsatt giltighet av förordningen (1993:1057) om viss uppgiftsskyldighet inom hälso- och sjukvården

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:883) om fortsatt giltighet av förordningen (1993:1057) om viss uppgiftsskyldighet inom hälso- och sjukvården

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
2001-01-01