SNFS 1996:5

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid tankställen för motorfordon

1

Statens naturvårdsverks

författningssamling

Miljöskydd

ISSN 1403-8234

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i

kungörelsen

(SNFS 1991:1)

med föreskrifter om

återföringssystem för bensingaser vid tankställen för

motorfordon;

beslutade den 22 februari 1996.

SNFS 1996:5

MS:88

Utkom från trycket

den 11 april 1996

Med stöd av 30 § förordningen (1985:835) om kemiska produkter och ef-

ter samråd med Kemikalieinspektionen samt med stöd av 20 § förordningen

(1993:1065) om teknisk kontroll och efter samråd med Styrelsen för ackredi-

tering och teknisk kontroll föreskriver Statens naturvårdsverk i fråga om

kungörelsen (SNFS 1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för ben-

singaser vid tankställen för motorfordon1

dels att föreskrifterna på sid 1 skall ha följande lydelse,

dels att övergångsbestämmelserna skall upphöra att gälla,

dels att det skall införas nya övergångsbestämmelser till denna författning

av följande lydelse,

dels att 6, 9-11 §§ och rubriken närmast före 9 § skall upphöra att gälla,

dels att 3, 7-8, 13-17, 19-26, 28-29 §§ och rubrikerna närmast före 15 och

20 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas en ny paragraf 22 a §,

dels att punkterna 2 c och 3 i underbilaga 1 skall ha följande lydelse,

dels att underbilaga 2 skall ha följande lydelse,

dels att innehållsförteckningen utgår.

Kungörelsen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna kungörelse träder i kraft.

Till denna kungörelse som bilaga fogade bestämmelser om återförings-

system för bensingaser vid tankställen för motorfordon skall gälla som Na-

turvårdsverkets föreskrifter.

Föreskrifterna innehåller en tidsplan för åtgärdernas genomförande. I be-

stämmelserna anges vilka krav avseende utrustningens effektivitet som

fordras för att erhålla ett typgodkännande.

Föreskrifterna innehåller även krav avseende underhåll och kontrollåt-

gärder.

Föreskrifterna innehåller dessutom krav på återföring av bensingaser till

tankbil vid cisternpåfyllning vid tankställe.

1

Jämför rådets direktiv 94163/EG av den 20 december 1994 om begränsning av flyktiga organiska

ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid distribution av bensin från depåer till bensinstationer

(EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 24, Celex 394L0063).

SNFS 1996:5

MS:88

2

Bilaga till SNFS 1991:1

MS:33

1 § Bestämmelserna i denna kungörelse avser åtgärder för att förhindra

luftföroreningar i samband med yrkesmässig överlåtelse av motorbensin från

bensinpump avsedd för andra motorfordon än mopeder.

2 § Godkännande av återföringssystem enligt bestämmelserna i denna kun-

görelse befriar inte från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt andra

tillämpbara bestämmelser.

Definitioner

3 § I denna kungörelse används följande beteckningar med angiven betydel-

se.

Beteckning Betydelse

Steg 1

Utrustning för återföring av bensingaser

till tankbil vid cisternpåfyllning på tank-

ställe i enlighet med artikel 6 och bilaga 3 i

rådets direktiv av den 20 december 1994

om begränsning av utsläpp av flyktiga or-

ganiska ämnen (VOC) vid lagring av ben-

sin och vid distribution av bensin från de-

påer och bensinstationer.2

Steg 2

Utrustning för återföring av bensingaser

till cistern vid tankning av annat motorfor-

don än moped. Återföringsgraden skall vid

mätningar under kontrollerade förhållan-

den vara minst 85 % och under fältförhål-

landen minst 70 %.

Återföringsgrad

Enligt TÜV-metoden korrigerat för utsläpp

av gas ur cisternens avluftningsrör.

Spill

En förlust av mer än en milliliter flytande

bensin från pistolventilen som inträffar an-

tingen då tankningen förbereds eller då

tankningen avslutas och pistolventilen

hängs tillbaka.

2

EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 24 (Celex 394L0063).

SNFS 1996:5

MS:88

3

Beteckning Betydelse

Spitback

En förlust av mer än en milliliter

flytande bensin som inträffar vid

påfyllning av tanken.

CARB-kraven

Regler uppställda av State of California

Air Resources Board Stationary Source

Test Methods - Volume 2 - Certification

and Test procedures for Gasoline Vapor

Recovery Systems – February 1984.

TÜV –metoden

Metod fastställd av TÜV–Emissions-

verminderung beim Tanken, TÜV-

Rheinland, 1990, ISBN 3-88585-845-2.

Bensinpump

Mätanläggning med ett eller flera mun-

stycken för tankning av motorbensin.

Bestämmelserna avser pump för yrkes-

mässig överlåtelse.

Tankställe

Anläggning med en eller flera bensin-

pumpar. Vid tillsyn påsamstation räknas

bensinpumpar bundna till respektive va-

rumärke som ett tankställe. Bestämmel-

serna avser tankställe för yrkesmässig

överlåtelse.

Samstation

Tankställe med motorbensin av olika

varumärken.

Slutförsäljare

Motorbensinens ägare vid överlåtelse till

konsument.

Ackrediterat kontrollorgan

Kontrollorgan ackrediterat av SWEDAC

i enlighet med SWEDAC:s föreskrifter

för ackrediterade kontrollorgan i tredje-

partsställning (besiktningsorgan).

Ackrediterat certifieringsorgan

Kontrollorgan ackrediterat av SWEDAC

i enlighet med SWEDAC:s föreskrifter

för ackrediterade organ som certifierar

produkter.

Sökande

Tillverkare, importör eller försäljare av

utrustning för steg 2.

SNFS 1996:5

MS:88

4

Genomförande

4 § Åtgärderna enligt steg 2 skall för respektive oljeföretag vara genomförda

enligt följande tidsplan:

Tankställen där den årliga tank- Övriga tankställen

nings-olymen uppgår till minst

2 000 m 3 /år

1992-01-01

Minst 50 %1 av tankställena

1993-01-01

Minst 75 % av tankställena

Minst 25 % av tankställena

1994-01-01

100 % av tankställena

Minst 75 % av tankställena

1995-01-01

100 % av tankställena

1

100 % i Storstockholm (Stockholms län, Uppsala kommun) och Göteborgsområdet (Gö-

teborg-, Kungälv-, Ale-, Lerum-, Härryda-, Partille-, Mölndal- och Kungsbacka kommun)

och Malmöområdet (Malmö-, Lomma-, Burlöv-, Svedala- och Vellinge kommun).

5 § För tankställen som ingår i utbyggnadsplanen enligt 4 § skall åtgärder

enligt steg 1 ha utförts när utrustning för steg 2 installeras.

6 § har upphävts genom SNFS 1996:5

Krav på utrustning för bensingasåterföring

7 § För att åtgärder enligt steg 2 skall anses uppfylla kraven i denna kungö-

relse skall utrustningen omfattas av ett typgodkännande från ett ackrediterat

certifieringsorgan.

8 § Utrustning för steg 2 får typgodkännas endast om den uppfyller kraven

enligt underbilaga 1. Kraven skall vara uppfyllda för de i Sverige normalt

förekommande meteorologiska förhållandena.

9-11 §§ samt rubriken närmast före 9 § har upphävts genom SNFS 1996:5.

Krav avseende underhåll och kontrollåtgärder

12 § Vid tankställe med utrustning för steg 2 skall finnas ett av tillverkare,

importör eller försäljare av utrustning för steg 2 tillhandahållet underhålls-

schema och en driftjournal. För varje tankställe skall finnas en ansvarig

person som skall tillse att underhållsschemat följs och att driftjournalen förs.

13 § Slutförsäljaren skall genom regelbunden kontroll av utrustningen för

steg 2 försäkra sig om att den fungerar för avsett ändamål. Kontrollen utföres

i enlighet med tillverkarens anvisningar. Den regelbundna kontrollen skall

kunna avläsas i driftjournalen.

SNFS 1996:5

MS:88

5

14 § För system där kundens hantering kan påverka funktionen, skall hanter-

ingsanvisningar på svenska avsedda för kunden finnas på eller i anslutning

till bensinpumpen.

Ansökan om typgodkännande

15 § Ansökan om typgodkännande av utrustning för steg 2 skall göras hos

ett ackrediterat certifieringsorgan.

Ansökan skall vara undertecknad av en hos den sökande behörig person

och innehålla uppgifter enligt 16 § eller 17 §.

16 § Sökande som utfört test av utrustningen för steg 2 enligt underbilaga 1,

punkt 2, skall lämna ansökan med innehåll enligt 1-7.

1. Mätresultat som visar att återföringsgraden uppgår till minst vad som

anges i definitionen för steg 2 enligt denna kungörelse.

2. Beskrivning av mätningarnas genomförande.

3. Teknisk beskrivning av systemet.

4. Installationsanvisningar för de pumptyper utrustningen är avsedd för.

5. Intyg att i ansökan specificerad utrustning vid installation på de pump-

typer som anges i ansökan uppfyller bestämmelserna i denna kungörelse.

6. Driftjournal och underhållsschema.

7. Redogörelse för hur regelbunden kontroll av att systemet fungerar skall

gå till på tankställena.

17 § Sökande kan även åberopa ett CARB-godkännande eller ett motsvaran-

de europeiskt godkännande. Sökande skall då lämna ansökan med innehåll

enligt 1-7.

1. Kopia på CARB-godkännandet och underlaget med mätresultat för detta

eller motsvarande europeiskt godkännande med motsvarande underlag.

2. Teknisk beskrivning av systemet.

3. Redogörelse för eventuella modifikationer beträffande materialval, ut-

formning av pistolmunstycke, samt övriga åtgärder som gjorts för att anpassa

utrustningen till svenska förhållanden.

4. Installationsföreskrifter för de pumptyper utrustningen är avsedd för.

5. Intyg att i ansökan specificerad utrustning vid installation på de pump-

typer som anges i ansökan uppfyller bestämmelserna i denna kungörelse.

6. Driftjournal och underhållsschema.

7. Redogörelse för hur regelbunden kontroll av att systemet fungerar skall

gå till på tankställena.

18 § Sökande som vill ändra ett tidigare godkänt system enligt bestämmel-

serna i dessa föreskrifter skall lämna underlag enligt 1-2.

1. Beskrivning av de systemkomponenter som har ändrats och hur detta

påverkar återföringsgraden.

2. Övriga avvikelser från tidigare ansökan.

19 § Vid bedömning om en ansökan om typgodkännande av utrustning för

steg 2 uppfyller kraven i dessa föreskrifter har ett ackrediterat certifierings-

SNFS 1996:5

MS:88

6

organ rätt att begära kompletteringar som är nödvändiga för att säkerställa

överensstämmelse med kraven.

Regler för typgodkännande

20 § Om inte särskilda skäl föreligger skall det ackrediterade certifieringsor-

ganet godta underlag enligt 17 §. Om kraven för utrustning för steg 2 anses

uppfyllda utfärdar det ackrediterade certifieringsorganet ett typgodkännande.

Certifieringsorganet skall rapportera till Naturvårdsverket beträffande utfär-

dade typgodkännanden.

21 § Ett typgodkännande av utrustning för steg 2 enligt 20 § kan dras tillba-

ka om det ackrediterade certifieringsorganet anser att villkoren för typgod-

kännandet inte längre är uppfyllda. Sådana beslut från certifieringsorganet

skall meddelas Naturvårdsverket.

22 § Naturvårdsverkets tillsyn av gasåterföringssystemens funktion baseras

på kontrollprogrammet enligt underbilaga 2 och miljönämndernas tillsyn.

22 a § Slutförsäljaren ansvarar för att ett ackrediterat kontrollorgan utför

kontroll enligt underbilaga 2.

23 § Slutförsäljaren ansvarar för att Naturvårdsverket omgående meddelas

om det av kontrollen framgår att:

1. systemet saknas, inte fungerar eller brister i underhåll upptäcks,

2. utrustningen för steg 2 inte omfattas av ett typgodkännande,

3. spill och spitback förekommer i större omfattning än förväntat,

4. det av driftjournalen framgår att det vid minst två tillfällen det senaste

året inte återförts gas i returledningen.

5. andra anmärkningsvärda förhållanden upptäcks.

24 § Slutförsäljaren ansvarar för att det inom en månad efter utförd kontroll

skickas en kopia av ett kontrollintyg enligt underbilaga 2, pkt 7 till berörd

miljönämnd.

Försäljningsstopp

25 § Om det av kontrollintyget framgår att någon anmärkning enligt 23 §

punkt 1 eller 2 föreligger eller om det på annat sätt framkommer att sådana

brister föreligger skall slutförsäljaren se till att all vidare överlåtelse av mo-

torbensin vid berört munstycke upphör tills felet är avhjälpt.

26 § Slutförsäljaren ansvarar för att det inom en vecka från det att felet är

avhjälpt lämnas in en rapport till Naturvårdsverket med en utredning av

orsaken till anmärkningarna och en beskrivning av utförda åtgärder.

SNFS 1996:5

MS:88

7

Undantag

27 § Naturvårdsverket kan för det enskilda fallet efter ansökan medge un-

dantag från bestämmelserna i denna kungörelse.

Ansvar och överklagande

28 § Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av

bestämmelserna i denna kungörelse finns i 20-22 §§ lagen (1985:426) om

kemiska produkter.

29 § Bestämmelserna om överklagande av beslut av Naturvårdsverket finns i

34 § förordningen (1985:835) om kemiska produkter.

SNFS 1996:5

MS:88

8

Underbilaga I

Underlag för utfärdande av certifikat för utrustning för steg 2

1. De grundläggande kraven framgår av definitionen av steg 2 i denna

kungörelse.

2. Test av utrustning för steg 2 skall genomföras enligt följande:

a. Mätningarna skall genomföras i enlighet med TÜV-metoden, (gra-

vimetrisk metod för bestämmande av kolväteutsläpp).

b. Utsläppet av gas genom cistemens avluftningsrör skall uppmätas.

c. Mätningar skall genomföras på ett urval av bilar eller tanksystem

med för ändamålet anpassade tanköppningar. Resultatet av denna

mätning motsvarar återföringsgraden under kontrollerade förhållan-

den.

d. För att få ett värde på återföringsgraden under fältförhållanden skall

kompletterande mätningar genomföras på ett antal bilar eller tank-

system som är representativa för den svenska bilparken. Tankning-

arna skall utföras av personer motsvarande ordinarie kunder vid ett

tankställe.

e. Kompletterande mätningar skall genomföras för att visa att återfö-

ringssystemet klarar kraven enligt definitionen för steg 2 vid olika

meteorologiska förhållanden enligt 8 §.

3. Typgodkännande av utrustning för steg 2 kan även baseras på ett god-

kännande från CARB eller ett motsvarande europeiskt godkännande.

Även om ett typgodkännande baseras på ett tidigare godkännande från

CARB eller motsvarande europeiskt godkännande skall vid kontroll-

mätningar enligt punkt 2 ovan kraven vara uppfyllda.

SNFS 1996:5

MS:88

9

Underbilaga 2

Kontrollprogram

Program för regelbunden kontroll av gasåterföringssystemens funktion vid

tankställe enligt 22-23 §§.

1. Den regelbundna kontrollen omfattar kontroll av utrustning och drift-

journal, bedömning och dokumentation.

2. Kontrollen skall om möjligt ske oanmäld.

3. Normal kontrollverksamhet innebär att ett ackrediterat kontrollorgan

besöker varje tankställe en gång vartannat år.

4. Det ackrediterade kontrollorganet skall ge berörd miljönämnd möjlig-

het att delta vid besöket.

5. Då en kontroll föranlett försäljningsstopp enligt 25 § ansvarar slut-

försäljaren för att all kontroll enligt 13 § skriftligen rapporteras till Na-

turvårdsverket och berörd miljönämnd. Rapporteringen skall göras

minst en gång per halvår och pågå till dess att ett ackrediterat kon-

trollorgan gör ett nytt besök vid tankstället.

6. Då en kontroll på ett tankställe resulterat i anmärkning enligt 23 §

punkt 3, 4 eller 5 ansvarar slutförsäljaren för att det senast en månad

efter det ackrediterade kontrollorganets besök skriftligen till Natur-

vårdsverket och berörd miljönämnd rapporteras vilka åtgärder som

vidtagits med anledning av anmärkningen.

7. Det ackrediterade kontrollorganet utfärdar ett kontrollintyg enligt 13 §

STAFS 1994:9. Av intyget skall framgå eventuella anmärkningar en-

ligt 23 § punkt 1-5.

Övergångsbestämmelserna till SNFS 1991:1 har upphävts genom SNFS

1996: 5.

Övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen

enligt uppgift på den utkom från trycket.

2. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut får utföra de uppgifter som

ankommer på ett ackrediterat kontrollorgan och ackrediterat certifie-

ringsorgan till dess att organ har ackrediterats för dessa uppgifter.

STATENS NATURVÅRDSVERK

ROLF ANNERBERG

Jan

Karlsson

(Enheten för fordons- och

trafikfrågor)