Upphävd författning

Förordning (1989:526) om kontroll genom teknisk provning och om mätning

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
SFS 1989:526 i lydelse enligt SFS 1993:1646
Ikraft
1989-07-01
Upphäver
Förordning (1985:1106) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m.m.
Förordning (1974:899) om riksmätplatser m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Föreskrifter om obligatorisk kontroll

1 §  Myndigheter som får föreskriva att produkter, anläggningar eller motsvarande skall ha eller sakna vissa egenskaper (föreskrivande myndigheter) skall samråda med Styrelsen för teknisk ackreditering, innan de meddelar nya eller ändrade föreskrifter om obligatorisk kontroll. Förordning (1992:469).

2 §  Innan en föreskrivande myndighet meddelar nya eller ändrade föreskrifter om obligatorisk kontroll inom ett område där en riksprovplats utsetts skall samråd ske med denna.

[S2]En riksprovplats skall hålla den föreskrivande myndigheten underrättad om iakttagelser som provplatsen gör och som är av betydelse för myndighetens verksamhet.

Utseende av riksprovplatser och riksmätplatser

3 §  Ärenden om utseende av riksprovplats för ett visst kontrollområde bereds av styrelsen för teknisk ackreditering, som därvid skall samråda med berörda föreskrivande myndigheter.

[S2]Om styrelsen finner att en riksprovplats bör utses skall styrelsen med eget yttrande överlämna handlingarna i ärendet till regeringen. Förordning (1990:1331).

4 §  Ärenden om utseende av riksmätplatser för en eller flera storheter bereds av styrelsen för teknisk ackreditering, som med eget yttrande skall överlämna handlingarna i ärendet till regeringen. Förordning (1990:1331).

Verksamheten vid riksprovplatser

5 §  En riksprovplats skall säkerställa att obligatorisk kontroll kan bedrivas sakkunnigt och effektivt. Riksprovplatsen skall om inte annat följer av lag eller annan författning eller är särskilt beslutat uppfylla de allmänna krav på verksamheten vid provningslaboratorier som är internationellt brukliga.

6 §  En riksprovplats skall följa det internationella arbetet med utveckling och harmonisering av kontrollmetoder. Riksprovplatsen skall därvid särskilt se till att åtgärder vidtas för att dess provningsresultat vid behov skall kunna godtas internationellt.

7 §  En riksprovplats får inte vid sidan av den obligatoriska kontrollen bedriva någon verksamhet som medför att dess oberoende ställning vid obligatorisk kontroll kan ifrågasättas.

[S2]Verksamhet vid en riksprovplats som bedrivs vid sidan av obligatorisk kontroll skall ekonomiskt och på annat sätt kunna skiljas från verksamhet som gäller obligatorisk kontroll.

8 §  Föreskrivande myndigheter får överlämna till en riksprovplats, som är bolag eller annan juridisk person, att besluta i ärende som rör myndighetsutövning och som gäller godkännande av personal, utrustning, förfarande, organisation, produkt eller anläggning.

[S2]AB Svensk Bilprovning prövar fråga som gäller godkännande av fordon eller av fordon med avseende på viss egenskap inom bolagets kontrollområden enligt förordningen (1989:527) om riksprovplatser och riksmätplatser, om inte annat är särskilt föreskrivet.

9 §  Styrelsen för teknisk ackreditering får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs rörande obligatorisk kontroll vid riksprovplatser och om organisationen av verksamheten. Styrelsen skall därvid särskilt beakta vad som kan krävas till följd av internationell samverkan på provningsområdet. Förordning (1990:1331).

Verksamheten vid riksmätplatser

10 §  En riksmätplats skall i den mån inte särskilda föreskrifter om vad som skall iakttas finns i någon lag eller annan författning eller är särskilt beslutat uppfylla de allmänna krav på motsvarande verksamhet som är internationellt brukliga.

11 §  En riksmätplats får inte bedriva sådan verksamhet som medför att dess oberoende ställning kan ifrågasättas.

12 §  En riksmätplats skall i den omfattning styrelsen för teknisk ackreditering bestämmer till styrelsen inge ekonomisk redovisning av sin verksamhet. Förordning (1990:1331).

13 §  Styrelsen för teknisk ackreditering får meddela föreskrifter, som närmare bestämmer kraven på verksamheten vid en riksmätplats. Styrelsen skall därvid särskilt beakta vad som kan krävas till följd av internationell samverkan på mätningsområdet. Förordning (1990:1331).

Ackreditering av laboratorier

14 §  Styrelsen för teknisk ackreditering skall, om inte annat följer av lag eller annan författning eller är särskilt beslutat i sin ackrediteringsverksamhet uppfylla de allmänna krav på ackrediteringsorgan och för bedömning av laboratorier som framgår av vedertagna internationella riktlinjer.

[S2]Styrelsen skall vid ackreditering av laboratorier beakta allmänna krav på laboratoriers verksamhet enligt vedertagna internationella riktlinjer. Förordning (1990:1331).

15 §  Styrelsen för teknisk ackreditering får meddela närmare föreskrifter om ackreditering av laboratorier. Förordning (1990:1331).

Ackreditering av certifieringsorgan

16 §  Styrelsen för teknisk ackreditering skall vid ackreditering av certifieringsorgan och kontrollorgan beakta allmänna krav på sådana organs verksamhet enligt vedertagna internationella riktlinjer. Vad som sägs om certifieringsorgan tillämpas även på kontrollorgan. Förordning (1990: 1331).

17 §  Styrelsen för teknisk ackreditering får meddela närmare föreskrifter om ackreditering av certifieringsorgan. Förordning (1990:1331).

Tillsyn

18 §  Den tillsyn som styrelsen för teknisk ackreditering utövar över riksprovplatser och riksmätplatser skall ha sådan inriktning och omfattning att styrelsen vid behov kan bestyrka att en riksprovplats eller en riksmätplats uppfyller internationella krav på provnings- och mätningsorgan. Förordning (1990:1331).

19 §  Den tillsyn som styrelsen för teknisk ackreditering skall utöva över ackrediterade laboratorier och certifieringsorgan skall ske med beaktande av internationella krav. Förordning (1990:1331).

Avgifter

20 §  Om inte regeringen har föreskrivit vilken ersättning en riksprovplats för uppbära, får

 1. en riksprovplats som inte är myndighet fastställa avgiften för obligatorisk kontroll enligt föreskrifter som styrelsen för teknisk ackreditering meddelar efter samråd med riksrevisionsverket och respektive riksprovplats
 2. en riksprovplats som är myndighet fastställa avgiften för obligatorisk kontroll enligt föreskrifter som myndigheten meddelar efter samråd med riksrevisionsverket.

[S2]Om inte regeringen föreskrivit annat får en riksmätplats uppbära avgift för utförda mätningar enligt föreskrifter som mätplatsen meddelar efter samråd med riksrevisionsverket. Förordning (1990:1331).

21 §  Styrelsen för teknisk ackreditering får meddela föreskrifter om de avgifter ackrediterade laboratorier och certifieringsorgan skall betala till styrelsen för att täcka styrelsens kostnader för ackreditering och därtill hörande tillsyn.

[S2]Föreskrift enligt första stycket skall föregås av samråd med riksrevisionsverket. Förordning (1990:1331).

Godtagande av vissa utländska provningsresultat m. m.

22 §  Styrelsen för teknisk ackreditering skall ange de utländska ackrediterade provningslaboratorier och de organ vars provningsresultat och bevis om överensstämmelse myndigheter och andra organ i Sverige är skyldiga att utan förnyad undersökning godta enligt 27 och 28 §§ lagen (1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om mätning. Förordning (1991:92).

23 §  Styrelsen för teknisk ackreditering svarar för anmälningar till den Permanenta Kommittén, som inrättats enligt artikel 8 i den inom den Europeiska frihandelssammanslutningen gällande konventionen om ömsesidigt godtagande av provningsresultat och bevis om överensstämmelse, vilken undertecknades i Tammerfors den 15 juni 1988, av laboratorier som ackrediteras i Sverige. Därvid skall provningarnas omfattning och de tillämpliga provningsmetoder för vilka ackrediteringarna gäller anges. Styrelsen skall dessutom informera den Permanenta Kommittén om varje tillfälligt upphörande eller återkallelse av en ackreditering. Förordning (1991:92).

24 §  Myndigheter och andra organ, som överväger att inte godta ett visst provningsresultat eller ett bevis om överensstämmelse enligt 29 § 2 stycket lagen (1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om mätning eller att besluta om återkallelse eller förbud mot marknadsföring av en vara enligt 30 § samma lag, skall i god tid innan beslut fattas samråda med kommerskollegium. En underrättelse om ett sådant beslut skall snarast möjligt lämnas till kommerskollegium. Förordning (1991:92).

25 §  Kommerskollegium skall, sedan kollegiet erhållit meddelande om beslut enligt 24 §, anmäla beslutet till den i 24 § nämnda Permanenta Kommittén. Förordning (1991:92).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:526) om kontroll genom teknisk provning och om mätning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989, då förordningen (1985:1106) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m. och förordningen (1974:899) om riksmätplatser m. m. skall upphöra att gälla.
 2. I fråga om tidigare auktoriserade provplatser för obligatorisk eller frivillig kontroll tillämpas dock förordningen (1985:1106) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m.m. intill dess styrelsen för teknisk ackreditering har beslutat om ackreditering enligt den nya lagen.
Ikraftträder
1989-07-01

Förordning (1990:729) om ändring i förordningen (1989:526) om kontroll genom teknisk provning och om mätning

  Omfattning
  nuvarande 16-19 §§ betecknas 18-21 §§; ändr. de nya 19, 21 §§; nya 16, 17 §§, rubr. närmast före 16 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1331) om ändring i förordningen (1989:526) om kontroll genom teknisk provning och om mätning

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 9, 12-21 §§, 2 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:92) om ändring i förordningen (1989:526) om kontroll genom teknisk provning och om mätning

  Omfattning
  nya 22-25 §§, rubr. närmast före 22 §; omtryck
  Ikraftträder
  1991-04-01

Förordning (1992:469) om ändring i förordningen (1989:526) om kontroll genom teknisk provning och om mätning

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Ändring, SFS 1993:1065

  Omfattning
  upph.