Upphävd författning

Förordning (1993:1154) om producentansvar för glasförpackningar och förpackningar av wellpapp

Departement
Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad
1993-11-04
Ändring införd
SFS 1993:1154
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Syftet med denna förordning är att förpackningar senast den 1 januari 1997 skall återanvändas eller materialåtervinnas enligt följande:

FörpackningsslagÅteranvändning eller materialåtervinning i viktprocent
1. Standardiserade glasförpackningar för öl och läsk95 % återanvändning
2. Glasförpackningar för vin och sprit fyllda i Sverige90 % återanvändning
3. Övriga glasförpackningar70 % återanvändning eller materialåtervinning
4. Förpackningar av wellpapp65 % återanvändning eller materialåtervinning

2 §  Med förpackning avses i denna förordning alla konstruktioner av glas eller wellpapp som används för att innehålla, skydda, hantera eller leverera en vara.

[S2]Statens naturvårdsverk får meddela närmare föreskrifter om vad som avses med förpackning.

3 §  Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer en förpackning som avses i 1 § eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning.

4 §  Använda och utsorterade förpackningar skall förvaras avskilda från hushållsavfall och annat avfall i avvaktan på bortforsling.

5 §  En producent skall vidta sådana åtgärder som behövs för att underlätta för hushåll och andra förbrukare att sortera ut och återlämna för bortforsling använda förpackningar.

[S2]Producenten skall också lämna sådan information om sortering, insamling och bortforsling av förpackningarna som hushåll och andra förbrukare behöver.

6 §  En producent är skyldig att se till att använda och utsorterade förpackningar forslas bort samt återanvänds, materialåtervinns eller omhändertas på ett annat miljömässigt godtagbart sätt.

7 §  En producent skall enligt föreskrifter om uppgiftsskyldighet som Statens naturvårdsverk meddelar redovisa insamlingsverksamheten samt uppnådda resultat vad gäller återanvändning och materialåtervinning av använda förpackningar.

8 §  Denna förordning gäller inte förpackningar som är miljöfarligt avfall enligt förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall.

9 §  Statens naturvårdsverk får, om det finns särskilda skäl från miljö- och hälsoskyddssynpunkt, meddela föreskrifter om undantag från denna förordning i fråga om vissa slag av förpackningar.

10 §  Bestämmelser om ansvar vid överträdelser av 5--7 §§ finns i renhållningslagen (1979:596).

11 §  Kommunen är inte skyldig att se till att bortforsling eller slutligt omhändertagande sker av sådana använda förpackningar som utsorterats av hushållen eller andra förbrukare för bortforsling och omhändertagande enligt denna förordning.

12 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Statens naturvårdsverk.

Ändringar

Förordning (1993:1154) om producentansvar för glasförpackningar och förpackningar av wellpapp

Förarbeten
Rskr. 1992/93:344, Prop. 1992/93:180, Bet. 1992/93:JoU14
Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1994:1235

    Omfattning
    upph.