Lag (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1993-12-02
Ändring införd
SFS 1993:1301 i lydelse enligt SFS 2019:327
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-04
Övrigt
Bilagan inte med här. Bilagan senast ändrad genom SFS 2019:175.

/Upphör att gälla U: 2019-07-01/

1 §  Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst som Sverige och Ryssland undertecknade den 14 juni 1993 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, ryska och engelska. Alla texterna har samma giltighet. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

/Träder i kraft I: 2019-07-01/

1 §  Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Ryssland undertecknade den 14 juni 1993 ska tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, i den lydelse som dessa har genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 24 maj 2018, gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, ryska och engelska. Alla texterna har samma giltighet. Den svenska och den engelska texten i de genom protokollet ändrade lydelserna framgår av bilagan till denna lag. Lag (2019:175).

2 §  Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Har upphävts genom lag (2011:1359).

/Träder i kraft I: 2019-07-01/

3 §  Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Ryssland, nämligen

 • lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen,
 • kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda,
 • kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag. Lag (2019:175).

/Upphör att gälla U: 2019-07-01/

4 §  Utan hinder av bestämmelserna i artikel 10 punkt 2 a får skatten på utdelning från bolag med hemvist i Sverige till bolag med hemvist i Ryssland inte överstiga 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett ryskt bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt innehar minst 25 procent av kapitalet i det svenska bolaget.

/Upphör att gälla U: 2019-07-01/

5 §  Utan hinder av bestämmelserna i artikel 22 punkt 2 a i avtalet skall utdelning från bolag med hemvist i Ryssland till bolag (med undantag för handelsbolag) med hemvist i Sverige, förutom i fall som anges i artikel 22 punkt 2 c i avtalet, undantas från beskattning i Sverige om utdelningen erhållits på sådan aktie eller andel i bolaget med hemvist i Ryssland som inte utgör omsättningstillgång i det svenska bolagets verksamhet under förutsättning att det sammanlagda röstetalet för det svenska bolagets aktier eller andelar i bolaget med hemvist i Ryssland vid beskattningsårets utgång motsvarade minst 25 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andelar i bolaget med hemvist i Ryssland, eller det görs sannolikt att innehavet av aktien eller andelen betingas av verksamhet som bedrivs av det svenska bolaget eller av bolag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå det nära. Sådan skattebefrielse medges dock endast om

 1. den vinst av vilken utdelningen betalas har, i Ryssland eller någon annanstans, underkastats en beskattning som är jämförlig med den inkomstbeskattning som skulle ha skett om inkomsten hade förvärvats av ett svenskt bolag, eller
 2. utdelningen, utöver sådan som avses i a, utgörs av inkomst som hade varit skattebefriad i Sverige om den hade förvärvats direkt av bolaget med hemvist i Sverige.

6 §  /Ny beteckning 3 § U:2019-07-01 genom lag (2019:175)./ Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Ryssland, nämligen

 • lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen,
 • kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda,
 • kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Förarbeten
Rskr. 1993/94:48, Prop. 1993/94:6, Bet. 1993/94:SkU4
Ikraftträder
1996-01-01

Ändring, SFS 1995:1059

Omfattning
ikrafttr.

Lag (2011:1359) om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2019:175) om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Officiell autentisk version

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
 2. Lagen ska tillämpas första gången i fråga om
  1. källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,
  2. andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och
  3. informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet på begäran som framställs dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare oavsett till vilket år beskattningsanspråket är att hänföra.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:140, Prop. 2018/19:11, Bet. 2018/19:SkU6
Omfattning
upph. 4, 5 §§; nuvarande 6 § betecknas 3 §; ändr. 1 §, bil.
Ikraftträder
2019-07-01

Förordning (2019:327) om ikraftträdande av lagen (2019:175) om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Officiell autentisk version

Omfattning
ikrafttr. av 2019:175