Prop. 1993/94:6

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

1993/94:6

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Prop. RYSSland 1993/94:6

Regeringens proposition %&

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 oktober 1993

Carl Bildt

Bo Lundgren (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett dubbelbeskattningsav- tal mellan Sverige och Ryssland och antar en lag om detta dubbelbeskatt- ningsavtal. Avtalet avses bli tillämpligt i Sverige på inkomst som förvärvas efter utgången av det år då avtalet träder i kraft.

Avtalet avses — såvitt gäller förhållandet mellan Sverige och Ryssland — ersätta ett avtal från 1981 mellan Sverige och Sovjetunionen.

1. Förslag till riksdagsbeslut Prop. 1993/94:6

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner avtalet mellan Sverige och Ryssland för undvikande av dub- belbeskattning beträffande skatter på inkomst,

2. antar regeringens förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sve- rige och Ryssland.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Härigenom föreskrivs följande.

1 5 Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst som Sverige och Ryssland undertecknade den 14 juni 1993 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, ryska och engelska. Alla texterna har samma giltighet. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

2 & Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa med- för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före-

ligga.

3 5 Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt be- stämmelserna i avtalet beskattas endast i Ryssland, skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

4 5 Utan hinder av bestämmelserna i artikel 10 punkt 2a får skatten på ut- delning från bolag med hemvist i Sverige till bolag med hemvist i Ryssland inte överstiga 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett ryskt bolag (med undantag för handelsbolag) som di- rekt innehar minst 25 procent av kapitalet i det svenska bolaget.

5 5 Utan hinder av bestämmelserna i artikel 22 punkt 2 a i avtalet skall utdel- ning från bolag med hemvist i Ryssland till bolag (med undantag för handels- bolag) med hemvist i Sverige, förutom i fall som anges i artikel 22 punkt 20 i avtalet, undantas från beskattning i Sverige om utdelningen erhållits på så- dan aktie eller andel ibolaget med hemvist i Ryssland som inte utgör omsätt- ningstillgång i det svenska bolagets verksamhet under förutsättning att det sammanlagda röstetalet för det svenska bolagets aktier eller andelar i bola- get med hemvist i Ryssland vid beskattningsårets utgång motsvarande minst 25 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andelar i bolaget med hem- vist i Ryssland, eller det görs sannolikt att innehavet av aktien eller andelen betingas av verksamhet som bedrivs av det svenska bolaget eller av bolag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållan- den kan anses stå det nära. Sådan skattebefrielse medges dock endast om a) den vinst av vilken utdelningen betalas har, i Ryssland eller någon an- nanstans, underkastats en beskattning som är jämförlig med den inkomstbe-

skattning som skulle ha skett om inkomsten hade förvärvats av ett svenskt

bolag, eller b) utdelningen, utöver sådan som avses i a, utgörs av inkomst som hade varit skattebefriad i Sverige om den hade förvärvats direkt av bolaget med hemvist i Sverige.

65 Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållan- det mellan Sverige och Ryssland, nämligen — lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjet- unionen, -— kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda, kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 1993/94:6

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH RYSKA F EDERATIONENS REGERING FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

Konungariket Sveriges regering och Ryska Fe- derationens regering.

som önskar ingår ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på in- komst.

har kommit överens om följande:

Artikel ] Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat elleri båda av- talsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst som påförs för en avtalsslutande stats räkning. oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst förstås alla skatter som utgår på inkomst i dess helhet eller på de- lar av inkomst. däri inbegripna skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egen- dom samt skatter på värdcstcgring.

3. De skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

a) i Ryska Federationen: De skatter på inkomst och vinst som tas ut i enlighet med Ryska Federatio- nens lagar ”Skatter på vinst för före-

Prop. 1993/9416 Bilaga

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Russian Federa- tion.

desiring to conclude a Convention for the Avoidancc of Double Taxation with respect to Taxes on Income.

have agreed as follows:

Article ] Personal scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2 "litres covered

1. This Convention shall apply to taxes on in- come imposed on behalf of each Contracting State. irrcspective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income. or on ele- ments of income. including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property. as well as taxes on capital appreci- ation.

3. The taxes to which this Convention shall apply are: (a) In the Russian Federation: the taxcs on income and profits im- posed in accordance with the Laws of the Russian Federation "On taxes on

tag och organisationer". "Skatter på inkomst för banker". "Skatter på in- komst från försäkringsaktiviteter" och "Inkomstskatten för fysiska personer" (i det följande benämnda "rysk skatt");

b) i Sverige: _ 1) den statliga inkomstskatten. sjö- mansskatten och kupongskatten

däri inbegripna.

'2) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta.

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl..

4) den statliga fastighetsskatten.

och 5) den kommunala inkomstskatten (i det följande benämnda "svensk skatt").

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag. som efter under- tecknandet av detta avtal påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu- tande staterna skall meddela varandra de vä- sentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat. har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

Prop. 1993/9426

profits of enterprises and organisa- tions". "On taxation of income of

banks". "On taxation on income from insurance activities" and "On the in- come tax on individuals"

(hcreinafter referred to as "Russian

tax");

(b) in Sweden:

(i) the National income tax (den statliga inkomstskatten). includ- ing the sailorsi tax (sjömans- skatten) and the coupon tax (ku- pongskatten): (ii) the special income tax for non- residents ("särskild inkomstskatt för utomlands bosatta): (iii) the special income tax for non- resident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.); (iv) the real estate tax (den statliga fastighetsskattcn): and (v) the municipal income tax (den kommunala inkomstskatten) (hcreinafter referred to as "Swedish tax").

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to. or in place of. the taxes referred to in paragraph 3. The compet- ent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxa- tion laws.

Article 3

General definitions

[. For the purposes ofthis Convention. unless the context otherwise requires:

'Jl

a)

b)

d)

f)

"Ryssland" åsyftar Ryska Federatio- nen och innefattar. när uttrycket an- vänds i geografisk betydelse. Ryss- lands territorium. territorialvattnet samt även den ekonomiska zonen och kontinentalsockeln över vilka Ryska Federationen. i överensstämmelse med folkrättens regler. äger utöva su- veräna rättigheter och jurisdiktion. och inom vilka områden Ryska Fede- rationcns skattelagstiftning äger till- lämpning; "Sverige" åsyftar Konungariket Sve- rige och innefattar. när uttrycket an- vänds i geografisk betydelse. Sveriges territorium. Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige. i överensstämmelse med folkrättens regler. utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion: "en avtalsslutande stat" och "den andra avtalsslutande staten" åsyftar Ryssland eller Sverige. beroende på sammanhanget; "person" inbegriper fysisk person samt juridisk person och annan per- sonsammanslutning som bildats i en- lighet med lagstiftningen i en avtals- slutande stat och som vid beskatt- ningen behandlas såsom juridisk per— son". "bolag" åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behand- las såsom juridisk person;

"internationell trafik" åsyftar trans- port med skepp eller luftfartyg som används av en person med hemvist i en avtalsslutande stat utom då skep- pet eller luftfartyget används uteslu- tande mellan platser i den andra av- talsslutande staten;

(a)

(b)

(C)

(d)

(e)

(f)

Prop. 1993/94:6

the term "Russia" means the Russian Federation, and when used in & geo- graphical sense. the term "Russia" in- cludes its territory. the territorial sea and also the economic zone and con- tinental shclf in which the Russian Federation may exercise sovereign rights and jurisdiction in accordance with international law and in which the tax lcgislation of the Russian Fed- eration is in force:

the term "Sweden" means the King- dom of Sweden and. when used in a geographical sense. national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accord-

includes the

ance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction; the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Russia or Sweden. as the context re- quires; the term "person" includes an indi- vidual. any legal entity. and any other association of persons created in ac- cordance with the laws of a Contract- ing State and which is treated as a legal entity for tax purposes;

the term "company" means any body corporate or any entity which is trea- ted as a body corporate for tax pur- poses; the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft op- erated by a resident of a Contracting State. except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

g) "behörig myndighet" åsyftar:

]) i Ryssland. finansministeriet el- ler dess befullmäktigade ombud.

2) i Sverige. finansministern. den- nes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses. såvida inte sammanhanget föranleder annat. varje uttryck som inte definierats i avta- let ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skat- ter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

H em vist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut- trycket "person med hemvist i en avtalsslu- tande stat" person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av do- micil. bosättning. plats för inregistrcring. plats för företagsledning eller annan liknande om- ständighet. Uttrycket inbegriper inte person som är skattskyldig i denna stat endast för in- komst från källa i denna stat.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna. bestäms hans hemvist på följande sätt: at) han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna. anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska för- bindelser är starkast (centrum för lev- nadsintressena);

Prop. l993/94:6

(g) the term "competent authority" means:

(i) in Russia. the Ministry of Finance or its authorized representative: (ii) in Sweden. the Minister of Finance. his authorized representative or the authority which is designated as a compet— ent authority for the purposes of this Convention.

2. As regards the application of the Conven- tion by a Contracting State. any term not de- fined therein shall. unless the context other- wise requircs. have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4 Resident

1. For the purposes of this Convention. the term "resident of a Contracting State" means any person who. under the laws of that State. is liable to tax therein by reason of his domi- cile. residence. place of registration. place of management or any other criterion of a similar nature. This term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of para- graph 1 an individual is a resident of both Con- tracting States. then his status shall be deter- mined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a per- manent home available to him in both States. he shall be dcemed to be a re- sident of the State with which his per- sonal and economic relations are closer (centre of vital interests):

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsin- tressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigva- rande står till hans förfogande. anses han ha hemvist i den stat där han sta- digvarande vistas:

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas sta- digvarande i någon av dem. anses han ha hemvist i den stat där han är med- borgare;

d) om en avtalsslutande stat anser ho- nom vara medborgare i den staten och den andra avtalsslutande staten anser honom vara medborgare i denna andra stat eller om han inte anses vara medborgare i någon av staterna. skall de behöriga myndigheterna i de av- talsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna. anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut- trycket "fast driftställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet. från vilken en person med hemvist i en avtalsslutande stat bedriver affärsverksamhet. i den andra avtalsslutande staten.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar sär- skilt:

a) plats för företagsledning.

b) filial.

c) kontor,

Prop. 1993/94:e

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be deter- mined. or if he has not a permanent home available to him in either State. he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode: (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them. he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a citizen:

(d') if a Contracting State considers him to be a citizen of that State and the other Contracting State considers him to be a citizen of that other State. or if nei- ther State considers him to be a cit- izen. the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of para- graph 1 a person other than an individual is a resident of both'Contraeting States. then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention. the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which a resid- ent of a Contracting State carrics on business activities in the other Contracting State.

"2. The term "permanent establishment" in- cludes especially:

(a) a place of management; (b) a branch; (c) an office:

d) fabrik.

e) verkstad. och

f) gruva. olje- eller gaskälla. stenbrott eller annan plats för utvinning av na- turtillgångar.

3. Uttrycket "fast driftställe" omfattar även plats för byggnads-. anläggnings-. monterings- ellcr installationsverksamhet eller verksamhet som består av övervakningi anslutning därtill. men endast om verksamheten pågår under en tidrymd som överstiger tolv månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel skall följande aktiviteter som be- drivs av en person med hemvist i en avtalsslu- tande stat inte anses bedrivna från fast drift- ställe i dcn andra avtalsslutande staten:

a) användningen av anordningar uteslu- tande för lagring. utställning eller ut- lämnande av personen tillhöriga va- ror.

b) innehavet av ett personen tillhörigt varulager uteslutande för lagring. ut- ställning eller utlämnande.

c) innehavet av ett personen tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annan persons försorg.

d) innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för personen.

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutandeför att för personen bedriva annan verksam- het av förberedande eller biträdande art.

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att

Prop. "1993/9426

(d) a factory; (_e) a workshop: and (_f) & mine. an oil or gas well. a quarry or any other place of extraction of nat- ural resources.

3. The term "permanent establishment" like- wise encompasses a building site. a construc- tion. assembly or installation project or super- visory activities in connection therewith. but only where such site. project or activities are carried on for a period of more than twelve months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article. the following kinds of activity of a person which is a resident of a Contracting State will not be treated as carried on in the other Contracting State through a permanent establishment:

(a) the use of facilities solely for the pur- pose of storage. display. or delivery of goods or merchandise belonging to this person; (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to this person solely for the purpose of storage. dis- play. or delivery; (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to this person solely for the purpose of processing by another person; (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of pur- chasing goods or merchandise. or of collecting information. for this per- son; (0) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of car- rying on, for this person. any other ac- tivity of a preparatory or auxiliary character:

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of

kombinera verksamheter som anges i punkterna a—ve. under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för af- färsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punk- terna 1 och 2 skall. i fall då en person med hemvist i en avtalsslutande stat bedriver verk- samhet i den andra avtalsslutande staten ge- nom en representant. den person anses ha fast driftställe i denna andra stat beträffande varje verksamhet som denna representant bedriver för personen. om representanten uppfyller vart och ett av följande villkor:

a) han har fullmakt att i denna andra stat

sluta avtal i personens nanm.

b) han regelmässigt använder denna full- makt.

c) han är inte en sådan oberoende repre- sentant på vilken punkt 6 tillämpas. samt

d) hans verksamhet är inte begränsad till sådan verksamhet som anges i punkt 4.

6. Person med hemvist i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtals— slutande staten endast på den grund att perso- nen bedriver affärsverksamhet i denna andra stat genom förmedling av mäklare. kommis- sionär eller annan oberoende representant. under förutsättning att sådan mäklare. kom- missionär eller representant därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet. När sådan mäklare. kommissionär eller representant be- driver sin verksamhet uteslutande eller nästan uteslutande för sådan persons räkning. anses han emellertid inte vara en sådan oberoende representant som avses i denna punkt.

Prop. 1993/94:6

activities mentioned in sub-para- graphs (a) to (e). provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combina- tion is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of para- graphs 1 and 2. where a person which is a re- sident of a Contracting State carries on activ- ities in the other Contracting State through an agent. that person shall be deemed to have a permanent establishment in that other State in respect of any activities which the agent under- takes for that person. if the agent meets each of the following conditions: (a) he has an authority to conclude con- tracts in that other State in the name of that person; (b) he habitually exercises that authority;

(c) he is not an agent of an independent status to whom thc provisions of para- graph 6 apply: and (d) his activities are not limited to those mentioned in paragraph 4.

6. A resident of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment . in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker. general commission agent or any other agent of an independent status. pro- vided that such persons are acting in the ordin- ary course of their business. However. when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that re— sident. he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

IO

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar el- ler kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt). medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

l. Inkomst. som person med hemvist i en av- talsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten. får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den bety- delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den zwtalsslutandc stat där egendomen är be- lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe- hör till fast egendom. levande och döda inven- tarier i lantbruk och skogsbruk. rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas. byggnader. nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga el- ler fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst. källa eller annan naturtillgång. Skepp. båtar och luftfar- tyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt ] tillämpas på in- komst som f("irvärvas genom omedelbart bru- kande. genom uthyrning eller annan använd- ning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tilläm- pas även på inkomst av fast egendom som till- hör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

Prop. 1993/9416

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State. or which carries on business in that other State (whether through a per- manent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a perman- ent establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

l.. lncome derived by a resident ofa Contract- ing State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property. livestock and equipment used in ag- riculture and forestry. rights to which the pro- visions of general law rcspccting landed prop- erty apply. buildings. usufruct of immovable property and rights to variable or fixed pay- ments as consideration for the working of. or the right to work. mineral deposits. sources and other natural resources. Ships. boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions ofparagraph l shall apply to income derived from the direct use. letting. or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs ] and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

ll

Artikel 7

Inkomst av röra/sc

]. Inkomst av rörelse. som person med hem- vist i en avtalsslutande stat förvärvar. beskat- tas endast i denna stat. såvida inte personen bedriver rörelse i den andra avtalsslutande sta- ten frän där beläget fast driftställe. Om perso- nen bedriver rörelse pä nyss angivet sätt. får personens inkomst beskattas i den andra sta- ten. men endast sä stor del av den som är hän- förlig till det fasta driftstället.

2. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. hänförs. om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat. i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan an- tas att driftstället skulle ha förvärvat. om det varit en fristående person. som bedrivit verk- samhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med personen med hemvist i den förstnämnda staten till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes in- komst skall avdrag medges för dokumente- rade och styrkta utgifter som uppkommit för driftställets verksamhet. härunder inbegripna utgifter för verksamhetens ledning och all- männa förvaltning. oavsett om utgifterna tipp- kommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller utanför den staten.

4. Om inkomst hänförlig till fast driftställe en- ligt reglerna i en avtalsslutande stat kan be- stämmas pä grundval av en proportionell för- delning av personens hela inkomst pä de olika grenarna av personens verksamhet. hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att en sådan för- delning fär ske. Den fördelningsmetod som

Prop. 1993/94:6

Article 7 Business profits

1. The business profits of a resident of a Con- tracting State shall be taxable only in that State unless the resident carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. lf the resident carries on business as al'oresaid. the profits of the resident may be taxed in the other State. but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3. where a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate person en- gaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the resident of which it isa permanent establishment.

3. In determining the profits of. a permanent establishment deductions should be allowed with documentary confirmed expenses. in- curred for the aims of the activity of that estab— lishment including managerial and general ad- ministrative expenses. irrespective of whether these expenses were incurred in the State where the permanent establishment is situated or outside that State.

4. lf in one Contracting State there is a rule of determining the share of profits related to the permanent establishment on the basis of pro- portional distribution of the total profits of a person among his individual subdivisions. then the provisions of paragraph 2 shall not prevent the application of this rule. But the adopted

används får dock inte strida mot de i denna ar- tikel angivna principerna.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe som innehas av person med hemvist i en avtalsslu- tande stat endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för sådan persons räkning.

6. Vid tillämpningen av fi'iregäende punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande är från är. såvida inte goda och tillräckliga skäl föran- leder annat.

7. Ingär i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta av- tal. berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8

Inkomst av internatitmell sjöfart och luftfart

l. Inkomst som förvärvas av en person med hemvist i en avtalsslutande stat genom an- vändningen av skepp eller luftfartyg i interna- tionell trafik. inbegripen sådan inkomst sotn beräknas med avseende på totalt tonnage. be- skattas endast i denna stat.

2. Vid tillämpningen av (letta avtal åsyftar in- komst som förvärvas genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik så- dan inkomst. som förvärvas av person som svarar för den egentliga driften av sådana transportmedel som anges i punkt 1 idenna ar- tikel. genom omedelbart brukande. uthyrning eller användning på annat sätt inbegripet an- vändning, innehav eller uthyrning av contai- ners och därtill hörande utrustning.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm- pas även pä inkomst som förvärvas genom del-

Prop. 1993/9426

method of proportional distribution of profits must not contradict the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a perman- cnt establishment of a person which is a resid- cnt of a Contracting State by reason of the tnere purchase by the permanent establish- ment of goods or merchandise for that person.

6. For the purposes of the preceding para- graphs. the profits to be attributed to the per- manent establishment shall be determined by the satne method ycar by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Art- icles of this Convention. then the provisions of those Articles shall not be affected by the pro- visions of this Article.

Article 8

Income from international shipping and air transport

I. Any income received by a resident of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic. including such calculated in respect of total tonnage. shall be taxable only in that State.

2. For the aims of this Convention the income from the operation of ships or aircraft in inter— national traffic shall mean the income received by the person operating the transport facilities referred to in paragraph ] of this Article. from direct use. from renting or using the transport means in any other form. including the use. maintenance or rental of containers and equip- ment related to it.

3. The provisions of paragraphs I and 2 shall also apply to income from the participation in

13

tagande i en pool. ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm- pas beträffande inkomst som förvärvas av luft- fartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som in- nehas av AB Aerotransport (ABA). den svenske delägaren i Scandinavian Airlines Sy- stem (SAS).

Artikel 9

Justering av inkomst

1. I fall då

a) en person med hemvist i en avtalsslu— tande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av en per- son med hemvist i den andra avtalsslu- tande staten eller äger del i denna per- sons kapital. eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av eller äger del av en person med hem- vist i en avtalsslutande stat och en an- nan person. iakttas följande.

Om mellan personerna i fräga om handels- förbindelser eller finansiella förbindelser avta- las eller föreskrivs villkor. som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende personer, får all inkomst. som utan sådana villkor skulle ha tillkommit den ena personen men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit denna person. inräknasi denna persons inkomst och beskattas i över— ensstämmelse därmed.

2. I fall då inkomst. som av en avtalsslutande stat inräknats i inkomsten för en person. av den andra avtalsslutande staten i enlighet med bestämmelserna i punkt ] även inräknats i in— komsten för en annan person. skall den först-

Prop. l993/94:6

a pool. a joint business or an international op- erating agency.

With respect to income derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraphs 1 and 2 shall apply only to such part of the in- come as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA.). the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

Article 9 A djustment of income

1. Where:

(a.) a person which is a resident of a Con- tracting State participates directly or indirectly in the management. control or capital of a person which is a resid- ent of the other Contracting State. or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management. con- trol or capital of a person which is a resident of a Contracting State and any other person.

and in either case conditions are made or imposed between the two persons in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between in- dependent persons. then any income which would. but for those conditions. have accrued to one of the persons. but. by reason of those conditions. have not so accrued. may be in- cluded in the income of that person and taxed accordingly.

2. Where. in accordance with the provisions of paragraph ]. income which has been in- cluded by a Contracting State in the income of a person is also included by the other Con- tracting State in the income of another person.

14

nämnda staten genomföra en motsvarande ju- stering av det skattebelopp som påförts den förstnämnda personen för inkomsten. Vid så- dan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall vid behov överlägga med varandra.

Artikel 10 Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en av- talsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist. enligt lagstiftningen i denna stat. men om mottagaren har rätt till utdelningen fär skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobe- lopp. om den som har rätt till utdel- ningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt innehar 100 procent av det utbetalande bolagets kapital eller. såvitt avser ett "joint venture”. inte mindre än 30 procent av kapitalet i ett sådant "joint ven- ture" samt. i båda fallen. det ut- ländska kapitalet som investerats överstiger 100000 U.S. dollar eller motsvarande summa i en avtalsslu- tande stats valuta vid tidpunkten för den faktiska utbetalningen av utdel- ningen.

b) 15 procent av utdelningens bruttobe- lopp i övriga fall. Bestämmelserna i denna punkt berör inte bolagets beskattning för den vinst av vilken ut- delningen betalas.

'3. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier. gruvaktier. stiftaran-

Prop. 1993/94:6

then the first State shall make a correlative ad- justment to the amount of tax charged to the first person on such income. In determining this adjustment. due regard shall be paid to the other provisions of this Convention. and the competent authorities of the Contracting States shall consult each other as necessary.

Article 10

Di vidends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However. such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and accord- ing to the laws of that State. but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed: (a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly 100 per cent of the capital of the company paying the dividends: or in the case of a joint ven- ture not less than 3.0 per cent of the capital of such joint venture; and in ei- ther case the foreign capital invested exceeds 100 000 USD or an equivalent amount in the national currencies of the Contracting States at the moment of the actual distribution of the divi- dends;

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares. mining shares.

15

delar eller andra rättigheter. som inte. är ford- ringar. med rätt till andel i vinst. samt inkomst av andra andelar i bolag. som enligt lagstift- ningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna] och 2 tilläm- pas inte. om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri- ver rörclsc i den andra avtalsslutande staten. där bolaget som betalar utdelningen har hem- vist. från där beläget fast driftställe eller ut- övar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande an- ordning. samt den andel på grund av vilken ut- delningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm- melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtals- slutande staten. får denna andra stat inte be- skatta utdelning som bolaget betalar. utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat. och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utde- lade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta som härrör från en avtalsslutande

Prop. 1993/94:6

founders' shares or other rights. not being debt-claims. participating in profits. as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as in- come from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the divi- dends. being a resident of a Contracting State. carries on business in the other Contracting State of which the company paying the divi- dends is a resident. through a permanent cs- tablishment situated therein. or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein. and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such per- manent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14. as the case may be. shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State. that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company. except insofar as such di— vidends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively con- nected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State. nor sub- ject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits. even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or in- come arising in such other State.

Article 1]

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and stat och som betalas till person med hemvist i paid to a resident. of the other Contracting

16

den andra avtalsslutande staten. beskattas en- dast i denna andra stat. om personen i fråga har rätt till räntan.

3. Med uttrycket "ränta" förstås i denna arti- kel inkomst av varje slags fordran. antingen den säkerställts genom inteckning i fast egen- dom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures. däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värde- papper. obligationer eller debentures. Straff- avgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte. om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten. från vilken räntan härrör. från där beläget fast driftställe eller tit- övar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande an- ordning. samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anord- ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

4. Då på grund av särskilda förbindelser mel- lan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person rän- tebeloppet. med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas. överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbin- delser intc förelegat. tillämpas bestämmel- serna i denna artikel endast på sistnämnda be— lopp. I sadant fall beskattas överskjutande be- lopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu- tande staten med iakttagande av övriga be— stämmelseri detta avtal.

Prop. l993/94:()

State shall be taxable only in that otiter State if such a resident is the beneficial owner of the interest.

2. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind. whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits. and in particular. income from government securities and income from bonds or debentures. including premiums and prizes attaching to such securities. bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the pur- pose of this Article.

3. The provisions of paragraph l shall not ap- ply if the beneficial owner of the interest. being a resident of a Contracting State. carries on business in the other Contracting State in which the interest arises. through a permanent establishment situated therein. or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein. and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such per- manent establishment or fixed base. ln such case the provisions of Article 7 or Article 14. as the case may be. shall apply.

4. Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some otiter person. the amount of the interest. having regard to the debt-claim for which it is paid. exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship. the provisions of this Article shall apply only to the last-men- tioned amount. ln such case. the excess part of the payments shall remain taxable according to the. laws of each Contracting State. due re- gard being had to the other provisions of this Convention.

l7

Artikel 12 Roya/ty

l. Royalty som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. beskattas en- dast i denna andra stat. om personen i fråga har rätt till royaltyn.

2. Med uttrycket "royalty” förstås i denna ar- tikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt. konstnärligt el- ler vetenskapligt verk. häri inbegripet biograf- film och film eller band för radio- eller televi- sionsutsändning. patent. varumärke. mönster eller modell. ritning. hemligt recept eller hem- lig tillverkningsmetod eller programvara för datorer eller för upplysning om crfarenhetsrön av industriell. kommersiell eller vetenskaplig natur.

3. Bestämmelserna i punkt ] tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten. från vilken royaltyn härrör. från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigva- rande anordning. samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstäl- let eller den stadigvarande anordningen. I så— dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

4. Då på grund av särskilda förbindelser mel- lan utbetalaren och den som har rätt till royal- tyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet. med hänsyn till det nytt- jande. den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas. överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindel- ser inte förelegat. tillämpas bestämmelserna i

Prop. 1993/94:6

Article 12

Roya/ties

1. Royalties arising in & Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if such a resident is the beneficial owner of the royalties.

2. The term ""royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a con- sideration for the use of. or the right to use. any copyright of literary. artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting. any patent. trade mark. design or model. plan. secret formula or process. any computer soft— ware program. or for information concerning industrial. commercial or scientific experi- ence.

3. The provisions of paragraph 1 shall not ap- ply if the beneficial owner of the royalties. being a resident of a Contracting State. carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise. through & permanent establishment situated therein. or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein. and the right or property in respect of which the royal- ties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. ln such case the provisions of Article 7 or Article 14. as the case may be. shall apply.

4. Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person. the amount of the royalties. having regard to the use. right or information for which they are paid. exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the benefi- cial owner in the absence of such relationship. the provisions of this Article shall apply only

18

denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp en— ligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta- ten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13

Rea/[sationwinst

1. Inkomst som person med hemvist i en av— talsslutande stat förvärvar på grund av överlå- telse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslu- tande staten. får beskattas i denna andra stat.

2. Inkomst på grund av överlåtelse av lös egendom. som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe. vilket en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtals- slutande staten. eller av lös egendom. hänför- lig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet. som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten. får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller inkomst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

3. Inkomst som person med hemvist i en av- talsslutande stat förvärvar på grund av överlå- telse av skepp eller luftfartyg som används i in- ternationell trafik eller av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg. beskattas endast i denna stat. Bestämmelserna i denna punkt tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av det svenska. danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men en- dast i fråga om den del av inkomsten som mot- svarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA). den svenske del- ägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

Prop. l993/94:6

to the last-mentioned amount. ln such case. the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contract- ing State. due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article l3

Income from the increment of the value of property

1. The income derived by a resident of a Con- tracting State from the alienation of immov- able property referred to in Article 6 and situ- ated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Income from the alienation of tnovable property forming part of the business property of a permanent establishment which a resident of a Contracting State has in the other Con- tracting State or of movable property pertain- ing to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independ- ent personal services. including such income from the alienation of such a permanent estab- lishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base. may be taxed in that other State.

3. Income derived by a resident of a Contract- ing State from the alienation of ships or air- craft operated in international traffic or mov— able property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.

With respect to income derived by the Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS). the provisions of this paragraph shall apply only to such portion of the income as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA). the Swedish partner of Scandinavian Airlines Sys- tem (SAS).

19

4. Inkomst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna l—3 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist. Inkomst på grund av avyttring av andelar el- ler andra rättigheter i ett bolag med hemvist i en av de avtalsslutande staterna och som för- värvas av en person som har haft hemvist i denna stat men som tagit hemvist i den andra avtalsslutande staten får — utan hinder av före- gående bcstämmelser i denna punkt — beskat- tas i den förstnämnda staten om avyttringen av andelarna eller rättigheterna sker vid något tillfälle under en femårsperiod efter det datum då personen upphört att ha hemvist i den först- nämnda staten.

Artikel [4 Inkomst av självständig yrkesutövning

"l. Inkomst som en fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att ut- öva fritt yrke eller annan självståndig verk- samhet. kan beskattas i denna stat. Sådan in- komst får emellertid även beskattas i den andra avtalsslutande staten men endast om

a) den fysiska personen i denna andra stat har en stadigvarande anordning som regelmässigt står till hans förfo- gande för att utöva verksamheten. men endast så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande an- ordning. eller

b) den fysiska personen vistas i den andra avtalsslutande staten under tid- rymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under en tolvmå- nadersperiod. men endast så mycket av inkomsten som är hänförlig till verksamhet som utövas i denna stat.

Prop. 1993/9426

4. Income from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1. 2 and 3. shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Notwithstanding the preceding provision of this paragraph. income from the alienation of shares or other corporate rights of a company which is a resident of one of the Contracting States derived by a person who has been a re- sident of that State and who has become a res- ident of the other Contracting State. may be taxed in the first-mentitmed State if the aliena- tion of the shares or other corporate rights oc- cur at any time during the five years next fol- lowing the date on which the person has ccased to be a resident of the first-mentioned State.

Article 14 Income from independent personal services

]. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable in that State. However. such income may also be taxed in the other Contracting State but only if:

(a) the individual has a fixed base regu-

larly available to him in that other State for the purpose of performing his activities. but only so much thereof as is attributable to that fixed base. or

(b) the individual is present in that other State for a period or periods exceed- ing in the aggregate 183 days within any period of 12 months. but only so tnuch thereof as is attributable to services performed in that State.

20

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt självständig vetenskaplig. litterär och konst- närlig verksamhet. uppfostrings- och undervis- ningsvcrksamhet santt sådan självständig verksamhet som läkare. advokat. ingenjör. ar- kitekt. tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Inkomst av anställning

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16. 18 och 19 ft'tranleder annat. beskattas lön och att- nan liknande ersättning sont person nted hem- vist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning endast i denna stat. såvida inte ar- betet utförs i dett andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i detttta andra stat. får er- sättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

"2. Utan ltinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning. som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, en- dast i den förstnämnda staten. om

a) mottagaren vistas i den andra staten uttder tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod. och

b) ersättttingcn betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra sta- ten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast drift- ställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra sta- ten.

3. Utan ltinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete som ut- förs ombord på skepp eller luftfartyg. som an- Vänds i internationell trafik av en person med hemvist i en avtalsslutande stat. beskattas i denna stat. Om person med hemvist i Sverige

Prop. 1993/94:6

2. The term "professional services" includes especially independent scientific. literary. art- istic, educational or teaching activities as well as tite independent activities of physicians. lawyers. engineers. architects. dentists and ac- countants.

Article 15

Income front employment

.l. Subject to the provisions of Articles 16. 18 and 19, salaries. wages and other similar remu- neration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be tax- able only in that State unless the employment is exercised in the other Contractittg State. If the cntployment is so exercised. such remu- tteration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para— graph 1. remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employ- ment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first—mentioned State if:

(_a) the recipient is present in the other State for a period or periods not ex- ceeding in the aggregate 183 days witltitt any period of 12 months; and (b) tltc retnuneration is paid by. or on be- half of. an employer who is not a re- sident of tlte otiter State: and

(_c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in tlte otiter State.

3. Notwithstanding the precedittg provisions of this Article. retnuneration derived in re- spect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by a resident of a Contracting State may be taxed in that State. Where a resident of 71

uppbär inkomst av arbete. vilket utförs om- bord på ett luftfartyg som används i internatio- nell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS). beskattas sådan ersätt- ning endast i Sverige.

Artikel 16

Inkomst som uppbärs i egenskap av medlem [ styrelse

Styrelsearvode och annan liknande ersättning. som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten. får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Inkomst som förvärvas av artister och idrotts- män

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst. som person med hem- vist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtals- slutande staten i egenskap av artist. såsom tea- ter- eller filmskådespelare. radio- eller televi- sionsartist eller musiker. eller av idrottsman. beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verksam- het. som artist eller idrottsman utövar i dentta egenskap. inte tillfaller artisten eller idrotts- ntannen själv utatt annan person. får denna in- komst. utan hinder av bestämmelserna i artik- larna 7. 14 och 15. beskattas i den avtalsslu- tande stat där artisten eller idrottsmannen ut- övar verksamheten.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punk- terna 1 och 2 skall inkomst som förvärvas av en artist eller idrottsman genom sin personliga verksamhet och som härrör från källa utanför

Prop. 1993/9416

Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft op- erated in international traffic by the air trans- port consortium Scandinavian Airlines System (SAS). such remuneration shall be taxable only in Sweden.

Article 16

Income received as a member of a board of dir- ectors

Directors” fees and other similar payntents de- rived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

Income of artistes and sports/nen

1. Notwitltstanding the provisions of Articles 14 and 15. inconte derived by a resident of a Contracting State as an entertainer. sttcit as a theatre. motion picture. radio or television ar- tiste. or a musician. or as a sportsman. frotn his personal activities as such exercised in the other Contracting State. may be taxed in that other State.

2. Where inconte in respect of personal activ- ities exercised by an entertaitter or a sports- man in his capacity as such accrues ttot to tite entertainer or sportsntan himself but to att- other person. that ittconte may. notwithstand- ing the provisions of Articles 7. 14 and 15. be taxed in the Contracting State in which the ac- tivities of the entertainer or sportsman are ex- ercised.

3. Notwithstanding the provisions of para- graphs 1 and 2 income derived from sources outside the State in which the activities are ex- ercised by an entertainer or sportsman from

22

den stat i vilken verksamheten utövas. undan- tas frän beskattning i denna stat om verksam- heten utövas inom ramen för ett mellanstatligt program för kulturellt samarbete och besöket uteslutande är finansierat av den andra avtals- slutande staten. eller av en av dess politiska underavdelningar. lokala myndigheter eller offentliga institutioner. Skattebefrielsen med- ges endast under förutsättning att dokumenta- tion uppvisas som bekräftar att artistens eller idrottsmannens framträdande skett inom ra- men för det överenskomna programmet för kulturellt utbyte. Dokumentationen skall vara utfärdad av myndighet. politisk underavdel- ning. lokal myndighet eller behörig administ- rativ institution i den andra avtalsslutande sta- ten samt innehålla intyg från central skatte- myndighet i den stat där artisten eller idrotts- mannen har hemvist. Bestämmelserna i artik- larna 7. 14 och 15 skall emellertid tillämpas på inkomst som förvärvas från verksamhet som utövas i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat. eller av en av dess poli- tiska underavdelningar. lokala myndigheter eller offentliga institutioner.

Artikel 18 Pension och liknande ersättningar

l. Pension och annan liknande ersättning som betalas enligt gällande lagstiftning i en avtals- slutande stat samt andra ersättningar enligt so- cialförsäkringslagstiftningen i denna stat och livränta som härrör från denna stat och som betalas till person med hemvist i den andra av- talsslutande staten. får beskattas i den först- nämnda staten.

2. Pension på grund av tidigare privat tjänst som betalas till person med hemvist i en avtals- slutande stat som också är medborgare i denna stat beskattas dock endast i denna stat.

Prop. 1993/9426

his personal activities as such shall be exempt from tax in the Contracting State in which these activities are exercised if the activities are exercised within the framework of an in- tergovernmental program for cultural co-op- eration and of a visit which is wholly financed by the other Contracting State. a political sub- division. a local authority or a public institu- tion thereof. The aforementioned incentive shall be given upon presenting a document of an authority of the other Contracting State or its political subdivision or of a local authority or administrative competent institutions which confirms the fact that the performances of the artiste or sportsman are conducted within the scope of the agreed program of cultural ex- changes, and which are certified by the Cent- ral Tax Authority of the State in which the ar- tiste or sportsman is a resident. However. the provisions of Articles 7. 14 and 15 shall apply to income derived from activities carried out in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority or & public institution thereof.

Article 18

Pensions and other similar payments

1. Pensions and other similar remuneration paid according to the lcgislation in force in a Contracting State as well as other disburse- ments under the Social Security lcgislation of that State and annuities arising in that State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned Con- tracting State.

2. However, pensions paid in respect of past private employment to a resident of a (fon- tracting State who is a citizen of that State shall be taxable only in that State.

b.) '.»)

Artikel 19 Ersättning från offentlig tjänst

l. a) Ersättning (med undantag för pen— sion) som betalas av en avtalsslutande stat. dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats. dess politiska underav- delningars eller lokala myndigheters tjänst. beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande sta- ten orn arbetet utförs i denna andra stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och 1) är medborgare i denna stat. eller 2) inte fick hemvist i denna stat ute-

slutande för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15. 16 och 18 tillämpas på ersättning och pension som beta- las på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat. dess politiska underavdelningar eller 10- kala myndigheter.

Artikel 20

Belopp som utbetalas till studeranden. affärs- praktikanter. lärare och forskare

[. Studerande eller affärspraktikant. som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslu- tande stat hade hemvist i den andra avtalsslu- tande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning. beskattas inte i denna stat för be- lopp som han erhåller för sitt uppehälle. sin undervisning eller utbildning. under förutsätt- ning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på ersättning som betalas till lärare eller fors-

Prop. 1993/94:e

Article 19

Remuneration from government service

1. (a) Remuneration. other than a pension. paid by a Contracting State or a political subdivision or a local auth- ority thereof to an individual in re- spect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However. such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a citizen of that State: or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. The provisions of Articles 15. 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with & business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20

The amounts paid to students. business apprentices. teachers and researc/tets

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the pur- pose of his education or training receives for the purpose of his maintenance. education or training shall not be taxed in that State. pro- vided that such payments arise from sources outside that State.

2. The provisions of paragraph 1 is also ex— tended to remuneration paid to a teacher or a

24

kare. som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten med huvudsakligt syfte att undervisa. föreläsa eller att bedriva forskning vid universitet. högskola. skola eller annan institution för undervisning eller vid ve- tenskaplig forskningsinstitution. allt under ft'.'>rutsättning att institutionens verksamhet är godkänd av regeringen i den förstnämnda sta- ten. Ersättning för sådan undervisning. före- läsning eller forskning skall undantas från be- skattning i den förstnämnda avtalsslutande staten under en period av två är räknat från an— komstdagen till denna stat. förutsatt att ersätt- ningen härrör från källa i den andra avtalsslu- tande staten.

Artikel 21

Annan inkotnst

1. Inkomst som person med hemvist i en av- talsslutande stat förvärvar och som inte be- handlas i föregående artiklar av detta avtal be- skattas endast i denna stat. oavsett varifrån in- komsten härrör.

2. Bestämtnelsernai punkt [ tillämpas inte på inkomst. med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2. om mottagaren av inkomsten har hemvist i en av- talsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkes- verksamhet i denna andra stat från där belä- gen stadigvarande anordning, samt den rättig- het eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anord- ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

Prop. 1993/9416

researcher who is. or immediately before visit- ing a Contracting State was. a resident of the other Contracting State and is present in the first—mentioned Contracting State for the primary purpose of teaching. giving lectures or conducting research at a university. college. school or other educational institution or a scientific research institution thc activities of which have been approved by the Government of the first-mentioned State. Such remunera- tion shall be exempt from tax in the first-men- tioned Contracting State for a period of two years from the date of his first arrival in that State in respect of remuneration for such teaching. lectures or research. provided that such remuneration arises from sources within the other Contracting State.

Article 21

Other income

1. Items of income of a resident of a Contract- ing State. Wherever arising. not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not ap- ply to income. other than income from immov- able property as defined in paragraph 2 of Art- icle 6. if the recipient of such income. being a resident of a Contracting State. carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. or performs in that other State inde- pendent personal services from a fixed base situated therein. and the right or property in respect of which the income is paid is effect- ively connected with such permanent estab- lishment or fixed base. In such case the provi- sions of Article 7 or Article 14. as the case may be. shall apply.

Artikel 22

Undanröjandc av (lubbe/beskattaing

1. Beträffande Ryssland skall dubbelbeskatt- ning undvikas enligt följande: Om person med hemvist i Ryssland förvär- var inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattasi Sverige. skall den skatt på denna inkomst som skall betalas i Sverige av- räknas från den skatt som påförts inkomsten i Ryssland. Sådan avräkning skall emellertid inte överstiga summan av den skatt som beräk- nats för inkomsten i enlighet med rysk lagstift- ning.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt- ning undvikas enligt följande:

a) Om person med hemvist i Sverige för- värvar inkomst som enligt rysk lag- stiftning och i enlighet med bestäm- melserna i detta avtal får beskattas i Ryssland. skall Sverige — med beak- tande av bestämmelserna i svensk lag- stiftning om avräkning av utländsk skatt (såsom de kan komma att ändras från tid till annan utan att den all- männa princip som anges här änd- ras) — från skatten på inkomsten av- räkna ett belopp motsvarande den ryska skatt som erlagts för inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst. som enligt bestäm- melserna i detta avtal beskattas endast i Ryssland. får Sverige vid bestäm- mandet av svensk progressiv skatt beakta sådan inkomst.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a är utdelning från bolag med hemvist i Ryssland till bolag med hemvist i Sve- rige undantagen från svensk skatt en- ligt bestämmelserna i svensk lag om

Prop. 1993/94:6

Article 22

Elimination of double taxation

1. In the case of Russia. double taxation shall be climinated as follows:

Where a resident of Russia receives income which according to the provisions of this Con- vention may be taxed in Sweden. the amount of tax on such income due to be paid in Sweden shall be deducted from the tax levied on the income of such a person in Russia. Such deduction shall not. however. exceed the amount of the tax calculated in respect of such income in accordance with the laws and rules of Russia.

2. In the case of Sweden. double taxation shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Rus- sia and in accordance with the provi- sions of this Convention may be taxed in Russia. Sweden shall allow — sub- ject to the provisions of the law of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) — as a deduction from the tax on such income. an amount equal to the Russian tax paid in respect of such income. (b) Where a resident of Sweden derives income which. in accordance with the provisions of this Convention. shall be taxable only in Russia. Sweden may. when determining the graduated rate of Swedish tax. take into account the income which shall be taxable only in Russia.

(c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph. dividends paid by a company which is a resident of Russia to a company which is a resident of Sweden shall be

skattebefrielse för utdelning som er- hålles av svenska bolag från dotterbo- lag utomlands.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat eller juridiska personer och handelsbolag som bil- dats enligt den lagstiftning som gäller i denna stat eller som är helt eller delvis ägda av perso- ner med hemvist i denna stat. skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för be- skattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare. juridiska personer och handelsbolag i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastade. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 till- lämpas denna bestämmelse även på personer som inte har hemvist i en avtalsslutande stat el- leri båda avtalsslutande staterna samt på stats- lösa personer som har hemvist i en avtalsslu- tande stat. Bestämmelserna i denna punkt an- ses inte medföra skyldighet för en avtalsslu- tande stat att medge medborgare, juridiska personer eller handelsbolag i den andra avtals- slutande staten sådana skatteförmåner som genom särskilda avtal beviljats medborgare. juridiska personer eller handelsbolag i en tredje stat.

2. Beskattningen av fast driftställe. som per- son med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten. skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än be— skattningen av person med hemvist i denna andra stat. som bedriver likartad verksamhet under samma förhållanden.

3. Denna artikel anses inte medföra skyldig- het för en avtalsslutande stat att medge fysisk

Prop. 1993/9426

exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish law govern- ing the exemption of tax on dividends paid to Swedish companies by subsidiaries abroad.

Article 23

Non-discrimination

1. Citizens of a Contracting State or legal en- tities and partnerships deriving their status as such from the laws in force in that State or wholly or partly owned by persons who are residents of that State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith. which is other or more burdcnsome than the taxation and connected requirements to which citizens. legal entities and partnerships of that other State in the same eircumstanees are or may be subjected. This provision shall. notwithstand- ing the provisions of Article I. also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States as well as to stateless persons who are residents of a Contracting State. The provisions of this paragraph shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to citizens. legal entities or part- nerships of the other State tax benefits granted by special agreements to citizens. legal entities or partnerships of a third State.

2. The taxation on a permanent establishment which a resident of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less fa- vourably levied in that other State than the taxation levied on residents of that other State carrying on similar activities under the same conditions.

3. Nothing contained in this Article shall be interpreted to give in a Contracting State to in—

27

person som inte har hemvist i denna stat så- dant pcrsonligt avdrag vid beskattningen. så- dan skattebefrielse eller skattenedsättning som medges fysisk person med hemvist 'i denna stat.

4. Denna artikel anses inte medföra skyldig- het för en avtalsslutande stat att till medbor- gare och andra sådana personer hemmahö- rande i den andra avtalsslutande staten som angesi punkt 1. medge skattenedsättningar el- ler liknande förmäner endast på grund av att sådana förmåner av den förstnämnda staten medges personer i tredje stat på grund av sär- skilda avtal.

5. Bestämmelserna i denna artikel skall till- lämpas på skatter som omfattas av detta avtal.

Artikel 24 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kotnmer att medföra beskattning som strider mot be- stämmelserna i detta avtal kan han. utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning. framlägga saken för den behö- riga myndigheten i dcn avtalsslutande stat där han har hemvist eller. om fråga är om tillämp- ning av artikel 23 punkt 1. i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall fram- läggas inom tre år från den tidpunkt då perso- nen i fråga fick vetskap om den åtgärd som gi- vit upphov till beskattning som strider mot be- stämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner in- vändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning. skall myn- digheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndig-

Prop. 1993/94zö

dividuals not resident in that State the right to any of the personal allowances. reliefs and re- ductions for tax purposes which are granted to individuals who are residents of that State.

4. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant tax incentives or other similar benefits to citizens or other such persons referred to in paragraph ] of the other Contracting State only because such incentives or benefits are being granted by the first-mentioned State to such persons of a third State under special agreements.

5. The provisions of this Article shall apply to the taxes which are the subject of this Conven- tion.

Article 24

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accord- ance with the provisions of this Convention. he may. irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States. present his case to the competent authority of the Con— tracting State of which he is a resident or. if his case comes under paragraph 1 of Article 23. to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the ac- tion resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour. if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution. to resolve the case by mutual agree— ment with the competent authority of the

28

heten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avta- let. Överenskommelse som träffats skall ge- nomföras utan hinder av tidsgränser i de av— talsslutande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu- tande staterna skall genom ömsesidig överens— kommelse söka avgöra problem som uppkom- mer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu— tande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskom- melse i de fall som angivits i föregående punk- ter.

Artikel 25 Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu- tande staterna skall utbyta sådana upplys- ningar som är nödvändiga för att tillämpa be- stämmelserna i detta avtal elleri de avtalsslu- tande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter s0m omfattas av avtalet. i den mån be- skattningen enligt denna lagstiftning inte stri- der mot avtalet. Utbytet av upplysningar är inte begränsat till personer med hemvist i de avtalsslutande staterna eller till utbyte av in- formation enligt artikel 2. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplys- ningar som erhållits enligt den interna lagstift- ningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och fi.")rvaltningsorgan) som faststäl- ler. uppbär eller indriver de skatter som omfat- tas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller

Prop. 1993/94:e"

other Contracting State. with a view to the avoidance of taxation which is not in accord- ance with the Convention. Any agreement re- ached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Con- tracting States.

3. The competent authorities of the Contract- ing States shall endeavour to resolve by mu- tual agreement any problems arising as to the interpretation or application of the Conven- tion. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contract- ing States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agree- ment in the sense ofthe preceding paragraphs.

Article 25

Eve/range of information

1. The competent authorities of the Contract- ing States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention. insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted to the information concerning residents of the Contracting States or the exchange of informa- tion stipulated in Article 2. Any information received by a Contracting State shall be trea- ted as secret in the same manner as informa— tion obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrat- ive bodies) involved in the assessment or col- lection of. the enforcement or prosecution in respect of. or the determination of appeals in relation to. the taxes covered by the Conven—

29

myndigheter skall använda upplysningarna en- dast för sådana ändamål. De får yppa upplys- ningarna vid offentlig rättegång eller i dom- stolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte med- föra skyldighet för en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avvi— ker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten.

b) lämna upplysningar som inte är till- gängliga enligt lagstiftning eller sed- vanlig administrativ praxis i denna av- talsslutande stat eller i den andra av- talsslutande staten.

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighct. industri—. handels- eller yrkeshemlighet eller i närings- verksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar. vilkas överlämnande skulle strida mot statsintressen.

3. Om en avtalsslutande stat begär upplys- ningar enligt denna artikel. skall den andra av- talsslutande staten inhämta de upplysningar som framställningen avser på samma sätt och i samma omfattning som om den förstnämnda statens skatt var denna andra stats skatt och påförd av denna andra stat. Om behörig myn- dighet i en avtalsslutande stat särskilt begär det. skall den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten tillhandahålla upp- lysningarna enligt denna artikel i form av skriftliga vittnesintyg och bestyrkta kopior av kompletta originalhandlingar (däri inbegripet böcker. dokument. rapporter. protokoll. rä- kenskaper eller skriftliga handlingar) i samma omfattning som sådana intyg och handlingar kan erhållas enligt lagstiftning och administra- tiv praxis i denna andra stat beträffande dess egna skatter.

Prop. 1993/9426

tion. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court pro- ceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph ] be construed so as to impose on a Con- tracting State the obligation: (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and adminis- trative practice of that or of the other Contracting State; (b) to supply information which is not ob- tainable under the laws or in the nor- mal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade. business. indus- trial. commercial or professional se- cret or trade process. or information. the disclosure of which would contra- dict state interests.

3. If information is requested by a Contract- ing State in accordance with this Article. the other Contracting State shall obtain the in- formation to which the request relates in the same manner and to the same extent as if the tax of the first-mentioned State were the tax of that other State and were being imposed by that other State. lf specifically requested by the competent authority of a Contracting State. the competent authority of the other Contracting State shall provide information under this Article in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of corn— plete original documents (including books. pa- pers, statements, records. accounts. and writ- ings). to the same extent such depositions and documents can be obtained under the laws and administrative practices of that other State with respect to its own taxes.

30

Artikel 26

Medlem av diplomatisk beskickning och kan- sulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de pri- vilegier vid beskattningen som enligt folkrät- tens allmänna regler eller bestämmelser i sär- skilda överenskommelsertillkommer medlem av diplomatisk beskickning och konsulära tjänstemän eller anställda vid konsulär inrätt- ning.

Artikel 27 Särski/da bestämmelser

I händelse av att de avtalsslutande staterna an- tar lagstiftning om privilegier vid beskatt- ningen för särskilda områden inom dessa sta- ters territorium. skall de behöriga myndighe- terna genom ömsesidig överenskommelse be- stämma det sätt på vilket bestämmelserna i detta avtal skall tillämpas på personer som er- håller förmåner enligt sådan lagstiftning.

Artikel 28

Avtalets ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshand— lingarna och dess bestämmelser tillämpas:

a) beträffande källskatter. på belopp som betalas den 1 januari det kalen- derår som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare:

b) beträffande andra skatter på inkomst. på skatter som påförs för beskatt- ningsår eller beskattningsperioder som börjar den 1 januari det kalen- derår som följer närmast efter det år under vilket avtalet träder i kraft eller senare.

Prop. 1993/94z6

Article 26

Members of diplomatic missions and consular

officers

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic mis- sions and consular officers or employees of a consular establishment under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 27 Special provisions

ln case the Contracting States adopt a legisla- tion about tax incentives in separate areas of the national territories of these States. the competent authorities shall by mutual agree- ment determine the mechanism of applying the provisions of this Convention to persons receiving incentives in accordance with the aforementioned lcgislation.

Article 28 Entry into force of the Convention

1. This Convention shall be ratified and enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect: (a) in respect of taxes withheld at source. on amounts paid on or after the first day of January in the calendar year next following that of the entry into force of the Convention: and (b) in respect of other taxes on income. on taxable years and periods begin- ning on or after the first day of Janu— ary of the calendar year next following that of the entry into force of the Con- vention.

31

2. Avtalet mellan Konungariket Sveriges re- gering och De Socialistiska Rådsrepublikernas Unions regering för undvikande av dubbelbe- skattning av inkomst och förmögenhet under- tecknat i Moskva den 13 oktober 1981 och pro- tokollet angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag undertecknat i Stockholm den 5 april 1973 samt protokollet angående ("ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda. upprättat i anslutning till överenskommelsen mellan Sveriges regering och De Socialistiska Rådsrepublikernas Unions regering rörande luftfartsförbindelser. undertecknat i Stockholm den 8 februari 1971 . skall. såvitt avser f("irhallandet mellan Ryska Federationen och Sverige. upphöra att gälla med ikraftträdandet av förevarande avtal. Be- stämmelserna i 1981 ars avtal samt 1971 och 1973 års protokoll skall emellertid tillämpas intill dess bestämmelserna i förevarande avtal. i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel. blir tillämpliga.

Artikel 29

Avtalets upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtals- slutande staten kan på diplomatisk väg. skrift- ligen säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av ett kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla

a) beträffande källskatter. på belopp som betalas den 1 januari som följer närmast efter det att underrättelsen om uppsägning lämnas eller senare; och

b) beträffande andra skatter på inkomst. på skatter som påförs för beskatt-

Prop. 1993/94zö

2. The Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Govern- ment of the Union of Soviet Socialist Repub- lics for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital signed in Moscow on 13 October 1981. the Protocol concerning mutual tax exemption for shipping enterprises signed in Stockholm on 5 April 1973 and the Protocol concerning mu- tual tax exemption for enterprises engaged in international air traffic and their employees. drawn up in connection with the Agreement between the Government of Sweden and the Government of the Soviet Socialist Republics with respect to air traffic relations. signed in Stockholm on 8 February 1971. shall in rela- tion between the Russian Federation and Sweden terminate upon the entry into force of this Convention. However. the provisions of the 1981 Agreement as well as the 1971 and 1973 Protocols shall continue in effect until the provisions of this Convention. in accordance with the provisions of paragraph ] of this Art- icle. shall have effect.

Article 29

Termination of the Convention

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Conven- tion. through diplomatic channels. by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. ln such case. the Convention shall cease to have effect:

(a) in respect of taxes withheld at source on amounts paid on or after the first day of January next following that in which the notice of termination is given; and (b.) in respect of other taxes on income. on taxable years and periods begin-

32

ningsår eller beskattningsperioder som börjar den 1 januari det kalen- derår som följer närmast efter det år under vilket underrättelsen om upp- sägning lämnas eller senare.

Som skedde i Stockholm den 14 juni 1993. i två exemplar på ryska. svenska samt engelska språken. Alla tre texterna äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall dock den engelska texten äga företräde.

För Konungariket För Ryska Federa- Sveriges regering tionens regering Anne Wibble Boris Fjodorov

Prop. 1993/9426

ning on or after the first day of Janu- ary of the year next following that in which the notice of termination is given.

Done in Stockholm. this l4th day of June 1993. in duplicate in the Russian. Swedish and English languages. All the three texts being equally authentic. ln case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government For the Government of the Kingdom of the Russian Fede- of Sweden ration Anne Wibble Boris Fjodorov

33

3 Ärendet och dess beredning

Den 8 december 1991 samlades företrädare för de tre slaviska republiker- na Ryssland, Ukraina och Vitryssland i Minsk och upplöste formellt Sovjetunionen. Bland de stater, som tidigare ingick i Sovjetunionen och som nu blev oberoende stater, kan förutom Ryssland nämnas Vitryssland, Ukraina, Kazachstan, Georgien och Azerbajdzjan. Den Ryska Federatio- nen är en mångnationell statsbildning och dess officiella benämning är sedan april 1992 Rossijskaja Federatsija (Rossija). Ryssland utgör mer än 76 procent av f.d. Sovjetunionens territorium och sträcker sig såväl in i Europa som i Asien. Dess yta är 38 gånger större än Sveriges yta och antalet invånare är drygt 17 gånger fler än i Sverige.

Ryssland har enorma naturtillgångar. Särskilt rik är tillgången på energiråvaror som olja, naturgas och kol. Mineralrikedomen är också stor. Det finns riklig tillgång på järnmalm, koppar, zink, bly, tenn, diamanter, guld, och platina. Ryssland har även en mycket stor andel i världens sammanlagda trädbestånd.

Ryssland har en av världens största ekonomier och en diversifierad industribas. Sedan ett par år befinner sig den ryska ekonomin dock i kraftig omvandling och problemen i samband därmed är stora. Reform- programmet från slutet av 1991 innehåller tre huvudpunkter: prislibe- ralisering, en stram finans- och penningpolitik samt privatisering. Detta omfattande reformprogram och arbetet med att hitta nya strukturer för ryskt näringsliv kommer naturligtvis att ta tid men Rysslands stora naturtillgångar i kombination med riklig tillgång på välutbildad arbets- kraft gör att det finns goda förhoppningar om att landet i framtiden kommer att utgöra en mycket intressant industri- och handelsnation, inte minst för svenska intressen. Flera större svenska företag är redan verk- samma i Ryssland.

För närvarande f'mns ett dubbelbeskattningsavtal ingånget med Sovjet- unionen 1981. De tidigare sovjetiska republikerna har i stor utsträckning förklarat sig beredda att tillämpa avtalet tills dess det kan avlösas av nya avtal. Bl.a. med hänsyn till Regeringsrättens bedömning i rättsf'nllet RÅ83 1:87 torde avtalet också vara tillämpligt på svensk sida tills nya avtal kan börja tillämpas.

Förhandlingar med Ryssland om ett nytt dubbelbeskattningsavtal in- leddes i Moskva den 29 november 1992 och avslutades med att ett utkast till avtal paraferades den 29 april 1993 i Stockholm. Det parafemde utkastet var upprättat på engelska och ryska. En svensk text har därefter färdigställts. Utkastet har remitterats till Kammarrätten i Jönköping och Riksskatteverket. Remissinstansema har uttryckt önskemål om att vissa avtalsbestämmelser närmare förklaras i propositionen. Avtalet underteck- nades i Stockholm den 14 juni 1993.

Beträffande övriga stater i tidigare Sovjetimionen kan noteras att nya avtal har undertecknats och propositioner överlämnats till riksdagen avseende de baltiska staterna samt att utkast till avtal med Ukraina och

' Prop. 1993/94:6

Vitryssland har paraferats. Dessutom har ett avtalsutkast översänts till Kazachstan.

Lagrådet

På grund av törslagens beskaffenhet anser regeringen att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

4 Lagförslaget

Lagförslaget består dels av paragraferna 1-6, dels av en bilaga som innehåller avtalets svenska och engelska text. Avtalet består förutom av dessa två texter också av en rysk text. Alla tre texterna har samma giltighet, men i händelse av att tvist uppkommer vid tolkningen skall den engelska texten äga företräde. Erfarenheten visar att ett avtal som publi- ceras i Svensk Författningssamling i flera texter kan bli svåröverskåd- ligt. Endast den svenska och engelska texten har därför i detta fall bilagts lagförslaget. Den ryska texten skall publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet skall gälla som lag här i landet (1 å). Vidare regleras där frågan om avtalets tillämplighet i förhållande till annan skattelag (2 5). Bestämmelsen innebär att beskattning inte kan ske på grund av avtalets regler. Endast om det i annan skattelag såsom kommunalskattelagen (1928z370), KL, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, etc. föreskrivits en skattskyldighet kan beskattning komma i fråga. I 3 & i förslaget föreskrivs att då en här bosatt person uppbär inkomst som enligt avtalet beskattas endast i Ryssland skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen här, dvs. någon progressionsupp- räkning skall då inte ske. Sverige har genom progressionsregeln i art. 22 (metodartikeln) punkt 2 b i där angivet en rätt att höja skatteuttaget på en persons övriga inkomster. Sverige avstår emellertid numera regel- mässigt från att utnyttja den rätt till progressionsuppräkning som ges i dubbelbeskattningsavtalen. Skälen härtill är flera, bl.a. en minskning av arbetsbördan för skattemyndighetema och en förenkling av regelsystemet samt att det bortfall av skatt som blir följden av ett avstående från progressionsuppräknr'ng är helt försumbar från statsfinansiell synpunkt. Dessa skäl motiverar ett avstående från progressionsuppräkning även i förhållande till Ryssland.

Bestämmelsen i art. 10 punkt 2 a som begränsar källstatens rätt att ta ut skatt på utdelning till 5 % har formulerats på ett sätt som avviker från de bestämmelser som OECD rekommenderat för bilaterala dubbelbe- skattningsavtal ("Model Tax Convention on Income and on Capital", 1992). Utformningen tillkom på initiativ av Ryssland för att bl.a. stå i överensstämmelse med rysk intern lagstiftning om joint ventures. Efter- som svensk lagstiftning inte har någon direkt motsvarighet till rysk .

Prop. 1993/9426

lagstiftning om joint ventures och för att minska tillämpningsproblemen för svenska skattemyndigheter, föreskrivs i 4 5 i lagförslaget att vid tillämpning av bestämmelsen i Sverige skall ett ryskt bolags innehav av minst 25 % av kapitalet i ett svenskt bolag vara tillräckligt för att källskatten på utdelning skall begränsas till 5 %. En sådan åtgärd har också den fördelen att den medför att ryska investeringar i Sverige stimuleras.

Av art. 22 punkt 2 c i avtalet framgår att bestämmelserna i 7 & 8 mom. SIL om skattefrihet för utdelning från utländska dotterbolag måste upp- fyllas för att utdelning från bolag i Ryssland till svenskt bolag skall vara skattefri i Sverige. Det innebär att en prövning skall göras huruvida det utdelande bolaget underkastats en beskattning som är jämförlig med den inkomstbeskattning som skulle ha skett enligt SIL om bolagets inkomster hade förvärvats av ett svenskt bolag. Detta betyder att bakomliggande bolagsskatt inte kan beaktas. Inte heller kan enskilda inkomstposter, t.ex. filialinkomster från olika länder, som belastats med en tillräckligt hög utländsk skatt utdelas skattefritt om det utdelande bolaget inte beskattats med en inkomstskatt jämförlig med den svenska på hela det "fiktiva" beskattningsunderlaget enligt svenska regler. För att kunna beakta bak- omliggande bolagsskatt m.m. föreskrivs - i likhet med vad som förordna- des i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien - i lagförslaget (5 5) att skattebefrielse medges i Sverige - om övriga i 7 & 8 mom. SIL angivna villkor om äganderättsförhållanden eller organisa- toriska förhållanden är uppfyllda - för utdelning från ryskt bolag till svenskt bolag om den vinst av vilken utdelningen betalas har, i Ryssland eller någon annanstans, underkastats en beskattning som är jämförlig med den inkomstbeskattning som skulle ha skett om inkomsten hade förvärvats av ett svenskt bolag. Vidare föreskrivs att skattebefrielse medges också i det angivna fallet för utdelning som utgörs av inkomst som hade varit skattefri i Sverige om den direkt hade förvärvats av bolaget med hemvist i Sverige. Denna typ av bestämmelser brukar regelmässigt förekomma i dubbelbeskattningsavtal med andra länder och det är därför lämpligt att motsvarande regler även gäller för utdelning från ryska bolag. Lagför- slaget innehåller slutligen (6 &) en bestämmelse om att vissa författ- ningar, bl.a. lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen, inte längre skall tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Ryssland.

Enligt art. 28 träder avtalet i kraft med utväxlingen av ratifika- tionshandlingarna. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I lagförslaget har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

5 Översiktligt om skattesystemet i Ryssland 5.1 Allmänt

En kraftig revidering pågår av Rysslands skattesystem. På grund härav

Prop. 1993/94:6

är det för närvarande endast möjligt att ge en mycket översiktlig presentation av landets skattelagstiftning.

Den normala skattesatsen för bolag i Ryssland uppgår till 32 % (Profrts Tax). Många normala och nödvändiga kostnader i rörelsen är inte avdragsgilla. Carry forward av förluster medges under fem år. Resul— tatutjämning mellan moder- och dotterbolag torde inte vara möjlig. Mervärdeskatten är differentierad, men för varor och tjänster som säljs till marknadspris uppgår den till 20 %. Arbetsgivaravgiftema uppgick under 1992 i normala fall till ca 38 %. Avgifterna är avdragsgilla. Anställda är skyldiga att betala en avgift till "Pension Fund' med 1 % av bruttolönen. För fysiska personer som är bosatta i Ryssland är skattesatsen progressiv och ligger i skiktet 12-30 %. Som bosatt anses oclmå den som vistas i Ryssland mer än 183 dagar under ett kalenderår. Källskatten på utdelning och ränta som betalas till person i utlandet uppgår till 15 %. Källskatten på royalty uppgår till 20 %.

5.2 Kortfattat om joint ventures

Den sovjetiska marknaden öppnades 1987 för utländska investeringar från väst genom att en lagstiftning om joint ventures infördes. Lagstiftningen var begränsad på så sätt att endast vissa godkända sovjetiska bolag frck vara delägare i ett joint venture. Utländska bolag fick bara investera i Sovjetunionen genom ett joint venture med en sovjetisk delägare. Numera kan bolag från väst investera på olika sätt och joint ventures får bildas med i princip vilket ryskt bolag som helst. Genom möjligheten att bilda helägda dotterbolag kan investeringar också ske utan en rysk delägare.

Tidigare kunde bara en juridisk person som benämndes "joint venture" användas av en utländsk investerare. Nu är såväl aktiebolag (joint-stock company) som handelsbolag som är skattesubjekt möjliga. Det finns inget krav på hur stor andel en utländsk investerare måste äga i ett aktiebolag, men ett joint venture med utländskt ägande som uppgår till mer än 30 % har ett antal förmåner i förhållande till inhemska bolag. Tidigare medgavs skatteprivilegier för joint ventures under två år. För nya joint ventures medges inte några sådana förmåner.

6 Dubbelbeskattningsavtalets innehåll 6.1 Bakgrund

Avtalet med Sovjettmionen är avvikande från vad som är brukligt såväl till innehåll som form. Ett stort problem med det nuvarande avtalet har varit att detta inte reglerar situationen att ett svenskt moderbolag uppbär utdelning från dotterbolag i det tidigare Sovjetunionen. Vid avtalets ingående förutsågs inte något behov av sådana regler. Avtalet är också säreget i det avseendet att det saknar en särskild metodartikel som an- visar hur dubbelbeskattning skall undvikas. Vidare används en termi-

Prop. 1993/94:6

nologi som inte är vedertagen i internationella förhållanden. Det nya avtalet med Ryssland är emellertid ett modernt avtal av det slag som normalt ingås mellan utvecklade stater, dvs. det är utformat i nära över- ensstämmelse med OECD:s modellavtal. Källskatt på utdelning från dotter- till moderbolag utgår t.ex. med högst 5 % även om kraven för att denna begränsning skall gälla är andra än i modellavtalet,se dock 4 ä i lagförslaget och kommentarerna därtill under avsnitt 4. Liksom enligt det nuvarande avtalet med Sovjettmionen beskattas ränta och royalty inte alls i källstaten.

6.2 Avtalets tillåmpningsområde

Art. I anger de personer som omfattas av avtalet. Endast person som avtalet tillämpas på är berättigad till de skattelättnader som föreskrivs i avtalet. I enlighet med denna artikel, som överensstämmer med motsva- rande artikel i OECD:s modellavtal, skall avtalet tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande sta- terna. För att avtalet skall vara tillämpligt krävs i princip dels att fråga är om sådan person som avses i art. 3 punkt 1 d eller e, dels att denna person i enlighet med bestämmelserna i art. 4 punkt 1 har hemvist i en avtalsslutande stat, dVS. enligt den interna lagstiftningen i avtals- slutande stat är oinskränkt skattskyldig där på grund av domicil, bosätt- ning, plats för inregistrering, plats för företagsledning eller annan lik- nande omständighet. Utan hinder av dessa bestämmelser tillämpas dock t.ex. bestämmelserna om förbud mot diskriminering även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat. Uttrycket "domicil' har Sverige och Finland numera infört när avtalen översätts för att markera att begreppet står för en starkare form av anknytning, jfr Storbritanniens olika begrepp för skattskyldighet "domicile", "resident" resp. "ordinarily resident for tax purposes". Uttrycket "hemvist" som tidigare har använts bör egentligen i detta sammanhang endast användas som en teknisk avtalsterm.

Som brukligt är avtalet inte tillämpligt på person som endast är skattskyldig för inkomst från källa i en avtalsslutande stat.

Art. 2 punkt 3 upptar de skatter på vilka avtalet är tillämpligt (se under kommentaren till art. 8 p. 1 ang. rysk fraktskatt som beräknas schablon- mässigt). Av punkt 4 - vilken bestämmelse i princip överensstämmer med OECD:s modellava - framgår att avtalet skall tillämpas på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de i punkt 3 angivna skatterna.

6.3 Definitioner m.m.

Art. 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Innehållet i artikeln skiljer sig något från innehållet i OECD:s modellav-

Prop. 1993/94:6

tal. Definitionen av "internationell trafik" (p. 1 0 har fått en i förhållande till modellavtalet något avvikande utformning med anledning av att hemvistet valts som kriterium vid bestämmandet av vilken stat som skall ha beskattningsrätten till inkomst av internationell trafik, se art. 8 punkt 1. På Önskemål från Ryssland har termen "enterprise" inte definierats eftersom detta begrepp har en särskild innebörd enligt intern rysk lagstiftning. I stället för detta uttryck har genomgående "person med hemvist i en avtalsslutande stat" använts, jfr exempelvis bestämmelserna i art. 5, 7 och 8. Någon skillnad i sakligt hänseende är dock inte avsedd. Definitioner förekommer även i andra artiklar t.ex. art. 10, 11 och 12, där den inkomst som behandlas i resp. artikel definieras.

När det gäller tolkning av dubbelbeskattningsavtal och då bl.a. den i art. 3 punkt 2 intagna bestämmelsen får vi hänvisa till vad som anförts i propositionen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (prop. 1989/90:33 s. 42 ff., se även Riksskatteverkets Handledning för internationell beskattning och Sveriges bidrag till IFA-kongressen i Florens i oktober 1993. Här skall endast framhållas att Wienkonventionen om traktaträtten tar sikte på att vid tvist mellan parterna om avtalets innebörd tolka parternas, dvs. staternas avsikt med en bestämmelse i ett visst avtal och inte - beträffande dubbelbeskattningsavtal - att reglera förhållandet mellan skattskyldiga och staten. Dubbelbeskattningsavtalen, som blir tillämpliga genom att riksdagen beslutar att den överenskomna avtalstexten skall gälla som lag här i landet, skall i princip tolkas som annan svensk skattelagstifming, dvs. enligt sin ordalydelse och med stöd av offentliga förarbeten. Art. 4 innehåller regler som avser att fastställa var en person skall anses ha hemvist vid tillämpningen av avtalet. Artikeln överensstämmer i princip med OECD:s modellavtal.

Hemvistreglerna i avtalet har inte någon betydelse för var en person skall anses vara bosatt enligt intern skattelagstiftning, utan reglerar endast frågan om hemvist vid tillämpning av avtalet. Det angivna innebär att avtalets hemvistregler saknar relevans bl.a. då det gäller att avgöra huruvida utdelning från svenska bolag skall beläggas med kupongskatt. Utdelning från svenskt bolag till en fysisk person som i skattehänseende anses bosatt i Sverige enligt intern svensk skattelagstiftning, men som har hemvist i ett annat land enligt ett dubbelbeskattningsavtal, skall således inte beläggas med kupongskatt.

Punkt 2 reglerar dubbel bosättning för fysiska personer, dvs. fall där personen i fråga enligt svenska regler för beskattning anses bosatt i Sverige och enligt reglerna för beskattning i Ryssland anses bosatt i Ryssland. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana nu den skatt- skyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt avtalet. En person som anses bosatt i såväl Sverige som Ryssland enligt resp. stats interna lagstiftning, men som vid tillämpning- en av avtalet anses ha hemvist i Ryssland skall således i fråga om de inkomster till vilka Sverige har beskattningsrätten enligt avtalet, vid taxeringen i Sverige beskattas enligt de regler som gäller för här bosatta, vilket medför rätt att erhålla t.ex. grundavdrag och allmänna avdrag. Fall

Prop. 1993/94:6

av dubbel bosättning för annan person än fysisk person regleras i punkt 3. Art. 5 definierar "fast driftställe". Artikeln överensstämmer i princip med OECD:s modellavtal. Som brukligt innehåller punkt 2 endast en uppräkning - på intet sätt uttömmande - av exempel, som vart och ett kan utgöra fast driftställe. Dessa exempel bör läsas mot bakgrund av den allmänna definitionen i punkt 1. De uttryck som räknas upp i punkt 2 "plats för företagsledning", "filial", "kontor" osv. bör därför tolkas på sådant sätt att dessa platser för affärsverksamhet utgör fasta driftställen endast om de uppfyller villkoren i punkt 1. Punkt 3 föreskriver liksom OECD:s modellavtal att byggnadsverksamhet etc. utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår under längre tid än tolv månader. Bestämmelsen är dock delvis också utformad med utgångspunkt från FN:s modellavtal (United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries", 1980) i det att OECD:s modellavtal inte explicit omfattar monteringsverksamhet eller verksamhet som består av övervakning. I punkt 4 anges vissa aktiviteter som trots att de bedrivs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet ändå inte skall anses bedrivna från fast driftställe. Punkt 6 följer FN:s modellavtal. I punkt 7 återfinns den allmänt erkända principen att förekomsten av ett dotterbolag inte i och för sig medför att dotterbolaget utgör fast driftställe för sitt moderbolag. I det fall t.ex. att dotterbolaget inte kan anses som oberoende representant i den mening som avses i punkt 6 och om bolaget har och regelmässigt använder fullmakt att ingå avtal i moderbolagets namn utgör emellertid dotterbolaget fast driftställe för sitt moderbolag. Bestämmelserna om "fast driftställe" i svensk lagstiftning finns i punkt 3 av anvisningarna till 53 & KL. För att ett företag i Ryssland skall kunna beskattas för inkomst av rörelse från fast driftställe i Sverige enligt art. 7 i avtalet krävs att sådant driftställe föreligger enligt bestämmelserna i avtalet. Givetvis förutsätter detta att skattskyldighet föreligger även enligt svensk skattelagstiftning (jfr 2 & i den föreslagna lagen om dubbelbeskattningsavtal med Ryssland). I de flesta fall torde när fast driftställe föreligger enligt avtalets bestämmelser detta också föreligga enligt beståmmelsema i KL, men avtalet och intern svensk rätt överens- stämmer givetvis inte i samtliga fall (se vidare under avsnitt 6.4).

6.4 Avtalets beskattningsregler

Art. 6-21 innehåller avtalets regler om fördelning av beskattningsrätten till olika inkomster. Avtalets uppdelning i olika inkomster har endast betydelse för tillämpningen av avtalet och således inte vid bestämmandet av till vilket inkomstslag och vilken förvärvskälla inkomsten skall hänföras enligt svensk intern skattelagstiftning. När beskattningsrätten väl fördelats sker beskattning i Sverige enligt svensk lagstiftning. Har rätten att beskatta viss inkomst i Sverige inskränkts genom avtal måste denna begränsning iakttas.

Prop. l993/94:6

I de fall en inkomst "får beskattas" i en avtalsslutande stat enligt bestämmelserna i art. 6-21, innebär detta inte att den andra staten fråntagits rätten att beskatta inkomsten. Beskattning får i sådana fall ske även i den andra staten (normalt hemviststaten), om det är möjligt enligt dess interna skattelagstiftning, men den dubbelbeskattning som uppkom- mer måste i sådana fall undanröjas (görs normalt av hemviststaten). Hur undanröjande av dubbelbeskattning sker i detta avtal framgår av art. 22.

Inkomst av fast egendom får enligt art. 6 beskattas i den stat där egendomen är belägen. Enligt svensk lagstiftning beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av näringsverksamhet. Vid tillämpning av avtalet bestäms dock rätten att beskatta inkomst av fastighet med utgångspunkt från art. 6, dvs. den stat i vilken Hastigheten är belägen får beskatta inkomsten. Detta hindrar dock inte Sverige från att beskatta inkomsten som inkomst av näringsverksamhet vid taxeringen här. Observera att artikeln endast behandlar situationen att en person med hemvist i en avtalsslutande stat har fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten. Inkomst av fast egendom som är belägen i hemviststaten eller i en tredje stat behandlas i art. 21 (Annan inkomst). Royalty från fast egendom eller för nyttjande av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång behandlas också som inkomst av fast egendom vid tillämpningen av avtalet. Annan royalty beskattas enligt art. 12. Art. 7 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomst. Sådan inkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt 1 endast i den stat där företaget är hemmahörande. Om företaget bedriver rörelse från fast driftställe i den andra staten, får emellertid inkomst som är hänförlig till driftstället beskattas i denna stat. Om ett företag hemmahörande i Ryssland bedriver rörelse i Sverige från fast driftställe här, skall vid inkomstberäkningen i första hand tillämpas svenska regler men beräk- ningen får inte stå i strid med bestämmelserna i detta avtal.

Vid bestämmandet av fördelningen av inkomster mellan fast driftställe och huvudkontor skall armslängdsprincipen användas, dvs. till det fasta driftstället skall hänföras den inkomst som detta driftställe skulle ha förvärvat om det - i stället för att avsluta affärer med huvudkontoret - hade avslutat affärer med ett helt fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och avslutat affärer på normala marknadsmässiga villkor (p. 2).

Punkt 3 innehåller vissa regler för hur utgifter som uppkommit för ett fast driftställe skall behandlas. Därvid klargörs att t.ex. allmänna förvaltningskostnader som uppkommit hos företagets huvudkontor för ett fast driftställe är en utgift som får dras av hos det fasta driftstället.

Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar i detta avtal regleras beskattningsrätten till dessa inkomster i de särskilda artiklarna (p. 7).

Art. 8 behandlar beskattning av inkomst av rörelse i form av sjö- och luftfart i internationell trafik. Sådana inkomster beskattas enligt punkt 1 endast i den stat där det företag som bedriver angiven verksamhet har hemvist. I inkomst från sjö— och luftfart inbegrips inkomst som beräknas

Prop. l993/94:6

med avseende på totalt "tonnage. Bestämmelsen har tillkommit för att klargöra att rysk fraktskatt på transporter till och från Ryssland som beräknas schablonmässigt omfattas av avtalet. Eftersom beskattning av angivna inkomster endast'får ske i hemviststaten är Ryssland förhindrat från att ta ut fraktskatt på inkomst som förvärvas av person med hemvist i Sverige. Punkt 2 stipulerar att inkomst som förvärvas genom använd- ning av skepp eller luftmrtyg i internationell trafik också innefattar bl.a. inkomst som förvärvas genom användning, innehav eller uthyrning av containers och därtill hörande utrustning i det tilll inkomsten förvärvas av samma person som bedriver luftfart eller sjöfart i internationell trafik. I punkt 3 har tagits in en särskild bestämmelse om inkomst som för— värvas av SAS, deltagande i ett gemensamt företag etc. Beskattning av sådan inkomst sker också endast i hemviststaten. För SAS del reglerar bestämmelsen beskattningen av den andel av SAS inkomst som är hän- förlig till den svenske delägaren.

Art. 9 innehåller regler om omräkning av inkomst vid obehörig vimtöverföring mellan företag med intressegemenskap. Artikeln skiljer sig i utformning något från OECD:s modellavtal. Någon ändring i sakligt hänseende i förhållande till vad som gäller enligt OECD:s modellavtal är emellertid inte avsedd. De i punkt 1 angivna reglerna innebär inte någon begränsning av en avtalsslutande stats rätt att enligt intern lagstiftning vidta omräkning av ett företags resultat utan anger endast i vilka fall den i punkt 2 angivna justeringen är avsedd att göras.

Art. 10 behandlar beskattningen av utdelningsinkomster. Definitionen av uttrycket "utdelning", som återfinns i punkt 3, överensstämmer i huvudsak med den i OECD:s modellavtal. Definitionen gäller som brukligt endast vid tillämpning av art. 10. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan det ha en annan betydelse. För att utdelning från bolag i Ryssland skall vara skattefri i Sverige för ett svenskt bolag, krävs exempelvis att fråga är om utdelning enligt svensk skattelagstiftning. Art. 10 eller motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal kan således inte användas för att avgöra innebörden av uttrycket i andra samman- hang.

Enligt punkt 2 får utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas även i den stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist (käll- staten). Skatten får dock enligt punkt 2 a inte överstiga 5 % av utdel- ningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt innehar 100 % av det utbetalande bolagets kapital eller såvitt avser ett joint venture minst 30 % i ett sådant joint venture samt i båda fallen det utländska kapitalet som investerats överstiger 100.000 U.S. dollar eller motsvarande summa i svensk eller rysk valuta vid tidpunkten för den faktiska utbetalningen av utdelningen. Som framgår gäller de nu redovisade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt endast då "mottagaren har rätt till utdel- ningen". Av detta villkor, vilket även uppställs i fråga om ränta (art. 11 p. 1), och royalty (art. 12 p. 1), följer att den angivna begränsningen av skatten i källstaten inte gäller när en mellanhand, exempelvis en

Prop. 1993/94:6

representant eller en ställföreträdare, sätts in mellan inkomsttagaren och utbetalaren. Villkoret tar sikte på fall där den som har rätt till utdel- ningen inte har hemvist i den andra avtalsslutande staten. De speciella kriterier som föreskrivs för att källskatten skall sättas ned till 5 % tillkom på initiativ av Ryssland för att bl.a. följa rysk intern lagstiftning om joint ventures. I lagförslaget (4 &) föreslås dock att Sverige skall begränsa källskatten på utdelning till 5 % i enlighet med vad som gäller enligt OECD:s modellavtal, se 4 5 och kommentarerna under avsnitt 4. I övriga fall får skatten inte överstiga 15 % av utdelningens bruttobelopp.

I vissa fall skall rätten att beskatta utdelning fördelas med tillämpning av avtalets regler för beskattning av inkomst av rörelse eller av själv- ständig yrkesutövning. Dessa fall anges i punkt 4.

Punkt 5 innehåller förbud mot s.k. extra-territoriell beskattning av utdelning (beträffande detta slag av beskattning se p 33-39 i kommen- taren till art. 10 p. 5 i OECD:s modellavtal).

I art. 22 återfinns de bestämmelser som reglerar skattskyldigheten i Sverige för svenska bolag för mottagen utdelning från bolag i Ryssland, se under avsnitt 6.5.2.

Art. ]] innehåller regler för beskattning av ränta. Enligt punkt 1 skall sådan inkomst beskattas endast i den stat där mottagaren har hemvist, om inte den fordran för vilken räntan betalas har verkligt samband med rörelse resp. självständig yrkesutövning som bedrivs från fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i källstaten (p. 3).

Art. 12 behandlar beskattning av royalty. Liksom beträffande ränta beskattas sådan inkomst endast i inkomsttagarens hemviststat (p. 1), om inte den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas har verkligt samband med rörelse resp. självständig yrkesutövning som bedrivs från fast driftställe eller stadigvarande anordning som in- komsttagaren har i källstaten (p. 3).

Art. 13 behandlar beskattning av realisationsvinst. Bestämmelserna skiljer sig i viss män från OECD:s modellavtal. Vinst vid avyttring av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik resp. lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg skall enligt punkt 3 endast beskattas i den stat där personen i fråga har hemvist. Denna regel gäller beträffande SAS den del av SAS inkomst som är hänförlig till den svenske delägaren (jfr art. 8 p. 3). I punkt 4 återfinns en bestämmelse som möjliggör för Sverige att beskatta en person för realisationsvinster som härrör från överlåtelse av andelar eller andra rättigheter i ett bolag med hemvist i Sverige under fem år efter det att personen i fråga upphört att ha hemvist här.

Enligt art. 14 beskattas inkomst av fritt yrke eller annan självständig verksamhet i regel endast där yrkesutövaren har hemvist. Utövas verksamheten från en stadigvarande anordning i den andra staten som regelmässigt står till utövarens förfogande eller om personen i fråga vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod får dock inkomsten även beskattas i verksamhetsstaten. Den del av inkomsten som i sådana fall får beskattas i verksamhetsstaten är dock begränsad till vad

Prop. 1993/94: 6

som anses hänförligt till den stadigvarande anordningen resp. till vad som är hänförligt till den verksamhet som bedrivits där.

Innebörden av uttrycket "fritt yrke" belyses i punkt 2 med några typiska exempel. Denna uppräkning är endast förklarande och inte uttömmande. Det bör observeras att denna artikel behandlar "fritt yrke eller annan självständig verksamhet". Artikeln skall sålunda inte tillämpas när fråga är om anställning, t.ex. läkare som tjänstgör som anställd tjänsteläkare eller ingenjör som är anställd i ett av honom ägt aktiebolag. Artikeln är inte heller tillämplig på sådan självständig verksamhet som artister eller idrottsmän utövar, utan deras verksamhet omfattas av art. 17.

Art. 15 behandlar beskattning av enskild tjänst. Punkt 1 innebär att sådan inkomst i princip beskattas i den avtalsslutande stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel gäller vid viss korttidsanställning under de förutsättningar som anges i punkt 2. I sådana fall sker beskattning endast i inkomsttagarens hemviststat. I punkt 3 har intagits särskilda regler om beskattning av arbete ombord på skepp eller luftårtyg i internationell trafik. Punkt 3 innehåller också regler för anställda hos SAS. Beskattning av SAS-anställda med hemvist i Sverige som arbetar ombord på luftfartyg som används av SAS i internationell trafik sker enligt avtalet endast i Sverige.

Styrelsearvoden och annan liknande ersättning får enligt art. 16 beskattas i den stat där bolaget i fråga har hemvist.

Beskattning av inkomst som artister och idrottsmän uppbär genom sin verksamhet regleras i art. 17. Sådan inkomst får beskattas i den stat där verksamheten utövas (p. 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller enskild tjänst. Enligt punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten, även om ersättningen utbetalas till en annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än underhållningsartisten eller idrottsmannen själv. Enligt punkt 3 undantas från beskattning i verksamhetsstaten dock inkomst som en artist eller idrottsman förvärvar genom sin personliga verksamhet, om verksamheten utövas inom ramen för ett mellanstatligt program för kulturellt samarbete och besöket uteslutande är finansierat genom allmänna medel från den andra avtalsslutande staten. I vissa fall skall emellertid bestämmelserna i art. 7, 14 och 15 tillämpas.

Art. 18 behandlar beskattning av pension och liknande ersättningar. Pension och liknande ersättningar samt ersättningar som utbetalas enligt socialförsäkringslagstiftningen får beskattas i källstaten (p. 1). Pension på grund av tidigare privat tjänst beskattas emellertid endast i hem- viststaten om mottagaren också är medborgare i denna stat (p. 2).

Inkomst av ojentlig tjänst - med undantag för pension - beskattas enligt art. 19 i regel endast i den stat som betalar ut inkomsten i fråga (p 1 a). Under vissa i punkt 1 b angivna förutsättningar beskattas dock sådan ersättning endast i inkomsttagarens hemviststat. Enligt punkt 2 beskattas i vissa fall ersättning av offentlig tjänst enligt reglerna i art. 15 (Enskild tjänst) och art. 16 (Styrelsearvoden etc.) . Art. 18 behandlar

Prop. 1993/94:6

såväl pension som utgår på grund av tidigare offentlig tjänst som sådan som utgår på grund av tidigare privat tjänst. Art. 20 innehåller regler för studeranden, afdrspraldikanter, lärare och

forskare. Inkomst som inte behandlas särskilt i art. 6-20 beskattas enligt art. 21

(Annan inkomst). Sådan inkomst beskattas i regel endast i in- komsttagarens hemviststat. Artikelns tillämpningsområde är inte begränsat till inkomst som härrör från en avtalsslutande stat, utan avser också inkomst från tredje stat. Detta innebär bl.a. att den kommer till använd- ning vid konkurrens mellan flera olika dubbelbeskattningsavtal, se vidare punkterna 1-6 i kommentaren till artikel 21 i OECD:s modellavtal. Observera att artikelns tillämpningsområde omfattar även inkomster av de slag som tidigare nämnts i andra artiklar t.ex. inkomst av fast egendom (art. 6) och ränta (art. 11) i fall då inkomsten härrör från en tredje stat eller härrör från den stat i vilken den skattskyldige har hemvist.

6.5 Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning

6.5.1 Allmänt

Bestämmelserna om undanröjande av dubbelbeskattning finns i art. 22. Sverige tillämpar enligt punkt 2 a avräkning av skatt ("credit of tax") som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning. Detsamma gäller för Ryssland (p. 1).

Innebörden av avräkningsmetoden är att en person med hemvist i den ena staten taxeras där även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten. Vid avräkning av skatt på inkomst i Sverige tillämpas bestämmelserna i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på inkomsten på vanligt sätt.

6.5.2 Skattefrihet i Sverige för utdelning från bolag i Ryssland till svenskt bolag

Art. 22 punkt 2 0 innehåller bestämmelser om skattefrihet i Sverige för utdelning från bolag i Ryssland till svenskt bolag. Bestämmelserna hänvisar till de interna svenska reglerna om skattefrihet för utdelning från utländska dotterbolag i 7 5 8 mom. SIL, se prop. 1990/91:107 s. 28 ff. I 5 5 i lagförslaget föreskrivs en utvidgning av möjligheten att skattefritt motta utdelning från bolag i Ryssland, se närmare kommentaren till lagförslaget under avsnitt 4.

Prop. 1993/94:6

6.6 Särskilda bestämmelser Prop. 1993/94:6

I art. 23 återfinns bestämmelser om förbud i vissa fall mot diskriminering vid beskattningen.

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i art. 24 och bestämmelserna om utbyte av upplysningar finns i art. 25.

I art. 26 finns vissa föreskrifter beträffande medlem av diplomatisk beskickning och konsulära tjänstemän. I art. 27återlinns en bestämmelse som föreskriver prövning av de behöriga myndigheterna rörande avtalets tillämplighet på eventuell incentivelagstiftning som införs i de av- talsslutande staterna.

6.7 Slutbestämmelser

Art. 28 och 29 innehåller bestämmelser om avtalets ikmjiträdande och upphörande.

Enligt art. 28 träder avtalet i kraft med utväxlingen av ratifika- tionshandlingama. Avtalet är i princip avsett att tillämpas på inkomst som förvärvas fr.o.m. den 1 januari närmast efter ikraftträdandet.

Finansdepartementet Prop. 1993/94:6

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 21 oktober 1993

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg, Johansson, Laurén, Olsson, Svensson, Dinkelspiel, Thurdin, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Lundgren

Regeringen beslutar proposition 1993/94:6 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland.

golab 45002. Stockholm 1993