Upphävd författning

Förordning (1993:1327) om allmän trafikplikt och transportstöd när det gäller järnväg, väg och inre vattenvägar

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1993-11-25
Ändring införd
SFS 1993:1327 i lydelse enligt SFS 1994:1114
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna inte med här. Bilaga 2 ändrad genom SFS 1994:1071. Förordning (1994:1071) träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Förordningens ändamål

1 §  Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Bestämmelser som enligt EES-avtalet skall gälla som svensk rätt

2 §  Följande regler i rättsakter inom Europeiska gemenskaperna (EG), som det hänvisas till i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) och i bilaga 11 till Gemensamma EES-kommitténs beslut 7/94, skall gälla som svensk förordning:

 1. Rådets förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar, i dess lydelse enligt
 2. Rådets förordning (EEG) nr 1107/70 av den 4 juni 1970 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar, i dess lydelse enligt

3 §  De svenska texterna till de i 1 § angivna rättsakterna/n1/ finns i bilaga 1 och 2 till denna förordning.

4 §  Rådets beslut 75/327/EEG och förordning (EEG) nr 1192/69 som nämns i förordning (EEG) nr 1107/70 har införlivats med svensk rätt genom förordningen (1993:1326) om järnvägsföretags redovisningar, prisbildningen för internationell godsbefordran på järnväg m. m.

5 §  De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna skall ha samma giltighet.

EES-anpassning av bestämmelserna

6 §  När bestämmelserna innehåller begrepp eller hänvisar till förfaranden som är utmärkande för EG: s rättsordning, exempelvis

 • ingresser,
 • adressaterna för EG: s rättsakter,
 • hänvisningar till territorier eller språk inom EG,
 • hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för EG- medlemsstaterna, deras offentliga organ, företag och enskilda personer i dessa stater,
 • hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden,

[S2]skall bestämmelserna i följande protokoll tillämpas:

 1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning i den lydelse protokollet har efter ändringar enligt protokollet den 17 mars 1993 med justeringar av EES-avtalet,
 2. protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol, och
 3. protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna.

[S3]Protokollen finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomisk samarbetsområde (EES).

7 §  När rättsakterna i 2 § innehåller hänvisningar till Romfördraget skall dessa i stället avse följande artiklar i EES-avtalet:

 • artikel 77 EEG = artikel 49 EES
 • artikel 92 EEG = artikel 61 EES
 • artikel 93 EEG = artikel 62 EES

[S2]Hänvisningarna till artiklarna 75, 83 och 94 i Romfördraget skall inte anses relevanta.

8 §  I artikel 5 i förordning (EEG) nr 1107/70 skall "kommissionen" ersättas med "den kompetenta myndigheten som den avses i artikel 62 i EES-avtalet".

9 §  Med EFTA-stat avses i denna förordning en medlem av Europeiska frihandelssammanslutningen för vilken EES-avtalet har trätt i kraft.

Behörig myndighet

10 §  Behörig myndighet enligt förordning (EEG) nr 1191/69 är regeringen.

[S2]Bilagorna inte med här.

Ändringar

Förordning (1993:1327) om allmän trafikplikt och transportstöd när det gäller järnväg, väg och inre vattenvägar

  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Förordning (1994:1071) om ändring i förordningen (1993:1327) om allmän trafikplikt och transportstöd när det gäller järnväg, väg och inre vattenvägar

  Omfattning
  ändr. 2 §, bil. 2
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1994:1114

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:1071

Ändring, SFS 1995:436

  Omfattning
  upph.