Upphävd författning

Förordning (1993:1326) om järnvägsföretags redovisningar, prisbildningar för internationell godsbefordran på järnväg m.m.

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1993-11-25
Ändring införd
SFS 1993:1326 i lydelse enligt SFS 1994:1317
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna inte med här.

Förordningens ändamål

1 §  Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

[S2]Föreskrifterna skall tillämpas av Statens järnvägar. De påverkar inte Statens järnvägars skyldighet att tillämpa vad som föreskrivs i bokföringsförordningen (1979:1212).

Bestämmelser som enligt EES-avtalet skall gälla som svensk rätt

Strukturpolitik

2 §  Följande bestämmelser i rättsakter inom Europeiska gemenskaperna (EG), som det hänvisas till i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) och i bilaga 11 till Gemensamma EES-kommitténs beslut 7/94, skall gälla som svensk förordning:

 1. Rådets direktiv 91/440/EEG av den 29 juli 1991 om utvecklingen av gemenskapens järnvägar.
 2. Rådets beslut 83/418/EEG av den 25 juli 1983 om järnvägarnas kommersiella självständighet vid driften av sin internationella person- och resgodsbefordran, i dess lydelse enligt
 3. Rådets förordning (EEG) nr 1192/69 av den 26 juni 1969 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning, i dess lydelse enligt
  • punkt 2 i avsnitt IV. Transport i anslutningsakten för Danmark, Irland och Storbritannien,
  • punkt 3 i avsnitt IV. Transport i anslutningsakten för Grekland,
  • punkt 2 i avsnitt III. Transport i anslutningsakten för Spanien och Portugal,
  • artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 3572/90 av den 4 december 1990 om ändring, till följd av Tysklands enande, av vissa direktiv, beslut och förordningar i fråga om transporter på väg, järnväg och inre vattenvägar.
 4. Rådets förordning (EEG) nr 2830/77 av den 12 december 1977 om åtgärder som krävs för att göra järnvägsföretagens redovisningssystem och årsbokslut jämförbara, i dess lydelse enligt
  • punkt 8 i avsnitt IV. TRANSPORT i anslutningsakten för Grekland,
  • punkt 7 i avsnitt III. Transport i anslutningsakten för Spanien och Portugal,
  • artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 3572/90 av den 4 december 1990 om ändring, till följd av Tysklands enande, av vissa direktiv, beslut och förordningar i fråga om transporter på väg, järnväg och inre vattenvägar.
 5. Rådets förordning (EEG) nr 2183/78 av den 19 september 1978 om enhetliga principer för järnvägsföretags kostnadskalkyler, i dess lydelse enligt

Priser

3 §  Följande rättsakt inom Europeiska gemenskaperna (EG), som det hänvisas till i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet), skall gälla som svensk förordning:

[S2]Rådets beslut 82/529/EEG av den 19 juli 1982 om prisbildningen för internationell godsbefordran på järnväg, i dess lydelse enligt

4 §  De svenska texterna till de i 2 och 3 §§ angivna rättsakterna finns i bilaga 1--6 till denna förordning, med undantag av förordning (EEG) nr 3572/90 som finns intagen som bilaga 7 till lagen (1993:44) om redovisning av vissa infrastrukturkostnader m.m. Beträffande anslutningsakterna återges endast ett utdrag med aktuell bestämmelse.

5 §  Förordningarna (EEG) nr 1191/69 och 1107/70 som nämns i rättsakterna i 2 § har införlivats med svensk rätt genom förordningen (1993:1327) om allmän trafikplikt och transportstöd när det gäller järnväg, väg och inre vattenvägar.

6 §  De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna skall ha samma giltighet.

EES-anpassning av bestämmelserna

7 §  När bestämmelserna innehåller begrepp eller hänvisar till förfaranden som är utmärkande för EG: s rättsordning, exempelvis -- ingresser, -- adressaterna för EG: s rättsakter, -- hänvisningar till territorier eller språk inom EG, -- hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för EG- medlemsstaterna, deras offentliga organ, företag och enskilda personer i dessa stater, -- hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden,

[S2]skall bestämmelserna i följande protokoll tillämpas:

 1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning i den lydelse protokollet har efter ändringar enligt protokollet den 17 mars 1993 med justeringar av EES-avtalet,
 2. protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol, och
 3. protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna.

[S3]Protokollen finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES).

8 §  I artikel 3 i förordning (EEG) nr 1192/69, i artikel 2 i förordning (EEG) 2830/77, i artikel 2 i förordning (EEG) nr 2183/78 och i artikel 2 i beslut 82/529/EEG skall följande läggas till i förteckningarna:

[S2]"-- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna

9 §  Hänvisningen i artikel 13 i förordning (EEG) nr 1192/69 till artikel 93 i fördraget skall i stället avse artikel 62 i EES-avtalet.

[S2]I artikel 7.1 i direktiv 91/440/EEG skall "gemenskapen" ersättas med "EES". Förordning (1994:1317).

10 §  Med EFTA-stat avses i denna förordning en medlem av Europeiska frihandelssammanslutningen för vilken EES-avtalet har trätt i kraft.

Behörig myndighet

11 §  Behörig myndighet enligt förordning (EEG) nr 1192/69 är regeringen.

[S2]Bilagorna inte med här.

Ändringar

Förordning (1993:1326) om järnvägsföretags redovisningar, prisbildningen för internationell godsbefordran på järnväg m.m.

  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Förordning (1994:1317) om ändring i förordningen (1993:1326) om järnvägsföretags redovisningar, prisbildningen för internationell godsbefordran på järnväg m.m.

Omfattning
ändr. 2, 8, 9 §§, bil. 1
Ikraftträder
1994-11-01

Ändring, SFS 1995:436

  Omfattning
  upph.