Upphävd författning

Förordning (1993:1347) om den civila luftfarten och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1993-11-25
Ändring införd
SFS 1993:1347
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Bestämmelser som enligt EES-avtalet skall gälla som svensk rätt

1 §  Följande regler i rättsakter inom Europeiska gemenskaperna (EG), som det hänvisas till i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) och i bilaga 11 till Gemensamma EES-kommitténs beslut 7/94, skall gälla som svensk förordning:

 1. Rådets förordning (EEG) nr 2343/90 av den 24 juli 1990 om lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer i regelbunden lufttrafik inom gemenskapen och om delning av passagerarkapaciteten mellan lufttrafikföretag i regelbunden lufttrafik mellan medlemsstaterna.
 2. Rådets förordning (EEG) nr 294/91 av den 4 februari 1991 om bedrivande av flygfrakttrafik mellan medlemsstater.
 3. Rådets förordning (EEG) nr 2342/90 av den 24 juli 1990 om biljettpriser för regelbunden luftfart.
 4. Rådets förordning (EEG) nr 2407/92 av den 23 juli 1992 om utfärdande av tillstånd för lufttrafikföretag.
 5. Rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG- lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen.
 6. Rådets förordning (EEG) nr 2409/92 av den 23 juli 1992 om biljettpriser och tariffer för lufttrafik.
 7. Rådets förordning (EEG) nr 95/93 av den 18 januari 1993 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser.
 8. Rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart. Förordning (1994:1072).

2 §  De svenska texterna till de i 1 § angivna rättsakterna/n1/ har publicerats i Svensk författningssamling (SFS 1992:588 och 1993:1005). Förordning (1994:1072).

3 §  De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna skall ha samma giltighet.

EES-anpassning av bestämmelserna

4 §  När reglerna innehåller begrepp eller hänvisar till förfaranden som är utmärkande för EG:s rättsordning, exempelvis

 • ingresser,
 • adressaterna för gemenskapens rättsakter,
 • hänvisningar till territorier eller språk inom EG,
 • hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för EG-medlemsstater, deras offentliga organ, företag och enskilda personer i dessa stater,
 • hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden,

[S2]skall bestämmelserna i följande protokoll tillämpas:

 1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning i den lydelse protokollet har efter ändringar enligt protokollet den 17 mars 1993 med justeringar av EES-avtalet,
 2. protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna, och
 3. protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol.

[S3]Protokollen finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES).

5 §  Följande tillägg skall göras till bilaga 2 i förordningen (EEG) nr 2343/90:

[S2]"Finland: Helsingfors-Vanda Island: Keflavik Norge: Oslo-Fornebu/Gardermoen Sverige: Stockholm-Arlanda Österrike: Wien".

[S3]Bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2407/92 skall tillämpas med följande anpassningar:

 1. I det fall som avses i artikel 5.7 b och c i förordningen skall artiklarna 99 och 102--104 i EES-avtalet tillämpas.
 2. I fråga om EFTA-staterna skall hänvisningen i artikel 13.3 i förordningen till artikel 169 i Romfördraget anses vara en hänvisning till artikel 31 i avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol.

[S4]Bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2408/92 skall tillämpas med följande anpassningar:

 1. I sådana situationer som avses i artiklarna 4, 6, 8--10 skall i fråga om EFTA-staterna, "kommissionen" ersättas med "EFTA:s övervakningsmyndighet" och "rådet" ersättas med "EFTA:s ständiga kommitté''.
 2. I den förteckning som finns i bilaga 1 till förordningen skall följande läggas till:

[S5]FINLAND Helsinki-Vantaa/Helsingfors-Vanda ISLAND Keflav~ k NORGE Oslos flygplatssystem SVERIGE Stockholms flygplatssystem ÖSTERRIKE Wien.

 1. I den förteckning som finns i bilaga 2 till förordningen skall följande läggas till:

[S6]NORGE Oslo-Fornebu/Gardermoen SVERIGE Stockholm-Arlanda/Bromma.

[S7]Bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2409/92 skall tillämpas med följande anpassning: I sådana situationer som avses i artiklarna 6 och 7 skall i fråga om EFTA-staterna, "kommissionen" ersättas med "EFTA:s övervakningskommitté'' och "rådet" ersättas med "EFTA:s ständiga kommitté''.

[S8]Bestämmelserna i förordningen (EEG) nr 95/93 skall tillämpas med följande anpassningar:

 1. I det fall som avses i artikel 8.6 skall artiklarna 99 och 102--104 i avtalet vara tillämpliga.
 2. I det fall som avses i artikel 11.3 skall i fråga om EFTA-staterna "kommissionen" ersättas med "EFTA:s övervakningsmyndighet".
 3. I sådana situationer som avses i artikel 12 skall de avtalsslutande parterna hålla varandra informerade, och på begäran skall samråd äga rum i Gemensamma EES-kommittén.

[S9]Bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3922/91 skall tillämpas med följande anpassning: Artikel 9 skall inte tillämpas. Förordning (1994:1072).

6 §  Tvister om hur reglerna skall tillämpas skall hänskjutas till vederbörande EFTA-organ, om det gäller en tvist med en EFTA-stat, och till Gemensamma EES-kommittén, om det gäller en tvist med en EG-medlemsstat.

7 §  Med EFTA-stat avses i denna förordning en medlem av Europeiska frihandelssammanslutningen för vilken EES-avtalet har trätt i kraft.

Behörig myndighet m. m.

8 §  Frågor om icke svenska lufttrafikföretags rätt att bedriva regelbunden lufttrafik i Sverige i andra fall än som avses i artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 2408/92 samt frågor som avses i artikel 4 i samma rättsakt prövas av regeringen.

[S2]När det i övrigt sägs i rättsakterna i 1 § att en medlemsstat skall fullgöra olika uppgifter, skall dessa för Sveriges räkning fullgöras av Luftfartsverket. Förordning (1994:1072).

9 § har upphävts genom förordning (1994:1072).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1347) om den civila luftfarten och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Förordning (1994:1072) om ändring i förordningen (1993:1347) om den civila luftfarten och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer, då förordningen (1992:588) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart skall upphöra att gälla. (I kraft den 1 juli 1994, 1994:1114).
  Omfattning
  upph. 9 §; ändr. 1, 2, 5, 8 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1994:1114

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:1072

Ändring, SFS 1994:1808

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen skall dock fortsätta at tillämpas på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken förordningen varit i kraft.
  Omfattning
  upph.