Upphävd författning

Lag (1993:1367) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1993-12-09
Ändring införd
SFS 1993:1367
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna lag förstås med

[S2]kodad sändning som erbjuds mot betalning: en sändning av ljudradio- eller televisionsprogram som är riktad till allmänheten och där den programbärande signalen har ändrats i avsikt att programmen skall bli tillgängliga endast för dem som betalar för programmen (abonnentkretsen),

[S3]avkodningsutrustning: en anordning som är konstruerad för att ensam eller tillsammans med någon annan anordning kunna bereda någon tillgång till innehållet i en kodad sändning eller är särskilt anpassad för detta ändamål.

2 §  Avkodningsutrustning får inte yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte olovligen tillverkas, överlåtas, hyras ut, installeras eller underhållas i avsikt att bereda någon utanför abonnentkretsen tillgång till innehållet i en kodad sändning som erbjuds mot betalning.

3 §  Den som uppsåtligen bryter mot 2 § skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

4 §  Den som gör sig skyldig till försök till brott enligt denna lag skall dömas till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken.

5 §  Egendom som varit föremål för brott enligt denna lag skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Även utbytet av ett sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

[S2]Ett föremål som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag eller dess värde får förklaras förverkat, om det är nödvändigt för att förebygga brott eller det finns andra särskilda skäl för det.

6 §  Åklagare får väcka åtal för brott enligt denna lag endast om åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.

Ändringar

Lag (1993:1367) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning

Förarbeten
Rskr. 1993/94:64, Prop. 1993/94:53, Bet. 1993/94:KU15
Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 2000:171

Omfattning
upph.