Upphävd författning

Lag (1993:1427) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1993-12-09
Ändring införd
SFS 1993:1427 i lydelse enligt SFS 2000:431
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgift, m.m.

1 §  Statsrådsarvodesnämnden skall enligt 1 § lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m. fastställa det belopp som månadsvis skall betalas i arvode till statsråden och besluta om avgångsersättning till statsråd.

[S2]Nämnden är en myndighet under riksdagen.

Sammansättning

2 §  Enligt 8 kap. 4 § riksdagsordningen består nämnden av ordförande och två andra ledamöter.

Organisation

3 §  Nämnden har en sekreterare som nämnden utser.

Ärendenas handläggning

4 §  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

[S2]I ärende som avses i 1 § är nämnden beslutför när alla ledamöter är närvarande.

[S3]Nämnden får i arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller någon annan som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

Överklagande

5 §  Nämndens beslut får inte överklagas.

Arvoden för uppdrag i nämnden

6 §  Nämndens ledamöter och sekreterare skall erhålla de arvoden för sina uppdrag som riksdagsförvaltningen bestämmer. Lag (2000:431).

Ändringar

Lag (1993:1427) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden

    Förarbeten
    Rskr. 1993/94:62
    Ikraftträder
    1994-01-01

Lag (2000:431) om ändring i lagen (1993:1427) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:214, Bet. 1999/2000:KU19
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2000-07-01

Ändring, SFS 2012:881

Omfattning
upph.