Upphävd författning

Lag (1993:147) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1993-03-18
Ändring införd
SFS 1993:147
Ikraft
1993-04-01
Upphäver
Lag (1991:1876) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
För tiden den 1 april 1993--den 31 december 1993 skall i stället för bestämmelserna om ledamotsarvode i 3 § första stycket lagen (1988:589) om ersättning m. m. till riksdagens ledamöter gälla att ledamotsarvodet skall betalas med 23 425 kronor i månaden. Arvodet skall dock för angiven tid höjas med det belopp som motsvarar den genomsnittliga höjning av månadslönen som för tid fr. o. m. den 1 april 1993 kan tillkomma de statstjänstemän som anges i 3 § första stycket nämnda lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:147) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter

Ikraftträder
1993-04-01

Ändring, SFS 1993:1424

    Övergångsbestämmelse

    1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994, då lagen (1993:147) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m. m. till riksdagens ledamöter skall upphöra att gälla.
    2. Om beslut enligt 3 § första stycket inte föreligger vid den tidpunkt då underlag för utbetalning av ledamotsarvode senast måste finnas, skall ledamotsarvodet för den månaden betalas med 23 425 kronor. Beloppet skall räknas av från det högre belopp som Riksdagens arvodesnämnd kan komma att fastställa för samma månad.
    Omfattning
    upph.