Upphävd författning

Lag (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-01-14
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 2003:705
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En arbetsgivare kan försäkra sig hos den allmänna försäkringskassan för kostnader för den del av en arbetstagares semesterlön som grundar sig på frånvaro enligt 17 § semesterlagen (1977:480) om de sammanlagda lönekostnaderna under ett kalenderår inte beräknas överstiga 90 gånger det för året gällande prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vid beräkningen bortses från avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift samt från skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

[S2]Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter rörande villkoren för försäkringen. Lag (2000:994).

2 §  Ärende om försäkring enligt 1 § handläggs av den allmänna försäkringskassa inom vars område arbetsgivaren är registrerad hos Skatteverket för inbetalning och redovisning av arbetstagares skatt. Om arbetsgivaren inte är registrerad enligt vad som nu sagts, handläggs ärendet av den försäkringskassa inom vars område arbetsgivaren är bosatt. I övriga fall handläggs det av Stockholms läns allmänna försäkringskassa.

[S2]Den behöriga försäkringskassan får uppdra åt en annan försäkringskassa att handlägga ärenden enligt 1 §. Lag (2003:705).

3 §  I fråga om försäkringskassans handläggning av ärenden enligt denna lag tillämpas följande föreskrifter i lagen (1962:381) om allmän försäkring:

[S2]18 kap.46 och 47 §§ om Riksförsäkringsverkets tillsyn,

[S3]20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut,

[S4]20 kap. 4 § om återbetalningsskyldighet,

[S5]20 kap. 5 § om preskription,

[S6]20 kap. 6 § om förbud mot utmätning och om överlåtelse,

[S7]20 kap.8 och 9 §§ om uppgiftsskyldighet,

[S8]20 kap. 9 a § om undantag från sekretess. Lag (1998:99).

Prop. 2003/04:152: Hänvisningen till bestämmelserna i 18 kap.46 och 47 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring upphävs. Sistnämnda bestämmelser upphävs som en konsekvens av att den nya Försäkringskassan övertar såväl Riksförsäkringsverkets ...

4 §  De föreskrifter om omprövning och ändring av försäkringskassans beslut som finns i 20 kap.10 och 10 a §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring skall också tillämpas på beslut enligt denna lag.

[S2]Föreskrifterna i 20 kap.11 -- 13 §§ samma lag om överklagande av försäkringskassas eller domstols beslut skall också tillämpas på beslut enligt denna lag, om beslutet innebär att arbetsgivaren inte får teckna försäkring.

[S3]I övrigt får försäkringskassans beslut enligt denna lag inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:72, Prop. 1992/93:40, Bet. 1992/93:AU6
  Ikraftträder
  1993-03-01

Lag (1995:1485) om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:87, Prop. 1995/96:69, Bet. 1995/96:SfU2
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1998:99) om ändring i lagen (1993:16) mot vissa semesterlönekostnader

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:153, Prop. 1997/98:41, Bet. 1997/98:SfU8
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (2000:994) om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter på ersättningar som betalas ut före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:32, Prop. 2000/01:8, Bet. 2000/01:SfU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2003:705) om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:825) om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semsterlönekostnader

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
upph. 2 §; ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2007:202) om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

Förarbeten
Rskr. 2006/07:134, Prop. 2006/07:49, Bet. 2006/07:SfU6
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:1005) om upphävande av lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

Förarbeten
Rskr. 2007/08:13, Prop. 2006/07:117, Bet. 2007/08:SfU3
Omfattning
upph.