Upphävd författning

Lag (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-01-14
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 2004:825
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En arbetsgivare kan försäkra sig hos Försäkringskassan för kostnader för den del av en arbetstagares semesterlön som grundar sig på frånvaro enligt 17 § semesterlagen (1977:480) om de sammanlagda lönekostnaderna under ett kalenderår inte beräknas överstiga 90 gånger det för året gällande prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vid beräkningen bortses från avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift samt från skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

[S2]Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter rörande villkoren för försäkringen. Lag (2004:825).

2 § Har upphävts genom lag (2004:825).

3 §  I fråga om försäkringskassans handläggning av ärenden enligt denna lag tillämpas följande föreskrifter i lagen (1962:381) om allmän försäkring:

[S2]20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut,

[S3]20 kap. 4 § om återbetalningsskyldighet,

[S4]20 kap. 5 § om preskription,

[S5]20 kap. 6 § om förbud mot utmätning och om överlåtelse,

[S6]20 kap.8 och 9 §§ om uppgiftsskyldighet,

[S7]20 kap. 9 a § om undantag från sekretess. Lag (2004:825).

Prop. 2003/04:152: Hänvisningen till bestämmelserna i 18 kap.46 och 47 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring upphävs. Sistnämnda bestämmelser upphävs som en konsekvens av att den nya Försäkringskassan övertar såväl Riksförsäkringsverkets ...

4 §  De föreskrifter om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut som finns i 2 kap.10 och 10 a §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring skall också tillämpas på beslut enligt denna lag.

[S2]Föreskrifterna i 20 kap.11-13 §§ samma lag om överklagande av Försäkringskassans eller domstols beslut skall också tillämpas på beslut enligt denna lag, om beslutet innebär att arbetsgivaren inte får teckna försäkring.

[S3]I övrigt får Försäkringskassans beslut enligt denna lag inte överklagas. Lag (2004:825).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:72, Prop. 1992/93:40, Bet. 1992/93:AU6
  Ikraftträder
  1993-03-01

Lag (1995:1485) om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:87, Prop. 1995/96:69, Bet. 1995/96:SfU2
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1998:99) om ändring i lagen (1993:16) mot vissa semesterlönekostnader

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:153, Prop. 1997/98:41, Bet. 1997/98:SfU8
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (2000:994) om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter på ersättningar som betalas ut före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:32, Prop. 2000/01:8, Bet. 2000/01:SfU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2003:705) om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:825) om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semsterlönekostnader

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
upph. 2 §; ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2007:202) om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

Förarbeten
Rskr. 2006/07:134, Prop. 2006/07:49, Bet. 2006/07:SfU6
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:1005) om upphävande av lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

Förarbeten
Rskr. 2007/08:13, Prop. 2006/07:117, Bet. 2007/08:SfU3
Omfattning
upph.