Upphävd författning

Riksrevisionsverkets föreskrifter (1993:1681) om hantering av statliga fordringar

Departement
Riksrevisionsverket
Utfärdad
1993-12-17
Ändring införd
SFS 1993:1681
Ikraft
1994-01-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Till 4 §
När en myndighet säljer varor och tjänster som helt eller delvis produceras efter det att avtal träffats med kunden och produktionen har utsträckning i tiden skall myndigheten se till att möjligheten till delfakturering/betalningsterminer beaktas i avtalet.
Till 5 §
Vid försäljning av varor och tjänster skall samtliga betalnings- villkor framgå av det anbud myndigheten lämnar.
Av fakturan skall framgå uppgifter om förfallodag, att dröjsmålsränta tas ut om betalning inte sker senast på förfallodagen samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse.
Till 7 §
Dröjsmålsränta skall inte uttas om kostnaderna för debiteringen överstiger de förväntade ränteintäkterna.
Till 8 §
Myndighet som av administrativa skäl, på grund av praxis inom en viss bransch eller dylikt önskar tillämpa en räntefot som skiljer sig från det som anges i räntelagen (1975:635) skall samråda med Riksrevisionsverket.
Till 9 §
Om fakturabeloppet är bestämt vid leveranstillfället och en faktura kan framställas utan fördröjning skall fakturan översändas i anslutning till leveransen.
Till 10 §
Betalningspåminnelse skall skickas inom femton dagar från fordrans förfallodag.
Till 11 §
Om fordran inte betalas efter påminnelse skall myndigheten utan dröjsmål vidta indrivningsåtgärder enligt inkassolagen (1974:182) och om detta inte ger resultat ansöka om betalningsföreläggande enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.
Bestrider gäldenären betalningsskyldighet skall talan föras vid domstol eller andra rättsliga åtgärder vidtas.
Angivna åtgärder vidtas i den omfattning som är motiverat med hänsyn till fordringens belopp, gäldenärens betalningsförmåga och omständigheterna i övrigt.
Till 12 §
Kostnad för att bevaka och driva in myndighetens fordringar och myndighetens effektivitet i egna rutiner skall ställas mot kostnaden för att anlita en annan myndighet eller ett företag som bedriver inkassoverksamhet.
Om myndigheten inte avser att anlita en annan myndighet utan i stället överväger att anskaffa tjänster från ett företag som bedriver inkasso- verksamhet skall myndigheten beakta gällande upphandlingsregler.
Till 14 §
Betalningsanstånd får medges om den betalningsskyldige skriftligen utfäster sig att betala skulden enligt de särskilda villkor som överenskommes. Om det är lämpligt skall en amorteringsplan upprättas.
Till 15 §
Indrivning får avbrytas först sedan det genom utmätningsförsök eller på annat sätt blivit klarlagt att tillgångar saknas.
Myndigheten skall förteckna de fordringar beträffande vilka indriv- ningen har avbrutits och på lämpligt sätt och med hänsyn till omständigheterna bevaka att sådana fordringar inte preskriberas.
Till 17 §
För att fråga om eftergift skall kunna prövas skall den betalningsskyldige ansöka om detta, redovisa grunderna för sin eventuella ansökan och till myndigheten ge in den utredning som åberopas.

Ändringar

Riksrevisionsverkets föreskrifter (1993:1681) om hantering av statliga fordringar

Ikraftträder
1994-01-15

Förordning (2006:181) om upphävande av Riksrevisionsverkets föreskrifter (1993:1681) om hantering av statliga fordringar

Omfattning
upph.