Upphävd författning

Konkurrensförordning (1993:173)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-03-25
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 2004:201
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller verkställighetsföreskrifter till konkurrenslagen (1993:20), föreskrifter om behörig myndighet i vissa fall samt föreskrifter om länsstyrelsernas uppgifter på konkurrensområdet. Förordning (2000:1027).

2 §  En anmälan till Konkurrensverket enligt 9 eller 37 § konkurrenslagen (1993:20) liksom en ansökan hos verket enligt 20 § samma lag skall göras skriftligen.

3 §  Konkurrensverket får

 1. meddela föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i en sådan anmälan eller ansökan som anges i 2 § och,
 2. fastställa blanketter för anmälan och ansökan.

3 a §  Konkurrensverket är sådan behörig myndighet som avses i 2 a § lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler samt i rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer. Förordning (2004:201).

3 b §  Konkurrensverket skall vidta de åtgärder som ankommer på en medlemsstat enligt artiklarna 4, 9 och 22 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer. Förordning (2004:201).

4 §  Länsstyrelserna skall i länet verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna.

[S2]Länsstyrelserna skall därvid särskilt

 1. informera om konkurrensfrågor,
 2. uppmärksamma Konkurrensverket på förhållanden som tyder på överträdelser av konkurrensbestämmelserna,
 3. uppmärksamma regleringar som hindrar en effektiv konkurrens,
 4. lämna förslag till och, efter samråd med Konkurrensverket, följa upp avregleringsåtgärder,
 5. uppmärksamma olika typer av hinder för en effektiv konkurrens i offentlig förvaltning och lämna förslag till åtgärder för att undanröja dessa, samt
 6. verka för att konkurrensaspekter beaktas hos länsstyrelsen och i regionala och lokala organ. Förordning (1993:683).

Ändringar

Konkurrensförordning (1993:173)

  Ikraftträder
  1993-04-15

Förordning (1993:683) om ändring i konkurrensförordningen (1993:173)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:283, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:BoU17
  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 4 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (2000:1027) om ändring i konkurrensförordningen (1993:173)

Omfattning
ändr. 1 §; ny 3 a §
CELEX-nr
31989R4064
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2003:99) om ändring i konkurrensförordningen (1993:173)

Omfattning
ny 3 b §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2004:201) om ändring i konkurrensförordningen (1993:173)

Omfattning
ändr. 3 a, 3 b §§
CELEX-nr
32004R0139
Ikraftträder
2004-05-01

Förordning (2005:595) om ändring i konkurrensförordningen (1993:173)

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2005-08-01

Ändring, SFS 2008:604

Omfattning
upph.