Upphävd författning

Förordning (1993:1749) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och övriga länder anslutna till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-länder)

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1993-12-22
Ändring införd
SFS 1993:1749
Ikraft
1994-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Tillägg II - V är inte med här.

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller handeln mellan Sverige och övriga länder anslutna till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-konventionen) i fråga om vissa varor enligt 1--38 kap.tulltaxelagen (1987:1068).

2 §  Förordningen gäller även handeln mellan Sverige och Schweiz i fråga om övriga varor som omfattas av EFTA-konventionen samt handeln mellan Sverige och Finland, Island, Norge och Österrike i fråga om varor som omfattas av EFTA-konventionen och som har ursprung i Schweiz.

Tullfrihet

3 §  Tullfrihet gäller för

 1. varor upptagna i bilaga 1 med ursprung i Finland, Island, Norge och Österrike,
 2. varor upptagna i bilaga 2 med ursprung i Schweiz,
 3. varor enligt kap. 25--97 tulltaxelagen (1987:1068) med ursprung i Schweiz.

4 §  En vara anses ha ursprung enligt 3 § om den uppfyller kraven i bilaga 3 (ursprungsvara).

Ursprungsintyg m. m.

5 §  En varas ursprung skall vid införsel till Sverige styrkas med ett intyg (varucertifikat EUR.1) som är utfärdat i exportlandet och upprättat enligt vad som anges i artiklarna 18--21 i bilaga 3.

[S2]Varans ursprung får även styrkas med en fakturadeklaration som är upprättad enligt vad som anges i artiklarna 17, 22 och 23 i bilaga 3. Ursprungsvarornas värde får, när det gäller fakturadeklaration som är upprättad av vilken exportör som helst enligt vad som anges i artikel 22.1 b, inte överstiga 45 000 kronor eller, om varorna är fakturerade i något annat EFTA-lands eller i ett EG-lands valuta, det belopp som har anmälts av landet i fråga.

[S3]Ursprungsintyg (varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration) behöver inte visas upp för varor som utan handelssyfte förs in från en enskild person och är adresserade till en enskild person, om varornas sammanlagda värde inte överstiger 3 700 kronor eller om de ingår i en resandes personliga bagage och deras sammanlagda värde inte överstiger 9 000 kronor.

6 §  En svensk tullmyndighet får efter ansökan av exportören utfärda varucertifikat EUR.1 för en vara som skall exporteras till ett annat EFTA-land. Varucertifikatet skall vara upprättat enligt vad som anges i bilaga 3.

[S2]Intyg om en varas ursprung får även upprättas av exportören enligt vad som anges i artiklarna 22 och 23 i bilaga 3 (fakturadeklaration). Tullmyndigheten kan tillämpa en förenklad procedur enligt vad som anges i artikel 23 i bilaga 3.

[S3]En tullmyndighet får, på villkor som anges i artikel 22.6 i bilaga 3, medge att en fakturadeklaration inte behöver vara underskriven.

[S4]När en fakturadeklaration är upprättad av vilken exportör som helst enligt artikel 22.1 b i bilaga 3, får ursprungsvarornas värde

 • inte överstiga det belopp som anmälts av landet i fråga, om varorna fakturerats i något annat EFTA-lands eller i ett EG-lands valuta eller
 • inte överstiga det belopp som anmälts av importlandet, om varorna fakturerats i ett annat lands valuta. Denna värdegräns gäller inte för fakturadeklaration upprättad av en godkänd exportör enligt artiklarna 22.1 a och 23.

7 §  En svensk tullmyndighet får på förfrågan lämna ett skriftligt besked om ursprungsintyg kan utfärdas för en vara. Ett sådant besked är dock inte bindande.

8 §  Vid kontroll av uppgifter som lämnas i en ansökan om varucertifikat EUR.1 eller i en fakturadeklaration skall 63, 69, 71, 75--79 och 97 §§tullagen (1987:1065) tillämpas.

9 §  Generaltullstyrelsen får skaffa kompletterande uppgifter om en vara från utländska tullmyndigheter.

Tullrestitution

10 §  En vara får inte ges tullrestitution eller likvärdiga förmåner,

 • om den är av det slag som omfattas av EFTA-konventionen,
 • om den har sitt ursprung i ett annat land än ett EFTA-land eller EG och
 • om den har använts som material vid tillverkning av en vara för vilken ett ursprungsintyg utfärdats eller upprättats för införsel i ett EFTA-land.

[S2]Med tullrestitution eller likvärdiga förmåner avses i denna förordning sådan återbetalning av tull eller befrielse från tull som kan medges endast på grund av utförsel.

Förfarande

11 §  Anspråk på tullfrihet enligt denna förordning för en vara som anmäls till förtullning skall framställas senast när en tulldeklaration skall ges in för varan eller, om det inte föreligger någon deklarationsplikt, när varan anmäls till förtullning.

[S2]Ursprungsintyg skall ges in senast 15 dagar från den dag då varan anmäldes till förtullning. Vid elektroniskt uppgiftslämnande enligt 11 a § tullagen (1987:1065) får tullmyndigheten medge att den tullskyldige endast behöver visa upp intyget på begäran av myndigheten. Om det finns ett sådant medgivande skall intyget innehas av den tullskyldige senast när intyget annars skulle ha getts in.

[S3]Om Postverket är tullskyldigt för en vara som har kommit in med post får dock anspråk på tullfrihet framställas och ursprungsintyg ges in senast 30 dagar efter den dag då tulltaxeringsbeslutet meddelades.

12 §  Om anspråk framställs eller intyg ges in senare än vad som anges i 11 §, får återbetalning av eller befrielse från tull medges endast till den del av tullbeloppet som överstiger 300 kronor. Detsamma gäller om tullskyldig som enligt 11 § andra stycket skall ge in intyg endast på begäran av tullmyndighet, inte innehade intyget när detta annars skulle ha getts in enligt 11 § andra stycket.

[S2]En tullmyndighet kan i det enskilda fallet medge undantag från föreskrifterna i första stycket om det finns särskilda skäl.

Överklagande

13 §  Beslut som någon annan tullmyndighet än Generaltullstyrelsen meddelar enligt denna förordning eller föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får överklagas hos Generaltullstyrelsen. Generaltullstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten.

Verkställighetsföreskrifter

14 §  Generaltullstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Bilaga 1

Förteckning över varor som avses i 3 § 1 i förordningen om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och övriga länder anslutna till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-länder)
TulltaxenrVaruslag
05.03 B.Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag, andra slag
07.12 ur B.Torkade köksväxter, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda, andra slag, med undantag av lök (annan än chalottenlök), tomater och s. k. French beans
08.06 A.1Vindruvor, färska, under tiden 1 juli--31 oktober
15.10 ur B.1Oljor för tekniskt bruk, medelst kemikalier utvunna ur återstoder av oliver
15.18 ur A.Linolja (med undantag av linoxyn), tungolja, oiticicaolja och ricinolja samt fraktioner av dessa oljor, kemiskt modifierade; blandningar som huvudsakligen består av linolja, tungolja, krotonolja, oiticicaolja, ricinolja eller tobaksfröolja eller av fraktioner av dessa oljor, även kemiskt modifierade
15.19 ur B.2Tekniska fettalkoholer, andra än sådana med karaktär av konstgjorda vaxer, till djurfoder
17.04Sockerkonfektyr (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao
18.06Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao
19.01 B.1Alkoholfria beredningar för framställning av drycker; glasspulver, glasspasta (glassmassa) och puddingpulver
19.04 A.Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter
19.05 B.Bakverk, även innehållande kakao
20.05 ur A.1Produkter i form av mjöl av potatis
21.02 A. och C.Beredda bakpulver; annan jäst än pressjäst
21.03 ur B. och ur C.Såser med undantag av sojasås samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål, med undantag av flytande mango-chutney; beredd senap innehållande minst 5 viktprocent tillsatt socker
ur 21.04Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar, inte innehållande kött (inbegripet andra djurdelar)
21.05Glassvaror, även innehållande kakao
21.06 ur A.Alkoholfria beredningar för framställning av drycker, med undantag av sirap och andra sockerlösningar, aromatiserade eller färgade; sockerfria konfektyrer för direkt konsumtion; glasspulver, glasspasta (glassmassa) och puddingpulver
22.02 A.Maltdrycker med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent
22.03Maltdrycker med en alkoholhalt överstigande 0,5 volymprocent
22.04 B.1.b, B.2.b och cVin av färska druvor samt druvmust vars jäsning har förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent
22.05 B. och C.Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen, med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent
22.07 B.Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt: andra än sådana avsedda att användas uteslutande för kemisk omvandling
22.08 ur B.1, B.2 och B.3Gin, genever, vodka, akvavit samt likörer innehållande mer än 5 viktprocent tillsatt socker; sammansatta alkoholhaltiga beredningar (s.k. koncentrerade extrakt) för framställning av drycker
22.09Ättika
24.02 A. och B.Cigarrer, cigariller och cigaretter, innehållande tobak
24.03 A.Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett mängden)
29.05 ur C.Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer: mannitol och a-glucitol (sorbitol)
35.02 A.Äggalbumin, tjänligt till människoföda
35.05 A. och B.Dextrin och annan modifierad stärkelse (t. ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse: annan än förestrad eller företrad stärkelse (ur 10)
38.09 A.Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t. ex. glattmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter
38.23 ur IJ.Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor, kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: sorbitol, annan än sorbitol enligt 29.05

Bilaga 2

Förteckning över varor som avses i 3 § 2 i förordningen om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och övriga länder anslutna till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-länder)
TulltaxenrVaruslag
05.03 B.Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag, andra slag
07.12 ur B.Torkade köksväxter, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda, andra slag, med undantag av lök (annan än chalottenlök), tomater och s. k. French beans
08.06 A.1Vindruvor, färska, under tiden 1 juli--31 oktober
15.10 ur B.1Oljor för tekniskt bruk, medelst kemikalier utvunna ur återstoder av oliver
15.16 ur A. och ur B.Hydrogenerad ricinolja (s. k. opalvax) samt fetter och oljor, helt från fisk eller havsdäggdjur
15.18 ur A.Linolja (inbegripet linoxyn), tungolja, oiticicaolja och ricinolja samt fraktioner av dessa oljor, kemiskt modifierade; blandningar som huvudsakligen består av linolja, tungolja, krotonolja, oiticicaolja, ricinolja eller tobaksfröolja eller av fraktioner av dessa oljor, även kemiskt modifierade
15.19 B.2Tekniska fettalkoholer, andra än sådana med karaktär av konstgjorda vaxer
ur 16.04Fisk, beredd eller konserverad; kaviar: samtliga tullbelagda varuslag
16.05 ur C.Kräftdjur och blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade
17.04Sockerkonfektyr (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao
18.04Kakaosmör (fett eller olja)
18.05Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel
18.06Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao
19.01 B.1Alkoholfria beredningar för framställning av drycker; glasspulver, glasspasta (glassmassa) och puddingpulver
19.04 A.Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter
19.05 B.Bakverk, även innehållande kakao
20.05 ur A.1Produkter i form av mjöl av potatis
21.02 A. och C.Beredda bakpulver; annan jäst än pressjäst
21.03Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap
ur 21.04Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar, inte innehållande kött (inbegripet andra djurdelar)
21.05Glassvaror, även innehållande kakao
21.06 ur A.Alkoholfria beredningar för framställning av drycker, med undantag av sirap och andra sockerlösningar, aromatiserade eller färgade; sockerfria konfektyrer för direkt konsumtion; glasspulver, glasspasta (glassmassa) och puddingpulver
22.02 A.Maltdrycker med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent
22.03Maltdrycker med en alkoholhalt överstigande 0,5 volymprocent
22.04 B.1.b, B.2.b och cVin av färska druvor samt druvmust vars jäsning har förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent
22.05 B. och C.Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen, med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent
22.07 B.Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt: andra än sådana avsedda att användas uteslutande för kemisk omvandling
22.08 B.Whisky och andra destillerade spritdrycker framställda av spannmål; rom och andra destillerade spritdrycker framställda av melass; brännvin, genever, gin, imiterad rom och vodka; alkoholhaltiga drycker baserade på förenämnda spritdrycker; vindestillat och fikondestillat; likörer och "cordials"; sammansatta alkoholhaltiga beredningar (s.k. koncentrerade extrakt) för framställning av drycker
22.09Ättika
24.02 A. och B.Cigarrer, cigariller och cigaretter, innehållande tobak
24.03 A.Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett mängden)

Bilaga 3

Bilaga B om ursprungsregler

Innehållsförteckning

Avdelning I -- Allmänna bestämmelser

Art. 1 Definitioner 11

Avdelning II -- Definition av begreppet "ursprungsvaror"

Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Ursprungskriterier Lokalisering av ursprung Helt framställda produkter Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter Otillräckliga bearbetnings- eller behandlingsåtgärder Bedömningsenhet Tillbehör, reservdelar och verktyg Satser Neutrala element 12 12 13 13 14 15 15 15 15
Avdelning III -- Territoriella krav
Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Territorialprincip Bearbetning eller behandling utanför en medlemsstat Återinförsel av varor Direkttransport Utställningar 16 16 17 17 17
Avdelning IV -- Tullrestitution eller tullbefrielse
Art. 16 Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar 19
Avdelning V Ursprungsintyg
Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Allmänna krav Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1 Varucertifikat EUR.1 utfärdade i efterhand Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1 Utfärdande av varucertifikat EUR.1 med stöd av tidigare Villkor för utfärdande av fakturadeklaration Godkänd exportör Ursprungsintygets giltighet Företeende av ursprungsintyg Införsel i delposter Undantag från formellt ursprungsintyg Styrkande dokument Bevarande av ursprungsintyg och styrkande dokument Avvikelser och formella fel Belopp i avräkningsenheter 20 20 21 22 20 22 23 23 24 24 24 25 25 25 26

Avdelning VI -- Arrangemang för administrativt samarbete

Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Ömsesidigt bistånd Kontroll av ursprungsintyg Tvistlösning Påföljder 27 27 27 28
Avdelning VII -- Ceuta och Melilla
Art. 36 Föreskrifter tillämpliga på Ceuta och Melilla 28
Avdelning VIII -- Slutbestämmelser
Art. 37 Art. 38 Produkter som omfattas endast av EFTA-konventionen Icke-preferensbehandling 28 28
Förteckning över tillägg
Tillägg I Inledande anmärkningar till listan i tillägg II 29
Tillägg II Lista över bearbetning eller behandling som måste utföras på icke-ursprungsmaterial för att den framställda produkten skall erhålla karaktär av ursprungsvara 34
Tillägg III Varucertifikat EUR.1 och ansökan om varucertifikat EUR.1 120
Tillägg IV Tillägg V Fakturadeklaration Belopp uttryckta i avräkningsenheter 125 128
Avdelning I
Allmänna bestämmelser
Artikel 1
Definitioner
I detta protokoll används följande beteckningar med de betydelser som här anges:
 1. "Tillverkning": vilken sorts bearbetning eller behandling som helst, inbegripet sammansättning eller särskilda åtgärder.
 2. "Material": alla ingredienser, råmaterial, komponenter eller delar etc som används vid tillverkningen av produkten.
 3. "Produkt": den vara som framställs, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess.
 4. "Vara'': både material och produkter.
 5. "Tullvärde'': värde enligt överenskommelse i Genève den 12 april 1979 om tillämpning av artikel VII i det allmänna tull- och handelsavtalet.
 6. "Pris fritt fabrik": det pris fritt fabrik som betalas till den till- verkare hos en av de avtalsslutande parterna i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen ägt rum (eller till den person hos en av de avtalsslutande parterna som ombesörjt att den sista bearbetningen utförts utanför denna avtalsslutande part), förutsatt att priset innefattar värdet av allt använt material, med avdrag för eventuella skatter som återbetalas, eller kan återbetalas, när produkten exporteras.
 7. "Värdet av material": de använda icke-ursprungsmaterialens tullvärde vid importtillfället eller om detta inte är känt och inte kan fastställas, det tidigaste fastställbara pris som betalas för materialen hos ifråga- varande avtalspart.
 8. "Värdet av ursprungsmaterial": värdet av sådant material motsvarande definitionen i g) tillämpad med nödvändiga ändringar.
 9. "Kapitel" och "tulltaxenummer": de kapitel och tulltaxenummer (med fyrställig sifferkod), som används i den nomenklatur som "systemet för harmoniserad produktbeskrivning och kodifiering" utgör (i detta protokoll benämnt det harmoniserade systemet eller "HS").
 10. "Klassificeras": klassificeringen av en produkt eller ett material enligt ett visst tulltaxenummer.
 11. "Försändelse'': produkter som antingen sänts samtidigt från en exportör till en mottagare eller som täcks av ett enda transportdokument, vilket omfattar transporten från exportören till mottagaren eller, i avsaknad av ett sådant dokument, täcks av en enda faktura.
 12. "Gemenskapen": Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen
 13. "EES": Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 14. "Territorier": inbegripet territorialvatten.
 15. "Tredje land": andra länder än medlemsstaterna och gemenskapen.

Avdelning II

Definition av begreppet "ursprungsvaror"

Artikel 2

Ursprungskriterier
 1. I den mening som avses i denna bilaga skall, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 3, följande produkter anses ha ursprung:
i Österrike, Finland, Island, Norge eller Sverige:
 1. produkter helt framställda i Österrike, Finland, Island, Norge respektive Sverige i den mening som avses i artikel 4 till denna bilaga,
 2. produkter framställda i Österrike, Finland, Island, Norge respektive Sverige med användande av material som inte är helt framställda där, under förutsättning att:
 3. sådant material har undergått tillräcklig bearbetning eller behandling i Österrike, Finland, Island, Norge respektive Sverige i den mening som avses i artikel 5 i denna bilaga, eller
ii) sådant material har ursprung i Österrike, Finland, Island, Norge, Schweiz respektive Sverige i den mening som avses i denna bilaga, eller i gemenskapen med tillämpning av ursprungsreglerna i avtalen om upprättande av frihandelsområden mellan medlemsstaterna och gemenskapen i den mån dessa regler överensstämmer med reglerna i denna bilaga, eller
iii) sådant material har ursprung i EES i den mening som avses i protokoll 4 till EES-avtalet, förutsatt att sådant material omfattas av detta avtal. Denna bestämmelse gäller inte produkter som är föremål för prisutjämnings- åtgärder enligt bilaga D.
 1. produkter som har ursprung i EES i den mening som avses i EES-avtalet. Denna bestämmelse gäller inte produkter som är föremål för prisutjämnings- åtgärder enligt bilaga D.
 1. i Schweiz:
  1. produkter helt framställda i Schweiz i den mening som avses i artikel 4 i denna bilaga,
  2. produkter framställda i Schweiz med användande av material som inte är helt framställda där, under förutsättning att:
  3. sådant material har undergått tillräcklig bearbetning eller behandling i Schweiz i den mening som avses i artikel 5 i denna bilaga, eller
ii) sådant material har ursprung i Österrike, Finland, Island, Norge eller Sverige i den mening som avses i denna bilaga eller i gemenskapen med tillämpning av ursprungsreglerna i avtalen om upprättandet av frihandels- områden mellan medlemsstaterna och gemenskapen i den mån dessa regler överensstämmer med reglerna i denna bilaga.

Artikel 3

Lokalisering av ursprung
 1. Produkter som har ursprung i någon medlemsstat i den mening som avses i denna bilaga eller i gemenskapen med tillämpning av de ursprungsregler som avses i artikel 2, och som exporteras från en medlemsstat till en annan i oförändrat skick eller efter att i den exporterande medlemsstaten inte ha undergått någon bearbetning eller behandling som överstiger den som avses i artikel 6, har kvar sitt ursprung utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 b ii och 2 b ii i artikel 2.
 2. I de fall när vid tillämpning av punkt 1 har använts produkter med ursprung i två eller flera av medlemsstaterna eller i en eller flera av medlemsstaterna och gemenskapen och dessa produkter inte har undergått någon bearbetning eller behandling i den exporterande medlemsstaten som överstiger den som avses i artikel 6, bestäms ursprunget av den produkt som har det högsta tullvärdet eller om detta inte är känt och inte kan fastställas, av den produkt som har det högsta, tidigast fastställbara pris som betalats för produkterna i denna medlemsstat.

Artikel 4

Helt framställda produkter
 1. Följande produkter skall anses som helt framställda i en medlemsstat:
  1. Mineraliska produkter som utvunnits ur dess jord eller havsbotten.
  2. Vegetabiliska produkter som skördats där.
  3. Levande djur, som fötts och uppfötts där.
  4. Produkter som erhållits från levande djur, som uppfötts där.
  5. Produkter från jakt och fiske som utövats där.
  6. Produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats från havet utanför medlemsstaternas territorialvatten av deras fartyg.
  7. Produkter som framställts ombord på medlemsstaternas flytande fabriker uteslutande av produkter som avses under f).
  8. Begagnade föremål som tillvaratagits där och som endast kan användas för återvinning av råvaror, inbegripet begagnade däck som endast kan användas för regummering eller som skrot.
  9. Avfall som uppkommit vid tillverkningsprocesser som ägt rum där.
  10. Varor som framställts där uteslutande av produkter som avses under punkterna a--i.
 2. Uttrycken "deras fartyg" och "medlemsstaternas flytande fabriker" i punkt 1 f) och g) skall endast avse fartyg och flytande fabriker
  1. som är registrerade i en medlemsstat,
  2. som för en medlemsstats flagg,
  3. som till minst hälften tillhör medborgare i en medlemsstat eller gemenskapens medlemsländer eller ett bolag vars huvudsäte är beläget i en av dessa stater och i vilket verkställande direktören eller direktörerna, ordföranden i styrelsen eller i tillsynsorganet samt majoriteten av medlemmarna i dessa organ är medborgare i en medlemsstat eller gemenskapens medlemsländer och vidare, i fråga om handelsbolag eller bolag med begränsad ansvarighet, vars kapital till minst hälften tillhör dessa stater, offentliga organ eller medborgare i dessa stater,
  4. vars befäl helt består av medborgare i en medlemsstat eller gemenskapens medlemsländer, och
  5. vars besättning till minst 75 procent består av medborgare i en medlemsstat eller gemenskapens medlemsländer.

Artikel 5

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter
 1. Vid tillämpning av artikel 2 skall varor som inte är helt framställda hos en medlemsstat anses vara tillräckligt bearbetade eller behandlade där när villkoren i listan i tillägg II är uppfyllda.
Dessa villkor anger för alla produkter som täcks av konventionen den bearbetning eller behandling som måste utföras på icke-ursprungsmaterial som används i tillverkningen av dessa produkter, och gäller endast för sådant material. Om en produkt, som har erhållit ursprungsstatus genom att de villkor som anges i listan för den produkten har uppfyllts, används vid tillverkning av en annan produkt, är följaktligen de villkor som gäller för den produkt i vilken den ingår inte tillämpliga på densamma, och hänsyn skall inte tas till det icke-ursprungsmaterial som kan ha använts vid dess tillverkning.
 1. Utan hinder av punkt 1 och med undantag av vad som föreskrivits i artikel 12 punkt 4, får icke-ursprungsmaterial, som enligt de villkor som anges i listan för en viss produkt inte får användas vid tillverkning av denna produkt, ändå användas under förutsättning att
  1. deras sammanlagda värde inte överstiger 10 procent av produktens pris fritt fabrik, och
  2. om en eller flera procentsatser anges i listan för det högsta värdet av icke-ursprungsmaterial, dessa procentsatser inte överskrids genom tillämpning av denna punkt.
Denna punkt skall inte tillämpas på produkter enligt kapitlen 50--63 i det harmoniserade systemet.
 1. Punkterna 1 och 2 skall tillämpas med undantag av vad som föreskrivs i artikel 6.

Artikel 6

Otillräckliga bearbetnings- eller behandlingsåtgärder
 1. Följande åtgärder skall anses som otillräcklig bearbetning eller behandling för att ge ursprungsstatus, oavsett om kraven i artikel 5 är uppfyllda eller ej:
  1. Behandling med syfte att säkerställa att produkterna bevaras i gott skick under transport eller lagring (luftning, utspridning, torkning, kylning, inläggning i saltvatten, i svavelsyrlighetsvatten eller i andra konserverande vattenlösningar, avlägsnande av skadade delar och liknande åtgärder).
  2. Enkel behandling bestående i avlägsnande av damm, siktning eller sållning, sortering, klassificering, hoppassning (inklusive sammanföring av artiklar till satser), tvättning, målning eller delning.
  3. i) Ompackning, uppdelning eller sammanföring av kollin.
ii) Förpackning på flaskor, i säckar, fodral eller askar, uppsättning på kartor m.m. samt alla andra enkla förpackningsåtgärder.
 1. Anbringande av märken, etiketter eller liknande utmärkande beteckningar på produkter eller förpackningar.
 2. Enkel blandning av produkter, även av skilda slag, om en eller flera i blandningen ingående beståndsdelar inte uppfyller villkoren enligt detta protokoll för att kunna anses ha ursprung i en avtalsslutande part.
 3. Enkel sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel.
 4. En kombination av två eller flera av de åtgärder som anges under a)--f).
 5. Slakt av djur.
 1. Alla åtgärder som vidtas inom en medlemsstat beträffande en viss produkt skall beaktas tillsammans vid bedömningen huruvida den bearbetning eller behandling som denna produkt underkastas skall bedömas som otillräcklig i den mening som avses i punkt 1.

Artikel 7

Bedömningsenhet
 1. Den bedömningsenhet som gäller vid tillämpning av föreskrifterna i denna bilaga är den särskilda produkt som anses som grundenhet vid klassificeringen enligt nomenklaturen i det harmoniserade systemet.
Av detta följer att
 1. när en produkt som består av en grupp eller samling av artiklar klassificeras under endast ett tulltaxenummer enligt reglerna i det harmoniserade systemet, utgör det hela bedömningsenheten, och
 2. när en sändning består av flera identiskt lika produkter som klassificeras under samma tulltaxenummer i det harmoniserade systemet, skall varje produkt behandlas för sig vid tillämpning av föreskrifterna i denna bilaga.
 1. Om emballage skall tulltaxeras tillsammans med produkten i enlighet med tolkningsregel 5 i det harmoniserade systemet, skall det inbegripas även vid ursprungsbestämningen.

Artikel 8

Tillbehör, reservdelar och verktyg
Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon skall tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset för ifrågavarande utrustning, maskin, apparat eller fordon eller inte har fakturerats särskilt.

Artikel 9

Satser
Varor i satser, i den mening som avses i allmänna tolkningsregeln 3 i det harmoniserade systemet, anses som ursprungsvaror under förutsättning att alla i satsen ingående komponenter utgör ursprungsvaror. Varor i satser som består av såväl ursprungsvaror som icke-ursprungsvaror skall dock i sin helhet anses som ursprungsvaror, förutsatt att värdet av icke-ursprungsvarorna uppgår till högst 15 procent av satsens pris fritt fabrik.

Artikel 10

Neutrala element
Vid bestämmande av om en produkt har ursprung hos en av de avtalsslutande parterna skall bortses från om energi, anläggningar och utrustningar liksom maskiner och verktyg som använts för framställning av denna produkt, eller om någon vara som använts under produktionen och som inte ingår och som inte var avsedd att ingå i den slutliga sammansättningen av produkten, är ursprungsvaror eller ej.

Avdelning III

Territoriella krav

Artikel 11

Territorialprincip
 1. De villkor som anges i avdelning II i fråga om erhållande av ursprungsstatus, måste uppfyllas utan avbrott inom en medlemsstats territorium.
 2. Erhållandet av urprungsstatus som avses i punkt 1 skall anses ha avbrutits när varor som har undergått bearbetning eller behandling i en av medlemsstaterna har lämnat denna medlemsstats territorium oavsett om åtgärder vidtagits utanför detta territorium eller inte, med undantag av vad som föreskrivs i artiklarna 12 och 13.
 3. Ursprungsstatus som produkter har erhållit i en medlemsstat enligt villkoren i avdelning II skall anses ha förlorats när dessa produkter har lämnat medlemsstaternas och gemenskapens territorier, oavsett om åtgärder vidtagits utanför dessa territorier eller inte, med undantag av vad som föreskrivs i artiklarna 12 och 13.

Artikel 12

Bearbetning eller behandling utanför en medlemsstat
 1. Förvärvandet av ursprungsstatus i en av medlemsstaterna enligt villkoren i avdelning II skall inte påverkas av bearbetning eller behandling som skett utanför denna medlemsstat av material som förts ut från denna medlemsstat och senare återinförts dit, förutsatt att
  1. nämnda material är utgör produkter med ursprung i en medlemsstat enligt artikel 2 eller i gemenskapen vid tillämpning av ursprungsreglerna i avtalen om frihandelsområden mellan medlemsstaterna och gemenskapen eller har undergått bearbetning eller behandling i den berörda medlemsstaten som överstiger de otillräckliga åtgärder som upptagits i artikel 6 före deras utförsel, och
  2. det kan nöjaktigt visas för tullmyndigheterna att:
  3. de återinförda varorna är resultatet av bearbetningen eller behandlingen av de utförda materialen, och
ii) det totala mervärde som uppstått utanför ifrågavarande medlemsstat genom tillämpningen av denna artikel inte överstiger 10 procent av priset fritt fabrik för den slutliga produkt för vilken ursprungsstatus påyrkas.
 1. Vid tillämpningen av punkt 1 skall villkoren enligt avdelning II för förvärvandet av ursprungsstatus inte gälla i förhållande till bearbetning eller behandling som utförs utanför ifrågavarande medlemsstat. Dock får, i det fall en regel i listan i tillägg II föreskriver ett högsta värde av alla använda icke-ursprungsmaterial vid bestämningen av den berörda slutliga produktens ursprungsstatus, det sammanlagda värdet av icke-ursprungsmaterial som använts inom ifrågavarande medlemsstat och det totala mervärde som förvärvats utanför denna medlemsstat genom tillämpning av denna artikel tillsammans inte överstiga den föreskrivna procentsatsen.
 2. Vid tillämpning av punkterna 1 och 2 skall med "det sammanlagda mervärdet" avses alla kostnader som ackumulerats utanför ifrågavarande medlemsstat, inbegripet värdet av alla material som tillförts där.
 3. Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas på produkter som inte uppfyller villkoren i tillämplig lista och som endast kan anses som tillräckligt bearbetade eller behandlade genom tillämpning av den allmänna toleransregeln i artikel 5 punkt 2.
 4. Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas på produkter enligt kapitlen 50--63 i det harmoniserade systemet.

Artikel 13

Återinförsel av varor
Varor, som utförts från en av medlemsstaterna till ett tredje land och senare återinförs skall, med undantag av vad som föreskrivs i artikel 12, anses aldrig ha lämnat ifrågavarande medlemsstat, om det kan tillfredsställande visas för tullmyndigheterna att:
 1. de återinförda varorna är desamma som de utförda, och
 2. de inte har underkastats någon åtgärd utöver sådan som behövts för att bevara dem i gott skick under tiden de befunnit sig i det landet eller under utförsel.

Artikel 14

Direkttransport
 1. Den förmånsbehandling som avses i konventionen gäller endast för produkter, som uppfyller kraven enligt denna bilaga, vilka transporteras inom medlemsstaternas eller gemenskapens territorier. Dock får produkter som bildar en enda försändelse transporteras genom andra än dessa områden i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom sådana andra områden, förutsatt att produkterna stått under uppsikt av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet och inte undergått annan behandling än lossning och lastning eller någon åtgärd för att bevara dem i gott skick.
 2. För att styrka att villkoren i punkt 1 uppfyllts skall för tullmyndigheten i importlandet företes
  1. en genomgående transporthandling som utfärdats i exportlandet och som täcker transporten genom transitlandet, eller
  2. ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i transitlandet innehållande
  3. en noggrann produktbeskrivning,
ii) datum för produkternas lossning och lastning samt, i förekommande fall, de använda fartygens namn, och
iii) uppgift om de villkor under vilka produkterna befunnit sig i transitlandet, eller
 1. i avsaknad härav, andra bevishandlingar.

Artikel 15

Utställningar
 1. Produkter som sänts från en av medlemsstaterna till en utställning i ett annat land än en medlemsstat eller gemenskapen och som efter utställningen sålts för att införas till en annan medlemsstat, skall vid införseln åtnjuta förmånerna i konventionen, om produkterna uppfyller villkoren i denna bilaga för att anses ha ursprung i en medlemsstat eller gemenskapen och om det styrks för tullmyndigheterna på ett tillfredsställande sätt
  1. att en exportör har sänt produkterna från en av medlemsstaterna till utställningslandet och ställt ut dem där,
  2. att denna exportör har sålt produkterna eller överlåtit dem till någon i en annan medlemsstat,
  3. att produkterna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts till den senare medlemsstaten i samma skick som de sänts till utställningen, och
  4. att produkterna, sedan de sänts till utställningen, inte har använts för annat ändamål än demonstration på utställningen.
 2. Ursprungsintyg skall utfärdas eller upprättas enligt föreskrifterna i avdelning V och i vanlig ordning inges till tullmyndigheterna i importlandet. Utställningens namn och adress skall anges i intyget. Vid behov kan ytterligare handlingar begäras för att styrka produkternas egenskaper och de omständigheter under vilka de ställts ut.
 3. Bestämmelserna i punkt 1 är tillämpliga på alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka produkterna förblir under tullkontroll, dock med undantag av sådana som i privat syfte anordnas i butiker eller affärslokaler för försäljning av utländska produkter.

Avdelning IV

Tullrestitution eller tullbefrielse

Artikel 16

Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar
 1. Material som inte har ursprung i en medlemsstat eller i gemenskapen och som används vid tillverkning av produkter som har ursprung i en av medlemsstaterna i den mening som avses i denna bilaga och för vilka ursprungsintyg utfärdas eller upprättas enligt bestämmelserna i avdelning V, får inte bli föremål i någon medlemsstat för restitution av eller befrielse från tull av något slag.
 2. Förbudet i punkt 1 skall gälla i fråga om varje föranstaltande om återbetalning eller efterskänkande, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan som tillämpas av någon av medlemsstaterna för material som används i tillverkningen, såvida sådan återbetalning eller sådant efterskänkande uttryckligen eller faktiskt tillämpas, i de fall de med detta material framställda produkterna exporteras men inte om de behålls för inhemsk förbrukning i denna medlemsstat.
 3. Exportören av produkter som täcks av ursprungsintyg skall vara beredd att vid varje tillfälle, på begäran av tullmyndigheterna, förete alla dokument som visar att ingen tullrestitution har erhållits i fråga om de icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen av ifrågavarande produkter och att tullar och avgifter med motsvarande verkan vilka är tillämpliga i fråga om sådant material faktiskt har erlagts.
 4. Föreskrifterna i punkterna 1--3 skall också tillämpas i fråga om emballage i den mening som avses i artikel 7 punkt 2, tillbehör, reservdelar och verktyg i den mening som avses i artikel 8 och produkter i en sats i den mening som avses i artikel 9, när sådana artiklar inte är ursprungsvaror.
 5. Föreskrifterna i punkterna 1--4 skall endast tillämpas i fråga om material som är av sådant slag som omfattas av konventionen. De skall dessutom inte utesluta att prisutjämningsåtgärder vidtas av de avtalsslutande parterna i fråga om jordbruksprodukter som enligt bestämmelserna i konventionen får tillämpas vid export.

Avdelning V

Ursprungsintyg

Artikel 17

Allmänna krav
 1. Ursprungsvaror i den mening som avses i detta protokoll skall vid import till någon av de avtalsslutande parterna åtnjuta förmånerna enligt avtalet mot företeende av antingen
  1. ett varucertifikat EUR.1 vars formulär framgår av tillägg III, eller
  2. i de fall som anges i artikel 22 punkt 1, en deklaration, vars text framgår av tillägg IV, avgiven av exportören på en faktura, packsedel eller någon annan kommersiell handling med tillräckligt detaljerad beskrivning av produkterna för att göra det möjligt att identifiera dem (i det följande benämnd "fakturadeklaration").
 2. Trots vad som sägs i punkt 1 skall ursprungsvaror i den mening som avses i denna bilaga i de fall som anges i artikel 27 åtnjuta förmånerna enligt konventionen utan att någon av de handlingar som anges ovan behöver företes.

Artikel 18

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1
 1. Ett varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheten i exportlandet på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud.
 2. För detta ändamål skall exportören eller hans befullmäktigade ombud fylla i både varucertifikatet EUR.1 och ansökningsblanketten vars formulär framgår av tillägg III.
Dessa blanketter skall upprättas på ett av medlemsstaternas officiella språk eller på engelska och i överensstämmelse med bestämmelserna i exportlandets interna lagstiftning. Om de skrivs ut för hand, skall de fyllas i med bläck och med tryckbokstäver. Produktbeskrivningen skall fyllas i i det fält som är avsett för denna utan att någon blank rad lämnas. I de fall då fältet inte är helt ifyllt skall ett vågrätt streck dras under sista raden i produktbeskrivningen och det tomma utrymmet överkorsas.
 1. Den exportör som ansöker om utfärdande av ett varucertifikat EUR.1 skall vara beredd att när som helst, på begäran av tullmyndigheten i det exportland där varucertifikatet EUR.1 utfärdas, förete all nödvändig bevisning som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus liksom att de övriga kraven i denna bilaga är uppfyllda.
 2. Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten om de berörda produkterna kan anses utgöra produkter med ursprung i en medlemsstat eller gemenskapen och uppfylla de övriga kraven i denna bilaga.
 3. För tillämpning av artikel 2 punkt 1 c) kan på varucertifikatet EUR.1 anges "EEA", "EEE", "EØS", "EWR", "EES", "ETA" eller "SEE" tillsammans med ursprung i "Österrike", "Finland", "Island", "Norge" eller "Sverige".
För tillämpning av punkt 4 kan ursprung i "EEA", "EEE", "EØS", "EWR", "EES", "ETA" eller "SEE" anges tillsammans med "gemenskapen", "Österrike", "Finland", "Island", "Norge'' eller "Sverige'' om ursprung i EES, i den mening som avses i protokoll 4 till EES-avtalet, är angivet i det ursprungliga ursprungsintyget för den berörda produkten.
Dock skall ursprung i "EEA", "EEE", "EØS", "EWR", "EES", "ETA" eller "SEE" inte anges på varucertifikat EUR. 1 i de fall då prisutjämningsåtgärder enligt bilaga D har tillämpats.
 1. De utfärdande tullmyndigheterna skall vidta varje nödvändig åtgärd för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga krav i denna bilaga är uppfyllda. För detta ändamål skall de ha rätt att begära all bevisning och utföra all granskning av exportörens bokföring eller all annan kontroll som de anser lämplig.
De utfärdande tullmyndigheterna skall också se till att de blanketter som avses i punkt 2 är vederbörligen ifyllda. De skall särskilt kontrollera om utrymmet för produktbeskrivningen har fyllts i på sådant sätt att det utesluter varje möjlighet till bedrägliga tillägg.
 1. Datum för utfärdande av varucertifikat EUR.1 skall anges i den del av certifikatet som är reserverad för tullmyndigheten.
 2. Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten när produkterna som det gäller exporteras. Det skall ställas till exportörens förfogande så snart utförseln ägt rum eller säkerställts.

Artikel 19

Varucertifikat EUR.1 utfärdade i efterhand
 1. Utan hinder av artikel 18 punkt 7 kan varucertifikat EUR.1 undantagsvis utfärdas efter utförseln av de produkter som certifikatet avser, om:
  1. det inte utfärdats vid exporttillfället på grund av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter, eller
  2. det nöjaktigt visas för tullmyndigheten att varucertifikat EUR.1 utfärdats men inte godtagits vid införseln av tekniska skäl.
 2. För tillämpning av punkt 1 måste exportören i sin ansökan ange plats och datum för exporten av de produkter som varucertifikatet EUR.1 avser och ange skälen för sin ansökan.
 3. Tullmyndigheten får utfärda varucertifikat EUR.1 i efterhand endast efter att ha kontrollerat att uppgifterna som lämnas i exportörens ansökan överensstämmer med dem som lämnats i motsvarande akt.
 4. Varucertifikat EUR.1 utfärdat i efterhand skall förses med en av följande påteckningar:
'NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT', 'ISSUED RETROSPECTIVELY', 'DELIVRE A POSTERIORI', 'RILASCIATO A POSTERIORI', 'UTGEFID EFTIR A', ' UTSTEDT SENERE', 'ANNETTU JÄLKIKÄTEEN', 'UTFÄRDAT I EFTERHAND'.
 1. De påteckningar som avses i punkt 4 skall införas i fältet för "Anmärkningar" på varucertifikatet EUR.1.

Artikel 20

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1
 1. Om ett certifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts, kan exportören hos den tullmyndighet som utfärdat det begära ett duplikat upprättat på grundval av de utförselhandlingar som denna förfogar över.
 2. Duplikat som utfärdats på detta sätt skall förses med en av följande påteckningar:
'DUPLICATE', 'DUPLICATA', 'DUPLICATO', 'EFTIRRIT', 'DUPLIKAT', 'KAKSOISKAPPALE',
 1. Den påteckning som avses i punkt 2 skall införas i fältet för "Anmärkningar" i duplikatet av varucertifikat EUR.1.
 2. Duplikatet skall dagtecknas samma dag som det ursprungliga certifikatet EUR.1 och gäller från samma dag.

Artikel 21

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 med stöd av tidigare utfärdade ursprungsintyg
Om produkter som bildar en enda försändelse vilken täcks av ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration befinner sig under kontroll av en tullmyndighet i en medlemsstat skall det vara möjligt att ersätta det ursprungliga ursprungsintyget med ett eller flera varucertifikat EUR.1 utfärdade av denna tullmyndighet i avsikt att sända alla eller några av produkterna till andra tullmyndigheter, vare sig de är belägna i samma medlemsstat, eller ej.

Artikel 22

Villkor för utfärdande av fakturadeklaration
 1. Fakturadeklaration som avses i artikel 17 punkt 1 b, får utfärdas:
  1. av en godkänd exportör i den mening som avses i artikel 23,
  2. av vilken exportör som helst för vilken försändelse som helst som består av ett eller flera kollin innehållande ursprungsvaror vars totala värde inte överstiger 6 000 avräkningsenheter.
 2. Fakturadeklaration får utfärdas om ifrågavarande produkter kan anses som produkter med ursprung i en medlemsstat eller i gemenskapen och uppfyller övriga krav i denna bilaga.
 3. För tillämpning av artikel 2 punkt 1 c) kan på fakturan anges "EEA", "EEE", "EØS", "EWR", "EES", "ETA" eller "SEE" tillsammans med ursprung i "Österrike", "Finland", "Island", "Norge" eller "Sverige".
För tillämpning av punkt 2 kan ursprung i "EEA", "EEE", "EØS", "EWR", "EES", "ETA" eller "SEE" anges tillsammans med "gemenskapen", "Österrike", "Finland", "Island", "Norge" eller "Sverige" om ursprung i EES, i den mening som avses i protokoll 4 till EES-avtalet, är angivet i det ursprungliga ursprungsintyget för de berörda produkterna.
Dock skall ursprung i "EEA", "EEE", "EØS", "EWR", "EES", "ETA" eller "SEE" inte anges i fakturadeklarationen i de fall då prisutjämningsåtgärder enligt bilaga D har tillämpats.
 1. Den exportör som upprättar en fakturadeklaration skall vara beredd att när som helst, på begäran av tullmyndigheten i hemlandet, förete all tillämplig dokumentation som visar de berörda produkternas ursprungsstatus liksom att de uppfyller övriga krav i denna bilaga.
 2. Fakturadeklaration skall upprättas av exportören genom maskinskrivning, stämpling eller tryckning på fakturan, packsedeln eller annan kommersiell handling, enligt formuläret i tillägg IV med användning av en av de språkliga versioner som anges i detta tillägg enligt bestämmelserna i exportlandets interna lagstiftning. Deklarationen får också skrivas för hand; i sådant fall skall den skrivas med bläck och med tryckbokstäver.
 3. Fakturadeklarationer skall undertecknas för hand av exportören.
En godkänd exportör i den mening som avses i artikel 22 behöver dock inte underteckna sådana deklarationer, förutsatt att han lämnar en skriftlig förbindelse till tullmyndigheten i exportlandet att han ikläder sig fullt ansvar för varje fakturadeklaration som identifierar honom som om den undertecknats av honom för hand.
 1. En fakturadeklaration får utfärdas av exportören när de produkter som den avser exporteras eller i efterhand. Om fakturadeklarationen utfärdas efter det att de produkter till vilken den hänför sig har anmälts hos tullmyndigheten i den importerande medlemsstaten, måste den innehålla en hänvisning till de dokument som redan avlämnats till denna myndighet.

Artikel 23

Godkänd exportör
 1. Tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten kan ge tillstånd till en exportör, i det följande kallad "godkänd exportör", som ofta exporterar produkter enligt konventionen och som lämnar de garantier som tullmyndigheterna anser nödvändiga för att styrka produkternas ursprungsstatus liksom att övriga krav i denna bilaga för att upprätta fakturadeklarationer oavsett de berörda produkternas värde är uppfyllda.
 2. Tullmyndigheten får medge tillstånd som godkänd exportör på de villkor som den anser lämpliga.
 3. Tullmyndigheten skall tilldela den godkände exportören ett tillståndsnummer som skall anges i fakturadeklarationen.
 4. Tullmyndigheten skall ha tillsyn över användningen av den godkände exportörens tillstånd.
 5. Tullmyndigheten kan återkalla tillståndet när som helst. Den skall göra det när den godkände exportören inte längre lämnar de garantier som avses i punkt 1, inte uppfyller villkoren som avses i punkt 2 eller eljest använder tillståndet oriktigt.

Artikel 24

Ursprungsintygens giltighet
 1. Varucertifikat EUR.1 gäller i fyra månader från dagen för utfärdandet i exportlandet och måste företes inom denna tid för tullmyndigheten i importlandet.
Fakturadeklaration gäller i fyra månader från den dag då den upprättas av exportören och måste företes inom denna tid för tullmyndigheten i importlandet.
 1. Varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer som företes för tullmyndigheten i importlandet efter sista dagen för dessas företeende enligt punkt 1 får godtas för förmånsbehandling om underlåtenheten att förete dessa handlingar senast den föreskrivna dagen beror på force majeure eller exceptionella omständigheter.
 2. I övriga fall av för sent företeende kan tullmyndigheten i importlandet godta varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer om produkterna har anmälts för den före nämnda sista dag.

Artikel 25

Företeende av ursprungsintyg
Varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer skall företes för tullmyndigheten i importlandet enligt de bestämmelser som gäller i detta land. Denna tullmyndighet kan begära en översättning av ett varucertifikat eller en fakturadeklaration. Den kan också kräva att importanmälan kompletteras med en försäkran av importören att produkterna uppfyller de villkor som gäller för tillämpning av detta avtal.

Artikel 26

Införsel i delposter
Om införsel sker i delposter, på importörens begäran och enligt de villkor som föreskrivits av tullmyndigheten i importlandet, av isärtagna eller icke-hopsatta produkter i den mening som avses i det harmoniserade systemets allmänna regel 2 a hänförliga till avdelningarna XVI och XVII eller tulltaxenummer 73.08 och 94.06 i det harmoniserade systemet, skall ett enda ursprungsintyg för sådana produkter företes för tullmyndigheten vid importen av den första delposten.

Artikel 27

Undantag från formellt ursprungsintyg
 1. Produkter som sänds som småförsändelser från privatpersoner till privat- personer eller som ingår i resandes personliga bagage skall godtas som ursprungsvaror utan att ett formellt ursprungsintyg krävs, förutsatt att importen av sådana produkter inte har kommersiell karaktär och produkterna deklareras uppfylla kraven i detta protokoll samt att det inte råder något tvivel om riktigheten av sådan deklaration. I fråga om produkter som sänts med post kan denna deklaration avges på den postala tulldeklarationen C2/CP3 eller på ett papper som biläggs detta dokument.
 2. Införsel som har tillfällig karaktär och som uteslutande avser produkter för mottagarens eller den resandes eller hans familjs personliga bruk, skall anses som införsel utan kommersiell karaktär förutsatt att det av produkternas natur och mängd framgår att något kommersiellt syfte inte föreligger.
 3. Dessutom skall det sammanlagda värdet av dessa produkter inte överstiga de belopp i ECU som anges i artikel 26 punkt 3 i protokoll 4 till EES-avtalet i fråga om småförsändelser och i fråga om produkter som ingår i resandes personliga bagage.

Artikel 28

Styrkande dokument
De dokument som avses i artiklarna 18 punkt 3 och 22 punkt 4 och som används för att styrka att produkter som täcks av ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration kan anses som produkter med ursprung i en medlemsstat eller i gemenskapen och uppfylla de övriga kraven i denna bilaga kan bestå bland annat av följande:
 1. Direkt bevis på de bearbetningar som utförts av exportören eller inhemsk leverantör vid framställningen av de berörda varorna, ingående t.ex. i hans räkenskaper eller interna bokföring.
 2. Dokument som bevisar ursprungsstatusen på de material som använts vid tillverkningen av de berörda varorna, vilka utfärdats eller upprättats i den medlemsstat där dessa dokument används i enlighet med den avtalsslutande medlemsstatens interna lagstiftning.
 3. Dokument utvisande den bearbetning eller behandling som skett inom ifrågavarande medlemsstat av material som använts vid tillverkningen av de berörda varorna, vilka utfärdats eller upprättats i den medlemsstat där dessa dokument används i enlighet med denna medlemsstats interna lagstiftning.
 4. Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer som bevisar ursprungsstatusen på det material som använts vid tillverkningen av de berörda varorna, och som utfärdats eller upprättats i en annan medlemsstat enligt denna bilaga eller i gemenskapen enligt protokoll 3 till de bilaterala avtalen mellan gemenskapen och medlemsstaterna.
 5. Vederbörligt bevis beträffande bearbetning eller behandling som utförts utanför medlemsstaternas territorier med tillämpning av artikel 12, vilket styrker att kraven i nämnda artikel är uppfyllda.

Artikel 29

Bevarande av ursprungsintyg och styrkande dokument
 1. Den exportör som ansöker om utfärdande av varucertifikat EUR.1 skall under minst två år bevara de dokument som avses i artikel 18 punkt 3.
 2. Den exportör som upprättar en fakturadeklaration skall under minst två år bevara en kopia av denna fakturadeklaration liksom de dokument som avses i artikel 22 punkt 4.
 3. Den tullmyndighet i exportlandet som utfärdar varucertifikat EUR.1 skall under minst två år behålla den ansökningsblankett som avses i artikel 18 punkt 2.
 4. Tullmyndigheten i importlandet skall under minst två år behålla varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer som avlämnats till den.

Artikel 30

Avvikelser och formella fel
 1. Mindre avvikelser mellan uppgifterna i certifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration och uppgifterna i de dokument som ingivits till tullanstalten i syfte att uppfylla formaliteterna för import av produkterna medför ej i och för sig att certifikatet EUR.1 eller fakturadeklarationen blir ogiltig, förutsatt att det vederbörligen fastställs att detta dokument svarar mot de företedda produkterna.
 2. Uppenbara formella fel såsom skrivfel i ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration skall inte medföra att detta dokument avvisas, såvida dessa fel inte är sådana att de skapar tvivel om riktigheten av uppgifterna i dokumentet.

Artikel 31

Belopp i avräkningsenheter
 1. Belopp angivna i exportlandets valuta, motsvarande de belopp som angivits i avräkningsenheter, skall fastställas av den exporterande medlemsstaten och meddelas övriga medlemsstater.
Om beloppen överstiger de motsvarande belopp som fastställts av den exporterande medlemsstaten skall den senare godta dem om produkterna är fakturerade i den exporterande medlemsstatens valuta. Om produkterna är fakturerade i valuta tillhörande en annan medlemsstat eller en medlemsstat i gemenskapen skall den importerande medlemsstaten godta det belopp som meddelats av den berörda staten.
 1. För tiden fram till och med den 30 april 1998 skall de belopp som skall användas i varje nationell valuta utgöra motsvarigheten i denna nationella valuta till beloppen uttryckta i avräkningsenheter den 1 oktober 1992.
 2. Motsvarigheten till en avräkningsenhet i medlemsstaternas valutor skall vara de belopp som anges i tillägg V till denna bilaga.

Avdelning VI

Arrangemang för administrativt samarbete

Artikel 32

Ömsesidigt bistånd
För att säkerställa en riktig tillämpning av denna bilaga skall medlems- staterna lämna varandra ömsesidigt bistånd genom sina behöriga tullmyndigheter för kontroll av äktheten av varucertifikaten EUR.1 eller fakturadeklarationerna och riktigheten av de uppgifter som lämnas i dessa dokument.

Artikel 33

Kontroll av ursprungsintyg
 1. Kontroll i efterhand av varucertifikat EUR.1 och av fakturadeklara- tioner skall utföras stickprovsvis eller närhelst tullmyndigheten i den importerande medlemsstaten har grundad anledning att betvivla äktheten av sådana dokument, produkternas ursprungsstatus eller att övriga krav i denna bilaga är uppfyllda.
 2. Vid tillämpning av bestämmelserna i punkt 1 skall tullmyndigheten i den importerande medlemsstaten återsända varucertifikatet EUR.1 och fakturan, om sådan avlämnats, eller fakturadeklarationen eller kopia av dessa dokument, till tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten och, när det är lämpligt, ange de sakliga och formella skälen för en undersökning.
Den skall, till stöd för begäran om kontroll i efterhand, lämna alla handlingar och upplysningar som erhållits och som ger anledning att anta att uppgifterna i varucertifikatet EUR.1 eller fakturadeklarationen är oriktiga.
 1. Kontrollen skall utföras av tullmyndigheten i den exporterande medlems- staten. För detta ändamål skall den ha rätt att begära den bevisning och utföra den kontroll av exportörens räkenskaper eller den ytterligare kontroll som den anser lämplig.
 2. Om tullmyndigheten i den importerande medlemsstaten beslutar att uppskjuta medgivande av förmånsbehandling av produkterna i avvaktan på resultatet av kontrollen skall den erbjuda importören att produkterna utlämnas, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som bedöms nödvändiga.
 3. Den tullmyndighet som begärt kontrollen skall underrättas om resultatet av denna kontroll så snart som möjligt. Detta resultat måste klart utvisa om dokumenten är äkta och om de berörda produkterna kan anses som produkter med ursprung i en medlemsstat eller i gemenskapen och uppfylla de övriga kraven i denna bilaga.

Artikel 34

Tvistlösning
Om tvister uppstår rörande kontrollförfaranden enligt artikel 30 som inte kan lösas mellan den tullmyndighet som begärt kontrollen och den tull- myndighet som är ansvarig för att denna kontroll utförs, eller om därvid fråga uppkommer om tolkningen av denna bilaga, skall tvisterna hänskjutas till rådet.

Artikel 35

Påföljder
Det skall vara straffbelagt att i syfte att erhålla förmånsbehandling för produkter upprätta eller låta upprätta dokument som innehåller oriktiga uppgifter.

Avdelning VII

Ceuta och Melilla

Artikel 36

Föreskrifter tillämpliga på Ceuta och Melilla
 1. Begreppet "gemenskapen" som används i denna bilaga omfattar inte Ceuta och Melilla. Begreppet "produkter med ursprung i gemenskapen" omfattar inte produkter med ursprung i Ceuta och Melilla.

Avdelning VIII

Slutbestämmelser

Artikel 37

Produkter som omfattas endast av EFTA-konventionen
 1. Produkter som omfattas endast av EFTA-konventionen och inte av frihandels- avtalet mellan gemenskapen och respektive importerande medlemsstat i EFTA och/eller EES-avtalet kan åtnjuta förmånsbehandling endast om de uppfyller villkoren i denna bilaga och om ett certifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration har utfärdats eller upprättats vari antecknats att de har erhållit ursprungsstatus endast i EFTA:s medlemsstater.
 2. Produkter som omfattas av EFTA-konventionen, frihandelsavtalet mellan gemenskapen och respektive importerande medlemsstat i EFTA och/eller EES- avtalet och som endast uppfyller villkoren enligt denna bilaga kan åtnjuta förmånsbehandling enligt konventionen om ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration har utfärdats eller upprättats vari antecknats att de har erhållit ursprungsstatus i enlighet med denna bilaga.
 3. Anteckning som avses i punkterna 1 och 2 skall göras genom att ordet "EFTA" anges i ruta 7 på certifikatet EUR.1 eller i fakturadeklarationen, alltefter omständigheterna.

Artikel 38

Icke-preferensbehandling
Vid tillämpning av artikel 2 punkt 1 b ii i denna bilaga skall varje produkt, som har ursprung i det territorium som tillhör en part i de avtal som anges i nämnda artikel, vid export till det territorium som tillhör en annan part i dessa avtal behandlas som icke-ursprungsvara under den eller de perioder då sistnämnda part för sådan vara tillämpar tull som gäller för tredje land i enlighet med det ifrågavarande avtal som avses i artikel 2.

Tillägg I

Inledande anmärkningar till listan i tillägg II

Anmärkning 1
Listan anger för alla produkter som omfattas av konventionen de villkor som krävs för att dessa produkter skall anses som tillräckligt bearbetade eller behandlade i den mening som avses i artikel 5 punkt 1 i denna bilaga.
Anmärkning 2
2.1 De två första kolumnerna i listan beskriver den framställda produkten. Den första kolumnen innehåller det tulltaxe- eller kapitelnummer som används i det harmoniserade systemet, och den andra kolumnen innehåller den produktbeskrivning som används i detta system för detta tulltaxe- eller kapitelnummer. För varje post i de två första kolumnerna finns en regel angiven i kolumnerna 3 eller 4. Då, i vissa fall, en post i den första kolumnen föregås av ordet "ur", anger detta att regeln i kolumn 3 eller kolumn 4 endast gäller för den del av tulltaxe- eller kapitelnumret som anges i kolumn 2.
2.2 Om i kolumn 1 flera tulltaxenummer är grupperade tillsammans eller ett kapitelnummer angivits och produktbeskrivningen i kolumn 2 därför angivits i allmänna termer, gäller den bredvidstående regeln i kolumn 3 eller kolumn 4 för alla produkter som, enligt det harmoniserade systemet, klassificeras enligt tulltaxenummer inom kapitlet eller enligt något av de tulltaxenummer som grupperats tillsammans i kolumn 1.
2.3 Om olika regler i listan gäller för olika produkter inom samma tulltaxenummer, innehåller varje strecksats beskrivningen av den del av tulltaxenumret för vilken bredvidstående regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller.
2.4 Om en regel är föreskriven både i kolumnerna 3 och 4 för en position i de två första kolumnerna, kan exportören välja antingen den regel som föreskrivs i kolumn 3 eller den som föreskrivs i kolumn 4. Om ingen regel är föreskriven i kolumn 4, skall den regel som är föreskriven i kolumn 3 tillämpas.
Anmärkning 3
3.1 Föreskrifterna i artikel 5 punkt 1 i bilagan angående produkter som erhållit ursprungsstatus och som används vid tillverkningen av andra produkter gäller oavsett om denna status har erhållits inom den fabrik där dessa produkter används, i en annan fabrik i samma medlemsstat eller i gemenskapen.
Exempel:
En maskin enligt tulltaxenummer 84.07, för vilken regeln föreskriver att värdet av det icke-ursprungsmaterial som ingår inte får överstiga 40 % av priset fritt fabrik, tillverkas av "annat legerat stål grovt tillformat genom smidning" enligt tulltaxenummer 72.24.
Om detta smide har smitts i en medlemsstat av en tacka med icke-ursprungs- status, har det redan fått ursprungsstatus, med stöd av regeln för tulltaxenummer ur 72.24 i listan. Smidet kan sedan räknas som ursprungsvara vid värdeberäkningen för maskinen utan hänsyn till om den framställts i samma fabrik, i en annan fabrik i samma medlemsstat, i en annan medlemsstat eller i gemenskapen. Värdet av tackan med icke-ursprungsstatus skall därför inte räknas när värdet av icke-ursprungsmaterialet läggs samman.
3.2 Regeln i listan anger den minsta bearbetning eller behandling som erfordras, och utförande av mera bearbetning eller behandling ger också ursprungsstatus. Däremot kan utförande av mindre bearbetning eller behandling inte ge ursprungsstatus. Om alltså en regel säger att icke-ursprungsmaterial i ett särskilt tillverkningsstadium får användas, är användning av sådant material i ett tidigare tillverkningsstadium tillåten och användning av sådant material i ett senare tillverkningsstadium inte tillåten.
3.3 Om en regel i listan anger att en produkt får tillverkas av mer än ett material innebär detta att vilket som helst eller flera av dessa material får användas. Det krävs inte att alla material används.
Exempel:
Regeln för vävnader ur 50--55 kap. säger att naturliga fibrer får användas och att kemiska material bland andra också får användas. Detta innebär inte att båda måste användas. Man kan använda det ena eller det andra eller båda.
3.4 Om en regel i listan anger att en produkt måste tillverkas av ett speciellt material, hindrar villkoret självklart inte användningen av andra material som, på grund av sin beskaffenhet, inte kan uppfylla regeln. (Se även anmärkning 6.2 nedan i samband med textilier.)
Exempel:
Regeln för bearbetade livsmedel enligt tulltaxenummer 19.04, som uttryckligen utesluter användningen av spannmål och produkter därav, hindrar inte användningen av mineralsalter, kemikalier och andra tillsatser som inte är framställda av spannmål.
Detta gäller dock inte produkter vilka, trots att de inte kan tillverkas av det speciella material som anges i listan, kan tillverkas av material av samma slag i ett tidigare tillverkningsstadium.
Exempel:
I fråga om klädesplagg enligt 62 kap. tillverkat av bondad duk, om endast garn som utgör icke-ursprungsvara är tillåtet utgångsmaterial, är det inte möjligt att utgå från bondad duk som utgör icke-ursprungsvara -- även om bondad duk normalt inte kan tillverkas av garn. I sådana fall skulle utgångsmaterialet normalt vara i stadiet före garnstadiet, d. v. s. fiberstadiet.
3.5 Om två eller flera procentsatser är angivna i en regel i listan för det högsta värdet av icke-ursprungsmaterial som kan användas, får dessa procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-ursprungsmaterial som används får med andra ord aldrig överstiga den högsta av de angivna procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna inte överskridas i förhållande till det speciella material som de avser.
Anmärkning 4
4.1 Uttrycket "naturliga fibrer" används i listan till att ange andra fibrer än regenat- eller syntetfibrer. Det är begränsat till stadiet innan spinningen äger rum, inbegripet avfall, och, om ej annat anges, inbegriper uttrycket "naturliga fibrer" sådana fibrer som kammats, kardats eller på annat sätt bearbetats men inte spunnits.
4.2 Uttrycket "naturliga fibrer" inbegriper tagel enligt tulltaxenummer 05.03, silke enligt 50.02 och 50.03 liksom ullfibrer och fina eller grova djurhår enligt 51.01--51.05, bomullsfibrer enligt 52.01--52.03 och övriga vegetabiliska fibrer enligt 53.01--53.05.
4.3 Uttrycken "dissolvingmassa'', "kemiskt material" och "material för papperstillverknning" används i listan för att ange de material som inte klassificeras enligt kapitlen 50--63 och som kan användas för tillverkning av regenat-, syntet- eller pappersfibrer eller -garn.
4.4 Uttrycket "konststapelfibrer" används i listan för att ange fiberkabel, stapelfibrer eller avfall av syntet- eller regenatmaterial enligt tulltaxe- nummer 55.01--55.07.
Anmärkning 5
5.1 När det för en viss produkt i listan hänvisas till denna inledande anmärkning skall de villkor som angivits i kolumn 3 i listan inte tillämpas för några grundtextilmaterial som använts vid tillverkningen av produkten vilka tillsammans utgör högst 10 % av den sammanlagda vikten av alla använda grundtextilmaterial. (Se även anmärkningarna 5.3 och 5.4 nedan.)
5.2 Denna tolerans får dock tillämpas endast för blandvaror som framställts av två eller flera grundtextilmaterial.
Grundtextilmaterialen är följande:
 • silke,
 • ull,
 • grova djurhår,
 • fina djurhår,
 • tagel,
 • bomull,
 • material för papperstillverkning samt papper,
 • lin,
 • mjukhampa,
 • jute och andra bastfibrer för textilt ändamål,
 • sisal och andra textilfibrer av släktet Agave,
 • kokos, manillahampa, rami och andra vegetabiliska textilfibrer,
 • syntetiska konstfilament,
 • regenatkonstfilament,
 • syntetiska konststapelfibrer,
 • regenatkonststapelfibrer.
Exempel:
Ett garn enligt tulltaxenummer 52.05 tillverkat av bomullsfibrer enligt 52.03 och syntetiska stapelfibrer enligt 55.06 är ett blandgarn. Därför får syntetiska stapelfibrer som inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från kemiskt material eller dissolvingmassa) användas upp till 10 % av garnets vikt.
Exempel:
En ylleväv enligt tulltaxenummer 51.02 tillverkad av yllegarn enligt 51.07 och garn av syntetiska stapelfibrer enligt 55.09 utgör en blandväv. Därför får syntetiskt garn som inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från kemiskt material eller dissolvingmassa) eller yllegarn som inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt förberedda för spinning) eller en kombination av dessa två användas förutsatt att dessas totala vikt inte överstiger 10 % av vävens vikt.
Exempel:
En tuftad dukvara av textilmaterial enligt tulltaxenummer 58.02 tillverkad av bomullsgarn enligt 52.05 och bomullsväv enligt 52.10 är en blandvara endast om bomullsväven själv är en blandväv tillverkad av garn enligt två skilda tulltaxenummer eller om de använda bomullsgarnerna själva utgör blandgarn.
Exempel:
Om den tuftade dukvaran av textilmaterial varit tillverkad av bomullsgarn enligt tulltaxenummer 52.05 och syntetväv enligt 54.07, är självklart de använda garnerna två skilda grundtextilmaterial, och den tuftade dukvaran av textilmaterial är följaktligen en blandprodukt.
Exempel:
En matta med tuft tillverkad av både regenatgarn och bomullsgarn och med baksidan av jute är en blandvara eftersom tre olika grundtextilmaterial använts. Allt icke-ursprungsmaterial som använts i ett senare tillverknings- stadium än vad regeln tillåter får således användas, förutsatt att dess sammanlagda vikt inte överstiger 10 % av textilmaterialen i mattan. Alltså skulle jutebaksidan och/eller regenatgarnen kunna vara importerade i detta tillverkningsstadium, förutsatt att viktvillkoren är uppfyllda.
5.3 I fråga om produkter innehållande "garn av segmenterat polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet" är denna tolerans 20 % för sådant garn.
5.4 I fråga om produkter innehållande garn som utgörs av en kärna, bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd icke överstigande 5 mm, sammanfogad mellan två plastfilmer med hjälp av klister, är denna tolerans 30 % procent för sådant garn.
Anmärkning 6
6.1 I fråga om de textilvaror som är utmärkta i listan genom en fotnot med hänvisning till denna inledande anmärkning får textilmaterial, med undantag av foder och mellanfoder, som inte uppfyller regeln i kolumn 3 i listan för den ifrågavarande konfektionerade produkten användas, förutsatt att de klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten och förutsatt att deras värde inte överstiger 8 % av varans pris fritt fabrik.
6.2 Material som inte klassificeras enligt 50--63 kap. får användas fritt, vare sig de innehåller textilmaterial eller inte.
Exempel:
Om en regel i listan föreskriver för en speciell textilposition, såsom för byxor, att garn måste användas, hindrar detta inte användning av metallföremål, såsom knappar, eftersom knappar inte klassificeras enligt 50--63 kap. Av samma skäl hindrar den inte användningen av blixtlås även om blixtlås normalt innehåller textilmaterial.
6.3 Då en procentregel gäller, måste hänsyn tas till värdet av material som inte klassificeras enligt 50--63 kap. vid beräkningen av värdet av ingående icke-ursprungsmaterial. Förordning (1994:1336).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1749) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och övriga länder anslutna till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-länder)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1994 men får tillämpas från och med den 1 januari 1994.
 2. En varas ursprung får till och med 31 december 1995 styrkas med följande dokument som nämns i artikel 13 i bilaga 2 till frihandelsförordningen (1987:1185):
  • Varucertifikat EUR. I inbegripet LT-certifikat bestyrkta i förväg med stämpel tillhörande vederbörande tullanstalt i export- landet eller av en godkänd exportör med en särskild stämpel som godkänts av tullmyndigheten i exportlandet.
  • Fakturor med hänvisning till LT-certifikat.
 3. En varas ursprung får till och med den 30 juni 1994 styrkas med följande dokument som nämns i artikel 8 i bilaga 2 till frihandelsförordningen (1987:1185):
 4. En tullmyndighet skall godta de dokument som anges i punkterna 2 och 3. Begäran om kontroll i efterhand av sådana dokument skall godtas av tullmyndigheten under en tvåårsperiod efter utfärdandet eller upprättandet av berörda dokument. Sådan kontroll skall utföras på sätt som sägs i avdelning VI i bilaga 3 till denna förordning.
 5. Vad som sägs om Postverket i 11 § skall från och med den 1 mars 1994 avse Posten Aktiebolag.
Ikraftträder
1994-02-01

Förordning (1994:1336) om ändring i förordningen (1993:1749) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och övriga länder anslutna till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-länder)

  Omfattning
  ändr. bil. 3
  Ikraftträder
  1994-11-15

Ändring, SFS 1994:1607

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  3. Tillstånd varigenom någon har blivit "godkänd exportör" inom ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande, dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning till en författning som upphävts genom denna förordning skall hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska tullförfattningar.
  Omfattning
  upph.