Upphävd författning

Förordning (1993:1750) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Europeiska gemenskapen (EG) för vissa bearbetade jordbruksvaror m.m.

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1993-12-22
Ändring införd
SFS 1993:1750
Ikraft
1994-02-01
Upphäver
Frihandelsförordning (1987:1185)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Tillägg II, del av III och IV är inte med.

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller handeln mellan Sverige och Europeiska gemen- skapen samt Europeiska kol- och stålgemenskapen jämte dess medlemsstater dels i fråga om vissa bearbetade jordbruksvaror m.m. som omfattas av avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen, dels i fråga om varor med ursprung i Schweiz.

Tullfrihet eller tullnedsättning

2 §  Tullfrihet gäller för bearbetade jordbruksvaror som är upptagna i bilaga 1.

[S2]Tullnedsättning gäller för varor som är upptagna i bilaga 2. Tull utgår enligt de tullsatser som anges i bilagan.

3 §  Tullfrihet eller tullnedsättning enligt 2 § gäller för varor som vid införsel till Sverige har sitt ursprung i gemenskapen. En vara anses ha detta ursprung om den uppfyller kraven i bilaga 3 (ursprungsvara).

Ursprungsintyg m.m.

4 §  En varas ursprung skall vid införsel till Sverige styrkas med ett intyg (varucertifikat EUR.1) som är utfärdat i exportlandet och upprättat enligt vad som anges i artiklarna 17--20 i bilaga 3.

[S2]Varans ursprung får även styrkas med en fakturadeklaration som är upprättad enligt vad som anges i artiklarna 16, 21 och 22 i bilaga 3. Ursprungs- varornas värde får, när det gäller fakturadeklaration som är upprättad av vilken exportör som helst enligt vad som anges i artikel 21.1 b, inte överstiga 45 000 kronor eller, om varorna är fakturerade i ett EG-lands eller ett EFTA-lands valuta, det belopp som har anmälts av landet i fråga.

[S3]Ursprungsintyg (varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration) behöver inte visas upp för varor som utan handelssyfte förs in från en enskild person och är adresserade till en enskild person, om varornas sammanlagda värde inte överstiger 3 700 kronor eller om den ingår i en resandes personliga bagage och deras sammanlagda värde inte överstiger 9 000 kronor.

5 §  En svensk tullmyndighet får efter ansökan av exportören utfärda varucertifikat EUR.1 för en vara som skall exporteras till gemenskapen. Varucertifikatet skall vara upprättat enligt vad som anges i bilaga 3.

[S2]Intyg om en varas ursprung får även upprättas av exportören enligt vad som anges i artiklarna 21 och 22 i bilaga 3 (fakturadeklaration). Tullmyndigheten kan tillämpa en förenklad procedur enligt vad som anges i artikel 22 i bilaga 3.

[S3]En tullmyndighet får, på villkor som anges i artikel 21.5 i bilaga 3, medge att en fakturadeklaration inte behöver vara underskriven.

[S4]När en fakturadeklaration är upprättad av vilken exportör som helst enligt 21.1 b i bilaga 3, får ursprungsvarornas värde

 • inte överstiga det belopp som anmälts av landet i fråga, om varorna fakturerats i ett EG-lands eller ett EFTA-lands valuta, eller
 • inte överstiga det belopp som anmälts av importlandet, om varorna fakturerats i ett annat lands valuta. Denna värdegräns gäller inte för fakturadeklaration upprättad av en godkänd exportör enligt artiklarna 21.1 a och 22.

6 §  En svensk tullmyndighet får på förfrågan lämna ett skriftligt besked om ursprungsintyg kan utfärdas för en vara. Ett sådant besked är dock inte bindande.

7 §  Vid kontroll av uppgifter som lämnas i en ansökan om varucertifikat EUR.1 eller i en fakturadeklaration skall 63, 69, 71, 75--79 och 97 §§tullagen (1987:1065) tillämpas.

8 §  Generaltullstyrelsen får skaffa kompletterande uppgifter om en vara från utländska tullmyndigheter.

Tullrestitution

9 §  En vara får inte ges tullrestitution eller likvärdiga förmåner,

 • om den är av det slag som omfattas av bilagorna 1--2 till denna förordning eller är hänförlig till kap. 25--97 tulltaxelagen (1987:1068),
 • om den inte har sitt ursprung i ett EFTA-land eller i gemenskapen och
 • om den har använts som material vid tillverkning av en vara för vilken ett ursprungsintyg utfärdats eller upprättats för införsel i gemenskapen.

[S2]Med tullrestitution eller likvärdiga förmåner avses i denna förordning sådan återbetalning av tull eller befrielse från tull som kan medges endast på grund av utförsel.

Förfarande

10 §  Anspråk på tullfrihet enligt denna förordning för en vara som anmäls till förtullning skall framställas senast när en tulldeklaration skall ges in för varan eller, om det inte föreligger någon deklarationsplikt, när varan anmäls till förtullning.

[S2]Ursprungsintyg skall ges in senast 15 dagar från den dag då varan anmäldes till förtullning. Vid elektroniskt uppgiftslämnande enligt 11 a § tullagen (1987:1065) får tullmyndigheten medge att den tullskyldige endast behöver visa upp intyget på begäran av myndigheten. Om det finns ett sådant medgivande skall intyget innehas av den tullskyldige senast när intyget annars skulle ha getts in.

[S3]Om Postverket är tullskyldigt för en vara som har kommit in med post får dock anspråk på tullfrihet framställas och ursprungsintyg ges in senast 30 dagar efter den dag då tulltaxeringsbeslutet meddelades.

11 §  Om anspråk framställs eller intyg ges in senare än vad som anges i 10 §, får återbetalning av eller befrielse från tull medges endast till den del av tullbeloppet som överstiger 300 kronor. Detsamma gäller om tullskyldig som enligt 10 § andra stycket skall ge in intyg endast på begäran av tullmyndighet inte innehade intyget när detta annars skulle ha getts in enligt 10 § andra stycket.

[S2]En tullmyndighet kan i det enskilda fallet medge undantag från före- skrifterna i första stycket om det finns särskilda skäl.

Överklagande

12 §  Beslut som någon annan tullmyndighet än Generaltullstyrelsen meddelar enligt denna förordning eller föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får överklagas hos Generaltullstyrelsen. Generaltullstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten.

Verkställighetsföreskrifter

13 §  Generaltullstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Bilaga 1

Förteckning över varor som avses i 2 § i förordningen om frihandel i varu- utbytet mellan Sverige och Europeiska gemenskapen (EG) för vissa bearbetade jordbruksvaror m. m.
TulltaxenrVaruslag
HS nr
17.02 B.Kemiskt ren fruktos
17.04Sockerkonfektyr (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao
18.06Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao
19.01 B.1Alkoholfria beredningar för framställning av drycker samt glasspulver, glasspasta (glassmassa) och puddingpulver, utgörande livsmedelsberedningar av varor enligt 04.01--04.04
19.04 A.Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t. ex. majsflingor)
19.05 B.Bakverk, även innehållande kakao
20.05 A.1Produkter av mjöl av potatis enligt 11.05
21.02 ur C.Inaktiv jäst
21.03 ur C.Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål med undantag av flytande mango-chutney
ur 21.04Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor och buljonger
21.05Glassvaror, även innehållande kakao
21.06 ur A. och ur B.1Alkoholfria beredningar för framställning av drycker med undantag av sirap och andra sockerlösningar, aromatiserade eller färgade; sockerfria konfektyrer för direkt konsumtion; glasspulver, glasspasta (glassmassa) och puddingpulver; produkter beredda av smör eller annat mjölkfett med undantag av fettemulsioner innehållande mer än 15 viktprocent mjölkfett
22.02 ur A.Maltdrycker med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent, innehållande socker (sackaros eller invertsocker)
22.03Maltdrycker
22.05 B. och C.Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen, med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent
22.08 ur B.1 och ur B.2Likör och andra spritdrycker (utom arrak, vodka med en alkoholhalt om högst 45,4 volymprocent och plommon-, päron- eller körsbärsbrännvin), innehållande ägg eller äggula och/eller socker (sackaros eller invertsocker)
29.05 ur C.Mannitol och D-glucitol (sorbitol)
29.15 ur C. och ur D.Estrar av mättade acykliska monokarboxylsyror, andra än estrar av mono-, di- och triklorättiksyra, propinsyra, smörsyra, valeriansyror, palmitinsyra och stearinsyra, på basis av mannitol eller sorbitol
29.16 ur B.Estrar av omättade acykliska monokarboxylsyror, andra än estrar av akrylsyra, metakrylsyra, oljesyra, linolsyra och linolensyra, på basis av mannitol eller sorbitol
29.17 ur C.Itakonsyra (metylenbärnstenssyra) samt salter och estrar av itakonsyra
29.18 ur B.Estrar av mjölksyra och citronsyra; glycerinsyra, glykolsyra, sockersyra, iso- och heptasockersyra samt salter och estrar av dessa syror
ur 29.32Följande heterocykliska föreningar med enbart oxygen som heteroatom (er): Alfametylglykosider samt anhydrider av mannitol- och sorbitolföreningar, med undantag av maltol och isomaltol
ur 29.40Sockerarter, kemiskt rena, andra än sackaros, laktos, maltos, glukos, fruktos; sockeretrar och sockerestrar samt andra salter av sockeretrar eller sockerestrar, andra än produkter enligt 29.37, 29.38 och 29.39: samtliga varuslag utan ramnos, raffinos och mannos
35.01 B.Kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim
35.05Dextrin och annan modifierad stärkelse (t. ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse
35.06 ur A. och ur B.Lim och klister beredda, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; produkter lämpliga för användning som lim eller klister, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klister i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg: Produkter på basis av emulsioner av natriumsilikat eller harts
38.09 ur A. och ur B.Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t. ex. glättmedel och betmedel), av sådanda slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: Produkter på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter; andra slag innehållande stärkelse eller produkter erhållna ur stärkelse
38.23 ur A., ur F.3., och ur IJ.Rått kalciumcitrat; beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor, baserade på syntetiska hartser; sorbitol, annan än sorbitol enligt 29.05 ur C. samt krackningsprodukter av sorbitol
ur 39.11Petroleumhartser, kumaronindenhartser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner och andra produkter omnämnda i anm. 3 till detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form: Lim på basis av hartsemulsioner
39.13 ur B.Naturliga polymerer (utom alginsyra samt salter och estrar av alginsyra) och modifierade naturliga polymerer (andra än härdade proteiner och kemiska derivat av naturgummi), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form

Bilaga 2

Förteckning över varor som avses i 2 § andra stycket förordningen om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Europeiska gemenskapen (EG) för vissa bearbetade jordbruksvaror m. m.
TulltaxenummerVaruslagTullsats
06.03 A.4.cRosor, friska, under tiden 1 februari--29 februari100 kg400:--
06.03 A.5.a och cTulpaner, friska, under tiden 1 mars--31 maj samt under tiden 1 oktober--30 november100 kg650:--
07.06 ur A.Morötter, nyskördade, under tiden 1 maj--30 juni100 kg10:--
07.09
B.1Champinjoner, färska eller kylda8 %
20.03 A.Champinjoner, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra13 %
Bilaga 3
Protokoll 3 om ursprungsreglerSid.
Innehållsförteckning
Avdelning I -- Allmänna bestämmelser
Art. 1Definitioner10

Avdelning II -- Definition av begreppet "ursprungsvaror"

Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Ursprungskriterier Helt framställda produkter Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter Otillräckliga bearbetnings- eller behandlingsåtgärder Bedömningsenhet Tillbehör, rervdelar och verktyg Satser Neutrala element 11 12 12 13 14 14 14 14
Avdelning III -- Territoriella krav
Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Territorialprincip Bearbetning eller behandling utanför en avtalsslutande part Återinförsel av varor Direkttransport Utställningar 15 15 16 16 16
Avdelning IV -- Tullrestitution eller tullbefrielse
Art. 15 Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar 17
Avdelning V -- Ursprungsintyg
Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Allmänna krav Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1 Varucertifikat EUR.1 utfärdade i efterhand Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1 Utfärdande av varucertifikat EUR. med stöd av tidigare utfärdade ursprungsintyg Villkor för utfärdande av fakturadeklaration Godkänd exportör Ursprungsintygens giltighet Företeende av ursprungsintyg Detta Protokoll innehåller inte någon artikel 25 Undantag från formellt ursprungsintyg Styrkande dokument Bevarande av ursprungsintyg och styrkande dokument Avvikelser och formella fel Belopp i ECU 18 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23

Avdelning VI -- Arrangemang för administrativt samarbete

Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Ömsesidigt bistånd Kontroll av ursprungsintyg Tvistlösning Påföljder 23 24 24 24
Avdelning VII -- Ceuta och Melilla
Art. 35 Art. 36 Föreskrifter tillämpliga på Ceuta och Melilla Särskilda villkor 25 25
Avdelning VIII -- Slutbestämmelser
Art 37 Ändringar i protokollet 26
Förteckning över tillägg
Tillägg I Inledande anmärkningar till listan som avses i art. 4 punkt 1 26
Tillägg II Lista över bearbetning eller behandling som måste utföras på ickeursprungsmaterial för att den framställda produkten skall erhålla karaktär av ursprungsvara 28
Tillägg III Varucertifikat EUR.1 och ansökan om varucertifikat EUR.1 38
Tillägg IV Fakturadeklaration 43
Avdelning I
Allmänna bestämmelser
Artikel 1
Definitioner
I detta protokoll används följande beteckningar med de betydelser som här anges:
 1. "Tillverkning": vilken sorts bearbetning eller behandling som helst, inbegripet sammansättning eller särskilda åtgärder.
 2. "Material": alla ingredienser, råmaterial, komponenter eller delar etc som används vid tillverkningen av produkten.
 3. "Produkt": den vara som framställs, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess.
 4. "Vara'': både material och produkter.
 5. "Tullvärde'': värde enligt överenskommelse i Genève den 12 april 1979 om tillämpning av artikel VII i det allmänna tull- och handelsavtalet.
 6. "Pris fritt fabrik": det pris fritt fabrik som betalas till den till- verkare hos en av de avtalsslutande parterna i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen ägt rum (eller till den person hos en av de avtalsslutande parterna som ombesörjt att den sista bearbetningen utförts utanför denna avtalsslutande part), förutsatt att priset innefattar värdet av allt använt material, med avdrag för eventuella skatter som åter- betalas, eller kan återbetalas, när produkten exporteras.
 7. "Värdet av material": de använda icke-ursprungsmaterialens tullvärde vid importtillfället eller om detta inte är känt och inte kan fastställas, det tidigaste fastställbara pris som betalas för materialen hos ifråga- varande avtalspart.
 8. "Värdet av ursprungsmaterial": värdet av sådant material motsvarande definitionen i g) tillämpad med nödvändiga ändringar.
 9. "Kapitel" och "tulltaxenummer": de kapitel och tulltaxenummer (med fyrställig sifferkod), som används i den nomenklatur som "systemet för harmoniserad produktbeskrivning och kodifiering" utgör (i detta protokoll benämnt det harmoniserade systemet eller "HS").
 10. "Klassificeras": klassificeringen av en produkt eller ett material enligt ett visst tulltaxenummer.
 11. "Försändelse'': produkter som antingen sänts samtidigt från en exportör till en mottagare eller som täcks av ett enda transportdokument, vilket omfattar transporten från exportören till mottagaren eller, i avsaknad av ett sådant dokument, täcks av en enda faktura.
 12. "EES": Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 13. "Territorier": begreppet inbegriper territorialvatten.

Avdelning II

Definition av begreppet "ursprungsvaror"

Artikel 2

Ursprungskriterier
Följande produkter skall anses ha ursprung:
 1. i gemenskapen:
  1. produkter helt framställda i gemenskapen i den mening som avses i artikel 3 till detta protokoll;
  2. produkter framställda i gemenskapen och innehållande material som inte är helt framställda där, förutsatt att:
  3. sådant material har undergått tillräcklig bearbetning eller behandling i gemenskapen i den mening som avses i artikel 4 i detta protokoll, eller att
ii) sådant material har ursprung i Sverige i den mening som avses i detta protokoll eller i Österrike, Finland, Island, Norge eller Schweiz enligt reglerna i protokoll 3 till avtalet mellan gemenskapen och vart och ett av dessa länder och i den mån dessa regler överensstämmer med reglerna i detta protokoll.
 1. i Sverige:
  1. produkter helt framställda i Sverige i den mening som avses i artikel 3 till detta protokoll;
  2. produkter framställda där, förutsatt att:
  3. sådant material har undergått tillräcklig bearbetning eller behandling i Sverige i den mening som avses i artikel 4 i detta protokoll, eller att
ii) sådant material har ursprung i gemenskapen i den mening som avses i detta protokoll eller i Österrike, Finland, Island, Norge eller Schweiz enligt reglerna i protokoll 3 till avtalet mellan gemenskapen och vart och ett av dessa länder och i den mån dessa regler överensstämmer med reglerna i detta protokoll.
 1. Produkter som har ursprung i Sverige i den mening som avses i detta protokoll, eller i Österrike, Finland, Island, Norge eller Schweiz med tillämpning av de regler som avses i denna artikel och i den mån dessa regler överensstämmer med reglerna i detta protokoll, och som exporteras från gemenskapen till Sverige i oförändrat skick eller efter att i gemenskapen ha undergått endast sådan bearbetning eller behandling som avses i artikel 5, har kvar sitt ursprung utan hinder av reglerna i punkt 1b ii).
 2. Produkter som har ursprung i gemenskapen i den mening som avses i detta protokoll, eller i Österrike, Finland, Island, Norge eller Schweiz med tillämpning av de regler som avses i denna artikel och i den mån dessa regler överensstämmer med reglerna i detta protokoll, och som exporteras från Sverige till gemenskapen i oförändrat skick eller efter att i Sverige ha undergått endast sådan bearbetning eller behandling som avses i artikel 5, har kvar sitt ursprung utan hinder av reglerna i punkt 2b ii).
 3. I de fall när vid tillämpning av punkterna 3 och 4 har använts produkter med ursprung i gemenskapen och i ett eller flera av de länder som avses i denna artikel eller i två eller flera av dessa länder och dessa produkter inte har undergått någon bearbetning eller behandling i gemenskapen eller i Sverige som överstiger den som avses i artikel 5, bestäms ursprunget av den produkt som har det högsta tullvärdet eller, om detta inte är känt och inte kan fastställas, av den produkt som har det högsta, tidigast fastställ- bara pris som betalats för produkterna i gemenskapen eller i Sverige.

Artikel 3

Helt framställda produkter
 1. Följande produkter skall anses som helt framställda inom en av de avtalsslutande parterna:
  1. Mineraliska produkter som utvunnits ur dess jord eller havsbotten.
  2. Vegetabiliska produkter som skördats där.
  3. Levande djur, som fötts och uppfötts där.
  4. Produkter som erhållits från levande djur, som uppfötts där.
  5. Produkter från jakt och fiske som utövats där.
  6. Produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats från havet utanför de avtalsslutande parternas territorialvatten av deras fartyg.
  7. Produkter som framställts ombord på de avtalsslutande parternas flytande fabriker uteslutande av produkter som avses under f).
  8. Begagnade föremål som tillvaratagits där och som endast kan användas för återvinning av råvaror, inbegripet begagnade däck som endast kan användas för regummering eller som skrot.
  9. Avfall som uppkommit vid tillverkningsprocesser som ägt rum där.
  10. Varor som framställts där uteslutande av produkter som avses under punkterna a--i.
 2. Uttrycken "deras fartyg" och "de avtalsslutande parternas flytande fabriker" i punkt 1 f) och g) skall endast avse fartyg
  1. som är registrerade i en EG-medlemsstat eller i Sverige,
  2. som för en EG-medlemsstats eller Sveriges flagg,
  3. som till minst hälften tillhör medborgare i EG-medlemsstat eller Sverige eller ett bolag vars huvudsäte är beläget i ett av dessa länder och i vilket verkställande direktören eller direktörerna, ordföranden i styrelsen eller i tillsynsorganet samt majoriteten av medlemmarna i dessa organ är medborgare i EG-medlemsstater eller Sverige och vidare, i fråga om handelsbolag eller bolag med begränsad ansvarighet, vars kapital till minst hälften tillhör dessa länder, offentliga organ eller medborgare i dessa länder,
  4. vars befäl helt består av medborgare i EG-medlemsstater eller Sverige, och
  5. vars besättning till minst 75 procent består av medborgare i EG:s medlemsstater eller Sverige.

Artikel 4

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter
 1. Vid tillämpning av artikel 2 skall varor som inte är helt framställda hos en av de avtalsslutande parterna anses vara tillräckligt bearbetade eller behandlade där när villkoren i listan i tillägg II till detta protokoll är uppfyllda.
Ovannämnda villkor anger för alla produkter som täcks av detta protokoll den bearbetning eller behandling som måste utföras på icke-ursprungsmaterial som används i tillverkningen av dessa produkter, och gäller endast för sådant material. Om en produkt, som har erhållit ursprungsstatus genom att de villkor som anges i listan för den produkten har uppfyllts, används vid tillverkning av en annan produkt, är följaktligen de villkor som gäller för den produkt i vilken den ingår inte tillämpliga på densamma, och hänsyn skall inte tas till det icke-ursprungsmaterial som kan ha använts vid dess tillverkning.
 1. Utan hinder av punkt 1 får icke-ursprungsmaterial, som enligt de villkor som anges i listan för en viss produkt inte får användas vid tillverkning av denna produkt, ändå användas under förutsättning att
  1. deras sammanlagda värde inte överstiger 10 procent av produktens pris fritt fabrik, och
  2. om en eller flera procentsatser anges i listan för det högsta värdet av icke-ursprungsmaterial, dessa procentsatser inte överskrids genom tillämpning av denna punkt.
 2. Punkterna 1 och 2 skall tillämpas med undantag av vad som föreskrivs i artikel 5.

Artikel 5

Otillräckliga bearbetnings- eller behandlingsåtgärder
 1. Följande åtgärder skall anses som otillräcklig bearbetning eller behandling för att ge ursprungsstatus, oavsett om kraven i artikel 4 är uppfyllda eller ej:
  1. Behandling med syfte att säkerställa att produkterna bevaras i gott skick under transport eller lagring (luftning, utspridning, torkning, kylning, inläggning i saltvatten, i svavelsyrlighetsvatten eller i andra konserverande vattenlösningar, avlägsnande av skadade delar och liknande åtgärder).
  2. Enkel behandling bestående i avlägsnande av damm, siktning eller sållning, sortering, klassificering, hoppassning (inklusive sammanföring av artiklar till satser), tvättning, målning eller delning.
c) i) Ompackning, uppdelning eller sammanföring av kollin. ii) Förpackning på flaskor, i säckar, fodral eller askar, uppsättning på kartor m. m. samt alla andra enkla förpackningsåtgärder.
 1. Anbringande av märken, etiketter eller liknande utmärkande beteckningar på produkter eller förpackningar.
 2. Enkel blandning av produkter, även av skilda slag, om en eller flera i blandningen ingående beståndsdelar inte uppfyller villkoren enligt detta protokoll för att kunna anses ha ursprung i en avtalsslutande part.
 3. Enkel sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel.
 4. En kombination av två eller flera av de åtgärder som anges under a)--f).
 5. Slakt av djur.
 1. Alla åtgärder som vidtas inom en avtalsslutande part beträffande en viss produkt skall beaktas tillsammans vid bedömningen huruvida den bearbetning eller behandling som denna produkt underkastas skall bedömas som otillräcklig i den mening som avses i punkt 1.

Artikel 6

Bedömningsenhet
 1. Den bedömningsenhet som gäller vid tillämpning av föreskrifterna i detta protokoll är den särskilda produkt som anses som grundenhet vid klassifice- ringen enligt nomenklaturen i det harmoniserade systemet.
Av detta följer att
 1. när en produkt som består av en grupp eller samling av artiklar klassificeras under endast ett tulltaxenummer enligt reglerna i det harmoniserade systemet, utgör det hela bedömningsenheten, och
 2. när en sändning består av flera identiskt lika produkter som klassificeras under samma tulltaxenummer i det harmoniserade systemet, skall varje produkt behandlas för sig vid tillämpning av föreskrifterna i detta protokoll.
 1. Om emballage skall tulltaxeras tillsammans med produkten i enlighet med tolkningsregel 5 i det harmoniserade systemet, skall det inbegripas även vid ursprungsbestämningen.

Artikel 7

Tillbehör, reservdelar och verktyg
Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon skall tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset för ifrågavarande utrustning, maskin, apparat eller fordon eller inte har fakturerats särskilt.

Artikel 8

Satser
Varor i satser, i den mening som avses i allmänna tolkningsregeln 3 i det harmoniserade systemet, anses som ursprungsvaror under förutsättning att alla i satsen ingående komponenter utgör ursprungsvaror. Varor i satser som består av såväl ursprungsvaror som icke-ursprungsvaror skall dock i sin helhet anses som ursprungsvaror, förutsatt att värdet av icke-ursprungs- varorna uppgår till högst 15 procent av satsens pris fritt fabrik.

Artikel 9

Neutrala element
Vid bestämmande av om en produkt har ursprung hos en av de avtalsslutande parterna skall bortses från om energi, anläggningar och utrustningar liksom maskiner och verktyg som använts för framställning av denna produkt, eller om någon vara som använts under produktionen och som inte ingår och som inte var avsedd att ingå i den slutliga sammansättningen av produkten, är ursprungs- varor eller ej.

Avdelning III

Territoriella krav

Artikel 10

Territorialprincip
 1. De villkor som anges i avdelning II i fråga om erhållande av ursprungs- status, måste uppfyllas utan avbrott hos en av de avtalsslutande parterna med undantag av vad som föreskrivs i artiklarna 11 och 12.
 2. Vid tillämpning av punkt 1 skall förvärvandet av ursprungsstatus anses ha avbrutits när varor, som har undergått bearbetning eller behandling hos ifrågavarande avtalsslutande part, har lämnat denna avtalsslutande parts område, med undantag av vad som föreskrivs i artiklarna 11 och 12, oavsett om någon åtgärd har vidtagits utanför detta område eller ej.

Artikel 11

Bearbetning eller behandling utanför en avtalsslutande part
 1. Förvärvandet hos en av de avtalsslutande parterna av ursprungsstatus enligt villkoren i avdelning II skall inte påverkas av bearbetning eller behandling som skett utanför denna avtalsslutande part av material som förts ut från denna avtalsslutande part och senare återinförts dit, förutsatt att
  1. nämnda material är helt framställda hos ifrågavarande avtalsslutande part eller har undergått bearbetning eller behandling där som går utöver de otillräckliga åtgärder som förtecknats i artikel 5 före dess utförsel, och
  2. det kan nöjaktigt visas för tullmyndigheterna att:
  3. de återinförda varorna är resultatet av bearbetningen eller behandlingen av de utförda materialen, och
ii) det totala mervärde som uppstått utanför den avtalsslutande parten genom tillämpningen av denna artikel inte överstiger 10 procent av priset fritt fabrik för den slutliga produkt för vilken ursprungsstatus påyrkas.
 1. Vid tillämpningen av punkt 1 skall villkoren enligt avdelning II för förvärvandet av ursprungsstatus inte gälla i förhållande till bearbetning eller behandling som utförs utanför ifrågavarande avtalsslutande part. Dock får, i det fall en regel i tillämplig lista som avses i artikel 4 punkt 1 föreskriver ett högsta värde av alla använda icke-ursprungsmaterial vid bestämningen av den berörda slutliga produktens ursprungsstatus, det sammanlagda värdet av icke- ursprungsmaterial som använts inom ifråga- varande avtalsslutande part och det totala mervärde som förvärvats utanför denna avtalsslutande part genom tillämpning av denna artikel tillsammans inte överstiga den föreskrivna procentsatsen.
 2. Vid tillämpning av punkterna 1 och 2 skall med "det sammanlagda mervärdet" avses alla kostnader som ackumulerats utanför ifrågavarande avtalsslutande part, inbegripet värdet av alla material som tillförts där.
 3. Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas på produkter som inte uppfyller villkoren i tillämplig lista och som endast kan anses som tillräckligt bearbetade eller behandlade genom tillämpning av den allmänna tolerans- regeln i artikel 4 punkt 2.

Artikel 12

Återinförsel av varor
Varor, som utförts från en av de avtalsslutande parterna till ett tredje land och senare återinförs med undantag av bestämmelserna i artikel 11 skall anses aldrig ha lämnat ifrågavarande avtalsslutande part, om det kan tillfreds- ställande visas för tullmyndigheterna att:
 1. de återinförda varorna är desamma som de utförda, och
 2. de inte har underkastats någon åtgärd utöver sådan som behövts för att bevara dem i gott skick under tiden de befunnit sig i det landet eller under utförsel.

Artikel 13

Direkttransport
 1. Den förmånsbehandling som avses i avtalet gäller endast för produkter, som uppfyller kraven enligt detta protokoll, vilka transporteras direkt mellan de avtalsslutande parterna eller de territorier som tillhör de länder som anges i artikel 2. Dock får produkter som bildar en enda försändelse transporteras genom andra områden i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom sådana andra områden, förutsatt att produkterna stått under uppsikt av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet och inte undergått annan behandling än lossning och lastning eller någon åtgärd för att bevara dem i gott skick.
 2. För att styrka att villkoren i punkt 1 uppfyllts skall för tullmyndig- heten i importlandet företes
  1. en genomgående transporthandling som utfärdats i exportlandet och som täcker transporten genom transitlandet, eller
  2. ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i transitlandet innehållande
  3. en noggrann produktbeskrivning,
ii) datum för produkternas lossning och lastning samt, i förekommande fall, de använda fartygens namn, och
iii) uppgift om de villkor under vilka produkterna befunnit sig i transit- landet, eller
 1. i avsaknad härav, andra bevishandlingar.

Artikel 14

Utställningar
 1. Produkter som sänts från en avtalsslutande part till en utställning i ett annat land än de som nämns i artikel 2 och som efter utställningen sålts för att införas till en annan avtalsslutande part, skall vid införseln åtnjuta förmånerna i avtalet, om produkterna uppfyller villkoren i detta protokoll för att anses ha ursprung hos den förra avtalsslutande parten och om det styrks för tullmyndigheterna på ett tillfredsställande sätt
  1. att en exportör har sänt produkterna från en av de avtalsslutande parterna till utställningslandet och ställt ut dem där,
  2. att denna exportör har sålt produkterna eller överlåtit dem till någon i en annan avtalsslutande part,
  3. att produkterna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts till den senare avtalsslutande parten i samma skick som de sänts till utställningen, och
  4. att produkterna, sedan de sänts till utställningen, inte har använts för annat ändamål än demonstration på utställningen.
 2. Ursprungsintyg skall utfärdas eller upprättats enligt föreskrifterna i avdelning V och i vanlig ordning inges till tullmyndigheterna i importlandet. Utställningens namn och adress skall anges i intyget. Vid behov kan ytter- ligare handlingar begäras för att styrka produkternas egenskaper och de omständigheter under vilka de ställts ut.
 3. Bestämmelserna i punkt 1 är tillämpliga på alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka produkterna förblir under tullkontroll, dock med undantag av sådana som i privat syfte anordnas i butiker eller affärslokaler för försäljning av utländska produkter.

Avdelning IV

Tullrestitution eller tullbefrielse

Artikel 15

Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar
 1. Material som inte har ursprung i gemenskapen, i Sverige eller i något av de andra länderna som avses i artikel 2, och som används vid till- verkning av produkter som har ursprung hos en av de avtalsslutande parterna i den mening som avses i detta protokoll och för vilka ursprungsintyg utfärdas eller upprättas enligt bestämmelserna i avdelning V, får inte bli föremål hos denna avtalsslutande part för restitution av eller befrielse från tull av något slag.
 2. Förbudet i punkt 1 skall gälla i fråga om varje föranstaltande om återbetalning eller efterskänkande, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan som tillämpas av den avtalsslutande parten för material som används i tillverkningen, såvida sådan återbetalning eller sådant efterskänkande uttryckligen eller faktiskt tillämpas, i de fall de med detta material framställda produkterna exporteras men inte om de behålls för inhemsk förbrukning hos denna avtalsslutande part.
 3. Exportören av produkter som täcks av ursprungsintyg skall vara beredd att vid varje tillfälle, på begäran av tullmyndigheterna, förete alla dokument som visar att ingen tullrestitution har ehållits i fråga om de icke-ursprungs- material som använts vid tillverkningen av ifrågavarande produkter och att tullar och avgifter med motsvarande verkan vilka är tillämpliga i fråga om sådant material faktiskt har erlagts.
 4. Föreskrifterna i punkterna 1--3 skall också tillämpas i fråga om emballage i den mening som avses i artikel 6 punkt 2, tillbehör, reservdelar och verktyg i den mening som avses i artikel 7 och produkter i en sats i den mening som avses i artikel 8, när sådana artiklar inte är ursprungsvaror.
 5. Föreskrifterna i punkterna 1--4 skall endast tillämpas i fråga om material som är av sådant slag som omfattas av protokoll 2 och produkter enligt HS-kapitlen 25--97. De skall dessutom inte utesluta att prisutjämningsåtgärder vidtas av de avtalsslutande parterna i fråga om jordbruksprodukter som enligt bestämmelserna i protokoll 2 får tillämpas vid export.

Avdelning V

Ursprungsintyg

Artikel 16

Allmänna krav
 1. Ursprungsvaror i den mening som avses i detta protokoll skall vid import till någon av de avtalsslutande parterna åtnjuta förmånerna enligt avtalet mot företeende av antingen
  1. ett varucertifikat EUR.1 vars formulär framgår av tillägg III, eller
  2. i de fall som anges i artikel 21 punkt 1, en deklaration, vars text framgår av tillägg IV, avgiven av exportören på en faktura, packsedel eller någon annan kommersiell handling med tillräckligt detaljerad beskrivning av produkterna för att göra det möjligt att identifiera dem (i det följande benämnd "fakturadeklaration").
 2. Trots vad som sägs i punkt 1 skall ursprungsvaror i den mening som avses i detta protokoll i de fall som anges i artikel 26 åtnjuta förmånerna enligt avtalet utan att någon av de handlingar som anges ovan behöver företes.

Artikel 17

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1
 1. Ett varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheten i exportlandet på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud.
 2. För detta ändamål skall exportören eller hans befullmäktigade ombud fylla i både varucertifikatet EUR.1 och ansökningsblanketten vars formulär framgår av tillägg III.
Dessa blanketter skall upprättas på ett av de språk som detta protokoll är avfattat på och i överensstämmelse med bestämmelserna i exportlandets interna lagstiftning. Om de skrivs ut för hand, skall de fyllas i med bläck och med tryckbokstäver. Produktbeskrivningen skall fyllas i i det fält som är avsett för denna utan att någon blank rad lämnas. I de fall då fältet inte är helt ifyllt skall ett vågrätt streck dras under sista raden i produktbeskrivningen och det tomma utrymmet överkorsas.
 1. Den exportör som ansöker om utfärdande av ett varucertifikat EUR.1 skall vara beredd att när som helst, på begäran av tullmyndigheten i det export- land där varucertifikatet EUR.1 utfärdas, förete all nödvändig bevisning som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus liksom att de övriga kraven i detta protokoll är uppfyllda.
 2. Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheten i en EG-medlems- stat eller Sverige om de berörda produkterna kan anses utgöra produkter med ursprung i en av de avtalsslutande parterna eller i ett av de länder som anges i artikel 2 och uppfylla de övriga kraven i detta protokoll.
 3. De utfärdande tullmyndigheterna skall vidta varje nödvändig åtgärd för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga krav i detta protokoll är uppfyllda. För detta ändamål skall de ha rätt att begära all bevisning och utföra all granskning av exportörens bokföring eller all annan kontroll som de anser lämplig.
De utfärdande tullmyndigheterna skall också se till att de blanketter som avses i punkt 2 är vederbörligen ifyllda. De skall särskilt kontrollera om utrymmet för produktbeskrivningen har fyllts i på sådant sätt att det ute- sluter varje möjlighet till bedrägliga tillägg.
 1. Datum för utfärdande av varucertifikat EUR.1 skall anges i den del av certifikatet som är reserverad för tullmyndigheten.
 2. Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheten i exportlandet när produkterna som det gäller exporteras. Det skall ställas till exportörens förfogande så snart utförseln ägt rum eller säkerställts.

Artikel 18

Varucertifikat EUR.1 utfärdade i efterhand
 1. Utan hinder av artikel 16 punkt 7 kan varucertifikat EUR.1 undantagsvis utfärdas efter utförseln av de produkter som certifikatet avser, om:
  1. det inte utfärdats vid exporttillfället på grund av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter, eller
  2. det nöjaktigt visas för tullmyndigheten att varucertifikat EUR.1 utfärdats men inte godtagits vid införseln av tekniska skäl.
 2. För tillämpning av punkt 1 måste exportören i sin ansökan ange plats och datum för exporten av de produkter som varucertifikatet EUR.1 avser och ange skälen för sin ansökan.
 3. Tullmyndigheten får utfärda varucertifikat EUR.1 i efterhand endast efter att ha kontrollerat att uppgifterna som lämnas i exportörens ansökan överens- stämmer med dem som lämnats i motsvarande akt.
 4. Varucertifikat EUR.1 utfärdat i efterhand skall förses med en av följande påteckningar:
'EXPEDIDO A POSTERIORI', 'UDSTEDT EFTERFØLGENDE', 'NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT', 'EKDOHENEK TvN YNTEPvN',
'ISSUED RETROSPECTIVELY', DELIVRE A POSTERIORI', 'RILASCIATO A POSTERIORI', AFGEGEVEN A POSTERIORI', 'EMITIDO A POSTERIORI', '~UTGEFID EFTIR ~A', 'UTSTEDT SENERE', 'ANNETTU JÄLKIKÄTEEN', 'UTFÄRDAT I EFTERHAND'.
 1. De påteckningar som avses i punkt 4 skall införas i fältet för "Anmärkningar" på varucertifikatet EUR.1.

Artikel 19

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1
 1. Om ett certifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts, kan exportören hos den tullmyndighet som utfärdat det begära ett duplikat upprättat på grundval av de utförselhandlingar som denna förfogar över.
 2. Duplikat som utfärdats på detta sätt skall förses med en av följande påteckningar:
'DUPLICADO', 'DUPLIKAT', 'DUPLIKAT', 'ANTIGPAFO', 'DUPLICATE', 'DUPLICATA', 'DUPLICATO', 'DUPLICAAT', 'SEGUNDA VIA', 'EFTIRRIT', 'DUPLIKAT', KAKSOISKAPPALE', 'DUPLIKAT'.
 1. Den påteckning som avses i punkt 2 skall införas i fältet för "Anmärkningar" i duplikatet av varucertifikat EUR.1.
 2. Duplikatet skall dagtecknas samma dag som det ursprungliga certifikatet EUR.1 och gäller från samma dag.

Artikel 20

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 med stöd av tidigare utfärdade ursprungsintyg
Om produkter som bildar en enda försändelse vilken täcks av ett varu- certifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration befinner sig under kontroll av en tullmyndighet i en EG-medlemsstat eller i Sverige, skall det vara möjligt att ersätta det ursprungliga ursprungsintyget med ett eller flera varucertifikat EUR.1 utfärdade av denna tullmyndighet i avsikt att sända alla eller några av produkterna till andra tullmyndigheter hos en av de avtalsslutande parterna eller i de länder som avses i artikel 2, vare sig de är belägna i samma EG-medlemsstat, i Sverige eller i ett av de länder som avses i artikel 2 eller ej.

Artikel 21

Villkor för utfärdande av fakturadeklaration
 1. Fakturadeklaration som avses i artikel 16 punkt 1 b) får utfärdas:
  1. av en godkänd exportör i den mening som avses i artikel 22,
  2. av vilken exportör som helst för vilken försändelse som helst som består av ett eller flera kollin innehållande ursprungsvaror vars totala värde inte överstiger det belopp i ECU som avses i artikel 21 punkt 1b) i protokoll 4 till EES-avtalet.
 2. Fakturadeklaration får utfärdas om ifrågavarande produkter kan anses som produkter med ursprung hos en av de avtalsslutande parterna eller i ett av de länder som avses i artikel 2 och uppfyller övriga krav i detta protokoll.
 3. Den exportör som upprättar en fakturadeklaration skall vara beredd att när som helst, på begäran av tullmyndigheten i hemlandet, förete all tillämplig dokumentation som visar de berörda produkternas ursprungsstatus liksom att de uppfyller övriga krav i detta protokoll.
 4. Fakturadeklaration skall upprättas av exportören genom maskinskrivning, stämpling eller tryckning på fakturan, packsedeln eller annan kommersiell handling, enligt formuläret i tillägg IV med användning av en av de språk- liga versioner som anges i detta tillägg enligt bestämmelserna i export- landets interna lagstiftning. Deklarationen får också skrivas för hand; i sådant fall skall den skrivas med bläck och med tryckbokstäver.
 5. Fakturadeklarationer skall undertecknas för hand av exportören.
En godkänd exportör i den mening som avses i artikel 22 behöver dock inte underteckna sådana deklarationer, förutsatt att han lämnar en skriftlig förbindelse till tullmyndigheten i exportlandet att han ikläder sig fullt ansvar för varje fakturadeklaration som identifierar honom som om den undertecknats av honom för hand.
 1. En fakturadeklaration får utfärdas av exportören när de produkter som den avser exporteras eller i efterhand. Om fakturadeklarationen utfärdas efter det att de produkter till vilken den hänför sig har anmälts hos tullmyndigheten i importlandet, måste den innehålla en hänvisning till de dokument som redan avlämnats till denna myndighet.

Artikel 22

Godkänd exportör
 1. Tullmyndigheten i exportlandet kan ge tillstånd till en exportör, i det följande kallad "godkänd exportör", som ofta exporterar produkter enligt detta avtal och som lämnar de garantier som tullmyndigheterna anser nödvändiga för att styrka produkternas ursprungsstatus liksom att övriga krav i detta avtal för att upprätta fakturadeklarationer oavsett om de berörda produkternas värde är uppfyllda.
 2. Tullmyndigheten får medge tillstånd som godkänd exportör på de villkor som den anser lämpliga.
 3. Tullmyndigheten skall tilldela den godkände exportören ett tillstånds- nummer som skall anges i fakturadeklarationen.
 4. Tullmyndigheten skall ha tillsyn över användningen av den godkände exportörens tillstånd.
 5. Tullmyndigheten kan återkalla tillståndet när som helst. Den skall göra det när den godkände exportören inte längre lämnar de garantier som avses i punkt 1, inte uppfyller villkoren som avses i punkt 2 eller eljest använder tillståndet oriktigt.

Artikel 23

Ursprungsintygens giltighet
 1. Varucertifikat EUR.1 gäller i fyra månader från dagen för utfärdandet i exportlandet och måste företes inom denna tid för tullmyndigheten i import- landet.
Fakturadeklaration gäller i fyra månader från den dag då den upprättas av exportören och måste företes inom denna tid för tullmyndigheten i import- landet.
 1. Varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer som företes för tullmyndig- heten i importlandet efter sista dagen för dessas företeende enligt punkt 1 får godtas för förmånsbehandling om underlåtenheten att förete dessa handlingar senast den föreskrivna dagen beror på force majeure eller exceptionella omständigheter.
 2. I övriga fall av för sent företeende kan tullmyndigheten i imporlandet godta varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer om produkterna har anmälts för den före nämnda sista dag.

Artikel 24

Företeende av ursprungsintyg
Varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer skall företes för tullmyndig- heten i importlandet enligt de bestämmelser som gäller i detta land. Denna tullmyndighet kan begära en översättning av ett varucertifikat eller en fakturadeklaration. Den kan också kräva att importanmälan kompletteras med en försäkran av importören att produkterna uppfyller de villkor som gäller för tillämpning av detta avtal.

Artikel 25

Detta protokoll innehåller inte någon artikel 25

Artikel 26

Undantag från formellt ursprungsintyg
 1. Produkter som sänds som småförsändelser från privatpersoner till privat- personer eller som ingår i resandes personliga bagage skall godtas som ursprungsvaror utan att ett formellt ursprungsintyg krävs, förutsatt att importen av sådana produkter inte har kommersiell karaktär och produkterna deklareras uppfylla kraven i detta protokoll samt att det inte råder något tvivel om riktigheten av sådan deklaration. I fråga om produkter som sänts med post kan denna deklaration avges på den postala tulldeklarationen C2/CP3 eller på ett papper som biläggs detta dokument.
 2. Införsel som har tillfällig karaktär och som uteslutande avser produkter för mottagarens eller den resandes eller hans familjs personliga bruk, skall anses som införsel utan kommersiell karaktär förutsatt att det av produkternas natur och mängd framgår att något kommersiellt syfte inte föreligger.
 3. Dessutom skall det sammanlagda värdet av dessa produkter inte överstiga de belopp i ECU som anges i artikel 26 punkt 3 i protokoll 4 till EES-avtalet i fråga om småförsändelser och i fråga om produkter som ingår i resandes personliga bagage.

Artikel 27

Styrkande dokument
De dokument som avses i artiklarna 17 punkt 3 och 21 punkt 3 och som används för att styrka att produkter som täcks av ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration kan anses som produkter med ursprung hos en av de avtals- slutande parterna eller i ett av de länder som avses i artikel 2 och uppfylla de övriga kraven i detta protokoll kan bestå bland annat av följande:
 1. Direkt bevis på de bearbetningar som utförts av exportören eller leveran- tören vid framställningen av de berörda varorna, ingående t.ex. i hans räkenskaper eller interna bokföring.
 2. Dokument som bevisar ursprungsstatusen på de material som använts vid tillverkningen av de berörda varorna, vilka utfärdats eller upprättats hos den avtalsslutande part där dessa dokument används i enlighet med den avtalsslutande partens interna lagstiftning.
 3. Dokument utvisande den bearbetning eller behandling som skett inom ifrågavarande avtalsslutande part av material som använts vid tillverkningen av de berörda varorna, vilka utfärdats ellerupprättats hos den avtalsslutande part där dessa dokument används i enlighet med den avtalsslutande partens interna lagstiftning.
 4. Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer som bevisar ursprungs- statusen på det material som använts vid tillverkningen av de berörda varorna, och som utfärdats eller upprättats hos en av de avtalsslutande parterna eller i ett av de länder som avses i artikel 2 i protokoll 3 till de bilaterala avtalen mellan gemenskapen och Finland, Island, Norge, Sverige och Schweiz eller bilaga B till EFTA-konventionen.
 5. Vederbörligt bevis beträffande bearbetning eller behandling som utförts utanför de avtalsslutande parternas territorier med tillämpning av artikel 11, vilket styrker att kraven i nämnda artikel är uppfyllda.

Artikel 28

Bevarande av ursprungsintyg och styrkande dokument
 1. Den exportör som ansöker om utfärdande av varucertifikat EUR.1 skall under minst två år bevara de dokument som avses i artikel 17 punkt 3.
 2. Den exportör som upprättar en fakturadeklaration skall under minst två år bevara en kopia av denna fakturadeklaration liksom de dokument som avses i artikel 21 punkt 3.
 3. Den tullmyndighet i exportlandet som utfärdar varucertifikat EUR.1 skall under minst två år behålla den ansökningsblankett som avses i artikel 17 punkt 2.
 4. Tullmyndigheten i importlandet skall under minst två år behålla varu- certifikat EUR.1 och fakturadeklarationer som avlämnats till den.

Artikel 29

Avvikelser och formella fel
 1. Mindre avvikelser mellan uppgifterna i certifikat EUR.1 eller en faktura- deklaration och uppgifterna i de dokument som ingivits till tullanstalten i syfte att uppfylla formaliteterna för import av produkterna medför ej i och för sig att certifikatet EUR.1 eller fakturadeklarationen blir ogiltig, förutsatt att det vederbörligen fastställs att detta dokument svarar mot de företedda produkterna.
 2. Uppenbara formella fel såsom skrivfel i ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration skall inte medföra att detta dokument avvisas, såvida dessa fel inte är sådana att de skapar tvivel om riktigheten av uppgifterna i dokumentet.

Artikel 30

Belopp i ECU
Belopp uttryckta i ECU eller i exportlandets nationella valuta skall tillämpas enligt artikel 31 i protokoll 4 till EES-avtalet.

Avdelning VI

Arrangemang för administrativt samarbete

Artikel 31

Ömsesidigt bistånd
För att säkerställa en riktig tillämpning av detta protokoll skall de avtalsslutande parterna lämna varandra ömsesidigt bistånd genom sina behöriga tullmyndigheter för kontroll av äktheten av varucertifikaten EUR.1 eller fakturadeklarationerna och riktigheten av de uppgifter som lämnas i dessa dokument.

Artikel 32

Kontroll av ursprungsintyg
 1. Kontroll i efterhand av varucertifikat EUR.1 och av fakturadeklarationer skall utföras stickprovsvis eller närhelst tullmyndigheten i importlandet har grundad anledning att betvivla äktheten av sådana dokument, produkternas ursprungsstatus eller att övriga krav i detta protokoll är uppfyllda.
 2. Vid tillämpning av bestämmelserna i punkt 1 skall tullmyndigheten i importlandet återsända varucertifikatet EUR. 1 och fakturan, om sådan avlämnats, eller fakturadeklarationen eller kopia av dessa dokument, till tullmyndigheten i exportlandet och, när det är lämpligt, ange de sakliga och formella skälen för en undersökning.
Den skall, till stöd för begäran om kontroll i efterhand, lämna alla handlingar och upplysningar som erhållits och som ger anledning att anta att uppgifterna i varucertifikatet EUR.1 eller fakturadeklarationen är oriktiga.
 1. Kontrollen skall utföras av tullmyndigheten i exportlandet. För detta ändamål skall den ha rätt att begära den bevisning och utföra den kontroll av exportörens räkenskaper eller den ytterligare kontroll som den anser lämplig.
 2. Om tullmyndigheten i importlandet beslutar att uppskjuta medgivande av förmånsbehandling av produkterna i avvaktan på resultatet av kontrollen skall den erbjuda importören att produkterna utlämnas, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som bedöms nödvändiga.
 3. Den tullmyndighet som begärt kontrollen skall underrättas om resultatet av denna kontroll så snart som möjligt. Detta resultat måste klart utvisa om dokumenten är äkta och om de berörda produkterna kan anses som produkter med ursprung hos en av de avtalsslutande parterna eller ett av de länder som avses i artikel 2 och uppfylla de övriga kraven i detta protokoll.

Artikel 33

Tvistlösning
Om tvister uppstår rörande kontrollförfaranden enligt artikel 32 som inte kan lösas mellan den tullmyndighet som begärt kontrollen och den tull- myndighet som är ansvarig för att denna kontroll utförs, eller om därvid fråga uppkommer om tolkningen av detta protokoll, skall tvisterna hänskjutas till tullkommittén.

Artikel 34

Påföljder
Det skall vara straffbelagt att i syfte att erhålla förmånsbehandling för produkter upprätta eller låta upprätta dokument som innehåller oriktiga uppgifter.

Avdelning VII

Ceuta och Melilla

Artikel 35

Föreskrifter tillämpliga på Ceuta och Melilla
 1. Begreppet "gemenskapen" som används i detta protokoll omfattar inte Ceuta och Melilla. Begreppet "produkter med ursprung i gemenskapen" omfattar inte produkter med ursprung i Ceuta och Melilla.
 2. För tillämpning av bestämmelserna i tilläggsprotokollet angående produkter med ursprung i Ceuta och Melilla skall detta protokoll också tillämpas med nödvändiga ändringar enligt de särskilda villkor som anges i artikel 36.

Artikel 36

Särskilda villkor
 1. Följande skall anses som
  1. produkter med ursprung i Ceuta och Melilla:
  2. produkter helt framställda i Ceuta och Melilla,
ii) produkter framställda i Ceuta och Melilla vid vars framställning använts material som inte är helt framställda där under förutsättning att dessa produkter har undergått tillräcklig bearbetning eller behand- ling i Ceuta och Melilla. Denna förutsättning skall dock inte gälla i fråga om material som har ursprung hos en av de avtalsslutande parterna eller i ett av de länder som anges i artikel 2 i den mening som avses i detta protokoll.
 1. produkter med ursprung i Sverige:
 2. produkter helt framställda i Sverige,
ii) produkter framställda i Sverige vid vars framställning använts material som inte är helt framställda där under förutsättning att dessa produkter har undergått tillräcklig bearbetning eller behandling i Sverige. Denna förutsättning skall dock inte gälla i fråga om material som har ursprung i Ceuta och Melilla, hos en av de avtalsslutande parterna eller i ett av de länder som anges i artikel 2 i den mening som avses i detta protokoll.
 1. Ceuta och Melilla skall anses som ett enda område.
 2. Om ett ursprungsintyg som utfärdas eller upprättas enligt detta protokoll avser produkter som har ursprung i Ceuta och Melilla, skall exportören klart ange dem med beteckningen "CM".
I fråga om varucertifikat EUR.1 skall detta anges i fält 4 på certifikatet.
I fråga om fakturadeklaration skall detta anges i det dokument på vilket deklarationen är upprättad.
 1. Den spanska tullmyndigheten skall ansvara för tillämpningen av detta protokoll i Ceuta och Melilla.
 2. Artikel 15 gäller inte i handeln mellan Ceuta och Melilla å ena sidan och Sverige å den andra.

Avdelning VIII

Slutbestämmelser

Artikel 37

Ändringar i protokollet
Den blandade kommittén kan besluta att ändra i bestämmelserna i detta protokoll.

Tillägg I

Inledande anmärkningar till listan som avses i artikel 4 punkt 1
Följande inledande anmärkningar gäller alla produkter som omfattas av detta protokoll.
Anmärkning 1
Listan anger för de berörda produkterna de villkor som krävs för att dessa produkter skall anses som tillräckligt bearbetade eller behandlade i den mening som avses i artikel 4 punkt 1 i detta protokoll.
Anmärkning 2
2.1 De två första kolumnerna i listan beskriver den framställda produkten. Den första kolumnen innehåller det tulltaxe- eller kapitelnummer som används i det harmoniserade systemet, och den andra kolumnen innehåller den produktbeskrivning som används i detta system för detta tulltaxe- eller kapitelnummer. För varje post i de två första kolumnerna finns en regel angiven i kolumnerna 3 eller 4. Då, i vissa fall, en post i den första kolumnen föregås av ordet "ur", anger detta att regeln i kolumn 3 eller kolumn 4 endast gäller för den del av tullaxe- eller kapitelnumret som anges i kolumn 2.
2.2 Om i kolumn 1 flera tulltaxenummer är grupperade tillsammans eller ett kapitelnummer angivits och produktbeskrivningen i kolumn 2 därför angivits i allmänna termer, gäller den bredvidstående regeln i kolumn 3 eller kolumn 4 för alla produkter som, enligt det harmoniserade systemet, klassificeras enligt tulltaxenummer inom kapitlet eller enligt något av de tulltaxenummer som grupperats tillsammans i kolumn 1.
2.3 Om olika regler i listan gäller för olika produkter inom samma tulltaxenummer, innehåller varje strecksats beskrivningen av den del av tulltaxenumret för vilken bredvidstående regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller.
2.4 Om en regel är föreskriven både i kolumnerna 3 och 4 för en position i de två första kolumnerna, kan exportören välja antingen den regel som föreskrivs i kolumn 3 eller den som föreskrivs i kolumn 4. Om ingen regel är föreskriven i kolumn 4, skall den regel som är föreskriven i kolumn 3 tillämpas.
Anmärkning 3
3.1 Föreskrifterna i artikel 4 punkt 1 i bilagan angående produkter som erhållit ursprungsstatus och som används vid tillverkningen av andra produkter gäller oavsett om denna status har erhållits inom den fabrik där dessa produkter används, i en annan fabrik i samma land eller i ett annat av de länder som anges i artikel 2 i detta protokoll.
3.2 Regeln i listan anger den minsta bearbetning eller behandling som erfordras, och utförande av mera bearbetning eller behandling ger också ursprungsstatus. Däremot kan utförande av mindre bearbetning eller behand- ling inte ge ursprungsstatus. Om alltså en regel säger att icke-ursprungs- material i ett särskilt tillverkningsstadium får användas, är användning av sådantmaterial i ett tidigare tillverkningsstadium tillåten och använd- ning av sådant material i ett senare tillverkningsstadium inte tillåten.
3.3 Om en regel i listan anger att en produkt får tillverkas av mer än ett material innebär detta att vilket som helst eller flera av dessa material får användas. Det krävs inte att alla material används.
3.4 Om en regel i listan anger att en produkt måste tillverkas av ett speciellt material, hindrar villkoret självklart inte användningen av andra material som, på grund av sin beskaffenhet, inte kan uppfylla regeln.
Detta gäller dock inte produkter vilka, trots att de inte kan tillverkas av det speciella material som anges i listan, kan tillverkas av material av samma slag i ett tidigare tillverkningsstadium.
3.5 Om två eller flera procentsatser är angivna i en regel i listan för det högsta värdet av icke-ursprungsmaterial som kan användas, får dessa procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-ursprungsmaterial som används får med andra ord aldrig överstiga den högsta av de angivna procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna inte överskridas i förhållande till det speciella material som de avser.

Tillägg III

Varucertifikat EUR.1 och ansökan om varucertifikat EUR.1

Tryckningsföreskrifter
 1. Varje blankett skall ha formatet 210 högst plus 8 mm eller minus 5 mm kan tillåtas. Det papper som används skall vara vitt och inte innehålla slipmassa och väga minst 25 g/m2. Det skall vara försett med guillocherad botten i grön färg för att på mekanisk eller kemisk väg utförd förfalskning skall bli synlig.
 2. Myndigheterna i gemenskapen och i Sverige kan förbehålla sig rätten till tryckning av blanketterna eller anförtro denna åt godkända tryckerier. I sistnämnda fall skall på varje blankett finnas uppgift om godkännande. Varje blankett skall förses med uppgift om tryckeriets namn och adress eller med tecken som möjliggör identifiering av tryckeriet. För särskiljande av certifikaten skall varje certifikat dessutom genom tryck eller på annat sätt förses med serienummer.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1750) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Europeiska gemenskapen (EG) för vissa bearbetade jordbruksvaror m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1994 men får tillämpas från och med den 1 januari 1994.
 2. Genom förordningen upphävs frihandelsförordningen (1987:1185).
 3. En varas ursprung får till och med den 31 december 1995 styrkas med följande dokument som nämns i artikel 13 i bilaga 1 till frihandels- förordningen (1987:1185):
  • Varucertifikat EUR.1 inbegripet LT-certifikat, bestyrkta i förväg med stämpel tillhörande vederbörande tullanstalt i exportlandet eller av en godkänd exportör med en särskild stämpel som godkänts av tullmyndigheten i exportlandet.
  • Fakturor med hänvisning till LT-certifikat.
 4. En varas ursprung får till och med den 30 juni 1994 styrkas med följande dokument som nämns i artikel 8 i bilaga 1 till frihandels- förordningen (1987:1185):
 5. En tullmyndighet skall godta de dokument som anges i punkterna 3 och 4. Begäran om kontroll i efterhand av sådana dokument skall godtas av tullmyndigheten under en tvåårsperiod efter utfärdandet eller upprättandet av berörda dokument. Sådan kontroll skall utföras på sätt som sägs i avdelning VI i bilaga 3 till denna förordning.
 6. Vad som sägs om Postverket i 10 § skall från och med den 1 mars 1994 avse Posten Aktiebolag.
Ikraftträder
1994-02-01

Ändring, SFS 1994:1607

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  3. Tillstånd varigenom någon har blivit "godkänd exportör" inom ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande, dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning till en författning som upphävts genom denna förordning skall hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska tullförfattningar.
  Omfattning
  upph.