Upphävd författning

Förordning (1993:199) om tullfrihet eller tullnedsättning för vissajordbruksvaror i varuutbytet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1993-04-15
Ändring införd
SFS 1993:199
Ikraft
1993-04-25
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller tullförmåner vid handeln med varor enligt avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) om vissa jordbruksprodukter. Förordning (1993:1649).

Tullfrihet eller tullnedsättning

2 §  Tullfrihet eller tullnedsättning med eller utan kvantitetsbegränsningar gäller för varor som är upptagna i bilaga 1 och som vid införsel till Sverige har sitt ursprung i EEG. En vara anses ha detta ursprung om den uppfyller villkoren i bilaga 2 (ursprungsvara).

[S2]Jordbruksverket får meddela beslut om tullfria kvantiteter för varor enligt tulltaxenummer ur 06.01, 06.04 A., 07.10 ur A. och ur C., 15.17 ur A., 20.03 A., 20.07 B.1 och ur B. 2 och 20.09 ur B.1.

Ursprungsintyg m. m.

3 §  En varas ursprung skall vid införsel till Sverige styrkas med ursprungsintyg som är utfärdat i exportlandet och upprättat enligt vad som anges i bilaga 2. Förordning (1993:1649).

4 §  Ursprungsintyg för en vara som skall exporteras till EEG utfärdas eller upprättas enligt vad som anges i bilaga 2. Förordning (1993:1649).

5 §  En svensk tullmyndighet får på förfrågan lämna ett skriftligt besked om att ursprungsintyg kan utfärdas för en vara. Ett sådant besked är inte bindande.

6 §  Vid kontroll av uppgifter som lämnas i en ansökan om varucertifikat EUR. 1 eller en fakturadeklaration skall 63, 69, 71, 75--79 och 97 §§tullagen (1987:1065) tillämpas.

7 §  Generaltullstyrelsen får skaffa kompletterande uppgifter om en vara från utländska tullmyndigheter.

Tullrestitution

8 §  En vara får inte ges tullrestitution eller därmed likvärdiga förmåner,

 • om den är av det slag som omfattas av förordningen (1993:1648) om frihandel i varuutbytet enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet),
 • om den inte har sitt ursprung i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) enligt nämnda förordning, och
 • har använts som material vid tillverkning av en vara för vilken ett ursprungsintyg utfärdats eller upprättats för införsel i EEG.

[S2]Med tullrestitution eller därmed likvärdig förmån avses i denna förordning sådan återbetalning av tull eller befrielse från tull som kan medges endast på grund av utförsel. Förordning (1993:1649).

Förfarande

9 §  Anspråk på tullfrihet eller tullnedsättning enligt denna förordning för en vara som anmäls till förtullning skall framställas senast när en tulldeklaration skall ges in för varan eller, om det inte finns någon deklarationsplikt, när varan anmäls till förtullning.

[S2]Ursprungsintyg skall ges in senast 15 dagar från den dag då varan anmäldes till förtullning. Vid elektroniskt uppgiftslämnande enligt 11 a § tullagen (1987:1065) får tullmyndigheten medge att den tullskyldige endast behöver visa upp intyget på begäran av myndigheten. Om det finns ett sådant medgivande skall den tullskyldige förfoga över intyget senast när intyget annars skulle ha getts in.

[S3]Om Posten Aktiebolag är tullskyldigt för en vara som har kommit in med post får dock anspråk på tullfrihet eller tullnedsättning framställas och ursprungsintyg ges in senast 30 dagar efter den dag då tulltaxeringsbeslutet meddelades.

[S4]Om anspråk framställs eller intyg ges in senare än vad som anges i första, andra eller tredje stycket, får återbetalning av eller befrielse från tull medges endast till den del av tullbeloppet som överstiger 300 kronor. Detsamma gäller om en tullskyldig, som enligt andra stycket skall visa upp intyg endast på begäran av en tullmyndighet, inte förfogade över intyget när detta annars skulle ha getts in enligt andra stycket. En tullmyndighet kan i det enskilda fallet medge undantag från detta krav om det finns särskilda skäl. Förordning (1994:1144).

Överklagande

10 §  Beslut som någon annan tullmyndighet än Generaltullstyrelsen meddelar enligt denna förordning eller föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får överklagas hos Generaltullstyrelsen. Generaltullstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten.

[S2]Jordbruksverkets beslut som avses i 2 § andra stycket får inte överklagas.

[S3]Beslut enligt 5 § får inte överklagas.

Verkställighetsföreskrifter

11 §  Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av 2 § andra stycket.

[S2]Generaltullstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning i övrigt.

Bilaga 1

Förteckning över varor som avses i 2 § förordningen om tullfrihet eller tullnedsättning för vissa jordbruksvaror i varuutbytet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen
TulltaxenrVaruslagTullsats
ur 06.01Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila, under tillväxt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter, andra än rötter enligt 12.12: samtliga tullbelagda varuslag750 ton/år fri
06.03 A.2.bNejlikor, friska, under tiden 1 december--29 februarifri
06.03 ur A.6Anthurium, ornitogallum och protea, friskafri
06.04 AAdiantum och asparagus, friska100 ton/år fri
07.03 ur A.1.aKepalök (vanlig lök), nyskördad ("buntlök"), färsk eller kyld, under tiden 1 september--30 novemberfri
07.03 A.1.cSchalottenlök, nyskördad ("buntlök"), färsk eller kyld, under tiden 1 maj--30 novemberfri
07.05 ur A.1Isbergssallat, färsk eller kyld, under tiden 1--30 novemberfri
07.09 A.1Sparris, färsk eller kyld, under tiden 1 maj--30 juni10 %
07.09 ur E.1Auberginer, färska eller kylda, under tiden 1 maj--30 november7 %
07.09 ur E.1Courgette (zucchino), färsk eller kyld, under tiden 1 maj--30 novemberfri
07.10 ur AMorötter samt kepalök (vanlig lök) och schalottenlök (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta1 000 ton/år fri
07.10 ur ABönor (arter av släktena Vigna och Phaseolus) (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta700 ton/år fri
07.10 ur A, ur CVanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta500 ton/år fri
07.10 ur CChampinjoner, tomater, kronärtskockor, auberginer och brysselkål (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta2 000 ton/år fri
07.10 ur CBaljfrukter och spritade baljväxtfrön, andra än ärter (Pisum sativum) och bönor (arter av släktena Vigna och Phaseolus), (även ångkokta eller kokta i vatten), frystafri
07.12 ur BTorkade köksväxter, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda: samtliga tullbelagda varuslag utom kepalök (vanlig lök) och champinjonerfri
08.07 ur A.1Vattenmeloner, färska, under tiden 16 juni--30 septemberfri
08.07 ur A.1Meloner, andra än vattenmeloner, färska, under tiden 16 juni--30 september12 %
08.09 A.1Körsbär, färska, under tiden 16 juni--31 julifri
08.09 B.1Plommon, färska, under tiden 16 juli--30 september10 %
08.11 ur AJordgubbar (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedelfri
15.09 BOlivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, andra än jungfruoljafri
15.17 ur AMargarin i fast form1 000 ton/år fri
18.04Kakaosmör (fett eller olja)fri
20.03 AChampinjoner, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra2 500 ton/år fri
20.04 ur EKronärtskockor, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frystafri
20.05 ur EKronärtskockor, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frystafri
20.07 B.1Sylter, geléer, marmelader, mos och pastor av jordgubbar, smultron, svarta vinbär eller äpplen, beredda genom kokning eller annan värmebehandling, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel300 ton/år fri
20.07 ur B.2Sylter, geléer, marmelader, mos och pastor av citrusfrukter, beredda genom kokning eller annan värmebehandling, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel700 ton/år fri
20.07 ur B.2Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, beredda genom kokning eller annan värmebehandling, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, andra än av jordgubbar, smultron, svarta vinbär, äpplen och citrusfrukter1 000 ton/år fri
20.09 ur B.1Blandsaft, innehållande saft av äpplen, päron, körsbär eller plommon men inte innehållande saft av svarta vinbär, jordgubbar eller smultron, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel200 ton/år fri
22.04 A, ur BVin av färska druvor, inbegripet vin som gjorts starkare genom tillsats av alkohol; druvmust, annan än sådan enligt 20.09: samtliga tullbelagda varuslagfri
22.08 B.1, ur B.2Sprit, likör och andra spritdrycker, med en alkoholhalt överstigande 2.25 volymprocentfri
ur 22.09Vinättika (vinäger)fri

Bilaga 2

Ursprungsregler
1.1 Vid tillämpning av avtalet skall en produkt anses som ursprungsvara antingen i gemenskapen eller i Sverige om den är helt framställd där.
1.2 gemenskapen eller i Sverige:Följande produkter skall anses vara helt framställda i
a) b) c) d)vegetabiliska produkter som skördats där; levande djur som fötts och uppfötts där; produkter från levande djur som uppfötts där; varor framställda där uteslutande från produkter som anges ia--c.
1.3 Förpackningsmaterial och emballage i vilka en produkt förpackats skall inte innefattas i denna produkt vid fastställande av huruvida den är helt framställd, och det behöver inte fastställas huruvida sådana förpackningsmaterial eller sådant emballage är ursprungsvaror eller ej.
 1. Utan hinder av punkt 1 skall produkter som anges i kolumnerna 1 och 2 till listan i bilagan, vilka framställts antingen i gemenskapen eller i Sverige och som innehåller material som inte är helt framställt där, också anses som ursprungsvaror under förutsättning att de villkor som anges i kolumn 3 beträffande bearbetning eller behandling som utförts på sådant material är uppfyllda.
3.1 Den förmånsbehandling som tillåts i avtalet gäller endast produkter som försänds direkt från gemenskapen till Sverige eller från Sverige till gemenskapen utan att passera genom ett annat lands område. Dock får produkter som bildar en enda försändelse transporteras genom annat område än dem som tillhör gemenskapen och Sverige, i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom sådant område, förutsatt att produkterna stått under uppsikt av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet och inte undergått annan behandling än lossning och lastning eller åtgärd avsedd att bevara dem i gott skick.
3.2 Bevis om att villkoren som avses i punkt 3.1 är uppfyllda skall företes för tullmyndigheten i importlandet enligt artikel 13.2 i protokoll 4 till EES-avtalet. Förordning (1993:1649).
 1. Ursprungsvaror i den mening som avses i denna bilaga skall vid import till gemenskapen eller Sverige åtnjuta förmånerna enligt avtalet genom företeende av ursprungsintyg utfärdat eller utformat enligt bestämmelserna i avdelning II i protokoll 3 till frihandelsavtalet.
4.1 Ursprungsvaror i den mening som avses i denna bilaga skall vid import till gemenskapen eller Sverige åtnjuta förmånerna enligt avtalet genom företeende av antingen ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration utfärdat eller upprättad enligt avdelning V i protokoll 4 till EES-avtalet. Förordning (1993:1649).
4.2 De dokument som avses i punkt 4.1 skall tydligt ange de berörda produkternas ursprung genom användning av orden "gemenskapen" eller "Sverige'' med användning av ett av de språk på vilket avtalet är upprättat åtföljt av bokstäverna "AGRI" inom parentes. I fråga om fakturadeklaration skall denna upplysning ersätta hänvisningen till "förmånsberättigande EES-ursprung" i texten till deklarationen upptagen i bilaga IV till protokoll 4 till EES-avtalet. Förordning (1993:1649).
4.3 Utan hinder av punkterna 4.1 och 4.2 skall det certifikat som anges i bilaga V för vodka godtas som giltigt ursprungsintyg i den mening som avses i detta avtal utan att varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration behöver företes. Förordning (1993:1649).
 1. Föreskrifterna i avdelning IV (tullrestitution eller tullbefrielse), V (ursprungsintyg) och VI (arrangemang för administrativt samarbete) i protokoll 4 till EES-avtalet skall även tillämpas i tillämpliga delar. I fråga om avdelning IV underförstås att förbudet mot tullrestitution eller tullbefrielse som ingår i dessa bestämmelser skall tillämpas endast i fråga om material av det slag som omfattas av EES-avtalet. Förordning (1993:1649).

BILAGA

Lista över produkter som avses i punkt 2 vilka omfattas av andra villkor än kriteriet "helt framställda''

Tulltaxenummer Produktbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus
ur 02.10 Kött av ren Tillverkning varvid allt använt material enligt 02.08 och 02.10 skall vara helt framställt
ur 04.06 Ost Tillverkning varvid allt använt material enligt 4 kap. skall vara helt framställt
ur 08.11 Frysta svenska bär (hjortron, Vaccinium myrtilloides och Vaccinium angustifolium) Tillverkning varvid alla använda bär enligt 8 kap. skall vara helt framställda
ur 15.17 Margarin med undantag av flytande margarin Tillverkning varvid: -- allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten, och -- allt använt material enligt 4 kap. skall vara helt framställt
ur 16.02 Kött och andra djurdelar av nötkreatur eller andra oxdjur, beredda eller konserverade Tillverkning varvid allt använt material enligt 1 och 2 kap. skall vara helt framställt
ur 18.04 Kakaosmör (fett eller olja) Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten
ur 20.03 Champinjoner (Psalliota, Agaricus), beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra Tillverkning varvid alla använda svampar skall vara helt framställda
ur 20.04 Kronärtskockor, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta Tillverkning varvid alla använda kronärtskockor skall vara helt framställda
ur 20.04 Gratänger och dietiska beredningar av köksväxter Tillverkning varvid alla köksväxter enligt 7 eller 20 kap. skall vara helt framställda. Köksväxter med ursprung hos den andra avtalsslutande parten får dock användas.
ur 20.05 Kronärtskockor, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta Tillverkning varvid alla använda kronärtskockor skall vara helt framställda
ur 20.05 Homogeniserade köksväxter, barnmatsberedningar Tillverkning varvid alla köksväxter enligt 7 eller 20 kap. skall vara helt framställda. Köksväxter med ursprung hos den andra avtalsslutande parten får dock användas
ur 20.05 Potatischips Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten
ur 20.07 Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelad, mos och pastor av frukt och bär, beredda genom kokning eller annan värmebehandling, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel Tillverkning varvid: -- allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten, och -- värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av produktens pris "fritt fabrik"
ur 20.09 Saft av hallon, hjortron,röda vinbär, svarta vinbär och bär av arterna Vaccinium myrtillus och Vaccinium myrtilloides samt Vaccinium angustifolium eller blandningar av ovannämnda slag av saft; blandsaft innehållande saft av äggula, päron, körsbär eller plommon men inte innehållande saft av svarta vinbär, jordgubbar eller smultron Tillverkning varvid alla använda frukter och bär skall vara helt framställda
ur 22.04 Mousserande vin; annat vin av färska druvor samt druvmust vars jäsning har förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, med undantag av produkter med en alkoholhalt överstigande 0,5 volymprocent, men inte 1,8 viktprocent; annan druvmust Tillverkning varvid alla använda druvor eller allt använt material erhållet ur druvor skall vara helt framställda
ur 22.08 Sprit, likör och andra spritdrycker: -- ouzo Tillverkning: -- utgående från material som inte klassificeras enligt 22.07 eller 22.08, -- varvid alla använda druvor eller allt använt material erhållet ur druvor skall vara helt framställda
-- andra slag Tillverkning: -- utgående från material som inte klassificeras enligt 22.07 eller 22.08, -- varvid alla använda druvor eller allt använt material erhållet ur druvor skall vara helt framställda
ELLER
om allt övrigt använt material utgör ursprungsvaror, får högst 5 volymprocent arrak användas
ur 22.09 Vinättika (vinäger) Tillverkning varvid: -- allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten, och -- alla använda druvor eller allt använt material erhållet ur druvor skall vara helt framställda
ur 23.09 Hund- eller kattfoder, i detaljhandelsförpackningar Tillverkning varvid allt använt material enligt 2 kap. skall vara helt framställt

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:199) om tullfrihet eller tullnedsättning för vissa jordbruksvaror i varuutbytet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 25 april 1993. Den skall dock tillämpas för tiden från och med den 15 april 1993.
Ikraftträder
1993-04-25

Förordning (1993:1649) om ändring i förordningen (1993:199) om tullfrihet eller tullnedsättning för vissa jordbruksvaror i varuutbytet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 8 §§, bil. 2
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:1144) om ändring i förordningen (1993:199) om tullfrihet eller tullnedsättning för vissa jordbruksvaror i varuutbytet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1994 men skall tillämpas från och med den 1 mars 1994.
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1994-07-15

Ändring, SFS 1994:1607

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  3. Tillstånd varigenom någon har blivit "godkänd exportör" inom ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande, dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning till en författning som upphävts genom denna förordning skall hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska tullförfattningar.
  Omfattning
  upph.