Upphävd författning

Förordning (1993:298) om arealbidrag till jordbrukare

Version: 1994:19

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1993-04-29
Ändring införd
SFS 1993:298 i lydelse enligt SFS 1994:19
Ikraft
1993-05-25
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Stöd kan enligt denna förordning lämnas som arealbidrag till jordbrukare med mer än två hektar åkermark.

[S2]Bidrag lämnas för budgetåren 1993/94 och 1994/95. Förordning (1994:19).

2 §  Arealbidrag lämnas till den som meddelat Statens jordbruksverk att han brukar marken, om inte verket beslutar något annat.

3 §  Arealbidrag lämnas för den areal som under skördeåret 1993 odlas med vete, råg, korn, havre, rågvete, blandsäd, matärter, foderärter, åkerbönor eller vicker, allt till mognad, matpotatis, potatis till stärkelse och råsprit, sockerbetor, konservärter, frövall eller bruna bönor till den del den odlade arealen inte överstiger den stödareal som beräknas enligt 4 § förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m. m.

[S2]Avdrag görs dock för den

 1. areal för vilken omställningsstöd eller anläggningsstöd lämnas,
 2. areal på vilken det under skördeåret 1993 odlas raps eller rybs till mognad. Förordning (1994:19).

3 a §  Arealbidrag lämnas för den areal som under skördeåret 1994 odlas med vete, råg, korn, havre, rågvete, blandsäd, raps, rybs, matärter, foderärter, åkerbönor eller vicker, allt till mognad, matpotatis, potatis till stärkelse och råsprit, sockerbetor, konservärter, frövall eller bruna bönor.

[S2]Bidrag lämnas dock inte för areal för vilken omställnings- eller anläggnings- stöd lämnas. Förordning (1994:19).

4 §  Arealbidraget lämnas med ett visst belopp för varje hektar av den enligt 3 och 3 a §§ stödberättigade arealen. Beräknat bidragsbelopp som är lägre än 1 000 kr betalas inte ut.

[S2]Närmare föreskrifter om storleken på bidraget meddelas av Jordbruksverket. Förordning (1994:19).

5 §  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Jordbruksverket. Jordbruksverket får bemyndiga länsstyrelsen att pröva frågor om bidrag.

6 §  Som villkor för bidrag gäller att brukaren lämnar sådana uppgifter till Jordbruksverket och länsstyrelsen som är av betydelse för stödgivningen.

7 §  Mottagaren av bidrag är återbetalningsskyldig för belopp som har betalats ut felaktigt. Om det kan anses oskäligt att återkräva hela beloppet, får detta sättas ned.

[S2]Om beslutet om bidrag har meddelats på grund av oriktig eller vilseledande uppgift av bidragstagaren, får beslutet omedelbart hävas och lämnat bidrag krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut.

8 §  Beslut om bidrag av Jordbruksverket som första instans får omprövas av verket. Begäran om omprövning skall ha kommit in till verket inom fyra veckor från det att brukaren har fått del av beslutet om bidrag.

9 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas.

10 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om bidrag enligt denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:298) om arealbidrag till jordbrukare

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:231, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:JoU13
  Ikraftträder
  1993-05-25

Förordning (1994:19) om ändring i förordningen (1993:298) om arealbidrag till jordbrukare

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:43, Prop. 1993/94:3
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4 §§; ny 3 a §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Ändring, SFS 2001:756

Övergångsbestämmelse

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före utgången av december 2001.
Omfattning
upph.