Upphävd författning

Förordning (1993:369) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1993-05-13
Ändring införd
SFS 1993:369
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan ej med här. Bilagan ändrad genom SFS 1994:721

1 §  För varor som är upptagna i den förteckning som är fogad som bilaga till denna förordning gäller tullfrihet.

2 §  Beträffande varor som i förteckningen har ordet Anmälan i kolumnen Anmärkningar tillämpas bestämmelserna i 6 § första stycket och 71 § första--tredje styckenatullfrihetsförordningen (1987:1289).

3 §  Ansökan om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m. ges in till Kommerskollegium.

[S2]Kollegiet skall efter samråd med Generaltullstyrelsen med eget yttrande överlämna handlingarna i ärendet till regeringen.

4 §  Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas när det gäller 3 § av Kommerskollegium och i övrigt av Generaltullstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:369) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

Ikraftträder
1993-07-01

Förordning (1993:1262) om ändring i förordningen (1993:369) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:721) om ändring i förordningen (1993:369) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. I fråga om statistiskt nr 84.07.330 skall förordningen dock tillämpas från och med den 1 januari 1994.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1994:1607

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  3. Tillstånd varigenom någon har blivit "godkänd exportör" inom ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande, dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning till en författning som upphävts genom denna förordning skall hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska tullförfattningar.
  Omfattning
  upph.