Upphävd författning

Lag (1993:42) om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1993-01-28
Ändring införd
SFS 1993:42
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Följande regler inom Europeiska gemenskaperna (EG), som det hänvisas till i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet), skall gälla som svensk lag:

[S2]Artiklarna 1--9 i rådets förordning (EEG) nr 295/91 av den 4 februari 1991 om införande av gemensamma regler om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik.

2 §  När reglerna innehåller begrepp eller hänvisar till förfaranden som är utmärkande för EG:s rättsordning, exempelvis

 • ingresser,
 • adressaterna för EG:s rättsakter,
 • hänvisningar till territorier eller språk inom EG,
 • hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för EG:s medlemsstater, deras offentliga organ, företag och enskilda personer i dessa stater,
 • hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden,

[S2]skall bestämmelserna i följande protokoll tillämpas:

 1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning.
 2. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna.
 3. Protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol.

3 §  Den svenska texten till den i 1 § angivna rättsakten har publicerats i Svensk författningssamling (SFS 1992:138)/n2/.

[S2]De protokoll som anges i 2 § finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES).

4 §  Rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang som nämns i rättsaktens artikel 5 har införlivats med svensk rätt genom lagen (1992:1672) om paketresor.

5 §  De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna skall ha samma giltighet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:42) om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik

Förarbeten
Rskr. 1992/93:90, Prop. 1992/93:93, Bet. 1992/93:TU5
Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1994:2038) om upphävande av lagen (1993:42) om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen skall dock fortsätta att tillämpas på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken lagen varit i kraft.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:99, Prop. 1994/95:71, Bet. 1994/95:TU7
  Omfattning
  upph.