Upphävd författning

Lag (1993:541) om inkomstbeskattning vid ombildning av värdepappersfond;

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1993-06-03
Ändring införd
SFS 1993:541 i lydelse enligt SFS 1998:1614
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid sammanläggning eller delning av värdepappersfond enligt 33 a § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder skall skattepliktig intäkt inte anses uppkomma för andelsägarna. Har en sådan ombildning skett skall de nya andelarna anses förvärvade till det anskaffningsvärde som sammanlagt gällde för de äldre andelarna. Om en fond har delats och den skattskyldige erhållit andelar i mer än en nybildad fond skall det anskaffningsvärde som gällde för de äldre andelarna fördelas på de nya andelarna i förhållande till dessa nybildade fonders värde vid delningen.

2 §  En sammanläggning eller delning av värdepappersfond skall inte medföra uttagsbeskattning enligt punkt 1 a eller 1 b av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370). Vid en sådan ombildning skall en nybildad fonds tillgångar behålla sina tidigare anskaffningsvärden. Rättigheter och skyldigheter i fråga om skatt som är hänförliga till tiden före ombildningen och som inte utnyttjats eller fullgjorts övergår till nybildad fond. Vid delning fördelas dessa rättigheter och skyldigheter mellan de nybildade fonderna i förhållande till deras värde vid delningen. Lag (1998:1614).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:541) om inkomstbeskattning vid ombildning av värdepappersfond

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993 och tillämpas första gången vid 1994 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:383, Prop. 1992/93:206, Bet. 1992/93:NU31
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1998:1614) om ändring i lagen (1993:541) om inkomstbeskattning vid ombildning av värdepappersfond

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid taxeringen år 2000.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:67, Prop. 1998/99:15, Bet. 1998/99:SkU5
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.