Upphävd författning

Lag (1990:1114) om värdepappersfonder

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1990-11-29
Ändring införd
SFS 1990:1114 i lydelse enligt SFS 2004:74
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Definitioner

1 §  I denna lag förstås med

 1. värdepappersfond: en fond bestående av fondpapper och andra finansiella instrument, vilken bildats genom kapitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital,
 2. fondverksamhet: den förvaltning av en värdepappersfond och den försäljning och inlösen av andelar i fonden, som utövas av ett fondbolag,
 3. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som fått tillstånd att utöva fondverksamhet,
 4. förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar en värdepappersfonds tillgångar och som sköter in- och utbetalningar avseende fonden,
 5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

[S2]Fondbolaget och förvaringsinstitutet skall handla oberoende av varandra och uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse.

[S3]Lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt skall inte tillämpas på delägarskap i en värdepappersfond. Lag (1992:1320).

 • RÅ 1996:32:Bestämmelserna om värdepappersfonder i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har ansetts tillämpliga på fond som omfattas av tillstånd enligt 3 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder (s.k. nationell fond). Förhandsbesked.

Lagens tillämpningsområde

2 §  Lagen omfattar endast värdepappersfonder vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare.

[S2]Lagen omfattar inte aktiebolag och ekonomiska föreningar som förvärvar och förvaltar fondpapper och andra finansiella instrument.

3 §  Annan näringsverksamhet, som inte är fondverksamhet enligt denna lag eller verksamhet enligt 2 § andra stycket, och där allmänheten erbjuds att för gemensam räkning delta i förvärv och förvaltning av fondpapper och andra finansiella instrument, får bara utövas efter särskilt tillstånd av Finansinspektionen. Sådant tillstånd får endast lämnas till fondbolag och annan som står under tillsyn av inspektionen. För sådan verksamhet gäller bestämmelserna i denna lag i den mån inte undantag medgetts i det särskilda fallet. Av tillståndet skall framgå vilka villkor i övrigt som skall gälla för verksamheten. Lag (1992:1320).

 • RÅ 1996:32:Bestämmelserna om värdepappersfonder i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har ansetts tillämpliga på fond som omfattas av tillstånd enligt 3 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder (s.k. nationell fond). Förhandsbesked.
4 § har upphävts genom lag (1992:1320).

Sekretess

5 §  Enskildas förhållanden till värdepappersfond, fondbolag och förvaringsinstitut får inte obehörigen röjas.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

Fondbolag

6 §  För fondbolag gäller vad som är föreskrivet om aktiebolag i allmänhet om inte annat följer av denna lag.

[S2]Ett fondbolag skall ha sitt huvudkontor i Sverige.

[S3]Ett fondbolag skall ha ett aktiekapital som med hänsyn till verksamhetens omfattning är tillräckligt stort. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen skall meddela närmare föreskrifter om aktiekapitalets storlek. Lag (1992:1320).

6 a §  Om revisorn vid fullgörandet av sitt uppdrag i fondbolaget får kännedom om förhållanden som

 1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar fondbolags verksamhet,
 2. kan påverka fondbolagets fortsatta drift negativt, eller
 3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning enligt 10 kap.30 och 31 §§aktiebolagslagen (1975:1385), skall revisorn omgående rapportera detta till Finansinspektionen.

[S2]Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av uppdrag som revisorn har i fondbolagets moderföretag eller dotterföretag eller ett företag som har en likartad förbindelse med fondbolaget. Lag (1998:770).

6 b §  Vad som sägs om revisor i 6 a § skall också tillämpas i fråga om särskild granskare som utsetts enligt 11 kap. 21 § aktiebolagslagen (1975:1385) i fondbolag. Lag (1998:770).

7 §  Den som har insyn i ett fondbolags dagliga handel och samtidigt är

 1. styrelseledamot eller suppleant,
 2. revisor eller revisorssuppleant, eller
 3. innehavare av en ledande befattning får inte för egen räkning förvärva fondpapper eller andra finansiella instrument från en fond eller sälja sådana till fonden eller i övrigt handla med fonden.

[S2]Förbudet gäller också för den som i övrigt genom ett förvaltningsuppdrag eller dylikt har insyn i fondbolagets dagliga handel.

[S3]Förbudet omfattar inte köp och försäljning av andelar i fonden för egen räkning.

[S4]Styrelsen skall skriftligen underrätta den som har en sådan ledande befattning i fondbolaget som nämns i första stycket 3 eller den som har insyn i fondbolagets dagliga handel enligt andra stycket om förbudet.

Utländska fondföretag

7 a §  Ett utländskt fondföretag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva fondverksamhet här i landet, från avdelningskontor med självständig förvaltning (filial) eller utan att inrätta filial.

[S2]Tillstånd får lämnas bara om

 1. företaget i sitt hemland driver likartad fondverksamhet och där står under tillsyn av en myndighet eller annat behörigt organ,
 2. företaget vidtar nödvändiga åtgärder för att här i landet kunna
  • göra utbetalningar till andelsägarna,
  • lösa in andelar och
  • lämna den information som fondföretaget enligt reglerna i hemlandet är skyldigt att tillhandahålla, samt
 3. den planerade verksamheten här i landet kan antas komma att uppfylla kraven på en sund fondverksamhet. Lag (1992:1320).

7 b §  Ett fondföretag som har sitt säte i ett annat land inom EES får driva verksamhet här i landet utan tillstånd enligt 7 a §, om företaget

 1. i sitt hemland har tillstånd att driva fondverksamhet och
 2. vidtar nödvändiga åtgärder för att här i landet kunna
  • göra utbetalningar till andelsägarna,
  • lösa in andelar och
  • lämna den information som företaget enligt reglerna i hemlandet är skyldigt att tillhandahålla.

[S2]Ett företag som vill driva verksamhet med stöd av första stycket skall anmäla detta till Finansinspektionen. Verksamheten får påbörjas två månader efter det att anmälan gjorts, om inte inspektionen i ett beslut dessförinnan har förbjudit detta därför att förutsättningarna enligt första stycket inte är uppfyllda. Lag (1992:1320).

7 c §  För utländska fondföretags filialverksamhet i Sverige gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar och i övrigt lagen (1992:160) om utländska filialer m. m.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får föreskriva att information som utländska fondföretag lämnar här i landet skall vara på svenska språket samt meddela närmare föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas enligt 7 a § andra stycket 2 och 7 b § första stycket 2.Lag (1992:1320).

Värdepappersfonder

8 §  En värdepappersfond kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Fonden kan inte heller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet.

[S2]Egendom som ingår i en värdepappersfond får inte utmätas.

[S3]Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden.

9 §  För varje värdepappersfond skall det finnas fondbestämmelser som upprättas av fondbolaget.

[S2]Fondbestämmelserna skall ange

 1. namnet på fonden, fondbolaget och förvaringsinstitutet,
 2. grunderna för fondens placeringsinriktning och för placeringen av fondmedlen, varvid särskilt skall anmärkas om fonden skall inneha sådana fondpapper och andra finansiella instrument som nämns i 20 och 25 §§,
 3. om utdelning skall ske och, i så fall, grunderna och sättet för utdelning,
 4. grunderna för beräkning av fondens och fondandelarnas värde,
 5. grunderna för beräkning av försäljnings- och inlösenpris för fondandelarna,
 6. var och hur försäljning och inlösen av fondandelar skall ske,
 7. grunderna för beräkning av fondbolagets och förvaringsinstitutets ersättning från fonden,
 8. fondbolagets avgifter för försäljning, förvaltning och inlösen av andelar,
 9. hur pantsättning av fondandelar skall gå till,
 10. fondens räkenskapsår,
 11. när och var försäljnings- och inlösenpriset för fondandelarna samt fondens halvårsredogörelse och årsberättelse skall offentliggöras, och
 12. var ändringar av fondbestämmelserna skall tillkännages.

 • RÅ 1994:45:En allemansfond har ansetts äga rätt till avdrag för utdelning som beslutats för beskattningsåret utan hinder av att utdelningsbeloppet enligt fondens stadgar använts för förvärv av nya andelar för de utdelningsberättigades räkning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

10 §  Fondbestämmelserna skall godkännas av Finansinspektionen.

[S2]Om fondbolaget vill ändra bestämmelserna, skall ändringarna tillställas Finansinspektionen för godkännande. Inspektionen skall godkänna ändringarna om de får anses skäliga för fondandelsägarna.

[S3]Inspektionen får, om en ändring bedöms vara av väsentlig betydelse för fondandelsägarna, som ett villkor för sitt godkännande av ändringen besluta att andelsägarna skall underrättas om denna. Inspektionen skall därvid ange hur underrättelsen skall ske.

[S4]I de fall som avses i tredje stycket får Finansinspektionen bestämma att fondbestämmelserna i deras nya lydelse inte får tillämpas förrän efter viss tid -- högst tre månader -- efter inspektionens beslut om godkännande. Lag (1992:1320).

 • RÅ 1994:45:En allemansfond har ansetts äga rätt till avdrag för utdelning som beslutats för beskattningsåret utan hinder av att utdelningsbeloppet enligt fondens stadgar använts för förvärv av nya andelar för de utdelningsberättigades räkning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

10 a §  En värdepappersfond får inte ombildas till någon annan form av kollektiv kapitalbildning. Lag (1992:1320).

Fondbolagets verksamhet

11 §  Fondverksamhet får inte utövas utan tillstånd av Finansinspektionen.

[S2]Tillstånd får ges om

 1. aktiebolaget registrerats,
 2. fondbestämmelserna godkänts för den eller de värdepappersfonder som bolaget avser att förvalta, och
 3. bolaget inte är olämpligt att utöva verksamheten.

[S3]Är förvaringsinstitutet en i Sverige etablerad filial till en bank eller ett kreditinstitut med säte inom EES får Finansinspektionen som ett villkor för tillståndet föreskriva att de tillgångar som ingår i en värdepappersfond skall förvaras här i landet om de inte skall förvaras hos ett utländskt förvaringsinstitut enligt 15 § tredje stycket. Lag (2002:660).

12 §  Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör värdepappersfonden. Fondbolaget handlar vid förvaltningen i eget namn och skall därvid ange fondens beteckning.

13 §  Fondbolaget får inte i fondverksamheten

 1. ha hand om egendom som ingår i fonden,
 2. ta upp eller bevilja penninglån,
 3. gå i borgen, eller
 4. sälja fondpapper som fonden inte förfogar över.

[S2]Fondbolaget får trots bestämmelserna i första stycket ta kortfristiga lån till ett belopp motsvarande högst 10 procent av fondens värde. Lag (1992:1320).

13 a §  Ett fondbolag som avser att i ett annat land inom EES bjuda ut andelar i en värdepappersfond som bolaget förvaltar skall underrätta Finansinspektionen om detta. Lag (1992:1320).

Förvaringsinstitut

14 §  För varje värdepappersfond skall det finnas ett förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet skall vara en bank eller ett annat kreditinstitut med säte i Sverige eller en i Sverige etablerad filial till en bank eller ett kreditinstitut med säte inom EES. Lag (2002:660).

15 §  Förvaringsinstitutet skall verkställa de beslut av fondbolaget som rör värdepappersfonden om de inte strider mot bestämmelserna i denna lag eller fondbestämmelserna.

[S2]Förvaringsinstitutet skall vidare

 1. ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden,
 2. se till att försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med bestämmelserna i denna lag och fondbestämmelserna,
 3. se till att fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i denna lag och fondbestämmelserna,
 4. se till att fondens tillgångar utan dröjsmål kommer institutet till handa,
 5. se till att fondens medel används enligt bestämmelserna i denna lag och fondbestämmelserna.

[S3]Om utländska värdepapper ingår i fonden, får förvaringsinstitutet låta ett lämpligt utländskt förvaringsinstitut förvara dem.

16 §  Förvaringsinstitutet får inte såvitt avser värdepappersfonden

 1. ta upp eller bevilja lån, eller
 2. gå i borgen.

Placeringsbestämmelser

17 §  Varje värdepappersfond skall ha en lämplig fördelning av sina placeringar med hänsyn till den riskspridning som är förenad med fondens placeringsinriktning enligt fondbestämmelserna.

18 §  Medel som ingår i en värdepappersfond får, med de begränsningar som följer av 19--24 §§, placeras i fondpapper och andra finansiella instrument som är eller inom ett år från emissionen avses bli

 1. noterade vid en svensk eller utländsk börs,
 2. noterade vid en auktoriserad marknadsplats, eller
 3. föremål för regelbunden handel vid någon annan reglerad marknad som är öppen för allmänheten.

[S2]En förutsättning för placeringar enligt första stycket är att börsen, marknadsplatsen eller marknaden finns angiven i fondbestämmelserna eller har godkänts av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen för sådana placeringar.

[S3]I en värdepappersfond får det ingå andra fondpapper och finansiella instrument än de som anges i första stycket, dock högst till 10 procent av fondens värde.

[S4]Om notering eller regelbunden handel enligt första stycket inte skett inom ett år från emissionen och de förvärvade instrumenten inte ryms inom tioprocentsgränsen enligt tredje stycket, skall de avyttras så snart det lämpligen kan ske. Skälig hänsyn skall därvid tas till fondandelsägarnas intressen.

[S5]En värdepappersfond får ha de likvida medel som behövs för verksamheten. Lag (1992:1320).

19 §  I en värdepappersfond får, med de begränsningar som följer av 23 §, ingå fondpapper och andra finansiella instrument med samme emittent till högst

 1. 5 procent av fondens värde, eller
 2. 10 procent av fondens värde, om det sammanlagda innehavet av sådana tillgångar uppgår till högst 40 procent av fondens värde, eller
 3. 25 procent av fondens värde, om de består av obligationer utfärdade av ett kreditinstitut som har säte i ett land inom EES och som enligt lag är underkastat särskild offentlig tillsyn avsedd att skydda innehavare av institutets obligationer, under förutsättning att det sammanlagda värdet av dessa tillgångar uppgår till högst 80 procent av fondens värde, eller
 4. 35 procent av fondens värde, om de är utfärdade eller garanterade av en stat, en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något allmänt internationellt organ i vilket ett eller flera länder inom EES är medlemmar.

[S2]Om en värdepappersfond efter förvärvet kommer att överskrida någon av gränserna i denna paragraf skall fondpapper och andra finansiella instrument avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn skall tas till andelsägarnas intressen. Lag (1992:1320).

Prop. 2002/03:107: Ändringen har behandlats i avsnitt 6.13. Som där angetts skall bestämmelsen tolkas så att fondbolag redan i dag kan placera 25 procent av en värdepappersfonds värde i skuldförbindelser som uppfyller kriterierna i artikel 22.4 i EG:s s.k. UCITS-direktiv, dvs. utländska säkerställda obligationer. Den ändrade lydelsen innebär att bestämmelsen även kommer att omfatta svenska säkerställda obligationer.

20 §  Begränsningarna i 19 § gäller inte för värdepappersfonder som har fått särskilt tillstånd att inneha obligationer och andra skuldförbindelser utfärdade eller garanterade av en stat, en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något allmänt internationellt organ i vilket ett eller flera länder inom EES är medlemmar under förutsättning att de härrör från minst sex olika emissioner och att inte något av förvärven överstiger 30 procent av fondens värde.

[S2]Särskilt tillstånd enligt första stycket lämnas av Finansinspektionen i samband med att inspektionen godkänner fondbestämmelserna. Lag (1992:1320).

21 §  Finansinspektionen får för en enskild värdepappersfond besluta att avvikelse får ske från de villkor som anges i 19 och 20 §§ under sex månader från det verksamheten påbörjades, under förutsättning att bestämmelserna om lämplig fördelning av placeringarna i 17 § följs. Lag (1992:1320).

22 §  I en värdepappersfond får upp till 5 procent av fondens värde ingå andelar i andra värdepappersfonder eller i utländska fondföretag. Om en sådan fond eller sådant fondföretag förvaltas av samma förvaltare som den egna fonden eller av en förvaltare som direkt eller indirekt har samma ledning eller ägare som det egna fondbolaget, får andelarna innehas bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Sådant tillstånd får lämnas endast om den andra fonden eller det utländska fondföretaget, i enlighet med sina fondbestämmelser, har en inriktning på placeringar inom ett visst geografiskt område eller en viss ekonomisk sektor.

[S2]Om värdepappersfonden har sådan anknytning till den andra fonden eller det utländska fondföretaget som anges i första stycket, får förvaltaren inte ta ut någon avgift för förvärv, förvaltning eller inlösen av andelarna. Lag (1995:755).

23 §  Tillgångarna enligt 19 § får inte överstiga

 1. för aktier, 5 procent av röstvärdet för samtliga av emittenten utfärdade aktier,
 2. för obligationer och andra skuldförbindelser, 10 procent av emittentens utestående lån om de inte är utfärdade eller garanterade av en stat, en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något allmänt internationellt organ i vilket ett eller flera länder inom EES är medlemmar,
 3. för andelar i andra värdepappersfonder eller i utländska fondföretag, 10 procent av andelarna i fonden eller det utländska fondföretaget.

[S2]Om ett fondbolag förvaltar fler värdepappersfonder gäller bestämmelserna i första stycket 1 om röstvärdesbegränsning det sammanlagda aktieinnehavet i fonderna. Lag (1995:755).

24 §  Aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning får förvärvas till en värdepappersfond utan hinder av bestämmelserna i 19 § första stycket, om förvärvet grundas på fondens tidigare innehav. Om sådant förvärv sker, skall bestämmelserna i 19 § andra stycket tillämpas.

25 §  Ett fondbolag får för en värdepappersfond handla med optioner och terminskontrakt eller andra likartade finansiella instrument i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar eller att skydda fondens tillgångar mot valutakursförluster eller andra risker.

Information om värdepappersfonder

26 §  För varje värdepappersfond skall finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet. Broschyren skall innefatta fondbestämmelserna samt de ytterligare uppgifter som behövs för att man skall kunna bedöma fondens verksamhet.

27 §  Fondbolaget skall för varje fond som bolaget förvaltar lämna

 1. en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång,
 2. en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång.

[S2]Årsberättelser och halvårsredogörelser skall innehålla den information som behövs för att man skall kunna bedöma varje värdepappersfonds utveckling och ställning. Handlingarna skall tillställas de andelsägare som inte avsagt sig detta och finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Lag (1992:1320).

27 a §  Fondbolaget skall varje år skriftligen informera varje andelsägare i en värdepappersfond om hur stort belopp av de totala kostnaderna som belastat fonden under det närmast föregående kalenderåret som hänför sig till andelsinnehavet. I informationen skall det anges hur mycket av beloppet som avser förvaltningskostnader, inklusive kostnader för förvaring av fondtillgångarna.

[S2]I fråga om fondandelar som enligt 31 a § lämnats till någon annan för förvaltning skall informationen enligt första stycket ges till förvaltaren. Fondbolaget får ange ett sammanlagt belopp för alla andelar i en värdepappersfond som lämnats för förvaltning till samma förvaltare. Lag (1998:1491).

27 b §  I fråga om andelsinnehav som är placerade enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande skall den information som anges i 27 a § lämnas till det pensionssparinstitut som administrerar sparandet.

[S2]Om andelsinnehaven är registrerade i institutets namn (förvaltarregistrerade), skall fondbolaget i stället informera om vilka kostnadsbelopp som dagligen belastat fonden under det närmast föregående kalenderåret, redovisade per fondandel. I informationen skall anges hur stor del av beloppen som avser förvaltningskostnader, inklusive kostnader för förvaring av fondtillgångarna. Lag (1999:320).

28 §  Informationsbroschyren, den senaste årsberättelsen och i förekommande fall den halvårsredogörelse som publicerats därefter skall, innan försäljning av andelar sker, erbjudas och på begäran lämnas eller skickas till den som avser att köpa andelar i en värdepappersfond.

[S2]Om fonden i övrigt genom reklam eller dylikt erbjuder allmänheten att köpa andelar i fonden, skall det av erbjudandet framgå att det finns en informationsbroschyr och var den finns att få tag i.

29 §  Informationsbroschyrer, årsberättelser och halvårsredogörelser skall ges in till Finansinspektionen så snart de färdigställts. Lag (1992:1320).

Fondandelar och inlösen av fondandelar

30 §  Andelarna i en värdepappersfond skall vara lika stora och medföra lika rätt till den egendom som ingår i fonden. En fondandel får inte utfärdas innan betalning för andelen har tillförts fonden.

[S2]Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet fondandelar. Fondens värde beräknas enligt de grunder som bestämts i fondbestämmelserna. Den egendom som ingår i fonden skall värderas med ledning av gällande marknadsvärde.

[S3]Fondbolaget skall fortlöpande och minst en gång i veckan beräkna och på lämpligt sätt offentliggöra fondandelsvärdet. Lag (1992:1320).

31 §  Fondbolaget skall föra eller låta föra ett register över samtliga innehavare av andelar i fonden. I fråga om automatiserad och viss manuell behandling av personuppgifter finns bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204).

[S2]Är lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument tillämplig på andelarna i fonden, förs registret av den centrala värdepappersförvararen. Fondbolaget har rätt till insyn i registret.

[S3]Fondbolaget skall till varje enskild fondandelsägare skriftligen bekräfta att hans fondandelsinnehav registrerats. Av bekräftelsen skall framgå värdepappersfondens beteckning, fondbolaget och förvaringsinstitutet samt var informationsbroschyren, årsberättelser och halvårsredogörelser för fonden finns att få tag i. Lag (1998:1491).

31 a §  Har en fondandelsägare lämnat sina andelar till någon annan för förvaltning, kan denne på andelsägarens uppdrag föras in i det register som avses i 31 § första stycket i stället för andelsägaren, om han fått tillstånd till registrering som förvaltare. I registret skall särskilt anmärkas att fondandelen förvaltas för annans räkning. Förvaltaren skall tillställa andelsägaren den information förvaltaren får från fondbolaget, om inte andelsägaren avsagt sig sådan information.

[S2]Om registret förs av någon annan än en central värdepappersförvarare, skall Finansinspektionen pröva frågor om tillstånd enligt första stycket.

[S3]Ett tillstånd att registreras som förvaltare får förenas med särskilda villkor för att tillgodose allmänna och enskilda intressen. Ett tillstånd skall återkallas av Finansinspektionen, om ett villkor för tillståndet har åsidosatts och avvikelsen är betydande eller om annars förutsättningar för tillståndet inte längre finns. Lag (1998:1491).

32 §  En fondandel skall, på begäran av dess ägare, omedelbart inlösas om det finns medel tillgängliga i värdepappersfonden. Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, skall försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får bolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

[S2]Under den tid som ett förvaringsinstitut förvaltar en värdepappersfond enligt 33 § får fondandelar inte säljas eller inlösas. Lag (1992:1320).

32 a §  Är lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument inte tillämplig på andelarna i fonden, gäller i fråga om överlåtelse eller pantsättning av en fondandel bestämmelserna i 31 § lagen (1936:81) om skuldebrev i tillämpliga delar. Härvid skall vad som i den bestämmelsen sägs om gäldenären gälla fondbolaget eller, om fondandelarna är förvaltarregistrerade, förvaltaren. Lag (1998:1491).

Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet m.m.

33 §  Förvaltningen av ett fondbolags värdepappersfonder skall omedelbart tas över av respektive fonds förvaringsinstitut om

 1. Finansinspektionen återkallat fondbolagets tillstånd enligt 43 §,
 2. bolaget enligt lag har trätt i likvidation, eller
 3. bolaget försatts i konkurs.

[S2]Om ett fondbolag vill upphöra med förvaltningen av en värdepappersfond, skall fondförvaltningen övertas av förvaringsinstitutet vid den tidpunkt då verksamheten upphör.

[S3]Efter medgivande av Finansinspektionen får ett fondbolag överlåta förvaltningen av en värdepappersfond till ett annat fondbolag.

[S4]Ett övertagande enligt andra eller tredje stycket får ske tidigast efter tre månader från det att de ändrade förhållandena kungjorts enligt 35 §, om inte Finansinspektionen medger att övertagandet får ske tidigare. Lag (1992:1320).

33 a §  Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen lägga samman värdepappersfonder. Tillstånd till en sammanläggning skall lämnas om

 1. åtgärden kan anses förenlig med fondandelsägarnas intressen,
 2. de fonder som skall läggas samman har placeringsinriktning och fondbestämmelser som är likartade, samt
 3. sammanläggningen inte är olämplig från allmän synpunkt.

[S2]Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen dela en värdepappersfond. Tillstånd till en delning skall lämnas om åtgärden kan anses förenlig med fondandelsägarnas intressen.

[S3]Ett fondbolag som fått tillstånd till sammanläggning eller delning skall genast underrätta andelsägarna om den planerade åtgärden och inspektionens beslut. Denna information skall också finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. En sammanläggning eller delning får verkställas tidigast efter tre månader från dagen för Finansinspektionens beslut. Lag (1993:544).

34 §  Ett förvaringsinstitut som övertagit fondförvaltningen från ett fondbolag skall snarast överlåta förvaltningen till ett annat fondbolag om Finansinspektionen medger det. I annat fall skall värdepappersfonden upplösas genom att fondens tillgångar säljs och nettobehållningen i fonden skiftas ut till fondandelsägarna. Lag (1992:1320).

35 §  Följande förändringar skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar samt hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet, nämligen

 1. att förvaltningen av en fond skall överlåtas till ett annat fondbolag,
 2. att förvaltningen av en fond skall övertas av förvaringsinstitutet,
 3. att förvaringsinstitutet har beslutat att överlåta förvaltningen av en fond till ett fondbolag eller att upplösa fonden.

[S2]Kungörandet skall i fall som avses i första stycket 1 ske genom det överlåtande fondbolagets försorg och i övriga fall genom förvaringsinstitutets försorg.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får medge undantag från kravet på kungörande, om det finns särskilda skäl till det. Lag (1992:1320).

36 §  Om en fondandelsägare inte inom fem år efter det att medel som utskiftats enligt 34 § har kunnat kvitteras ut har anmält sitt innehav, har han förlorat sin rätt att lyfta medlen. Sådana medel samt andra restbelopp som inte har kunnat skiftas ut på andelsägarna skall tillfalla allmänna arvsfonden.

37 §  Om förvaltningen av en värdepappersfond har övertagits av en ny förvaltare, skall denne fullgöra de förpliktelser avseende fonden som tidigare förvaltare ådragit sig i överensstämmelse med denna lag. Beträffande förvaltningen i övrigt träder den nye förvaltaren i den förutvarandes ställe. Motsvarande skall gälla vid överlåtelse av fondverksamhet.

[S2]Ett förvaringsinstitut får inte utöva rösträtt för aktier som ingår i en värdepappersfond som institutet förvaltar.

38 §  För sin förvaltning i anledning av upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet har ett förvaringsinstitut rätt till skälig ersättning ur den värdepappersfond som den förvaltar. Ersättningens storlek skall godkännas av Finansinspektionen. Lag (1992:1320).

Tillsyn

40 §  Finansinspektionen skall vid sin tillsyn av fondbolagen och förvaringsinstituten se till att en sund utveckling av verksamheten främjas.

[S2]Finansinspektionens tillsyn utövas med ledning av de handlingar som fondbolaget och förvaringsinstitutet skall ge in till inspektionen samt de upplysningar som inhämtas vid undersökningar eller på något annat sätt. Lag (1992:1320).

41 §  Finansinspektionen får kalla till sammanträde med ett fondbolags styrelse. Företrädare för inspektionen får närvara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna. Lag (1992:1320).

42 §  Finansinspektionen skall för varje fondbolag förordna en revisor att med övriga revisorer delta i revisionen av bolaget. Inspektionen får när som helst återkalla ett sådant förordnande och utse en ny revisor.

[S2]Revisorn har rätt att få skäligt arvode för sitt arbete av bolaget. Arvodets storlek bestäms av inspektionen. Lag (1992:1320).

43 §  Finansinspektionen skall återkalla ett tillstånd att utöva fondverksamhet eller sådan annan näringsverksamhet som anges i 3 § om

 1. fondbolaget har förlorat en tredjedel av sitt aktiekapital och bristen inte täcks inom tre månader efter det den blev känd, eller
 2. fondbolaget eller den som erhållit tillstånd enligt 3 § att utöva annan näringsverksamhet genom att överträda denna lag eller på annat sätt visat sig olämplig att utöva verksamheten.

[S2]Inspektionen får bestämma att ett beslut om återkallelse skall gälla omedelbart.

[S3]Om det är tillräckligt får inspektionen, i de fall som avses i första stycket 2, i stället för att återkalla tillståndet meddela varning. Lag (1995:1290).

43 a §  Finansinspektionen skall omedelbart underrätta behöriga myndigheter i de andra länder inom EES där ett fondbolag bjuder ut andelar i en värdepappersfond som bolaget förvaltar, när

 1. åtgärd enligt 43 § har vidtagits mot bolaget,
 2. uppskov med inlösen av fondandelar enligt 32 § första stycket har anmälts till inspektionen. Lag (1992:1320).

44 §  Om någon utövar sådan verksamhet som omfattas av denna lag utan att ha tillstånd till det eller utan att ha följt det i 7 b § föreskrivna anmälningsförfarandet, skall Finansinspektionen förelägga honom att upphöra med verksamheten.

[S2]Är det osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet, får inspektionen förelägga den som bedriver verksamheten att lämna de upplysningar som behövs för att bedöma om lagen är tillämplig.

[S3]Ett föreläggande enligt denna paragraf får riktas såväl mot ett utländskt företag som mot den som här i landet är verksam för ett sådant företags räkning. Lag (1992:1320).

Särskilda bestämmelser om ingripanden mot utländska fondföretag

44 a §  Om ett utländskt fondföretag som driver fondverksamhet i Sverige med stöd av tillstånd enligt 7 a § överträder denna lag eller på annat sätt visar sig olämpligt att utöva fondverksamhet, får Finansinspektionen återkalla tillståndet eller, om det är tillräckligt, meddela varning.

[S2]Inspektionen får bestämma att ett beslut om återkallelse skall gälla omedelbart.

[S3]Inspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i företagets hemland om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna paragraf. Lag (1992:1320).

44 b §  Om ett utländskt fondföretag som driver fondverksamhet i Sverige efter anmälan enligt 7 b § överträder denna lag eller på annat sätt visar sig olämpligt att utöva sådan verksamhet, får Finansinspektionen förelägga företaget att göra rättelse. Om rättelse inte sker, får inspektionen förbjuda företaget att göra nya åtaganden här i landet.

[S2]Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud att göra nya åtaganden skall gälla omedelbart.

[S3]Inspektionen skall underrätta behörig myndighet i företagets hemland om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna paragraf. Lag (1992:1320).

Vite

45 §  Föreläggande enligt 44 § och förbud enligt 44 b § får förenas med vite.

[S2]Beslut om återkallelse enligt 43 och 44 a §§ får förenas med förbud vid vite att fortsätta verksamheten. Lag (1992:1320).

Överklagande

46 §  Finansinspektionens beslut enligt 41 § och 44 § andra stycket får inte överklagas.

[S2]Beslut som Finansinspektionen meddelar med stöd av 3, 7 a, 10, 11, 43 och 44 a §§ får överklagas hos kammarrätten.

[S3]Andra beslut i särskilda fall som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas hos länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

[S4]Har Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 11 § inte fattat beslut inom sex månader efter det att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Har inspektionen inte meddelat beslut inom sex månader efter det att en sådan förklaring lämnats, skall det anses som att ansökan har avslagits. Lag (1995:78).

Skadestånd

47 §  Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt denna lag eller fondbestämmelserna, skall bolaget ersätta skadan. Motsvarande gäller om förvaringsinstitutet har orsakat skadan.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:1114) om värdepappersfonder

Lag (1992:556) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:113
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 6, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1320) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, i fråga om 3, 13, 18 och 27 §§, den 1 januari 1993 och i övrigt den dag regeringen bestämmer. Förordning (1992:1577) (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:90, Bet. 1992/93:NU10
  Omfattning
  upph. 4 §, upph. 1992:556; ändr. 1, 3, 6, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 10 a, 13 a, 43 a, 44 a, 44 b §§, rubr. närmast före 7 a, 44 a §§
  CELEX-nr
  388L0220
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1992:1577) om ikraftträdande av lagen (1992:1320) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

  Omfattning
  ikrafttr. av 3 § i 1992:1320
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:544) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:383, Prop. 1992/93:206, Bet. 1992/93:NU31
  Omfattning
  ändr. rubr. närmast före 33 §; ny 33 a §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. i vissa delar av 1992:1320

Lag (1995:78) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 46 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:755) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:394, Prop. 1994/95:172, Bet. 1994/95:NU26
  Omfattning
  ändr. 22, 23 §§
  CELEX-nr
  385L0611
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1290) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:51, Prop. 1995/96:63, Bet. 1995/96:FiU2
  Omfattning
  ändr. 43 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:181) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:180, Prop. 1995/96:50, Bet. 1995/96:NU11
  Omfattning
  ändr. 31 §; ny 32 a §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1996:755) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:285, Prop. 1995/96:173, Bet. 1995/96:NU23
  Omfattning
  nya 6 a, 6 b §§
  CELEX-nr
  395L0026
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1998:724) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen (1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av person-uppgifter, gäller dock 31 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:276, Prop. 1997/98:97, Bet. 1997/98:JuU20
Omfattning
ändr. 31 §
Ikraftträder
1998-10-24

Lag (1998:770) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

Förarbeten
Rskr. 1997/98:257, Prop. 1997/98:99, Bet. 1997/98:LU26
Omfattning
ändr. 6 a, 6 b §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1491) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 27 a § den 1 juli 1999, och i övrigt den 1 januari 1999.
 2. Den information som enligt 27 a § skall lämnas till fondandelsägare för kalenderåret 1999, får begränsas till att avse kostnader som belastat fonden under perioden 1 juli-31 december 1999.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:14, Prop. 1997/98:160, Bet. 1998/99:FiU7
Omfattning
ändr. 31, 32 a §§; nya 27 a, 31 a §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:320) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
 2. Den information som enligt 27 b § skall lämnas för kalenderåret 1999, får begränsas till att avse kostnader som belastat fonden under perioden 1 juli-31 december 1999.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:195, Prop. 1998/99:93, Bet. 1998/99:FiU21
Omfattning
ny 27 b §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2002:660) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

Förarbeten
Rskr. 2001/02:314, Prop. 2001/02:117, Bet. 2001/02:FiU16
Omfattning
ändr. 11, 14 §§
Ikraftträder
2002-08-01

Lag (2003:1225) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

Förarbeten
Rskr. 2003/04:39, Prop. 2002/03:107, Bet. 2003/04:FiU8
Omfattning
utgår genom 2004:74
Ikraftträder
2004-07-01

Ändring, SFS 2004:46

Omfattning
upph.

Lag (2004:74) om ändring i lagen (2003:1225) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

Förarbeten
Rskr. 2003/04:139
Omfattning
ändr. 2003:1125 utgår