Upphävd författning

Förordning (1993:614) om teleterminalutrustning

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:614
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller teleterminalutrustning som går att ansluta till ett allmänt tillgängligt telenät.

Bemyndigande och registrering

2 §  Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om teleterminalutrustning som avses i 2 och 4 §§ lagen (1992:1527) om teleterminalutrustning. Förordning (1998:1078).

3 §  Post- och telestyrelsen får återkalla registrering av teleterminalutrustning om det framkommer att registreringen gjorts på oriktiga grunder. Förordning (1999:758).

4 §  Post- och telestyrelsen får, om det finns särskilda skäl, för viss tid medge undantag från registrering och från andra föreskrivna krav för att teleterminalutrustning skall få anslutas till ett allmänt tillgängligt telenät. Förordning (1999:758).

Tillsynsmyndighet

5 §  Tillsyn enligt lagen (1992:1527) om teleterminalutrustning utövas av Post- och telestyrelsen.

[S2]Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för tillsynen. Förordning (1998:1078).

6 § har upphävts genom förordning (1999:840).

Överklagande

7 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1078).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:614) om teleterminalutrustning

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.
  2. Teleterminalutrustning som före ikraftträdandet har registrerats eller skall anses vara registrerad hos Telestyrelsen enligt 2 § andra stycket teleförordningen (1985:765) skall anses vara registrerad (typgodkänd) hos Telestyrelsen enligt 3 § första stycket denna förordning.
  3. Sådana medgivanden för anslutning av teleterminalutrustning till det allmänna telenätet som avses i 2 a § andra stycket teleförordningen (1985:765) och som före ikraftträdandet beslutats av Televerket skall gälla till utgången av år 1995 och anses vara beslutade av Telestyrelsen enligt 4 § denna förordning.
Förarbeten
Rskr. 1992/93:94, Prop. 1992/93:72, Bet. 1992/93:TU13
Ikraftträder
1993-07-01

Förordning (1998:1078) om ändring i förordningen (1993:614) om teleterminalutrustning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:758) om ändring i förordningen (1993:614) om teleterminalutrustning

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
1999-11-01

Förordning (1999:840) om ändring i förordningen (1993:614) om teleterminalutrustning

Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2000:124

Omfattning
upph.