Lag (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:645 i lydelse enligt SFS 2023:669
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

2 §  Vid tillämpning av artikel 7 i förordningen gäller följande i fråga om avtal om försäkring för ett registreringspliktigt fordon. När ett fordon som är registrerat i ett EES-land köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i ett annat EES-land, ska risken under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning anses finnas antingen i det land där fordonet är registrerat eller i det land till vilket fordonet ska införas, beroende på i vilket av dessa länder som köparen har ingått avtalet om försäkring. Lag (2023:669).

Prop. 2013/14:243: Paragrafen innehåller en särskild bestämmelse om var risken ska anses finnas vid vissa fordonsförsäkringar. Genom paragrafen genomförs artikel 4.4 i det femte direktivet om motorfordonsförsäkring (artikel 15 i det kodifierade motorfordonsförsäkringsdirektivet). Övervägandena finns i avsnitt 7.

3 §  På ett avtal om obligatorisk skadeförsäkring som avses i artikel 7.4 i förordningen tillämpas lagen i det EES-land som har föreskrivit skyldigheten att teckna försäkring. Lag (2023:669).

Prop. 2006/07:50: I paragrafen definieras begreppet EES-stat där risken är belägen. Punkt b och e har ändrats. Dessutom har en ny punkt c införts. Ändringarna genomför artikel 4.4 i det femte direktivet om motorfordonsförsäkring. Övervägandena finns i avsnitt 8.1.

När det gäller försäkringar som avser registreringspliktiga fordon framgår av punkt b att risken är belägen i den EES-stat där fordonet är registrerat. Ett ...

Prop. 2013/14:243: Paragrafen innehåller en särskild lagvalsregel för avtal om obligatorisk skadeförsäkring. Övervägandena finns i avsnitt 7.

4 § Har upphävts genom lag (2014:1451).
5 § Har upphävts genom lag (2014:1451).
6 § Har upphävts genom lag (2014:1451).
7 § Har upphävts genom lag (2014:1451).
8 § Har upphävts genom lag (2014:1451).
9 § Har upphävts genom lag (2014:1451).
10 § Har upphävts genom lag (2014:1451).
11 § Har upphävts genom lag (2014:1451).
12 § Ny beteckning 3 § genom lag (2014:1451).
13 § Har upphävts genom lag (2014:1451).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  2. Lagen tillämpas endast på avtal som har ingåtts efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:423, Prop. 1992/93:222, Bet. 1992/93:LU16
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1997:252) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:698) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Förarbeten
Rskr. 1997/98:315, Prop. 1997/98:151, Bet. 1997/98:SfU13
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2007:335) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. I fråga om försäkringsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:156, Prop. 2006/07:50, Bet. 2006/07:CU25
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:1007) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Förarbeten
Rskr. 2007/08:13, Prop. 2006/07:117, Bet. 2007/08:SfU3
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2010:1256) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:2056) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246
Omfattning
ändr. 1, 2, 9 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2014:1451) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Förarbeten
Rskr. 2014/15:21, Prop. 2013/14:243, Bet. 2014/15:CU5
Omfattning
upph. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 §§, rubr. närmast före 1, 5, 6, 12, 13 §§; nuvarande 3, 12 §§ betecknas 2, 3 §§; ändr. 1 §, de nya 2, 3 §§
Ikraftträder
2015-03-01

Lag (2023:669) om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Förarbeten
Rskr. 2023/24:23, Prop. 2022/23:142, Bet. 2023/24:CU6
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2023-12-23