Upphävd författning

Lag (1993:649) om marknadsreglering på fiskets område

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1993-06-03
Ändring införd
SFS 1993:649
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Lag (1974:226) om prisreglering på fiskets område
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna lag ges bestämmelser om marknadsreglering av fisk och fiskprodukter. Lagens syfte är att stabilisera marknaden och trygga försörjningen av varor av god kvalitet och till skäliga priser.

2 §  Bestämmelserna i denna lag skall tillämpas på näringsverksamhet som omfattar varor enligt 3, 5, 16, 19 och 23 kap.tulltaxelagen (1987:1068) och som anges i bilagan till denna lag.

Bestämmelser om försäljning

3 §  Sådana varor som anges i bilagan till denna lag får marknadsföras, bjudas ut, säljas eller på annat sätt släppas ut på marknaden bara om de uppfyller de krav som föreskrivs av regeringen. Föreskrifterna får avse förpackning och märkning samt klassificering i varukategorier efter färskhet och storlek eller vikt.

Producentorganisationer

4 §  Enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen får en sammanslutning av fiskare eller av organisationer av fiskare (producentorganisation) som är godkänd av regeringen eller Fiskeriverket besluta i ärenden som rör myndighetsutövning och som gäller frågor om återtagande av varor, bidrag eller annat stöd i marknadsreglerande syfte.

[S2]Med återtagande av varor avses att varor i det första försäljningsledet tas ur marknaden.

5 §  Regeringen får meddela föreskrifter om godkännande av producentorganisationer och om sådana organisationers verksamhet.

6 §  Om det behövs för att undvika en omfattande dumpning av priset på fisk eller om det annars behövs för att främja stabilitet på marknaden, får regeringen föreskriva att

 1. en producentorganisation skall återta fisk fångad av fiskare som inte är medlemmar i organisationen,
 2. fiskare som inte är medlemmar i någon producentorganisation inte får avsätta sin fångst till lägre pris än det pris som tillämpas av en sådan organisation,
 3. en producentorganisation får ta ut en avgift av andra fiskare än medlemmar för att täcka administrationskostnaderna för ett sådant återtagande som avses i 1.

Orienteringspriser ocb återtagspriser

7 §  För sådana varor som anges i bilagan till denna lag får regeringen fastställa orienteringspriser och återtagspriser som gäller för hela landet.

[S2]Orienteringspriset, som är utgångspunkt för att bestämma återtagspriset, fastställs med ledning av ett genomsnitt av uppnådda avräkningspriser. På grundval av återtagspriset kan en producentorganisation bestämma en prisnivå under vilken medlemmarnas varor inte får säljas.

Licenser för import och export

8 §  Regeringen får föreskriva att sådana varor som anges i bilagan till denna lag inte får föras in i eller ut ur landet utan särskilt tillstånd.

Tillsyn

9 §  Den myndighet som regeringen bestämmer har tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlåta åt någon annan myndighet att utöva tillsyn.

10 §  För tillsynen har en tillsynsmyndighet rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen och där göra undersökningar och ta prover. Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

[S2]Kronofogdemyndigheten skall lämna den handräckning som behövs för tillsynen.

11 §  En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

[S2]I beslut om föreläggande eller förbud kan tillsynsmyndigheten sätta ut vite.

Straffbestämmelser

12 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 3 § första meningen eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av ett bemyndigande i denna lag.

[S2]Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

[S3]Till ansvar enligt första stycket skall inte dömas om gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken eller lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

Övriga bestämmelser

13 §  Regeringen får överlåta åt Fiskeriverket att meddela föreskrifter enligt denna lag.

14 §  Beslut av en myndighet i ett särskilt fall enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammarrätten, utom i fråga om en import- eller exportlicens som får överklagas hos regeringen.

Bilaga

Förteckning över varor som avses i 2 §

Tull- Varuslag taxenr
03.01--03.07 Samtliga varuslag
ur 05.11Produkter av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur; döda djur av sådana slag som omfattas av 3 kap., otjänliga till människoföda
16.04Fisk, beredd eller konserverad; kaviar
16.05Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade
ur 19.02Pastaprodukter, innehållande mer än 20 viktprocent fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller mer än 20 viktprocent av någon kombination av dessa produkter
ur 23.01Mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:649) om marknadsreglering på fiskets område

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993, då lagen (1974:226) om prisreglering på fiskets område skall upphöra att gälla.
 2. Äldre bestämmelser om prisregleringsavgift och uppgiftsskyldighet skall fortfarande gälla för tid som regeringen bestämmer dock längst till utgången av december 1993.
 3. I fråga om ärenden om införselavgift och utförselavgift skall äldre bestämmelser gälla om ärendet väckts eller avgiftsskyldighet uppkommit före den 1 juli 1993. Detsamma skall gälla i fråga om befrielse från eller nedsättning eller återbetalning av avgift som hänför sig till tiden före denna dag.
I fråga om prisregleringsavgift skall äldre bestämmelser gälla, om ärendet väckts eller avgiftsskyldighet uppkommit innan de äldre bestämmelserna om prisregleringsavgift upphört att gälla enligt 2. Detsamma skall gälla i fråga om befrielse från eller nedsättning eller återbetalning av avgift som hänför sig till den tid då bestämmelserna om skyldighet att betala prisregleringsavgift fortfarande var i kraft.
 1. Regleringsföreningen Svensk Fisk ekonomisk förening får övergångsvis dock längst till utgången av juni 1994, besluta om statligt stöd i marknadsreglerande syfte enligt föreskrifter som regeringen eller efter regeringens bemyndigande Fiskeriverket meddelar.
Förarbeten
Rskr. 1992/93:381, Prop. 1992/93:199, Bet. 1992/93:JoU25
Ikraftträder
1993-07-01

Ändring, SFS 1994:1709

  Omfattning
  upph.